ВГРД № 292-2018

Решение по Гражданско дело 292/2018г.

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  № 107

                                              

 

Гр. В.

 

                                                               29.01.2019

В   И М Е Т О   Н А     Н А Р О Д А

 

Видинският   окръжен   съд гражданска колегия

В открито съдебно заседание на дванадесети декември

две хиляди   и    осемнадесета година    в     състав:

                                               Председател: Д. М.

 

                                                    Членове: С. С.

                                                                   Г. Й.

                                                          

При секретаря В. К.

и в присъствието на   прокурора    

като разгледа докладваното  от Съдията М.

Въззивно гражданско дело № 292 по описа за 2018г.

и   за да  се произнесе, взе   предвид    следното:

 

Производството по делото е образувано по въззивната жалба на „Г.“ АД с.К. обл.В. против Решение №311/05.06.2018г. постановено по гр.дело №1948/2017г. по описа на Видински районен съд.

Поддържа се във въззивната жалба, че обжалваното решение е неправилно като немотивирано, като се посочва, че съдът не е обсъдил събраните по делото доказателства, касаещи изпълнителния процес, който тече между страните по делото с длъжник жалбоподателя и кредитор – ответницата по жалба. Поискано е да се отмени обжалваното решение и се реши спорът по същество.

По делото е постъпил писмен отговор на въззивната жалба от ответницата по жалба С.Г.Г., в който се поддържа, че въззивната жалба е неоснователна, тъй като съдът правилно е приел, че по изпълнителното дело не са събирани никакви суми, с които същата да се е обогатила неоснователно за сметка на ищеца.

Страните не са сочили нови доказателства пред въззивната инстанция.

Окръжният съд, след като се запозна с оплакванията във въззивната жалба, становищата на ответната по жалба страна и събраните по делото доказателства, приема за установено следното:

Въззивната жалба е подадена от надлежна страна и в определения законов срок, поради което е допустима.

По същество въззивната жалба за неоснователна.

Пред ВРС е предявен иск с правно основание чл.55, ал.1 от ЗЗД за сумата 1 500лв., като частичен иск от пълната сума от 118 008лв., като ищецът „Г. АД с.К. поддържа в исковата молба, че дружеството е било осъдено с решение по ВГрД №3039/2015г. на САС да заплати на С.Г.Г. общо сумата 118 008лв., ведно с лихвите и законната лихва върху главницата, като въз основа на решението Г. се е снабдила с изпълнителен лист и е било образувано изпълнително дело №1030/2017г. по описа на ДСИ при ВРС с общо дължими суми по делото в размер на около 240 000лв.

Поддържа се, че след постановяване на решението е било проведено досъдебно производство във връзка с показанията на свидетеля Ж. Б. Т., като е бил внесен обвинителен акт и образувано наказателно производство пред ВРС. Между РП-В. и Т. е било сключено споразумение, с което Т. е признат за виновен, че е дал неистински показания при разглеждане на делото и му е било наложено наказание „пробация“.

Поддържа се, че съгласно разпоредбата на чл.303, ал.1, т.2  от ГПК това е основание за отмяна на влязлото в сила решение, но в същото време по изпълнителното дело ответницата предприема принудителни действия и събира суми, с които неоснователно се обогатява.

Поискано е същата да бъде осъдена да заплати като частичен иск сумата от 1 500лв. като отпаднало основание.

По делото е постъпил писмен отговор на исковата молба, в който ответницата поддържа, че искът е неоснователен, тъй като по изпълнителното дело не са събирани никакви суми, с които ответницата да се е обогатила неоснователно.

С обжалваното решение ВРС е отхвърлил предявения иск като е приел, че същият е недоказан, тъй като ищецът не е представил по делото доказателства, че е заплащал суми на ответницата на отпаднало  основание въз  основа на постановеното от САС решение, за  да се приеме,  че ответницата се е обогатила за негова сметка. Съдът е приел, че ищецът не е представил и решение за отмяна на влязлото в сила решение по реда на чл.303 от ГПК, което е другата необходима кумулативно дадена предпоставка, за да претендира посочените суми.

Такива доказателства не са представени и пред настоящата инстанция.

На това основание ще следва да се приеме, че предявеният иск е недоказан по своето основание и размер, тъй като ищецът не е представил доказателства за твърдените в исковата молба доказателства, че ответницата се е обогатила за негова сметка без основание, а ищецът от своя страна е обеднял до размера на обогатяването й в отношенията им във връзка с постановеното решение на САС и извършените изпълнителни действия въз основа на решението по гр.дело №3039/2015г. по описа на САС.

Обжалваното решение ще следва да бъде потвърдено като законосъобразно и обосновано, за което Окръжният съд

 

Р Е Ш И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Решение №311 от 05.06.2018г., постановено по гр.дело №1948/2017г. по описа на Видинския районен съд.

Решението не подлежи на касационно обжалване пред Върховен касационен съд съгласно разпоредбата на чл.280, ал.3, т.1 от ГПК и е окончателно.

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:                  

 

 

   ЧЛЕНОВЕ: 1.                

              

 

 

         2.