ГР.Д. № 312-2016

Решение по Гражданско дело 312/2016г.

 

РЕШЕНИЕ

№ 59

гр. Видин,20.01.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Окръжен съд Видин, гражданско отделение, в открито заседание на двадесети декември две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

Председател: А. П.

                                                                          Членове:  

 

с участието на секретаря           и в присъствието на прокурора..........................., като разгледа докладваното от съдията П. гражданско дело № 312 описа за 2016г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Делото е образувано по искова молба на В.Д.С.,***, ЕГН-********** против Прокуратурата на РБългария, с правно основание чл.2 б ЗОДОВ.

              Излага се в исковата молба , че ищецът работел като съдия по вписванията към Агенция по вписвания, с месторабота РС Белоградчик. На 01.11.2007 г. бил привлечен като обвиняем по досъдебно производство № 70 / 2007 г. НСС гр.София пр.пр. № 12-0124 / 2007 г. на Софийска градска прокуратура с обвинение за извършено престъпление по чл.311,ал.1, вр. с чл.20,ал.2 и чл.26 НК. Наказателното производство продължава вече девет години и е във фаза досъдебно производство. По това наказателно производство , както се твърди в исковата молба, ищецът внесъл парична гаранция от лева , от 13.09.2008 г. е отстранен от длъжност и продължило до пенсионирането му. Поддържа , че съгласно чл.6,ал.1 КЗПКОС от 1962 г. ратифицирана от РБългария през 1992 г. му гарантира стправедлив процес, елемент от който е гледане на делото в разумен срок. Позовава се на чл.22 НПК , който задължава ответника П. на РБ. да осигури провеждането на досъдебно производство , гарантиращо прикрючване на делото в разумен срок. Наказателното производство , по което е привлечен като обвиняем , според ищеца не носи белега разумен срок . От неприключилото в разумния срок производство ищецът поддържа, че е претърпял неимуществени вреди, изразяващи се в отстраняването му от длъжност до пенсионирането, през тези години не може да води нормален живот, смущават от разпити , привличания и т.н. Вредите ищецът е оценил на лева.

Иска се да бъде осъдена ответната страна да му заплати сумата лева , представляваща претърпени неимуществени вреди, вследствие повдигането на обвинение срещу него, ведно със законната лихва върху главницата от предявяване на иска, до окончателното издължаване , както и да му се присъдят разноските по делото.

Ответнната страна П. на РБ. оспорва иска , като твърди , че ищецът не е посочил доказателства за наличието на твърдяните неимуществени вреди и непосредствената им връзка с повдигнатото й обвинение. Оспорва се и размера на иска , като се поддържа, че той е силно завишен. Иска се да бъдат отхвърлени исковете изцяло.

Видинският окръжен съд, като взе предвид постъпилата искова молба, становището на ответната по делото страна и съобразявайки представените по делото доказателства в тяхната съвкупност, прие за установено следното от фактическа страна :

 

         Ищецът В.Д.С. работел като съдия по вписванията към Агенция по вписвания, с месторабота РС Белоградчик. На 01.11.2007 г. бил привлечен като обвиняем по досъдебно производство № 70 / 2007 г. НСС гр.София пр.пр. № 12-0124 / 2007 г. на С. Г. п. с обвинение за извършено престъпление по чл.212,ал.5 вр.чл.26,ал.1 НК , по чл.311,ал.1, вр. с чл.26,ал.1 НК. От представените деловодни справки е видно, че наказателното производство към настоящия момент е в досъдебна фаза. Със заповед от 13.03.2008 г. на Министъра на правосъдието е отстранен от длъжност ищеца В.Д.С. до приключване на наказателното производство срещу него.

               От показанията на разпитаните по делото свидетел И. П. П. се установява, че ищецът се променил през времето на воденото наказателно производство срещу него, което продължава около десет години. За воденото наказателно производство се разбрало в родното му село. Свидетелите посочват, че ищецът преживял тежко това наказателно преследване, престанал да се събира с приятели, взели му личното оръжие.

