ВЧГРД № 20-2019

Определение по Гражданско дело 20/2019г.

О  П Р Е Д  Е  Л Е   Н   И   Е-24

 

 

Гр.В.

 

31.01.2019

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ОКРЪЖЕН СЪД – В.            ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ

на      .............................................. две хиляди и деветнадесета година

в закрито заседание в следния състав:

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д. М.

                                                       ЧЛЕНОВЕ: С. С.        

                                                                           Г. Й.

 

Секретар ..........................................

като разгледа докладваното от съдията Й. Ч.гр.д № 20 по описа за 2019 година и за да се произнесе съобрази следното:

        

         Производството е по реда на чл. 274 и сл. от ГПК.

Делото е образувано по частна жалба вх.№13898/06.12.2017 г. от „Ф." ЕООД (в несъстоятелност) с ЕИК.. (л.212-214 от гр.д.№1387/2016 г.)против разпореждане от 02.11.17г. по ч.гр.д.№1387/16г. на ВРС,с което са оставени без разглеждане частна жалба, молба за спиране на изпълнението и възражение против Заповед за незабавно изпълнение на парично задължение №1090-РЗ /23.06.2016г. по ч.гр.д. 1387/ 2016г. на ВРС. За да остави без разглеждане подадените от жалбоподателя жалби, ВРС е приел,че и трите подадени документа не са подадени от управителя на дружеството или от синдика,а от юрисконсулт,упълномощен от едноличния собственик на капитала.Подържа се,че едноличния собственик на капитала-в случая Г. И. И.,който по закон е управител има и правомощията на общо събрание като едноличен собственик на капитала.Подържа се,че е без значение,че пълномощното не е от управителя на дружеството-Х. И.,поради това,че пълномощното е издадена от принципала на дружеството.Незаконосъобразно съдът приел,че с оглед прекратяването на правомощията на органите на дружеството същото следвало да се представлява от синдика.Съгласно съдебната практика редица процесуални действия можело да бъдет извършвани и от органите на дружеството,стига това правомощие да не е предоставено само на синдика.Подържа се,че към момента на издаване на заповедта за незабавно изпълнение дружеството е било в производство по несъстоятелност,поради което ВРС не е следвало да образува дело и да уважава заявлението.Иска се обжалваното определение да бъде отменено.

Делото е образувано и по частна жалба вх.№13192/22.11.2017 г.от „Ф.- Г" ООД (в несъстоятелност) с ЕИК.. (л.23-25 от грд.20/2019 г.на Окръжен съд-В.)против разпореждане от 02.11.17г. по ч.гр.д.№1387/16г. на ВРС,с което са оставени без разглеждане частна жалба, молба за спиране на изпълнението и възражение против Заповед за незабавно изпълнение на парично задължение №1090-РЗ /23.06.2016г. по ч.гр.д. 1387/ 2016г. на ВРС.Подържа се,че   незаконосъобразно     ВРС     приел,че     и   трите   документа   са   подадени   преждевременно,поради това,че към момента на подаването на документите на дружеството не били връчени още заповедта за незабавно изпълнение и призовка за доброволно изпълнение.Според жалбоподателя на 09.10.17г. дружеството била връчена призовка за доброволно изпълнение,поради което възражението по чл.414 от ГПК.частната жалба и искането за спиране били подадени в срок.Иска се обжалваното определение да бъде отменено.

Делото е образувано и по частна жалба вх.№14410/18.12.2017 г.от „ГТ В. и с. т." ЕООД ЕИК. (л.4-6 от грд.20/2019 г.на Окръжен съд-В.)против разпореждане от 02.11.17г. по ч.гр.д.№1387/16г. на ВРС,с което са оставени без разглеждане частна жалба и молба за спиране на изпълнението против Заповед за незабавно изпълнение на парично задължение №1090-РЗ /23.06.2016г. по ч.гр.д. 1387/ 2016г. на ВРС.Подържа се,че обжалваното определение е незаконосъобразно.За да постанови обжалваното определение ВРС бил приел,че посочените документи са подадени от лице,което не е страна в производството,поради това,че не е длъжник и няма процесуални права по чл.414,ал.1 и чл.420 от ГПК.Подържа се,че по образуваното изпълнително дело дружеството има качествето на ипотекарен длъжник,поради което по силата на чл.429,ал.З от ГПК има качеството на солидарен длъжник.Посочената разпоредба според жалбоподателя обосновава правния му интерес от подаване на възражението по чл.414 и искането за спиране по чл.420 от ГТЖ.Подържа се,че обжалваното разпореждане в частта му,с която ВРС е оставил без разглеждане като недопустима подадената частна жалба е недопустимо,поради това,че съдът не разполага с тази процесуална възможност. Подържа се,че ВРС не е следвало да образува заповедно производство против другите две дружества,поради това,че същите към момента на образуване на производството са били в открито производство по несъстоятелност.Поради това се иска обжалваното разпореждане да бъде отменено.

Към съответните жалба от страна на „Т. Б" АД са постъпили отговори,в които се оспорват жалбите и се иска съдът да потвърди обжалваното разпореждане.

С разпореждане на председателя на Окръжен съд-В. от 15.01.2019 г. към делото е приобщена и частна жалба на „Ф. Г“ЕООД против разпореждане от 17.09.2018 г.по ч.гр.д.№1387/2016 г. по описа на Районен съд-В. за връщане на частна жалба .

С определение №110/25.05.2018 г. по ч.гр.д.№119 по описа на Окръжен съд –В.

е обезсилено разпореждане от 02.11.17г. по ч.гр.д.№1387/16г. на ВРС в следните части,с които са оставени без разглеждане:

-частна жалба против заповед за незабавно изпълнение на парично задължение №1090-РЗ/23.06.2016г. по ч.гр.д. 1387/ 2016г. на ВРС, подадена от „Ф. ЕООД (в несъстоятелност) с ЕИК.

- частна жалба против заповед за незабавно изпълнение на парично задължение №1090-РЗ /23.06.2016г. по ч.гр.д. 1387/ 2016г. на ВРС, подадена от „ГТ В. и с. т." ЕООД ЕИК. .

-частна жалба против заповед за незабавно изпълнение на парично задължение №1090-РЗ /23.06.2016г. по ч.гр.д. 1387/ 2016г. на ВРС и възражение, подадени от „Ф.- Г" ООД (в несъстоятелност) с ЕИК. и делото е върнато на Районен съд-В. за администриране на частните жалби и възражението.

Потвърдено е разпореждане от 02.11.17г. по ч.гр.д.№1387/16г. на ВРС в следните части,с които са оставени без разглеждане:

-молбите на „Ф." ЕООД (в несъстоятелност) с ЕИК. ,"ГТ В. и с. т." ЕООД ЕИК. и „Ф.- Г" ООД (в несъстоятелност) с ЕИК.. за спиране на изпълнението на издадената заповед за изпълнение и изпълнителен лист.

Потвърдено е разпореждане от 02.11.17г. по ч.гр.д.№1387/16г. на ВРС в частта му,с която е оставено без разглеждане подаденото от „Ф. Г" ЕООД (в несъстоятелност) възражение.

След администриране на делото всичките четири частни жалби са изпратени на Окръжен съд-В. по компетентност.

 

Окръжен съд-В. приема ,че жалбите са подадени в срок, от легитимирана страна, против обжалваеми разпореждания, поради което са допустими.

Разгледани по същество частните жалби са неоснователни поради следното :

Ч.гр.д.№1387/16г. на ВРС е образувано по заявление по чл.417 от ГПК от „Т. Б." АД против „Ф. ЕООД (в несъстоятелност) с ЕИК.. и „Ф.- Г" ООД (в несъстоятелност) с ЕИК..На 23.06.16г. ВРС е постановил разпореждане ,по силата на което двете дружества следва да заплатят на банката сумите подробно посочени в разпореждането. На 16.10.17г. от страна на „ГТ В. и с. т." ЕООД ЕИК.. са подадени възражение,частна жалба и молба за спиране на изпълнението против издадената заповед за незабавно изпълнение на парично задължение №1090-РЗ /23.06.2016 г.На същата дата са подадени от „Ф." ЕООД (в несъстоятелност) частна жалба, молба за спиране на изпълнението и възражение против издадената заповед за незабавно изпълнение на парично задължение №1090-РЗ /23.06.2016г. На същата дата са подадени от „Ф.-Г" ООД (в несъстоятелност) частна жалба, молба за спиране на изпълнението и възражение против издадената заповед за незабавно изпълнение на парично задължение №1090-РЗ /23.06.2016г.

Подадените от „ГТ В.и с. т." ЕООД ЕИК.. възражение и молба за спиране са подадени от лице, което не е страна в производството.Дружеството не е длъжник и няма процесуалните права по чл.414, ал.1 ГПК и чл.420 ГПК.

Подадените от „Ф." ЕООД (в несъстоятелност) с ЕИК.. документи ВРС са от юрисконсулт М. Н. ,упълномощен от едноличния собственик на капитала .Покана за доброволно изпълнение е връчена на синдика адв. И. А. на 02.10.2017г.Дружеството има управител, вписан в ТР и същият има правомощията по чл.141 ТЗ да управлява и представлява дружеството,но с оглед откритото производство по несъстоятелност ,управителят е с прекратени правомощия, видно от вписване в Търговския регистър, в който случай дружеството се представлява от назначения синдик.Процесуално-правните действия са предприети от лице -едноличния собственик на капитала, което няма тези правомощия нито преди, нито след обявяване на дружеството в несъстоятелност. Дружеството е обявено в несъстоятелност на 19.01.2015 г.

Подадената от „Ф.-Г" ООД, ЕИК .. (в несъстоятелност) жалба е от управителя И. Й. чрез адв.Д. .На дружеството не е връчена покана за доброволно изпълнение ,поради което съдът не би могъл да извърши каквито и да било процесуални действия, докато не започне да тече двуседмичният срок по чл. 414, ал. 2 ГПК.Дружеството е обявено в несъстоятелност на 30.11.2015 г. С оглед обявяването на дружеството в несъстоятелност управителят е с прекратени правомощия и дружеството се представлява от назначения синдик.Процесуално-правните действия са предприети от лице -едноличния собственик на капитала, което няма тези правомощия нито преди, нито след обявяване на дружеството в несъстоятелност. Дружеството е обявено в несъстоятелност на 19.01.2015 .

Може да се обобщи ,че след като дружествата „Ф.„ЕООД и „Ф. Г“ООД са обявени в несъстоятелност,то на основание чл.711,ал.1,т.З и 4 от ТЗ са прекратени правомощията на органите на длъжника-юридическо лице и длъжниците са лишени от правото да управляват и да се разпореждат с имущество ,включено в масата на несъстоятелността-т.е. представителството на дружеството е единствено и изцяло в правомощията на назначения синдик и съдружниците и собствениците на капитала на дружеството нямат правомощия по отношение на управлението и представителството на несъстоятелното дружество.

Водим от горното

 

О  П Р Е Д  Е  Л И   :

 

         ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частна жалба вх.№13898/06.12.2017 г. от „Ф." ЕООД (в несъстоятелност) с ЕИК.. (л.212-214 от гр.д.№1387/2016 г.)против разпореждане от 02.11.17г. по ч.гр.д.№1387/16г. на ВРС .

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частна жалба вх.№13192/22.11.2017 г.от „Ф.- Г" ООД (в несъстоятелност) с ЕИК. (л.23-25 от грд.20/2019 г.на Окръжен съд-В.)против разпореждане от 02.11.17г. по ч.гр.д.№1387/16г. на ВРС.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частна жалба вх.№14410/18.12.2017 г.от „ГТ В. и с. т." ЕООД ЕИК.. (л.4-6 от грд.20/2019 г.на Окръжен съд-В.)против разпореждане от 02.11.17г. по ч.гр.д.№1387/16г. на ВРС .

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частна жалба на „Ф. Г“ЕООД против разпореждане от 17.09.2018 г.по ч.гр.д.№1387/2016 г. по описа на Районен съд-В.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

        

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           ЧЛЕНОВЕ: 1.                

 

                                                                         2.