Т.Д. № 64-2015

Решение по Търговско дело 64/2015г.

                    Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

                                           

                                                           №....41...

                                                    гр.ВИДИН, 23.11.2015

                                              

                            В   И М Е Т О   Н А     Н А Р О Д А

 

 

ВИДИНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД граждански състав   в   публично съдебно заседание на ДВАДЕСЕТ и трети октомври две хиляди и петнадесета година в състав:  

 

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: В. М.

 

секретар   Ил.К. , като разгледа докладваното от съдията т.гр. дело № 64 по описа за 2015 година и за да се произнесе, съобрази:

 

            Производството по делото е по реда на чл.625 и сл. от ТЗ.

 

Постъпила е молба от ЕТ“Д...-В.. Н. „ с ЕИК ... , седалище и адрес на управление ГР.В..., ЖК „К... „ бл... вх.. ет.. ап.. , представлявано от В. Й. Н. , с която иска обявяване неплатежоспособността на търговеца и откриване на производство по несъстоятелност. Излага, че поради влошената икономическа обстановка дружеството и задължения на други лица към дружеството, то не е в състояние повече от година да осъществява дейността си и да изплаща задълженията си. Към молбата са приложени писмени доказателства.

В съдебно заседание представляващият дружеството не се явява, но поддържа молбата с изрично писмено становище.

С определение на съда по делото е допусната съдебно-икономическа експертиза с конкретно определени задачи.

Съдът като разгледа молбата, подадена по реда на чл.607а ал.1 от ТЗ и приложените към нея писмени доказателства, както и събраните в хода на производството доказателства, преценени поотделно и в съвкупност, в съответствие със задължението си по чл.235 ал.1-3 от ГПК, приема за установено следното от фактическа и правна страна:

Процесуалната легитимация на длъжника ЕТ“Д...-В. Н. съдът установи, след служебно извършена, по реда на чл. 23 ал.4 от ЗТР, справка в търговския регистър, от който е видно, че търговеца е вписан с ЕИК ....

Молбата за откриване на производството по несъстоятелност на “ ЕТ“Д... Н. - длъжник е допустима.Спазени са изискванията на чл.628 ал.3 ТЗ и следва да бъде разгледана по същество.

Съгласно чл.607а ал.1 ТЗ производство по несъстоятелност се открива за търговец, който е неплатежоспособен, а за да бъде открито производство по несъстоятелност, трябва да са налице материално-правните и формални предпоставки, предвидени в чл.608 ал.1 от ТЗ, чл.625 ал.1 ТЗ и чл.631 ТЗ, съответно чл.742 ал.2 ТЗ: да е подадена писмена молба до съда от лицата посочени в чл.625ал.1 ТЗ /формална предпоставка/; длъжникът да е търговец по смисъла на ТЗ; да е налице неизпълнено изискуемо парично задължение по търговска сделка или публично-правно задължение към държавата и общините, свързано с търговската му дейност, или задължение по частно държавно вземане; да е налице неплатежоспособност на длъжника по смисъла на чл.608 ал.1 ТЗ /евентуално да се установи свръхзадължеността му, съгласно чл.742 ал.1 ТЗ, тъй като е търговско дружество/; затрудненията на длъжника да не са временни, а състоянието на неплатежоспособност да е обективно и трайно/ арг. от чл.631 ТЗ/.

Настоящето производство по реда на чл.625 от ТЗ е образувано по молба на длъжник, който твърди, че е в състояние на неплатежоспособност. Молбата е подадена от оправомощено лице и към нея са приложени изискуемите по чл.628 ал.1 от ТЗ документи.

Търговското качество на молителя е безспорно, тъй като се касае за еднолично дружество с ограничена отговорност, вписано в търговския регистър. Ето защо следва изводът, че е налице една от материалноправните предпоставки за откриване на производството по несъстоятелност и формалната- молба до съда.

Следващата предпоставка е свързана с наличието на неплатежоспособност на търговеца. Разпоредбата на чл.608 от ТЗ свързва неплатежоспособността с невъзможността за изпълнение на три категории парични вземания- изискуемо парично задължение по търговска сделка или публичноправно задължение към държавата и общините, свързано с търговската му дейност или задължение по частно държавно вземане.

От заключението на назначената и приета като доказателство по делото съдебно-икономическа експертиза се установява, че търговецът по балансови стойности към 31.12.2010 –сумата на краткотрайните активи е 115 000 лв., а стойността на краткосрочните задължения е 205 000 лв., които надвишават чувствително наличните активи на дружеството. Това говори за задлъжнялост на дружеството и изпадането му в състояние на неплатежоспособност.