 

          При така установеното от фактическа страна Съдът намира, че  предявеният иск срещу П. на РБ за присъждане на обезщетение за причинени неимуществени вреди, от действия на правозащитни органи, които не са извършени в разумен срок на основание специалната норма на чл. 2б от ЗОДОВ срещу ищеца за доказан в основанието си.

           Установи се наличие на фактическия състав на чл.2б от ЗОДОВ.

В тази хипотеза държавата отговаря за вреди от действия на правозащитни органи, които не са извършени в разумен срок на основание специалната норма на чл. 2б от З., като обезщетенията за тях съгласно чл. 8, ал. 1 от Закона се претендират само по този закон и реда на ГПК. Отговорността е деликтна. Критериите, въз основа на които съдът прави преценката си дали е допуснато нарушение по чл. 6 § 1 от КЗПКОС са посочени примерно в закона /чл. 2б ал. 2 от ЗОДОВ/, като са приложими стандартите, установени в практиката на Европейския съд. Механизмът, по който се прави извод дали е спазено изискването за разумен срок е следният: първо се установява продължителността на релевантния период /началният момент е отправянето на наказателното обвинение и крайния - постановяването на окончателен акт на съда, с който се слага край на несигурното положение на лицето/ и след това се преценява дали този период е разумен. В настоящия случай за период от повече от 9 години не е внесен обвинителен акт. Разумността се оценява с оглед обстоятелствата по делото, като се търси баланс между интересите на лицето възможно най-бързо да получи решение и необходимостта от внимателно проучване и правилно провеждане на наказателното производство. При преценката си за разумността на релевантния период, съдът прилага три критерия: сложност на делото, поведение на жалбоподателя и поведение на компетентните органи. За да се реши дали делото е сложно от значение са няколко фактора: естеството на фактите, които следва да бъдат установени, броя на обвиняемите и свидетелите, нуждата се получат документи по делото /включително и от чужбина/, съединяването на делото с други дела, встъпването на други лица в процеса. При преценка на поведението на жалбоподателя се отчита, че от него не може да се иска да сътрудничи активно за ускоряване на производство, което може да доведе до неговото осъждане, а за преценката на поведението на компетентните органи - голямо значение имат усилията им за ускоряване на производството. Съдебните органи са тези, от които се очаква да следят всички участници в производството да полагат максимални усилия за предотвратяване на ненужно забавяне. В този смисъл действията на обвиненото лице, доколкото са свързани с упражняване на правото на защита и са еднократни действия, не могат да се разглеждат като поведение на жалбоподателя, станало причина за нарушаване на разумния срок по чл. 2б от ЗОДОВ.

 

.

В конкретната хипотеза са налице предпоставките на чл.2 б от ЗОДОВ за ангажиране отговорността на Държавата. Отговорността е деликтна, поради което вината се предполага. За уважаване на претенцията, следва да е доказано по предвидения в закона ред, че разглеждането и решаването на делото е продължило извън разумния срок.

Пасивно легитимиран  да отговаря  по предявения иск е П. на РБ, като  държавен орган, който има правосубектност и чиито длъжностни лица, с неправилни действия или бездействия са причинили вреди на граждани. В този смисъл са дадените разяснения в ТР №3 от  22. 04.2004г.на ОСГК на ВКС.

 

          Следователно - продължителността на релевантния с оглед настоящите данни период, който обхваща само досъдебното производство , без да е постановен съдебен акт /още по-малко окончателен такъв/ е повече от девет години. Този период, преценен с оглед търсения баланс между интересите на обвиненото лице възможно най-бързо да бъде прекратена несигурността в която се намира, пред вид повдигнатото му обвинение и необходимостта от провеждане на наказателното производство с внимателно проучване на фактите и доказателствата, е прекомерен и не покрива стандартите на изискването на чл. 6 § 1 от КЗПКОС за разумен срок. Касае се за производство /по чл. 212 и 311 от НК/, което от фактическа и правна страна може да бъде определено като сложно. Касае се до множество деяния, осъществени на определени дати, обективният състав на което включва установяване на съставяне на официални документи с невярно съдържание от обвиняемия в кръга на службата му. По делото е имало повече от двама обвиняеми. Не се установява забавянето да се дължи на поведение на ищеца-обвиняем в наказателното производство. Същевременно - с оглед конкретните обстоятелства по делото - точно поведението на компетентните органи /органи на досъдебното производство и прокуратура/, са причинили допускане на нарушение на разумния срок. В резултат на това, според показанията на свидетеля И.П. на обвиненото лице са причинени вреди, изразяващи се в необратимо накърняване на доброто му име, засягане на професионалната му репутация, като се има пред вид, че е юрист, работел е като съдия по вписванията и е бил отстранен от длъжност.

