ВГРД № 25-2019

Определение по Гражданско дело 25/2019г.

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е-19

 

Гр.В.

 

24 януари 2019 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Видинският окръжен съд гражданско отделение в закрито заседание на .......................................януари две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                           Председател : Д. М.

                                                     Членове :1.С. С.

                                                                      2.Г. Й.

при секретаря     .......................................................... и с участието на прокурора.....................................................................

изслуша докладваното от съдията Й. гр. дело №25     по описа за 2019 година и за да се произнесе, взе предвид следното :

 

          

                Производството е по реда на Глава 39 раздел ГПК /Обжалване действията на съдебния изпълнител/.

Образувано е по жалба на Д.К.М. изх.№Д -1831/27.11.2018 г. на Затвора –В. ,в което се изразяват различни правни доводи относно приключилото срещу него наказателно производство ,разпореждане с банкови влогове и пр.

Изразяват се доводи относно незоконосъобразността на постановление от 03.11.2018 г. по изп.дело №2013724040445 на ЧСИ В. Т. с рег.№724 .

Ответникът по жалбата Д.Г. чрез настойника си Б.З. в срока по чл. 436 ал. 3 от ГПК е депозирал отговор на жалбата ,в които изразява становище,че жалбата е неоснователна.Съдебният изпълнител е изразил доводи относно недопустимостта на жалбата .

         След като взе предвид събраните по делото доказателства ,Съдът намира ,че подадената жалба е недопустима.

С атакуваното постановление на ЧСИ В Т. е прекратено изпълнителното производство по делото на основание чл 433,ал.1,т.8 от ГПК по отношение на длъжника - Д.К.М. С ЕГН ********** с адрес *** - п.к. 3700, ул…

Съгласно Чл.435 ал.2 ГПК длъжникът може да обжалва:

  1. постановлението за глоба;
  2. насочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо;
  3. отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот, поради това, че не е уведомен надлежно за изпълнението;
  4. отказа на съдебния изпълнител да извърши нова оценка по реда на чл. 468, ал. 4 и чл. 485;
  5. определянето на трето лице за пазач, ако не са спазени изискванията на чл. 470, както и в случаите по чл. 486, ал. 2;
  6. отказа на съдебния изпълнител да спре, да прекрати или да приключи принудителното изпълнение;
  7. разноските по изпълнението.

         По силата на Чл.463 ал.1 ГПК длъжникът може да обжалва и разпределението на постъпили суми .

         Всички останали действия на съдебния изпълнител не могат да бъдат обжалвани ,включително и прекратяването на принудителното изпълнение ,поради което подадената жалба е недопустима.Жалбата е недопустима също така и като просрочена ,тъй като жалбоподателят е уведомен за постановлението на частния съдебен изпълнител на 11.10.2018 г. /л.76 от изпърлнителното производство/ , а жалбата е подадена на 27.11.2018 г. ,т.е. след изтичане на едноседмичния преклузивен срок .

         Водим от горното и на основание Чл.435 и Чл.437 ал.1 ГПК Съдът

 

                                         О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И :

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като процесуално недопустима жалбата на Д.К.М. изх.№Д -1831/27.11.2018 г. на Затвора –В. срещу постановление от 03.11.2018 г. по изп.дело №2013724040445 на ЧСИ В. Т. с рег.№724 .

На основание чл. 7, ал. 2 ГПК на страните да се връчи препис от настоящото определение.

Определението може да се обжалва пред Апелативен съд-С. чрез Видинския окръжен съд в едноседмичен срок от връчването му.

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ :                       ЧЛЕНОВЕ : 1.