ВГРД № 58-2018

Решение по Гражданско дело 58/2018г.

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  №53

                                              

 

Гр. В.

 

                                                             23.03.2018

В   И М Е Т О   Н А     Н А Р О Д А

 

Видинският   окръжен  съд гражданска колегия

В закрито съдебно заседание на двадесет и трети март

две хиляди   и    осемнадесета  година    в     състав:

                                               Председател: Д. М.

 

                                                   Членове: С. С.

                                                                   Г. Й.

                                                          

При секретаря

и в присъствието на   прокурора    

като разгледа докладваното от Съдията М.

гражданско дело № 58 по описа за 2018г.

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Производството по делото е образувано по жалбата на „Д.“ ООД с.Б. , общ.Б. , обл.В. против разпределение, предявено на 08.01.2018г. по изпълнително дело №20117240400603 на ЧСИ В. Т..

Поддържа се във жалбата, че жалбоподателят не е съгласен с извършеното от ЧСИ разпределение, тъй като същото противоречи на закона, а именно разпоредбите на чл.460 от ГПК и чл.136 от ЗЗД. Посочва се, че събраната сума от извършената публична продан е 103 202.00лв. и е била недостатъчна за удовлетворяване на всички взискатели, поради което разпределението е следвало да се извърши след отделяне на суми за изплащане на вземанията, ползващи се с предпочтително удовлетворение. Посочва се, че в разпоредбата на чл.136 от ЗЗД е регламентиран реда на привилегиите , а в ал.3 на същата разпоредба е посочен начина за съразмерно удовлетворяване на вземания с еднакъв ред. Жалбоподателят прави оплакване, че при извършване на разпределението на 08.01.2018г. неправилно е определен редът за удовлетворяване на вземанията, по-специално сумата за банка „П. Б.“ АД по чл.136, т.1 от ЗЗД, както и сумата по чл.136, т.2 от ЗЗД в размер на 1 531.48лв. – данък сгради за продадения имот. Цитира се тълкувателно решение №2 от 26.06.2015г. на ОСГТК на ВКС, в което е посочено, че не всички разноски по изпълнителното дело на първоначалния взискател се ползват с право на предпочтително удовлетворяване, а само тези по осъществяване на изпълнителния способ.

По делото е постъпило възражение от Б. „П. Б.“ АД гр.С., в което се посочва, че жалбата на първо място е недопустима, тъй като е подадена извън срокът по чл.462, ал.2 от ГПК, а на второ място е неоснователна, тъй като при извършеното разпределение ЧСИ е спазила стриктно реда по чл.136 от ЗЗД за разпределяне на получените от публичната продан суми.

По делото е постъпил отговор на жалбата от Б. „Д.“ ЕАД гр.С., в който се поддържа, че подадената жалба е извън срокът по чл.462, ал.2 от ГПК, а на второ място същата е неоснователна, тъй като ЧСИ стриктно е спазила закона при извършеното разпределение на суми, като е спазила реда за удовлетворяване на кредиторите по чл.136 от ЗЗД.

Към жалбата са приложени мотиви от ЧСИ Т. в които е посочено, че жалбата е допустима, но неоснователна, като при изготвеното разпределение ЧСИ е спазил изискванията на закона.

 

Окръжният съд, след като се запозна с оплакванията във жалбата, приема за установено следното:

Жалбата е подадена в законоустановения срок по чл.462, ал.2 от ГПК, поради което съдът приема направените възражения за недопустимост на жалбата поради подаването й извън законовия срок за неоснователни.

Разпределението е предявено на страните на 08.01.2018г. и тридневният срок за обжалването му е започнал да тече на следващият календарен ден, а именно 09.01.2018г. и е изтекъл до края на работното време на 11.01.2018г., а жалбата е подадена на 11.01.2018г.

По същество жалбата е неоснователна.

Съгласно чл.460 от ГПК ако събраната по изпълнителното дело сума е недостатъчна за удовлетворяване на всички визскатели, съдебният изпълнител извършва разпределение като отделя суми за изплащане на вземанията, които се ползват с право на предпочтително удовлетворение, а остатъкът се разпределя между другите вземания по съразмерност. При извършване на това разпределение следва да се спази разпоредбата на чл.136 от ЗЗД, в която е установен редът за предпочтително удовлетворение на вземанията.

По изпълнителното дело ЧСИ е извършила разпределение на събраната от публичната продан сума от 103 202.00лв., позовавайки се на разпоредбата на чл.460 от ГПК, тъй като същата сума е недостатъчна за удовлетворяване на всички кредитори. При извършване на разпределението, което е предявено на страните на 08.01.2018г., ЧСИ подробно е описала кредиторите, чиито вземания се ползват с предпочтително удовлетворяване, съобразно редът по чл.136 от ЗЗД, като на първо място е отделила сумата от 1 619.10лв. за Б. „П. Б.“ АД, която сума е за извършените по публичната продан разноски на първоначалния кредитор – видно от приложеното изпълнително дело. На второ място ЧСИ е заделила сумата 1 631.48лв., която представлява публично задължение за данък сгради върху имотът, предмет на публичната продан, а останалата сума от 95 512.52лв. е отделена за ипотекарния кредитор – присъединен взискател Б. „Д.“ ЕАД гр.С. който е с обезпеченост с ипотека вземане, като ЧСИ е заделило и дължимите за изпълнението такси.

Настоящата инстанция не констатира допуснати нарушения на закона пир така извършеното разпределение на сумите, поради което същото ще следва да бъде потвърдено, а жалбата като неоснователна ще следва да бъде оставена без уважение.

 

По изложените съображения Окръжният съд

 

 

Р Е Ш И :

 

 

ПОТВЪРЖДАВА Разпределение от 08.01.2018г., по изпълнително дело №20117240400603 на ЧСИ В.Т..

Решението подлежи на обжалване с частна жалба пред Софийски апелативен съд в едноседмичен срок от съобщението му на страните.

 

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:                  

 

 

 

   ЧЛЕНОВЕ: 1.                

              

 

 

 

         2.