С горното действие, П. на РБ е причинила на ищеца неимуществени вреди, изразяващи се в предизвикване на стрес и притеснения. Описаните неблагоприятни последици от наказателното преследване С. е търпял за период от около девет години, като в този период спрямо него е била взета мярка за неотклонение парична гаранция в размер на лева. Не са установени по делото трайни последици за здравословното му състояние.

При определяне на размера на претърпените неимуществени вреди същият следва да се определи на базата на критерия на обществото за справедливост , с оглед на чл. 52 ЗЗД.

             Постановеното обезщетение следва да възмездява претърпените от ищеца неимуществени вреди. Размерът на вредите Видинския окръжен съд настоящия състав определя на лв. Претърпените от ищеца вреди подлежат на обезщетяване от страна на ответника. Отговорността на държавата по ЗОДОВ е обективна. Държавата отговаря за вредите, причинени на граждани от действия или бездействия на нейни органи и длъжностни лица, при или по повод изпълнение на възложената им дейност. Моментът, от който се дължат лихви за забава е датата на предявяване на иска- 09.09.2016 г.

П. на РБ , със седалище гр.С.   следва    да заплати на В.Д.С. по иска по чл.2 б ЗОДОВ сумата в размер на //лв. представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди в резултат на продължило повече от 9 години наказателно производство срещу него за деяния по чл.212,ал.5 вр.чл.26,ал.1 НК , по чл.311,ал.1, вр. с чл.26,ал.1 НК по досъдебно производство № 70 / 2007 г. НСС гр.София пр.пр. № 12-0124 / 2007 г. на С. Г. п., ведно със законната лихва, считано от 09.09.2016 г. до окончателното й изплащане, като в останалата част до пълния предявен размер - лв., искът следва да бъде отхвърлен.

Предвид изхода по делото на основание чл.10,ал.3 ЗОДОВ ответната страна следва да заплати на ищеца сумата от лева разноски по делото за един адвокат съразмерно уважената част от иска, както и сумата от лева за държавна такса.

     Водим от горното, Видински окръжен съд

Р   Е   Ш   И   :

 

           ОСЪЖДА П. на Р. Б. , със седалище гр.С., Бул.”В. „ №    да заплати на В.Д.С.,***, ЕГН-********** по иска по чл.2 б ЗОДОВ сумата в размер на //лв. представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди в резултат на продължило повече от 9 години наказателно производство срещу него за деяния по чл.212,ал.5 вр.чл.26,ал.1 НК , по чл.311,ал.1, вр. с чл.26,ал.1 НК по досъдебно производство № 70 / 2007 г. НСС гр.София пр.пр. № 12-0124 / 2007 г. на С. Г. п., ведно със законната лихва, считано от 09.09.2016 г. до окончателното й изплащане, като в останалата част до пълния предявен размер -лв., искът ОТХВЪРЛЯ.

ОСЪЖДА П. на Р. Б. , със седалище гр.С., Бул.”В. „ №    да заплати на В.Д.С.,***, ЕГН-********** сумата от лева разноски в настоящото производство за адвокат съразмерно уважената част от иска , както и сумата от лева за държавна такса.

           Решението подлежи на обжалване пред Софийски апелативен съд в двуседмичен срок от съобщението до страните по реда на въззивното обжалване.

 

                                                    ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :