ВГРД № 367-2018

Решение по Гражданско дело 367/2018г.

Р Е Ш Е Н И Е № 18  

   гр. Видин   10.01.2019 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Видински окръжен съд , въззивен състав в закрито заседание на десети януари през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: В.В.

                                                              ЧЛЕНОВЕ: А.П.

                                                                                  В.М.

 

 

като разгледа докладваното от съдията В… М…В гр. д. № 367 по описа за 2018 г. , за да се произнесе, взе предвид следното:

 

        Производството е по чл.463 ал.1 ГПК във вр с чл. 274-278 ГПК.

Делото е образувано по жалба на „Г…" ЕООД, представлявано от управителя си Л.Г. П., с Вх.№ 1905 от 26.09.2018г., против разпределение от 13.06.2018 по изп дело № 1088/2012, предявено на 18.09.2018.

Подържа в жалбата, че разпределението е неправилно и незаконосъобразно, постановено в нарушение на материалния и процесуалния закон.Подържа за неправилно приетото от ДСИ, че в разпределението следва да участва взискателя И.Л.Ч., тъй като недействителността на извършеното дарение, с което длъжникът Н.Т. е дарил на баща си К. Т. процесния имот, е обявена и по отношение на него.

Исковата молба на взискателя Ч. е вписана след вписване на решението по водения от Г. ЕООД иск, с което е обявена относителната недействителност на описания договор за дарение по отношение на дружеството. Поради това и допускането на взискателя Ч. да участва в разпределението противоречи на чл. 453, ал. 1, т. 2 от ГПК, съгласно който законов текст, на взискателя не могат да бъдат противопоставени решенията по искови молби, подлежащи на вписване, които не са били вписани преди възбраната.Разпределянето на сумата няма как да бъде извършено пропорционално между двамата взискатели без да бъде нарушен този законов текст. Противното би означавало да игнориране значението на вписването на подлежащите на вписване обстоятелства.

        Моли Съда да постанови решение, с което да отмени обжалваното разпределение и върне делото на ДСИ за извършване на ново разпределение с конкретни указания по тълкуването и прилагането на закона или да извършите ново разпределение в съответствие с действащото законодателство.

Постъпило е писмено становище по от длъжника по делото, в която подържа, че жалбата подадена против изготвеното разпределение е неоснователна. Разпределението е правилно и законосъобразно. Съгласно чл. 456, ал.1 от ГПК , през всяко време на изпълнението, докато разпределението не е изготвено в производството могат да се присъединят и други кредитори на същия длъжник. Съгласно чл. 457 от ГПК присъединилият се взискател има същите права в изпълнителното производство, каквито има първоначалния взискател.

Следователно в разпределението следва да участват всички кредитори, които са се присъединили по делото, независимо че парите не са достатъчни. Именно това е целта на разпределението - да посочи кой кредитор какво следва да получи, дали има привилегировано вземане или не.

Вписването на възбраната върху имота има значение относно това дали кредиторът има право да се удовлетвори от постъпилата сума от имота или не. Тъй като спрямо взискателя И… Ч… и спрямо взискателя „Г…." ЕООД, сделката е обявена за недействителна, то те са кредитори от един ред и вземането им следва да се удовлетвори съразмерно съгласно чл.136 ЗЗД.

Моли съда да отхвърли жалбата като неоснователна и да потвърди изготвеното по делото разпределение което е съобразено с разпоредбите на чл.136 ЗЗД.

        Видинският окръжен съд, като взе предвид постъпилата жалба, становището на ответната по делото страна , прие за установено следното :

Жалбата е процесуално допустима, подадена срещу подлежащ на обжалване съдебен акт-разпределение от 13.06.2018 по изп дело № 1088/2012, предявено на 18.09.2018.,съобразно чл.463 ГПК.

Така установената фактическа обстановка обосновава следните правни изводи:

       Неоснователно е възражението на жалбоподателя,че със сумата за разпределение по постановлението за разпределение от 13.06.2018г.,е следвало да се удовлетвори изцяло вземането на „Г… „ЕООД,тъй като той е вписал исковата си молба преди участващият в разпределението кредитор-И… Л… Ч… да впише искова молба по този иск.

        Съгласно чл. 456- 459 ГГЖ, присъединяването става с писмена молба присъединяващия се , към която прилага изп. лист или Удостоверение от съдебен изпълнител, че изп. лист е приложен по друго изпълнително дело.

С Удостоверение на ЧСИ В. Т., per. № … изх. № 8165/12.10.2012г , издадено по ИД 779/2012г Ю… АД е присъединен взискател по ИД № 1088/2012г ./ л. 139 и.д./

Взискателят И.Л. Ч. е присъединен по ИД № 1088/2018г: -съгласно Удостоверение от ЧСИ В.Т., per. № … изх. № 716/2016г , издадено по ИД 779/2012г по описа на ЧСИ/ л. 357 от и. д./ и с Постановление на ДСИ при PC Видин от 01.04.2016г/ л. 361 и. д./. По силата на Договор за прехвърляне на вземания/ цесия/, сключен между същия и Ю…" АД с ЕИК …, придобива вземането по ИД № 779/2012г по описа на ЧСИ В. Т., per. № … с длъжник ЕТ „ К…." ЕИК…, седалище и адрес на управление гр. В… , жк. "В…" бл. …, вх. ., ет. ., ап. ..- съгласно Постановление на ДСИ от 18.04.2018г / л. 488 и.д./и Удостоверение от ЧСИ В. Т. изх. № 3191/12.04.2018г , , издадено по ИД 886/2013г па описа на ЧСИ/ л. 357 от и. д./ , представен Договор за цесия по ИД № 886/2013г iw описа на ЧСИ/ л. 474/, сключен с първоначалния взискател К.С. С.

Имотът върху , който е насочено изпълнението и е проведена публична продан е обременен с вписана възбрана в полза на Ю….." АД по ИД 779/2012г по описа на ЧСИ и на К. С. С., по ИД 886/2013г по описа на ЧСИ

Чл. 453 ГПК предвижда непротивопоставимост на прехвърлянето и учредяването на вещни права, извършени след вписване на възбраната по отношение на взискателя. Възбраната е тежест върху имота и обезпечава възможността за изпълнение върху възбранения недвижим имот.

Съгласно т. 5 от Тълкувателно решение № 2 от 26.06.2015 г. на ВКС по т. д. № 2/2013 г., ОСГТК, когато изпълнението е насочено върху недвижим имот, присъединени по право са тези взискатели, чиято възбрана е вписана преди насочването на изпълнението от конкуриращия взискател върху имота чрез вписването на възбрана съгласно чл. 483 ГПК , поради което И.Л.Ч. / като цесионер по ИД № 779/2012 г и № 886/2013г по описа на ЧСИ В. Т., има качеството на присъединен по право взискател по ИД № 1088/2012г и е конкуриращ взискател на основния - „ Г…. „ ЕООД.

Разпределението е извършено в съответствие с рапордбите на чл. 136 от ЗЗД, като ДСИ е приел , че „ Г. „ ЕООД и И. Л. Ч. са взискатели от един същ ред/ с вписана възбрана върху имота/ , и сумата която е обявена като продажна цена, следва да се разпредели съразмерно.

Липсва правна норма,която да обосновава извода на жалбоподателя,че в случая двамата кредитори се конкурират,като според поредността на вписванията на исковата молба и възбраните първо поред следва да бъде удовлетворено вземането на“Г… ЕООД.Редът за удовлетворяване на вземанията се определя съобразно реда на привилегиите по чл.136 от ЗЗД,а степента на удовлетворяването им-от правилото за съразмерно удовлетворяване на вземания с еднакъв ред/ал.3 на чл.136 от ЗЗД/.Когато се върши разпределение между хирографарни кредитори,каквито са тези по обжалваното разпределение,те се удовлетворяват по съразмерност/чл.133 ЗЗД/.

Критерий за разпределението е размера на вземането на всеки от хирографарните кредитори,независимо от поредността на вписване на исковата молба на“Г… „ЕООД,както и на поредността на вписване на възбрани върху процесния имот от всеки от двамата кредитори.

С оглед горното, жалбата се явява неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.

Водим от горното, Съдът :

 

                 Р   Е   Ш   И   :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ ЖАЛБАТА НА „Г." ЕООД, представлявано от управителя си Л.Г.П., с Вх.№ 1905 от 26.09.2018г., против разпределение от 13.06.2018 по изп дело № 1088/2012, предявено на 18.09.2018.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Софийски Апелативен съд в едноседмичен срок от съобщението до страните.

Председател :                                              Членове : 1.

 

 

                                                                                             2.