ЧНД № 192-2017

 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е   №119

 

Видинският окръжен съд – наказателно отделение   в закрито заседание на четвърти юли през две хиляди и седемнадесета година, разгледа в състав:

                                                Председател: А. П.

                                                       Членове: Л. Л.

                                                                       Г. Й.

                                

докладваното от съдията Л. ЧНД № 192 по описа за 2017 година и за да се произнесе, съобрази следното:      

          Производството е по чл.243, ал.7 от НПК. 

          С постановление № 1512/2016 от 16.05.2017г., Районна прокуратура - Видин, на основание чл.199 и чл.243, ал.1, т.1 във вр. с чл.24, ал.1, т.1 от НПК, е прекратила наказателното производство по досъдебно производство № ЗМ 914/2016г., по описа на РУ – Видин, образувано срещу неизвестен извършител, за престъпление по чл.129 ал.2 във вр. с ал.1 от НК.

          С определение № 499/06.06.2017г., по ЧНД № 755/2017г., по описа на Районен съд – Видин, на основание чл.243, ал.5, т.1 от НПК, първоинстанционния съд е потвърдил постановлението на РП – Видин.

          От Х.Р.К., роден на 29.10.2959г. в Р. Германия, е подадена жалба против цитираното определение на ВРС. В жалбата се развиват съображения в насока, че цитираното определение на ВРС е неправилно, а потвърденото с него постановление е незаконосъобразно. Иска се да бъдат отменени горните актове и делото да бъде върнато на РП – Видин, с указание за повдигане на обвинение срещу горното лице.

         Жалбата е подадена в срок, от активнолегитимирано лице, поради което е допустима. Разгледана по същество, същата е основателна, доколкото се иска отмяна на посочените актове, респ. определение на ВРС и постановление РП - Видин. Извън правомощията на Съда е да дава указание на прокурора да повдига обвинение и срещу кого да го стори. Тези действия са суверенно право на прокурора.

         Видно от постановлението за прекратяване на РП – Видин, в него е визирана фактическа обстановка, но не е извършен анализ на доказателствата, по отделно и в съвкупност, не са положени усилия да се изяснят обстоятелствата, които са от съществено значение в случая. Не е извършен анализ на гласните доказателства, респ. показанията на свидетелите, които имат преки впечатления от конфликта. Те не са еднозначни, но са налице противоречия, относно физическата разправа, участието на лицата в нея и техните действия. От една страна са показанията на на К. и Фенг, а от друга тези на Г., Н. П., Е., Ц., Ц. П. и В.. Не е извършена преценка на гласните доказателства за достоверност. В постановлението изобщо не са обсъдени медицинските документи за констатирани увреждания на К., като не е обсъдено и заключението на съдебно-медицинската експертиза. Относно увреждането на К. /разклащането на първите резци на долната челюст/, липсва извод за характер на увреждането, време, авторство и начина на причиняване.

         В определението на ВРС е направен опит да се санират непълноти в доказателствения анализ, като е обсъдено заключението на СМЕ. Не са обсъдени обаче медицинските документи – медицинско свидетелство № 307/08.09.2016г. и медицинско удостоверение № 25/15.06.2016г. И в определението на ВРС не е извършен необходимия анализ на доказателствата.

         За изясняване на казуса би следвало да се извърши лицево идентификационна експертиза, за идентификация на лицата на видеозаписа /предмет на видоетехническата експертиза/, като се посочи какво отразява видеозаписа за всяко от едно от лицата, респ. тяхното поведение. В същата насока, ако се прецени, че е необходимо, би следвало да се извърши разпознаване по чл.169 и сл. от НПК, с оглед заявеното от свидетелката Фенг: „…Мисля, че мога да разпозная лицата на нападателите на Р. и да посоча, кои го е удрял“.

         С оглед събраните доказателства, от особено значение е в случая е да се установи – удрян ли е К., от кого, как, в коя част на тялото и кога: преди да извади пистолет; след като го е извадил; след като пистолета му е отнет. След изясняване на тези обстоятелства, може да се направи преценка през призмата на чл.12 от НК. Следва да се установи как К. е получил увреждането на предните резци и кой му го е причинил.   

          Тъй като на ДП не са положени необходимите усилия за събиране на доказателства /при наличие на възможност това да бъде сторено/, като не са изяснени посочените по – горе обстоятелства, които са от съществено значение в случая, ВОС намира, че определението на ВРС е неправилно, а потвърденото с него НП е необосновано и незаконосъобразно. Не са положени всички усилия, респ. не са реализирани всички възможности за изясняване на обективната истина. Определението на ВРС и потвърденото с него постановление на РП – Видин следва да бъдат отменени, като делото бъде върнато на прокурора, за да се изпълнят визираните по – горе указания. За изясняване на казуса следва стриктно да се изпълнят разпоредбите на чл.107, ал.1, ал.3 и ал.5 от НПК и да се даде обосновано становище относно обстоятелствата които са от съществено значение за обективната преценка на казуса и за правилна квалификация с оглед нормите от НК. След извършване на горното РП – Видин следва да се разпореди по компетентност, съобразно правомощията на прокурора уредени в глава ХVІІІ от НПК, но приложението на чл.243, ал.1, т.1 във вр. с чл.24, ал.1, т.1 от НПК на настоящия етап сочи на необоснованост и незаконосъобразност.

          Предвид горното и на основание чл.243, ал.7 от НПК, Съдът

 

         О П Р Е Д Е Л И :

 

          ОТМЕНЯ определение № 499/06.06.2017г., по ЧНД № 755/2017г., по описа на Районен съд – Видин и потвърденото с него постановление № 1512/2016 от 16.05.2017г., с което Районна прокуратура - Видин, на основание чл.199 и чл.243, ал.1, т.1 във вр. с чл.24, ал.1, т.1 от НПК, е прекратила наказателното производство по досъдебно производство № ЗМ 914/2016г., по описа на РУ – Видин, образувано срещу неизвестен извършител, за престъпление по чл.129 ал.2 във вр. с ал.1 от НК.

          Връща делото на РП – Видин за изпълнение на указанията дадени в обстоятелствената част на настоящото определение.

        Определението е окончателно.

 

 

         

          ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     ЧЛЕНОВЕ: