ГР.Д. № 413-2018

Решение по Гражданско дело 413/2018г.

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е    №10

 

гр.В*** 07.02.2019 година

 

В   И М Е Т О   Н А     Н А Р О Д А

 

ВОС,гражданска колегия в открито

заседание на двадесет и девети януари две хиляди деветнадесета година в състав:    

                                    

                                                          Председател:       В** В**

                                                          Членове:              Ан** П**

                                                                                                В** М**

                                                       

 

при секретаря В** К** като разгледа докладваното от съдия В** В** въззивно гражданско дело №413 по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл. 258 и сл. от ГПК.

Делото е образувано по въззивна жалба от Общ.-Б** против решение №207/12.11.18г. по гр.д.№616/18г. на БРС,с което е допусната промяна на собственото име на С** Д** С**, родена на *** , с ЕГН ****, от С** на С**.Подържа се,че обжалваното решение е незаконосъобразно,поради това,че желанието за промяна на собственото име не е на самото лице носител на името,а на неговия баща.Подържа се,че не са налице „важни обстоятелства“ които да налагат промяна на името. Иска се обжалваното решение да бъде отменено и вместо него бъде постановено решение,с което подадената молба бъде отхвърлена.

Ответната страна в представения отговор оспорва жалбата и моли съда да потвърди обжалваното решение.

От събраните по делото доказателства съдът приема за установено следното: гр.д.№616/18г. на БРС е образувано по молба от Д.С. *** - баща и законен представител на малолетната С** Д** С**, с ЕГН *****. В молбата същият сочи, че на 24.06.2018 г., от съвместното му съжителство със З** А** Б**, е родена дъщеря им С** Д**С**. Молителят твърди, че с майката решили да нарекат дъщеря им със собствено име – С**. С това име детето е записано в удостоверението за раждане и в регистрите на' населението. В молбата се твърди, че малко след раждането на детето, майката узнала, че името „С**", в превод от гръцки език означава „надгробен камък". Това много разстроило и двамата родителите, тъй като дали име на детето, което се свързва с края на човешкия живот. Молителя твърди, че и двамата с майката на детето са вярващи. Поради това, веднага започнали да наричат детето с името „С**“. В молбата молителят излага, че всички техни близки възприели, че името на новороденото им дете е С**, а не С**. Сочи, че никога няма да наричат детето си с името С**. Излага, че това би създало затруднения за в бъдеще на детето, при постъпването му в детска градина, училище, и като цяло - в живота, тъй като всички я наричат С**, а е записана с името С**.Предвид горното, молителят моли съда да допусне промяна в собственото име на малолетната му дъщеря от С** на С**.От представеното по делото Удостоверение за раждане от *** ***– Б** е установено, че при раждането му, малолетното дете на молителя е записано в регистрите на населението с имената С**Д** С**.За да уважи подадената молба БРС е приел,че съгласно разпоредбата на чл. 19. ал. 1 ЗГР, промяната на собствено, бащино или фамилно име се допуска от съда въз основа на писмена молба на заинтересования, когато то е осмиващо, опозоряващо или обществено неприемливо, както и в случаите когато важни обстоятелства налагат това. Съдът е приел,че в случая са налице законовите предпоставки на горецитираният текст, а именно – доказани били важни обстоятелства, които налагат допускането на исканата промяна в собственото име на дъщерята на молителя.От разпита на св. Б П** Б** било установено, че месец и половина след раждането на правнучката й, майката на детето разбрала, че името с което го нарекли – С**, означава „надгробен камък".Това много разстроило родителите на детето, тъй като му дали име, което в превод означава „надгробен камък"и същите веднага започнали да го наричат с името С**.Всички техни роднини, приятели, познати наричали детето с името С**. Налице било и доказано съгласие, и на другия родител на детето за промяна на собственото му име, това на неговата майка – З* А** Б**, изразено в съдебно заседание.Поради това съдът приел, че от ангажираните от молителя доказателства по делото, се установи наличието на една от законовите предпоставки изброени в чл. 19 ЗГР - важни обстоятелства, които налагат допускането на промяната в собственото име на детето. Установи се несъответствие между името, с което дъщерята на молителя е записана в регистрите на населението, с това, с което го наричат неговите родители, близки и роднини, и обкръжението им като цяло. Това несъответствие би създало значителни неудобства за детето в живота му занапред, тъй като всички го наричат с името С**, а по акт за раждане, детето е записано с името С**. Това би създало затруднения в контактите му с хората, при посещението му в детска градина, в училище, и изобщо като цяло при идентифициране на самоличността му. Съгласно установената съдебна практика, от понятието "важни обстоятелства" не следва да се изключва и субективното желание на лицето да носи определено име, в случая - на неговите родители, тъй като е новородено. /В този смисъл Решение № 19 от 8.02.2012 г. на ВКС по гр. д. № 486/2011 г., III г. о., ГК/.Сдът приел,че исканата промяна не е свързана с укриване от наказателна, гражданска или административна отговорност, тъй като се касае за новородено дете.

           ВОС счита,че обжалваното решение е валидно и допустимо,а по същество е законосъобразно,поради което следва да бъде потвърдено.ВОС споделя изцяло съображението на БРС в мотивите на обжалваното решение,поради което препраща към тях на основание чл.272 от ГПК.В случая липсва каквото и да било основание да бъде отречено правото на родителите да определят името на детето,в случай,че не са определили правилно името на детето при раждането му.Промяната на името на детето в никакъв случай няма да засегне и интересите на Общ.-Б**,с изключение на задължението да впишат направената промяна.

       Предвид гореизложеното обжлваното решение следва да бъде потвърдено.

         Воден от горното, Съдът

                                                   Р Е Ш И :

         Потвърждава решение №207/12.11.18г. по гр.д.№616/18г. на БРС.

         Решението не подлежи на обжалване.

 

        

Председател:                                    Членове:1.    

 

                                                                

  1.