ГР.Д. № 404-2018

Решение по Гражданско дело 404/2018г.

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е    №10

 

гр.В** 07.02.2019 година

 

В   И М Е Т О   Н А     Н А Р О Д А

 

ВОС,гражданска колегия в открито заседание на двадесет и девети януари две хиляди деветнадесета година в състав:    

                                    

                                          Председател:          В** В**

                                                            Членове:       А** П**

                                                                                                В** М**

                                                       

 

при секретаря В** К** като разгледа докладваното от съдия В** В** въззивно гражданско дело №404 по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл. 258 и сл. от ГПК.

Делото е образувано по въззивна жалба от Общ.-Б** против решение №196/30.10.18г. по гр.д.№609/18г. на БРС,с което е допусната промяна на фамилното име на молителката Д.Л.К., с ЕГН ***** от К. на Б. Подържа се,че обжалваното решение е незаконосъобразно,поради това,че желанието за промяна на фамилното име не е предвидено като „важно обстоятелство“ което да налага промяна на името. Иска се обжалваното решение да бъде отменено и вместо него бъде постановено решение,с което подадената молба бъде отхвърлена.

Ответната страна в представения отговор оспорва жалбата и моли съда да потвърди обжалваното решение.

От събраните по делото доказателства съдът приема за установено следното: гр.д.№609/18г. на БРС е образувано по молба от от Д.Л.К., с постоянен адрес в гр. Б**, в която сочи, че при раждането й, е записана с имената Д.Л. Б**, като фамилното й име, е съответно фамилното име на нейния баща. Твърди, че на 21.10.2001 г., е сключила граждански брак с И**А** К**, и приела да носи фамилното име на своя съпруг - К.. Излага, че с Решение № 22/ 19.04.2012 г. по гр. д. № 98/ 2012 г. по описа на БРС, влязло в законна сила на 19.04.2012 г., по взаимно съгласие е прекратен, гражданския брак на молителката със съпруга й. Сочи, че по силата на съдебното решение, след развода, тя продължила да носи брачното си фамилно име - К.. В молбата излага, че от дълго време желае да възстанови предбрачното си фамилно име – Б**. Твърди, че със съпруга й са разведени от дълго време - вече 6 години, съответно - не живеят заедно, поради което не желае да продължава да носи неговото фамилно име. Излага в молбата, че към момента на прекратяване на гражданския й брак, решението да продължи да носи фамилията на съпруга и и след развода, не било обмислено от нейна страна, поради емоционалното състояние в което се намирала тогава, вследствие на. настъпилата раздяла, и респективно - последвалия развод. Твърди, че към настоящия момент, осъзнато желае да носи предбрачното си фамилното име, което е и името на нейния род и на цялата й фамилия. Твърди, че в гр. Л**, всички нейни близки, приятели, бивши съученици, съседи, я познават с фамилното име на нейния баща – Б**. Предвид горното моли, съдът да допусне промяна във фамилното й име - от К. на Б**.

От представеното удостоверение за раждане от *** ***– Лом съдът установил, че при раждането й, молителката е записана в регистрите на населението с имената Д.Л. Б**, като фамилното й име е фамилното такова на нейния баща – Л** Н** Б**.Видно от представеното с молбата Решение № 22/ 19.04.2012 г. по гр.д. № 98/ 2012 г. по описа на БРС, е прекратен брака с развод между молителката и нейния съпруг, като след развода, молителката е продължила да носи брачното си фамилно име К.. От разпита на св. Б** Ц** П** съдът установил, че след развода, молителката е заминала да живее в родния си град Л**, където живее и понастоящем.В града молителката понастоящем е известна сред своите роднини, близки, приятели, съседи, бивши съученици с фамилното име на своите родители – Б**, което фамилно име е носела и преди да се омъжи. Свидетелката установява,че близките, приятелите и хората, с които се среща познават молителката с името Б**, което е фамилното име на родителите й.

         За да уважи подадената молба БРС приел,че в случая са налице законовите предпоставки на горецитираният текст, а именно - доказаха се важни обстоятелства, които налагат допускането на исканата промяна във фамилното име на молителката.При прекратяване на брака й с развод, молителката продължила да носи брачното фамилно име на своя съпруг - К.. От прекратяване на брака през 2012 г. до настоящия момент е изтекъл значителен период от време - повече от 6 години. След развода, молителката е променила местоживеенето си, като се е завърнала да живее в гр. Л**, който е нейния роден град и където е живяла преди сключването" на гражданския й брак.Съдът приел, че показанията на св. Б**П**, изцяло кореспондират с изложеното в молбата и събраните по делото писмени доказателства. Съдът приел, че от ангажираните от страна на молителката доказателства по делото, се установи наличието на една от законовите предпоставки изброени в чл. 19 ЗГР - важни обстоятелства, които налагат допускането на промяната във фамилното име на молителката. Установи се несъответствие между фамилното име на молителката, което същата носи в момента, с това, с което е известна в обществото и в средата, в която живее. Това поражда необходимостта от допускане на исканата промяна, с цел да се уеднакви правното с фактическото положение.

ВОС счита,че обжалваното решение е валидно и допустимо,а по същество е законосъобразно,поради което следва да бъде потвърдено.ВОС споделя изцяло съображението на БРС в мотивите на обжалваното решение,поради което препраща към тях на основание чл.272 от ГПК.В случая липсва каквото и да било основание да бъде отречено правото на молителката да определи какво фамилно име да носи,след като е прекратила брака си с бившия си съпруг.Промяната на фамилното име на молителката в никакъв случай няма да засегне и интересите на Общ.-Б**,с изключение на задължението да впишат направената промяна.

         Предвид гореизложеното обжлваното решение следва да бъде потвърдено.

         Воден от горното, Съдът

                                                   Р Е Ш И :

         Потвърждава решение №196/30.10.18г. по гр.д.№609/18г. на БРС.

         Решението не подлежи на обжалване.

 

        

Председател:                                    Членове:1.    

 

                                                               

  1.