Коефициентите на ликвидност към 31.12.2010г. са малки стойности, които показват, че фирмата изпитва големи финансови затруднения и не могат да покрият стойността на задълженията си към момента на подадената молба за откриване на производство по несъстоятелност.

През 2011г и към момента няма данни за извършвана дейност от фирмата.

Търговецът е в състояние на свръхзадълженост по смисъла на чл.742 ал.1 от ТЗ, тъй като не разполага с имущество, което да покрие паричните му задължения.

Коефициентите за бърза незабавна и абсолютна ликвидност , изчислени към 31.12.2010г. са под единица, което потвърждава становището, че дружеството е в състояние на неплатежоспособност.

Съдът намира, че са налице всички материално-правни предпоставки за откриване на производство по несъстоятелност на ЕТ“Д.... гр.В..., поради което молбата следва да бъде уважена.

По отношение началната дата на неплатежоспособността, следва да бъде съобразено заключението на в.л., като Съдът приема, че началната дата на неплатежоспособността е 31.12.2010 година.. Към тази дата дружеството е в невъзможност за плащане, т.е. не е в състояние да изпълни изискуемо парично задължение по търговска сделка.

По отношение на реда, по който следва да бъде открито производство по несъстоятелност: От доказателствата по делото и заключението на вещото лице се установява, че длъжникът е преустановил търговската си дейност, не разполага с имущество, достатъчно за покриване на задълженията без опасност за интересите на кредиторите, както и с такова за покриване на разноските по несъстоятелността .В определения от съда срок нито молителят, нито някое от лицата по чл.625 от ТЗ или друг от кредиторите, са предплатили по реда на чл.629б от ТЗ сума, необходима за началните разноски на производството по несъстоятелност, поради което същото следва да бъде открито при условията на чл.632 ал.1 от ТЗ, т.е. да се обяви длъжника в неплатежоспособност, определи началната и дата, да се открие производство по несъстоятелност, да се допусне обезпечение, да се постанови прекратяване дейността на предприятието му и да се спре производството по делото. При това положение не следва да бъде назначаван и временен синдик.

Тъй като молбата за откриване на производство по несъстоятелност е подадена от длъжника и съгласно чл.620 ал.1 от ТЗ държавна такса не се събира предварително, то на основание чл.620 ал.3 от ТЗ държавната такса в размер на 250 лева следва да се събере от масата на несъстоятелността.

Воден от гореизложеното и на основание чл.630 ал.2 ТЗ, съдът

 

 

                                                         Р   Е   Ш   И :   

 

 

ОБЯВЯВА НЕПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТТА на ЕТ“Д.... „ с ЕИК ... , седалище и адрес на управление ГР.В...., ЖК „К... „ бл.... вх.. ет....ап... , представлявано от В. Й. Н.

Определя за начална дата на неплатежоспособността 31.12.2010година.

ОТКРИВА ПРОИЗВОДСТВО ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ наЕТ“Д.... „ с ЕИК ... , седалище и адрес на управление ГР.В..., ЖК „К... „ бл.... вх.... ет.... ап.... , представлявано от В. Й. Н.

ДОПУСКА ОБЕЗПЕЧЕНИЕ чрез налагане на общ запор и възбрана върху имуществото на ЕТ“Д....„ с ЕИК .. , седалище и адрес на управление ГР.В., ЖК „К. Б. „ бл.... вх.... ет.... ап.... , представлявано от В...Й... Н...

ПОСТАНОВЯВА ПРЕКРАТЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА на предприятието на ЕТ“Д.. „ с ЕИК ... , седалище и адрес на управление ГР.В..., ЖК „К... „ бл.... вх.... ет.... ап...., представлявано от В. Й. Н.

        ОБЯВЯВА В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ЕТ“Д... „ с ЕИК . , седалище и адрес на управление ГР.В..., ЖК „К... „ бл.... вх... ет.... ап.... , представлявано от В. Й. Н.

         Задължава, на основание чл.9 от ТЗ ЕТ“Д...„при изписване на фирмата да вписва добавката “в несъстоятелност”.

СПИРА производството по несъстоятелност на ЕТ“Д... „ с ЕИК ... , седалище и адрес на управление ГР.В...., ЖК „К... „ бл... вх....ет.... ап.... , представлявано от В. Й. Н.

По т.д № 64/2015 година по описа на Видинския окръжен съд.

Решението подлежи на вписване в търговския регистър и на незабавно изпълнение.

Препис от решението да се изпрати на Агенция по вписванията към министъра на правосъдието.

Делото да се докладва след изтичане на срока по чл.632 ал.2 от ТЗ.

Решението може да се обжалва в 7-дневен срок от вписването му в търговския регистър пред СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД.

 

                                                       ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: