Т.Д. № 19-2018

Решение по Търговско дело 19/2018г.

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е № 46

                                              

                                                     09.01.2019

 

Видинският   окръжен  съд гражданска колегия

В открито съдебно заседание на дванадесети декември

две хиляди   и    осемнадесета    година    в   състав:

                                               Председател: Д. М.

 

                                                     Членове:

                                                         

При секретаря И. К.

и в присъствието на   прокурора    

като разгледа докладваното от Съдията М.

Търговско  дело № 19 по описа за 2018г.

и за да се произнесе, взе   предвид    следното:

 

Исковете са с правно основание чл.79, ал.1 от ЗЗД, във вр. с чл.84, ал.2 от ЗЗД и чл.86, ал.1 от ЗЗД с обща цена 100 949.21лева, от които 80 978.40лв. – главница и 19 941.02лв. – мораторна лихва за забава.

Предявени са от „Е.-Т.“ ЕООД гр.В. против О. Б..

Поддържа се в исковата молба, че между страните е сключен договор №44/01.04.2015г. с предмет „извършване на дейности по поддържане на гробищните паркове на територията на О. Б.“. Страните са уговорили, че цената на услугата се заплаща ежемесечно след фактуриране и приемане на работата с Протокол за извършени дейности, подписан от двете страни.

Поддържа се, че за периода от 01.04.2015г. до 31.12.2015г. О. Б. не е изпълнила задължението си по заплащане на цената на услугата, за което били изпратени три нотариални покани. Поддържа се, че изправна страна по договора е ищеца, който е изпълнявал задълженията си, отразени в съставени и подписани от двете страни протоколи. Поискано е ответника да бъде осъден да заплати на ищеца исковите суми по 9 броя фактури подробно описани в приложение към исковата молба ведно със законната лихва за периода от 01.04.2015г. до 31.12.2015г., както и разноските в настоящото производство.

Ответникът О. Б. е подала писмен отговор на исковата молба, в който оспорва предявените искове по основание и размер. Поддържа, че изготвените протоколи, въз основа на които са издадени фактурите, не са оформени по надлежния ред, поради което не се дължи плащане по фактурите.

Окръжният съд, след като се запозна с обстоятелствата, изложени в исковата молба и събраните по делото доказателства, приема за установено следното:

Предявените искове са допустими, като предявени от надлежна страна.

Не се спори между страните, че същите са сключили договор на 01.04.2015г., по силата на който О. Б. като възложител е възложила на „Е.-Т. „ ЕООД гр.В. като изпълнител да извършва дейностите по поддържане на гробищни паркове на територията на О. Б.. В чл.4 от договора страните са уговорили възложителят да изплаща на изпълнителя ежемесечно сумата 8 997.60лв. с ДДС, като разплащането се извършва до 10-то число на месеца, следващ този, през който са извършвани дейностите. В чл.5 се посочва, че извършването на дейностите се установява с двустранен протокол и фактура, която е основание за плащането. Страните са се уговорили, че възложителят може да отбелязва в двустранния протокол забележки относно качеството и обема на извършената работа и срокът, в който ще отстрани изпълнителят констатираните недостатъци.

Ищецът е представил по делото цитираните в приложението към исковата молба девет броя фактури, издадени въз основа на приложени по делото девет броя месечни протоколи за претендирания период. От приложените месечни протоколи е видно, че същите са подписани от представители на двете страни по договора и в тях няма отбелязвания от страна на възложителя за констатирани неизвършени дейности или некачествени такива за месеца, за който е съставен протокола.

По делото е назначена съдебно-икономическа експертиза, която е изпълнена от вещото лице Р.К., който е депозирал писмено заключение по делото, което е прието от съда и не е оспорено от страните. Вещото лице дава заключение, че изготвените фактури са осчетоводени в счетоводството на ищеца и в счетоводството на ответника О. Б., в сметка 4010 „Доставчици“, а в счетоводството на ищеца са осчетоводени в сметка 411 „Клиенти“. Вещото лице дава заключение, че по процесните фактури няма плащания от страна на О. Б. към „Е.-Т.“ ЕООД. Вещото лице дава заключение, че размерът на мораторната лихва за забавено плащане върху главницата от 80 978.40лв. за периода от 19.05.2015г., когато е получена първата нотариална покана от ответника, от 16.11.2015г., когато е получена втората нотариална покана от ответника и от 18.02.2016г., когато е получена третата нотариална покана от ответника, до 20.04.2018г., когато е предявен иска, възлиза на сумата 19 941.02лв.

От така установените обстоятелства, Окръжният съд приема, че предявените искове са основателни и доказани.

Установява се, че по така сключения договор изпълнителят и ищец по делото „Е.-Т.“ ЕООД гр.В. е изправна страна, като е изпълнявал задълженията си по договора, сключен между страните на 01.04.2015г., като страните са изготвяли ежемесечно двустранен протокол и изпълнителят е издавал фактура въз основа на протокола така, както се уговорили в чл.4 от договора.

Установява се, че възложителят О. Б. е неизправна страна по договора, тъй като въпреки, че е подписвала месечните протоколи без забележки и е осчетоводявала фактурите, издадени въз основа на протоколите, не е изпълнила задължението си по заплащане на сумите по фактурите така, както е уговорено между страните до десето число на месеца, следващ този, през който са извършвани дейностите по договора.

Ще се следва да ес постанови решение, с което О. Б. бъде осъдена да заплати на „Е.-Т.“ ЕООД гр.В. на основание чл.79, ал.1 от ЗЗД сумата в размер на 80 978.40лв., представляваща цената на извършените от „Е.-Т. ЕООД дейности по договор №44/01.04.2015г. с предмет „извършване на дейности по поддържане на гробищни паркове на територията на О. Б. за периода от 01.04.2015г. до 31.12.2015г., както и да заплати сумата в размер на 19 941.02лв., представляваща лихва за забава върху главницата до 20.04.2018г.-датата на предявяване на иска, както и да заплаща законната лихва върху главницата, считано от 21.04.2018г. до окончателното й изплащане.

Ответникът дължи на ищеца направените за тази инстанция разноски общо в размер на 7 794.00лв., съобразно представения списък за разноските по чл.80 от ГПК, за която сума ще следва да бъде осъден.

 

По изложените съображения Окръжният съд

 

Р Е Ш И:

 

ОСЪЖДА О. Б., ЕИК:.. представлявана от кмета Б. С. Н. да заплати на „Е.-Т.“ ЕООД гр.В., ЕИК:., представлявано от К. Г. Д. сумата в размер на 80 978.40лв., представляваща цената на извършените от „Е.-Т.“ ЕООД дейности по договор №44/01.04.2015г. с предмет „извършване на дейности по поддържане на гробищни паркове на територията на О. Б.“ за периода от 01.04.2015г. до 31.12.2015г., както и да заплати сумата в размер на 19 941.02лв., представляваща лихва за забава върху главницата за периода от 19.05.2015г., когато е получена първата нотариална покана от ответника, от 16.11.2015г., когато е получена втората нотариална покана от ответника и от 18.02.2016г., когато е получена третата нотариална покана от ответника, до 20.04.2018г., когато е предявен иска, както и да заплаща законната лихва върху главницата, считано от 21.04.2018г. до окончателното й изплащане.

ОСЪЖДА О. Б. ЕИК:.. представлявана от кмета Б. С. Н. да заплати на „Е.-Т.“ ЕООД гр.В., ЕИК:.., представлявано от К. Г. Д. сумата в размер на 7 794.00лв., представляваща разноски по делото за тази инстанция.

Решението подлежи на обжалване пред Софийски апелативен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: