Списък на вещи лица 2019 г. - бр. 8/19 г. на ДВ

Untitled Document

СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 3 ЗСВ за съдебния район на Окръжния и Аминистративния съд – Видин, за 2019 г.

 
 
 
 

Издаден от министъра на правосъдието, oбн., ДВ, бр. 8 от 25.01.2019 г.

 
 
 
 

Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт обнародва:

 
 
 
 

СПИСЪК

на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 3 ЗСВ за съдебния район на Окръжния и Аминистративния съд – Видин, за 2019 г.

Клас „Криминалистични експертизи“ – видове

Криминалистични експертизи на писмени доказателства

Трасологични експертизи

Съдебно-балистични експертизи

Дактилоскопни експертизи

Биометрични криминалистични експертизи

Венчо Славчов Караджов – висше, инженер-технолог, криминалистични експертизи на писмени доказателства (ръкописно изпълнени подписи и текст).

Емил Пантов Живков – висше, графолог.

Анатоли Лазаров Лалков – висше, инженер-технолог, почерк, техн. документи, трасолог, балистик.

Валери Бориславов Петков – висше, спец. управление на обществения ред и осигуряване на безопасно движение на пътищата; право.

Клас „Съдебномедицински експертизи“

Съдебномедицинска експертиза на труп и трупни части

Съдебномедицинска експертиза на живи лица

Съдебномедицинска експертиза на веществени доказателства

Съдебномедицинска експертиза по материали на досъдебното и съдебното производство

Съдебномедицинска ескпертиза за телесно здраве

Николай Гинчев Тюфекчиев – висше, биохимия и микробиология, експерт ДНК анализи; кандидат на биологичните науки; специалист по молекулярна и функционална биология, биохимик – клиничен химик, анализ на белтъци и ензими, генотипиране, секвениране.

Мая Иванова Кичева – висше, молекулярна и функц. биология, експерт ДНК анализи; кандидат на биологичните науки; специалист по молекулярна и функционална биология, биохимик – клиничен химик, анализ на белтъци и ензими, генотипиране, секвениране.

Вилхелм Миленков Елисеев – висше, медицина, лекар – анестезиология и реанимация.

Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека

Борис Петров Шахов – висше, молекулярна биология.

Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход

Борис Петров Шахов – висше, молекулярна биология.

Клас „Съдебно-икономически експертизи“

Съдебно-счетоводна експертиза

Съдебна финансово-икономическа експертиза

Съдебно-стокова експертиза

Пролетка Накова Петрова-Павлова – висше, счетоводство и контрол, счетоводни експертизи.

Христина Атанасова Данова-Тодорова – висше, счетоводство и контрол, счетоводни експертизи.

Виолета Томова Христова – висше, икономист, икономист-счетоводител.

Ели Симеонова Василева – висше, счетоводна отчетност, икономист-счетоводител.

Павлина Йорданова Димитрова – висше, икон. орг. на търговията.

Даниела Антова Тошева – висше, социално-икономическа информация.

Елена Стефанова Георгиева – висше, икономист.

Румен Петров Кънчев – висше, икономист по строителството, икономист-счетоводител.

Цеко Вълчев Пупулешков – висше, икономист-застраховател.

Станислав Милчев Стоянов – висше, финанси и кредит.

Стефка Николова Георгиева – висше, икономист-финансист.

Боянка Захариева Александрова – висше, икономист, строителство и архитектура, финансово-икономическа, съдебно-стокова и строително-техническа експертиза.

Димитрина Григорова Минкова – висше, икономист-счетоводител.

Емилия Маркова Лазарова-Маринова – висше, икономист.

Анка Василева Колева – висше, икономист.

Диана Цветанова Тодорова – висше, икономист по промишлеността.

Мария Ангелова Христова – висше, икономист.

Мариана Александрова Петрова – висше, маркетинг и мениджмънт.

Тереза Велкова Тодорова-Сотирова – висше, маркетинг и планиране.

Невяна Ангелова Младенова – висше, финанси.

