ВЧГРД № 405-2018

Определение по Гражданско дело 405/2018г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е   № 16

                                              

 

ВОС гражданска колегия

В закрито съдебно заседание на двадесет и трети януари

Две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                                Председател: Д** М**

 

                                                     Членове: СВ**С**

                                                                   Г** Й**

                                                         

При секретаря ……………………….

и в присъствието на   прокурора    

като разгледа докладваното от Съдията М***

                     въззивно частно гражданско дело № 405 по описа за 2018г.

и  за да се произнесе, взе   предвид    следното:

 

Производството по делото е образувано по частната жалба на „Л**“ АД с предишно наименование „ТНК К** М**“ АД гр.С** против определение от 23.11.2018г. постановено по ЧГрД. № 1775/2018г. по описа на видински Районен Съд.

Поддържа се в частната жалба, че обжалваното определение е неправилно. Поддържа се, че по заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК ВРС е издал Заповед № 1378РЗ на 09.07.2018г. против длъжникът А.Т.А. за сумите по заявлението. Поддържа се, че молителят е получил разпореждане на съда от 28.09.2018г. с указания че в едномесечен срок от получаване на съобщението може да предяви иск за установяване на вземането си и представи доказателства за това. Съобщението е връчено на 16.10.2018г. С обжалваното определение съдът е обезсилил издадената заповед за изпълнение, като е приел че в едномесечния срок заявителят не е представил доказателства по делото за предявения иск. Поддържа се, че заявителят е изпълнил указанията на съда и е подал искова молба във ВРС на 12.11.2018г., като заявява че с исковата молба е направено искане за прилагане на производството по заповедното дело за да бъде уведомен съдът за предявяване на иска. Поддържа се, че е налице възможност състава който разглежда заповедното дело, да извърши и служебна проверка като в жалбата е цитирана практика на ВКС, че с предявяване на иска се счита за извършено действието по чл.415, ал.1 от ГПК със самото постъпване на исковата молба в съда. Жалбоподателят поддържа, че е спазил едномесечния срок за предявяване на иска поради което се иска да се отмени обжалваното определение.

Окръжния съд след като се запозна с оплакванията в частната жалба приема за установено следното:

Частната жалба е подадена в законноустановения срок и от надлежна страна поради което е допустима.

По същество частната жалба е основателна.

Видно от представения препис с частната жалба жалбоподателят е изпълнил указанията на съда и е депозирал искова молба в указания му едномесечен срок на 13.11.2018г. с което е изпълнил указанията на съда.

Настоящата инстанция приема, че с тези действия молителят по заповедното производство е спазил преклузивния срок по чл.415 от ГПК и пропускът да се представят доказателства не може да послужи като основание за обезсилване на заповедта, тъй като е могло да бъде извършена служебна проверка и съдът да констатира че искът е предявен в рамките на чл.415, ал.1 от ГПК. Такова становище е изразил ВКС по ТД № 588/2011г.ТК и определение по ТД № 809/2016г. ТК.

По тези съображения съдът приема че ще следва да се отмени обжалваното определение за което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение от 23.11.2018г., постановено по гр.дело № 1775/2018г. по описа на В** районен съд.

Определението не подлежи на касационно обжалване и е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:              

 

 

                ЧЛЕНОВЕ:1.

 

  1.