ЧНД № 327-2018

Решение по Наказателно дело 327/2018г.

РЕШЕНИЕ №6

гр. Видин 17.01.2019 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Видинският окръжен съд наказателно отделение, в публично заседение на седемнадесети януари, през две хиляди и деветнадесета година, в състав:

Председател: И.И.

Членове: ВЛ.С.

                 Р.Д.

при секретаря Н.К. и в присъствието на прокурора В.В., като разгледа докладваното от СЪДИЯТА Д. ЧНД №327 по описа за 2018 год. и за да се произнесе съобрази следното:

Производството е по реда на чл.ЗО във вр. с чл.14 и сл. от Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции/ЗПИИРКОРНФС/.

Производството е по искане на несъдебен орган в Република Австрия, за признаване и изпълнение на решение срещу български гражданин Й.П.Н., ЕГН **********, родена на *** ***, и с настоящ адрес ***, на която е наложена финансова санкция от 85/осемдесет и пет/ евро съгласно Решение №ВН80 - 15.1- 7386/2016г., което е постановено на 30.05.2017г. и влязло в сила на 18.01.2018г., от несъдебен орган ******************* на Федерална Република Австрия.

Съдът, се запозна с представеното Решение за постановяване на финансова санкция, визирано в Удостоверение по чл.4 от Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансовите санкции, изменено със Рамково решение 2009/299/ПВР на Съвета, издадено въз основа на Решение на несъдебен орган в решаващата държава въз основа на наказуемо деяние по нейния национален закон, постановено на 30.05.2017г., което е влязло в сила на 18.01.2018г. и същото решение на несъдебен орган в решаващата държава е издадено въз основа на действия, които съгласно нейния национален закон се преследват като правонарушения. Потвърждава се,че съответното лице е имало възможността да отнесе въпроса и до съд по наказателни дела.

Иска се признаване и изпълнение на чуждо решение, постановено от друга държава - членка на Европейския съюз, за налагане на финансови санкции.

В проведеното пред настоящата инстанция съдебно заседание, представителят на Окръжна прокуратура - Видин моли решението на австрийския несъдебен орган, постановил решението за плащане на финансовата санкция да бъде признато и допуснато неговото изпълнение.

V/

За съдебното заседание засегнатото лице Й.П.Н., е била редовно призован, но не се яви лично в заседанието на 17.01.2019г. не е упълномощила представител, който да я представлява и защитава, не е взела отношение по удостоверението.

Съдът, след като се запозна с представеното Решение за постановяване на финансова санкция, визирано в Удостоверение №4 от Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансовите санкции, изменено с Рамково решение 2009/299/ПВР на Съвета издадено въз основа на за признаване и изпълнение на Решение №ВШО - 15.1- 7386/2016г., което е постановено на 30.05.2017г. и влязло в сила на 18.01.2018г., от несъдебен орган ****************** НА Република Австрия, намира за установено следното:

Производството е образувано въз основа на изпратено Удостоверение по чл.4, от Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансовите санкции, изменено с Рамково решение 2009/299/ПВР на Съвета. Издадено е Решение №ВШО - 15.1- 7386/2016г., което е постановено на 30.05.2017г. и влязло в сила на 18.01.2018г., от несъдебен орган **************** на Федерална Република Австрия от несъдебен орган на Република Австрия - Окръжно управление на Югоизточна Щирия, и същото решение на несъдебен орган в решаващата държава е издадено въз основа на действия, които съгласно нейния национален закон се преследват като престъпно деяние - поведение, което нарушава разпоредбите да движение по пътищата, а именно: засегнатото лице е пропуснало да съобщи в рамките на две седмици от връчването на поканата за предоставяне на информация за водача на превозното средство кой/име и точен адрес/ е управлявал съответно паркирал долупосоченото превозно средство в посочения час и на посоченото място.

Решението за постановяване на финансова санкция е на държава - членка на Европейския съюз - Федерална Република Австрия и се отнася за деяние, което съставлява нарушение по ЗДвП.

Тъй като засегнатото лице е с постоянно местоживеене на територията на Видинска област /съдебен район на Окръжен съд - Видин/, то Окръжен съд - Видин е компетентен да разгледа Решението съгласно чл.31 от ЗПИИРКОРНФС.

Решението се отнася за деяние, което е извършено на територията на издаващата държава и не попада под юрисдикцията на българските съдилища. Представеното удостоверение е пълно и визира конкретиката на Решение №ВНБО - 15.1- 7386/2016г., което е постановено на 30.05.2017г. и влязло в сила на 18.01.2018г., от несъдебен орган ********** на Федерална Република Австрия за прилагане на финансова санкция срещу Й.П.Н., българска гражданка, родена на *** ***, и с настоящ адрес *** в размер на 85/осемдесет и пет/евро / евро, равностойността на които към датата на постановяване на решението за отнемане - 30.05.2017г., в български лева е равна 166.24/сто шестдесет и шест лева и двадесет и четири ст./ лева.

Липсват данни, че срещу осъденото лице за същото деяние в Република България или в друга държава, различна от издаващата и от изпълняващата, е постановено и приведено в изпълнение решение за налагане на финансови санкции. Изпълнението на решението не е с изтекла давност по българското законодателство и решението не се отнася за деяние, подсъдно на български съд. Не е налице имунитет или привилегия по българското законодателство, които правят изпълнението на решението недопустимо. Решението не се отнася за деяния, които: 1. по българското законодателство се счита за извършени изцяло или отчасти на територията на Република България; и 2. Са били извършени извън територията на издаващата държава и българското законодателство и не позволява предприемане на наказателно производство по отношение на такива деяния.

Съдът констатира, че е наложена финансова санкция е не по-малка от 70 евро или левовата равностойност на тази сума. В разглеждания казус наложената финансова санкция възлиза в размер на 85/осемдесет и пет/евро / евро, равностойността на които в български лева е равна 166.24/сто шестдесет и шест лева и двадесет и четири ст./ лева към 30.05.2017г.

Решението се отнася за деяние, което съставлява нарушение по ЗДвП. Решението е било постановено срещу физическо лице, което по българското законодателство поради възрастта си носи наказателна и административно наказателна отговорност, подлежи на преследване за деянието, което обосновава решението. Видно от представеното удостоверение съответното лице е било уведомено относно правото си да обжалва решението и за сроковете за обжалване, но не се е възползвало от това си право.

Не са налице основанията, при което може да се откаже признаване и изпълнение.

Предвид изложеното, съдът намира, че Удостоверението съдържа всички елементи посочени в ЗПИИРКОРНФС. Представения акт следва да бъде признат и да бъде изпълнен. Тъй като наложената финансова санкция е определена в евро /EUR/ съгласно чл. 32, ал. 1, вр. чл. 16, ал. 6 ЗПИИРКОРНФС следва да се определи равностойността й в български левове по курса на БНБ за деня на постановяване на Решението за финансова санкция. Решението е постановено на 30.05.2017г.Служебно известно е, че на тази дата курсът на Българската народна банка е 1.9558 лева за 1 евро. Следователно, 85/осемдесет и пет/евро / евро, равностойността на които в български лева на основание чл.16, ал.8 от Закона към датата на постановяване на решението за отнемате в издаващата държава, е равна на 166.24/сто шестдесет и шест лева и двадесет и четири ст./ лева.

Предвид изложеното, съдът приема, че са налице условията за признаване и изпълнение на представеното Решение за финансова санкция, поради което и на основание чл.32, ал.1 във вр. с чл.16, ал.7 т.1 от ЗПИИРКОРНФС, следва да бъде признато и изпратено за изпълнение.

Водим от горното, Видинският окръжен съд, наказателно отделение,

РЕШИ:

ПРИЗНАВА И ДОПУСКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Решение на несъдебен орган на Република Австрия с номер BHSO - 15.1- 7386/2016г., от несъдебен орган ******************* на Федерална Република Австрия - Окръжно управление на Югоизточна Щирия, с което е постановено прилагане на финансова санкция срещу лицето Й.П.Н., ЕГН **********, родена на *** ***, с настоящ адрес ***, българска гражданка, с общ размер от 85/осемдесет и пет/евро / евро, равностойността на които в български лева към 30.05.2017г. е 166.24/сто шестдесет и шест лева и двадесет и четири ст./ лева.

На основание чл.36 във вр. с чл.22 от ЗПИИРКОРНФС, признатото решение да се изпрати на Националната агенция за приходите, за изпълнение.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок от днес пред Софийски апелативен съд.

ОБЖАЛВАНЕТО не спира изпълнението.

На основание чл.38, ал.1 и ал.2 от ЗПИИРКОРНФС, незабавно да бъде уведомен компетентния орган на издаващата държава, като му се изпрати копие от настоящото решение, както и копие от решението да се изпрати и на Министерството на правосъдието на Република България, след влизането му в сила.

На основание чл.13 от ЗПИИРКОРНФС, разноските по признаването и изпълнението на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции на територията на Република България като изпълняваща държава, се поемат от нея.