Любомир Цветков Йотов – висше, икономист.

Милева Ванкова Дикова – икономист-счетоводител.

Валентин Петков Николов – счетоводство и контрол.

Боряна Борисова Георгиева – МТС, финанси, данъчно законодателство, банково дело.

Албена Иванова Панчева – спец. счетоводство и контрол.

Пламен Кирилов Василев – спец. счетоводство и контрол.

Рая Аспарухова Гъскова – спец. икономист.

Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“

Съдебна инженерно-техническа експертиза

Йордан Стоянов Бързашки – инженер по водоснабдяване и канализация.

Съдебна автотехническа експертиза

Олег Славчев Ванков – машинен инженер, автотехнически експертизи.

Игнат Петров Игнатов – инженер по експлоатация и ремонт на АТТ, двигатели с вътрешно горене, автотехнически експертизи.

Иван Младенов Бъзински – висше, машинен инженер.

Цветан Младенов Стойков – висше, машинен инженер.

Владимир Димитров Иванов – висше, инженер по изчислителна техника, оценка на машини и съоръжения.

Сашко Ванчов Каменов – висше, офицер от автомоб. войски – военен инж. по експл. и ремонт на АТТ, машинен инженер.

Пламен Винагоров Ангелов – спец. контрол на автомобилния транспорт.

Георги Славчев Георгиев – спец. машинен инженер.

Красимир Цветанов Живков – спец. електротехника.

Величко Георгиев Станков – висше, машинен инженер.

Иван Велков Иванов – висше, машинен инженер, оценка на машини и съоръжения, оценител на недвижими имоти и земеделски земи, автотехнически експертизи.

Румен Петров Илиев – висше, машинен инженер, оценка на машини и съоръжения, автотехнически еспертизи.

Съдебна инженерно-технологична експертиза

Съдебна компютърно-техническа експертиза

Съдебна строително-техническа експертиза

Райна Иванова Жикова – строителен техник.

Валентин Петров Ницов – висше, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.

Валя Петрова Стефанова-Георгиева – висше, строителен инженер по хидротехническо строителство, оценител на недвижими имоти.

Георги Кирилов Георгиев – висше, инженер по хидромелиоративно строителство.

Галина Димитрова Антова – висше, архитект.

Любка Ванчева Георгиева-Червенякова – висше, строителство и архитектура, оценител на недвижими имоти.

Маргарита Нетова Каменова – висше, инженер-геодезист, оценка на недвижими имоти.

Светлана Вергилова Попова – висше, строителен техник, оценител на недвижими имоти.

Емил Георгиев Андреев – висше, архитект.

Валентин Венчов Георгиев – геодезия и марк-

шайдерство.

Иво Луков Ангелов – висше, спец. строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.

Илияна Иванова Ципоркова – спец. хидромелиоративно строителство.

Мариана Борисова Иванова – спец. строителен техник.

Клас „Съдебни селскостопански експертизи“

Съдебна ветеринарномедицинска експертиза

Съдебна агротехническа експертиза

Людмил Петков Димитров – висше, инженер-агроном, лозаро-градинарство.

Борислав Рашков Борисов – висше, агроном-полевъд, оценка на земеделски земи, подобрения и насаждения върху тях.

Марийка Дацкова Цанкова – висше, зоотехник.

Бранимир Кимонов Иванов – висше, инженер-агроном, тропично и субтропично земеделие.

Лидия Асенова Николова – висше, зоотехник.

Валери Стоянов Марков – висше, инженер по горско стопанство, оценка на гори и земи в горския фонд.

Елка Петрова Нинова-Богоева – зооинженер.

Клас „Други съдебни експертизи“

Пенка Кирчева Милушева – висше, психология.

Мая Иванова Кичева – висше, молекулярна и функц. биология, експерт ДНК анализи; кандидат на биологичните науки; специалист по молекулярна и функционална биология, биохимик – клиничен химик, анализ на белтъци и ензими, генотипиране, секвениране.