НОХД № 317-2018

Определение по Наказателно дело 317/2018г.

                             ПРОТОКОЛ

 

гр. Видин, 24 януари 2019 г.

 

ВИДИНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД   в публично

съдебно заседание на 24.01.2019 г.   в   състав:                                    

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:   Р.Д.

                СЪД. ЗАСЕДАТЕЛИ:1. Д.Д.

 1. Р.К.

                                                                                                

При участието на секретар Н.К.

и прокурора   В.Д.   сложи за разглеждане

НОХ дело № 317 по описа за 2018 година   докладвано

от съдията Р.Д.

На именното повикване в   10:00 часа  се  явиха:

 

 

ЗА ОКРЪЖНА   ПРОКУРАТУРА Видин се явява прокурорът Д..

ПОДСЪДИМИЯТ Т.Р. се явява лично и със защитниците си адв. Ц.И. и адв. С.С. ***.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ О.К.Н. се явява.

ПРЕВОДАЧЪТ Д.Д. редовно призован, не се явява. Същият е получил призовката си на 31.12.2018г. лично.

 

На страните се разясни правото им по чл.274 и чл.275 от НПК.

ПРОКУРОРЪТ – Нямам искания за отводи. Да се даде ход на делото.

АДВ. И. – Нямам искания за отводи. Неявяването на преводача моля да счетете, че не ограничава правото на защита на г-н Р., който в отговора е посочил, че не се нуждае от превод на обвинителния акт и писмените доказателства, и който разбира перфектно български език и може да се справи и с писмения текст на български език. Да се даде ход на делото за разпоредително заседание.

Считам обаче, че няма обвинение. В предходно дело, разгледано от ВОС, Вие бяхте сезирани с обвинителен акт, в който е посочено, че в 4 500 таблетки „***“ с тегло 765грама се съдържа 9 грама от веществото „***“ – рисково наркотично вещество по смисъла на Списък №3 към Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични. Срещу Вашето определение за прекратяване на наказателното производство беше подаден частен протест и този частен протест не беше уважен, като САС с определение №610 по НД №1505/2018г. сподели мотивите във Вашето определение. В мотивите изрично е посочено, че предмет на обвинението са самите лекарствени таблетки, съдържащи рисково наркотично вещество. Тези твърдения на прокуратурата са ясни. За съда не е проблем да оцени стойността на рисковото наркотично вещество „****“. В новия обвинителен акт няма обвинение за „*******“. Има обвинение само за „ривотрил“-а, който ривотрил не е включен в Списък за Приложение №3 към Наредбата и аз считам, че нямаме обвинение за наркотично вещество. Самият трафик на таблетките „*********“, пренясянето им през границата, не могат да са съставомерност по повдигнатото обвинение по чл.242 от НК в случая, за пренос на наркотични вещества - ал.2, предл.2.

Затова считам, че пред съда съществуват 2 възможности – или да приеме и разгледа обвинителния акт в този вид, след като обсъди доказателствената маса и назначената експертиза, да постанови оправдателна присъда поради липса на обвинение за рисково наркотично вещество или да прекрати делото и го върне на ДП.

Моля, да се даде ход на делото.

 

АДВ. С. – Нямам искания за отводи. Да се даде ход на делото за разпоредително заседание. Поддържам становището на колегата, то е съгласувано помежду ни. В допълнение искам да кажа, че в предишно съдебно заседание делото беше върнато поради това, че обвинението беше неясно. В изготвения в последствие обвинителен акт, вече мога определено да кажа, че липсва обвинение, тъй като в пълна сила вече не можем да разберем в какво ни обвинява ОП - Видин.

 

ПОДСЪДИМИЯТ Р. – Разбирам български език. Добре го разбирам. Отказал съм се от писмен превод на обвинителния акт. Отказвам се от устен превод в днешното съдебно заседание, тъй като напълно разбирам за какво става дума, тоест, разбирам български език и го говоря също.

 

С оглед изявлението на подсъдимия и проверката за владеене на български език от подсъдимия, на основание чл.395б от НПК

СЪДЪТ

 

                                     ОПРЕДЕЛИ:

УСТАНОВЯВА, че подсъдимият Т.Р. владее говоримо български език и разбира същия.

На основание чл.375б, ал.3 определението за установяване, че подсъдимият владее български език, подлежи на обжалване по глава ХХII от НПК.

 

С оглед горните обстоятелства, съдът намира, че няма процесуални пречки за даване ход на делото в разпоредително заседание, поради което

 

                                   ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО за разпоредително заседание

СНЕМА самоличността на подсъдимия, както следва:

Т.Р. /T. R. /– гр. З., Р. С. с персонален номер JMB:2*********, роден на ***г. в гр. З. РС., ******, ******** гражданин, неженен, неосъждан.

 

Съдът намира, че в разпоредителното заседание следва да се поставят на обсъждане въпросите по чл.248, ал.1 от НПК, а именно:

 1. подсъдно ли е делото на съда;
 2. има ли основание за прекратяване или спиране на наказателното производство;

ПРОКУРОРЪТ – Няма основание за прекратяване или спиране на наказателното производство.

АДВ. И. – Намирам, че е налице основание за прекратяване и връщане на делото.

АДВ. С. – Налице е основание за прекратяване и връщане на делото.

 

 1. допуснато ли е на досъдебното производство отстранимо съществено нарушение на процесуалните правила, довело до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия, на пострадалия или на неговите наследници;

                 ПРОКУРОРЪТ – Не е допуснато такова нарушение.

АДВ. И. – Намирам, че е допуснато такова съществено нарушение на процесуалните правила и по-горе изложих своите съображения.

АДВ. С. – Съгласен съм с колегата адв. И., че е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила.

ПРОКУРОРЪТ – Обвинителният акт касае въпроса за незаконно пренасяне през границата на страната на лекарствено средство – „*****“, съдържащо рисково наркотично вещество „******“. Обвинение в рамките на 9 грама не е имало и не може да има. Касае се за лекарствени средства и в Закона за наркотичните вещества и прекурсорите в чл. 3 е записано, че се прилага за всички вещества, класифицирани като упойващи и психотропни вещества, и препаратите, в които те се съдържат. Мисля, че законът дава изчерпателен отговор на възраженията, които се поставят от защитата, че няма ясно обвинение и не знаят в какво са обвинени. Считам тяхното възражение за неоснователно и считам, че има обвинение по надлежния ред.

АДВ. С. – ********го няма нито в Списък 2, нито в Списък 3 от Наредбата. В списък 3 се съдържа веществото „*******“, за което обаче ние нямаме обвинение. С оглед на това, че се съдържа хем „ривотрил“, хем „******“, считам обвинението за неясно и следва да се конкретириза, за какво е.

АДВ. И. – Моля, съда да се запознае не с тълкуването на Наредбата от прокурора, а със самата Наредба. Ще си позволя да я прочета – първо, с Наредбата се определя реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични“. Ал.2 - Наименованията на наркотичните вещества се съдържат в списъци съгласно приложенията към чл. 3.

                 чл. 2. С наредбата се определят условията и редът за включването и заличаването на растения и вещества като наркотични, както и за прехвърлянето им в съответните списъци.

чл. 3. Растенията и веществата по смисъла на чл. 3, ал. 2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП) се класифицират, както следва:

 1. Списък I - Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина, съгласно приложение № 1;
 2. Списък II - Вещества с висока степен на риск, намиращи приложение в хуманната и ветеринарната медицина, съгласно приложение № 2;
 3. Списък III - Рискови вещества съгласно приложение № 3.

чл.4 Списъците по чл. 3 съдържат общоприетото международно непатентно наименование на веществата (INN) и/или систематичното им наименование съгласно номенклатурата на Международния съюз за чиста и приложна.

Тоест, в Наредбата изчерпателно е посочено, кои вещества са наркотик по смисъла на българското законодателство и в тази Наредба, в Списък №3, не фигурира „*********“, по който въпрос спор не може да съществува.

В събраната по делото физико-химична експертиза, обсъдена в определението на САС, изрично е посочено – обектът следва да е лекарствен продукт – съдържа активна субстанция „******“. Една таблетка от 2 милиграма е с маса от 0.17 грама. В цялото количество таблетки „********“ от 765 грама съдържанието на „*********“ – и е посочено изрично в допълнителната експертиза, че съдържащото се количество „*******“ е 9 грама. Останалото е нишесте, захар, вероятно има и лепило, за да се хване таблетката, но това не е в моята компетентност. След като експертизата е установила, съдът пише – за съда не е проблем да установи количеството и цената на „клоназепам“-а.

В Списък 3 съществува рисковото вещество „*******“. Установено е по делото, че е 9 грама. Нямаме обвинение за това.

ПРОКУРОРЪТ – По отношение на това, че ******* не е посочено като наркотично вещество – нито едно лекарство не е посочено като наркотично. Това е лекарствен препарат, който съдържа ******* и за който законът е приложим. Безспорно е установено, че ******** е забранен в България в този период, в който го е внесъл.

Що се отнася до определението на САС, досежно това, че лекарственото средство „******“ съдържа „*****“, и там ясно и категорично е записано в определението на САС, че основанието за прекратяване от Окръжния съд и връщане на делото не е за това, че не е оценен клоназепам-ът, а че не са посочени в обвинителния акт субективните елементи и посочва, че няма пречка съдът да го оцени. Обвинението не е за 9 грама, а е за „*********“ от 4500 бройки, съдържащи „*********“.

 

 1. налице ли са основания за разглеждане на делото по реда на особените правила;

ПРОКУРОРЪТ – Зависи от защитата и от подсъдимия.

АДВ. И. – Не желаем делото да се разгледа по реда на особените правила.

АДВ. С. – На този етап, не. Налице са основания за разглеждане на делото по реда на чл.371, т.1 от НПК.

 

 1. разглеждането на делото при закрити врати, привличането на резервен съдия или съдебен заседател, назначаването на защитник, вещо лице, преводач или тълковник и извършването на съдебно следствени действия;

ПРОКУРОРЪТ – Няма основания за това.

АДВ. И. – Няма основания.

АДВ. С. – Няма основания.

 

 1. взетите мерки за процесуална принуда;

ПРОКУРОРЪТ – Не се налага промяна на мярката.

АДВ. И. – Нямаме такова искане.

АДВ. С. – нямаме такова искане.

 

 1. искания за събиране на нови доказателства;

ПРОКУРОРЪТ – Нямам искане за нови доказателства.

                 АДВ. И. – Имаме искане за събиране на доказателства. Изслушването на експерта, дал допълнително заключение по съдебно фармацефтичната оценителна експертиза, в лицето на магистър фармацевт г-жа Н..

 

 1. насрочването на съдебното заседание и лицата, които следва да се призоват за него.

Съдът указва на страните, че в съдебно заседание на пръвоинстанционния, въззивния и касационния съд не могат да се правят възражения за допуснатите нарушения на процесуалните правила по ал.1, т.3 на чл.248 от НПК, които не са били поставени на обсъждане в разпоредителното заседание, включително по почин на съдията-докладчик или, които са приети за несъществени.

 

Съдебният състав, след като прецени изложените от страните съображения по точка 3, по която единствено се правят такива, съобрази следното:

Обвинението е внесено с правна квалификация по чл.242, ал.2, предл. 2 от НК – тоест, пренасяне през границата на страната на рискови наркотични вещества, в случая, рисковото наркотично вещество „********“, който се съдържа в таблетките „*******“ от 2 грама, които са пренесени от подсъдимия Р.. Делото се разглежда втори път, като в първия обвинителен акт за рисковото вещество „клоназепам“ е посочено количество, а в настоящия обвинителен акт по настоящото дело, Окръжна прокуратура е включила в обвинението само таблетки „*******“ от 2 грама, съдържащи рисково наркотично вещество „*****“, без да е посочено неговото количество.

Съдът не може да указва на прокуратурата, какво да включи в обвинението, но с оглед на факта, че в първия обвинителен акт вече е посочено количеството „******“, то линията на защита на подсъдимия е така определена, а в обвинението по настоящия обвинителен акт фактически не е конкретизиран предметът на престъплението и в този смисъл, съдът намира, че по своето същество това е съществено нарушение на процесуалните правила, които накърняват правата на подсъдимия във връзка с неговата защита. Още повече, че във ВОС на доклад на председателя на настоящия състав се намира и друг обвинителен акт с идентично обвинение, касаещ отново таблетките „*******“ със съдържание на „*********“, в който обвинителен акт е конкретизирано, както количеството „********“, така и неговата цена и в този смисъл съдът следва да следи за практиката по този вид дела. Ето защо, съдът намира, че след като е налице съществено нарушение на процесуалните правила изложено по-горе, производството по делото следва да бъде

прекратено и делото бъде върнато на Окръжна прокуратура за прецизиране на обвинението.

С оглед на горните съображения

СЪДЪТ

 

                               ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД№317/2018г.

Определението за прекратяване подлежи на обжалване и протестиране в 7 дневен срок от днес пред САС.

 

На явилото се в залата вещо лице О.Н. да се заплатят направените разноски за път в размер на 28.00 лева, като от представените билети е видно, че същата е пътувала на 23.01.2019г. и днес на 24.01.2019г. се намира в съдебната зала, поради което следва да й се изплати и възнаграждение за явяване в съдебно заседание, в размер на 40.00 лева, от бюджета на съда.

                 На съдебните заседатели Д.Д. и Р.К. да бъде изплатено   възнаграждение за времето от    10:00 часа до 11:00 часа /при даден ход на делото – не по-малко от 20.00лв/от бюджета на ВОС.

 

     Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 11:00 часа.

 

 

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                                   СЕКРЕТАР: