ГР.Д. № 29-2019

Определение по Гражданско дело 29/2019г.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 7

гр. Видин, 23.01.2019г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Окръжен съд Видин, гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и трети януари две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

Председател:А. П.

    

 

с участието на секретаря ...................... и в присъствието на прокурора..........................., като разгледа докладваното от съдията П. гражданско дело № 29 по описа за 2019г., за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството по делото е образувано по искова молба на В.И.В. от гр.В. против Д. „Н.“С. О. С. ПО З. –В.“ с правно основание чл.128, чр.224 и чл.221 КТ и цена на исковете в общ размер на 23699,42 лева –неизплатено трудово възнаграждение и 1306 лева – обезщетения по КТ.

Съдът констатира, че с исковата молба се претендират суми от неизплатено трудово възнаграждение на ищеца ,произтичащи от трудово правоотношение по трудов договор.

Родовата подсъдност е абсолютна положителна процесуална предпоставка, за наличието на която съдът следи служебно до приключване на производството във втора инстанция, арг. чл.  119, ал. 1 ГПК. При обективно съединяване на искове за подсъдността е от значение цената на отделните искове, а не сборът от цената на всички искове, т.е сумарната им стойност.           Разпоредбата на чл. 104, т. 4 ГПК предвижда, че на окръжния съд като първа инстанция са подсъдни исковете по граждански и търговки дела с цена на иска над 25 000 лв., с изключение на исковете за издръжка, за трудови спорове и за вземания по актове за начет.

Следователно , налице е трудов спор , който съгласно разпоредбата на чл. 104 , т.4 ГПК е родово подсъден, като първа инстанция на районния съд. На това основание, поради неподсъдност на спора на ВОС следва да се прекрати производството пред него и делото се изпрати по подсъдност на ВРС,за което Окръжният съд

 

                     О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И   :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 29/2019г. по описа на Видинския окръжен съд.

ИЗПРАЩА ДЕЛОТО за разглеждане на ВРС .

Определението може да се обжалва пред САС в едноседмичен срок от съощението до ищеца.

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: