ЧТД № 46-2018

Определение по Търговско дело 46/2018г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 10

гр. В. 25.01.2019г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Окръжен съд В., търговско отделение, в закрито заседание на двадесет и пети януари две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

Председател:В. В.

  

 

с участието на секретаря ...................... и в присъствието на прокурора..........................., като разгледа докладваното от съдията В. търговско дело №46 по описа за 2018г., за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството е по чл.679 от ТЗ.

         Делото е образувано по жалба от „Ю. Б.“АД,ЕИК..

Подържа се в жалбата,че на 12.12. 18г. било проведено събрание на кредиторите по т.д.№65/17г. на ВОС.Подържа се,че взетите решения на събранието са незаконосъобразни,поради това,че са взети с цел увреждане на интересите на кредиторите,включително и кредитора взел решението.В жалбата се прави ретроспекция на регистрацията на фирмата.Подържа се,че в производството по несъстоятелност мажоритарен кредитор на длъжника е „М.-2“ЕООД,ЕИК. с вземане в размер на 60%.Собственик на посочената фирма е Р. И. И. която посочва във всички официални документи своя имейл rosi ii @mail.bg.Подържа се в молбата,че този имейл адрес е посочен и във всички официални документи на несъстоятелния длъжник „Е. И. БГ“ЕООД.Дори и когато длъжникът е подал молба за преместването на седалището в гр.В. в ТР отново е посочен този имейл за адрес за контакт с фирмата.От посоченото се прави извод,че длъжника „Е. И. БГ“ЕООД и кредитора -„М.-2“ЕООД имат един и същ собственик –Р. И. И.,което сочи,че фирмите са свързани и кредитора „М.-2“ЕООД няма право да взема решение на общото събрание на кредиторите на основание чл.676,ал.4 във връзка с чл.670,ал.1 от ТЗ.Подържа се,че банката –жалбоподател-„Ю. Б.АД е ипотекарен кредитор и има право да оспори взетото решение на общото съобрание.Подържа се,че в настоящия случай взетото на събранието решение ощетява в пълна степен всички кредитори,поради това,че решението е имотът да бъде продаден на 5% от оценката му,което е недопустимо съгласно чл.717ж от ТЗ.Поради това,че имотите са ипотекирани от продажната им цена може да се удовлетвори на първо място ипотекарния кредитор.Останалите кредитори и в частност „М.-2“ЕООД могат да бъдат удовлетворени само след като бъде удовлетворено вземането на ипотекарния кредитор-жалбоподателя.Подържа се,че и взетото решение синдикът да приеме първата подадена оферта е незаконосъобразно,поради това,че синдикът няма да може да предложи имотът и на други евентуални купувачи.Поради изложеното се иска обжалваното решение на общото събрание на кредиторите да бъде отменено.

       От страна на кредитора „М.-2“ЕООД е постъпило писменно становище,в което се подържа,че жалбата,по която е образувано настоящето дело е просрочена,поради което производството е недопустимо.Събранието на кредиторите било проведено на 12.12.18г. а жалбата е подадена на 31.12.18г. поради което е просрочена.Подържа се също,че жалбоподателя -„Ю. Б.“АД не е включен в списъка на кредиторите на ответното дружество, поради което няма право да подава жалби.

       От събраните по делото доказателства съдът установи следното:По делото е безспорно,че банката жалбоподател е ипотекарен кредитор.С определение от 19.06.18г. по т.д.№65/17г. съдът по несъстоятелността е одобрил списъка по чл.686,ал.1,т.1 от ТЗ на приети от синдика Л.И. вземания предявени от НАП и от „М.-2“ЕООД,предявени в срока по чл.685,ал.1 от ТЗ.С определение от 01.08.18г. по същото съдът по несъстоятелността е одобрил списъка по чл.686,ал.1,т.1 от ТЗ на приети от синдика Л.И. вземания предявени от В. Ю. П. и от НАП.по делото са представени и съответните списъци одобрени с цитираните определения. С покана обявена в ТР на 27.11.18г. съдът по несъстоятелността е свикал събрание на кредиторите на „Е. И. БГ“ЕООД на 12.12.18г. от 14ч. при дневен ред определяне на реда и начина на продажба на имуществото.Видно от протокола от проведеното на 12.12.18г. събрание на същото са присъствали представител на кредитора „М.-2“ЕООД и синдика.На събранието са взети атакуваните решения- имотите да бъдат продадени на 5% от оценката им и имотите да бъдат продадени на участникът направил първото наддавателно предложение,в случай,че предложената цена за двата имота общо да бъде платена до края на работния ден на деня,в който е направено предложението. Видно от документите по т.д.№65/17г. на ВОС проданта,за която е взето решение на проведеното общо събрание е четвърта по ред.

       По отношение на правния интерес от обжалване

       Съгласно разпоредбата на чл.679, ал.1 ТЗ по искане на длъжника или на кредитор съдът по несъстоятелността може да отмени решение на събранието на кредиторите, ако то е незаконосъобразно или при съществено ощетяване на част от кредиторите. Въпреки наличието на съдебна практика в обратния смисъл /че само кредитори с приети вземания могат да атакуват решението на събранието на кредиторите/ съдът счита,че този текст следва да се тълкува разширително в смисъл,че това право е предоставено на всички кредитори на масата на несъстоятелността.При положение,че тестът на закона не въввежда ограничение кредиторът да е с прието вземане, то е недопустимо да се ограничава правото на кредитор на масата на несъстоятелността да атакува взето незаконосъобразно решение.Ако законодателят искаше да ограничи кръга на кредиторите ,имащи право да атакуват взетото решение ,то той щеше да регламентира изрично това,така както е направено е други тестове на ТЗ –напр.-чл.694,ал2 –„кредитор с неприето вземане“. След като законодателят не е въввел такова ограничение липсва основание съдебната практика да въввежда такова.Следователно, и неучаствали кредитори с приети вземания, както и специална категория присъединени кредитори в универсалното принудително изпълнение /присъединени взискатели по аналогия с индивуалното изпълнение/, макар да не са кредитори на самия длъжник, а ипотекарни кредитори на имот от масата, какъвто е настоящия кредитор по чл. 717 н – ТЗ, могат да атакуват решение на събранието на кредиторите, ако то е незаконосъобразно или при съществено ощетяване на част от кредиторите. Недопустимо е отричането на правото на ипотекарния кредитор да атакува решението на събранието на кредиторите, особено ако същото се отнася до имота, върху който е учредена ипотеката.В обикновената житейска ситуация именно със средствата получени по договора обезпечен с ипотека е закупен и имота върху който същата е учредена. С оглед на това съдът счита,че жалбоподателят „Ю. Б.“АД има правен интерес да обжалва взетите решения от събранието на кредиторите.

         По съществото на жалбата

         Съдът като взе предвид подадената жалба счита,че същата е неоснователна,поради което следва да бъде оставена без уважение. Съгласно разпоредбата на чл.679, ал.1 ТЗ решението на събранието на кредиторите може да бъде отменено ако то е незаконосъобразно или при съществено ощетяване на част от кредиторите.

         Подържа се в жалбата,че в производството по несъстоятелност мажоритарен кредитор на длъжника е „М.-2“ЕООД,ЕИК.. с вземане в размер на 60%.Собственик на посочената фирма е Р. И. И.,която посочва във всички официални документи своя имейл rosi ii @mail.bg.От факта,че посочения имейл адрес е посочен и във всички официални документи на несъстоятелния длъжник „Е. И. БГ“ЕООД се прави извод,че длъжника „Е. И. БГ“ЕООД и кредитора -„М.-2“ЕООД имат един и същ собственик –Р. И. И.,което сочи,че фирмите са свързани и кредитора „М.-2“ЕООД няма право да взема решение на общото събрание на кредиторите на основание чл.676,ал.4 във връзка с чл.670,ал.1 от ТЗ.

       Съдът счита,че становището на жалбоподателя е недоказано,поради което не следва да бъде уважено.Видно от направената справка в ТР едноличен собственик на капитала на длъжника е Х. А. Х.-видно от вписване №20161111120703.Липсват каквито и да било доказателства,от които може да се направи извод за някаква свързаност между едноличния собственик на капитала на длъжника Х. А. Х. и собственика на кредитора „М.-2“ЕООД-Р. И. И..Еднаквия емейл,/за който също няма каквито и да било доказателства/ може да е индиция за наличието на някаква свързаност между дружествата,но не може да бъде надлежно доказателства за да бъде приложена разпоредбата на чл.670,ал.1,т.1 от ТЗ и гласовете на кредитора кредитора „М.-2“ЕООД да не бъдат взети при определяне на мнозинството и гласовете взели решението.

         Подържа се,че банката –жалбоподател-„Ю. Б.“АД е ипотекарен кредитор и че в настоящия случай взетото на събранието решение ощетява в пълна степен всички кредитори,поради това,че решението е имотът да бъде продаден на 5% от оценката му,което е недопустимо съгласно чл.717ж от ТЗ.

В настоящия случай решението на събранието на кредиторите е продажбата на имуществото да бъде извършена по реда на прякото договаряне.Съгласно чл.718,ал.1 от ТЗ по предложение на синдика и съобразно решението на събранието на кредиторите съдът по несъстоятелността разрешава продажбата да се извърши чрез пряко договаряне или чрез посредник, когато вещите и имуществените права като цяло, обособената част или отделната вещ, или имуществено право са предложени по реда на чл. 717 и следващите, но продажбата не е извършена поради неявяване на купувач или купувачът се е отказал. В тези случаи продажната цена може да бъде по-ниска от началната цена по чл. 717ж.Видно от доказателствата по т.д.№65/17г. на ВОС до настоящия момент за имотите включени в масата на несъстоятелността са провеждани два търга с явно наддаване съгласно определения от 08.10.18г. и 06.11.18г.Поради това съдът счита,че е налице изпълнение на разпоредбата на чл.718,ал.1,а именно неуспешно проведени търгове по чл.717 и сл. от ТЗ.В този случай разпоредбата на чл.718,ал.1 от ТЗ позволява да се вземе решение от събранието на кредиторите и по предложение на синдика за продажба с пряко договаряне или чрез посредник.Видно от молба с вх.№3568/26.11.18г. синдикът е предложил провеждането на събрание по чл.718,ал.1 от ТЗ,каквото е проведеното на 12.12.18г. на което са взети атакуваните решения.

           По отношение на цената.Разпоредбата на чл.718,ал.1 от ТЗ позволява при пряката продажба да се предложи цена по-ниска от началната по чл.717ж от ТЗ, поради което взетото от събранието на кредиторите решение имотите да бъдат предложени на цена 5 % от първоначалната е законосъобразно.Дали тази гласувана цена е целесъобразна е въпрос, който е предоставен на преценката на кредиторите и който не подлежи на съдебен контрол.

         Съгласно разпоредбата на чл.679, ал.1 ТЗ решението на събранието на кредиторите може да бъде отменено ако съществено ощетяване на част от кредиторите.За да бъде отменено решението на събранието на кредиторите следва да са налице две предпоставки: съществено ощетяване и това ощетяване да е на една част от кредиторите.В настоящия случай дори и да се приеме,че продажбата на 5% от първоначалната цена ощетява кредиторите,то това ощетяване се отнася за всички кредитори,а не само за част от тях.поради това не може да се приеме,че е налице и втората предпоставка по чл.679,ал.1 от ТЗ за отмяна на решение на събранието на кредиторите.

         С оглед на горното жалбата следва да бъде оставена без уважение.

         Водим от горното   съдът

 

 

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

Оставя без уважение жалба с вх.№3881/21.12.18г. подадена от -„Ю. Б.“АД против взетите решения на събранието на кредиторите на „Е. И. БГ“ЕООД-в несъстоятелност проведено на 12.12.18г.

         Определението не подлежи на обжалване.

         Заверен препис от настоящето определение да се приложи по т.д.№65/17г. на ВОС.

       На жалбоподателя да се изпрати препис от настоящето определение.

      

 

        

                  ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: