Т.Д. № 39-2017

Решение по Търговско дело 39/2017г.

                                   Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е       № 36

                                       гр.Видин,30.10.2018 година

                           В   И М Е Т О   Н А     Н А Р О Д А

 

             Видинският окръжен съд търговска колегия в открито

заседание на двадесет и първи септември

две хиляди и осемнадесета година в състав:    

                                    

                                                      Председател:   В. М.  

                                                            

при секретаря   Н. К. ............................. и в присъствието на          прокурора   като разгледа докладваното от съдия   В.М.   търговско дело № 39 по описа за 2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Искът е с правно основание чл.135 от ЗЗД във вр с чл.649 ал.1 ТЗ вр. с чл.62, ал. I вр. с чл.60, ал.З от ЗБ.

Производството по търговско дело № 39 / 2017 г. по описа на Окръжен съд -   Видин е образувано по искова молба с вх. № 105832 / 10.08.2016 г./ СГС –т.д 6449/16/, подадена от „К…„ АД в /н/, ЕИК : …, представлявана от синдиците А.Н.Д. и К. Х.М. против „Г… „АД-с.К…, обл.В…, ЕИК : …, представлявано от Изп. Директори П.К. В. и Ю. Н. П. и против ответникът „Д… – П…", гр.С.., ЕИК .., представлявано от И.Б. К .

Искът с правно основание чл.135 от ЗЗД за обявяване за недействителен спрямо„К… „ АД в /н/,сключеният между ответниците договор за учредяване на ипотека, обективиран в нот. Акт №178 т.първи рег № 2242 дело 159/2014г по описа на нотариус Ал. А. с рег № 448, с район на действие РС-Видин.

Подържа се в исковата молба, че на 11.11.2014г между Гипс „АД-с.К., обл.В., и „Д.– П.", гр.С., е сключен договор за учредяване на договорна ипотека рег № 2242 дело 159/2014г по описа на нотариус Ал. А… с рег № 448, с район на действие РС-Видин за обезпечение вземането на сдружението към трето лице „И… „ АД и встъпилия в този дълг ипотекарен длъжник „Г… „АД, представляващо продажна цена в размер на 3 600 000 лв., дължима се от цесионера „И… „ и произтичащи от договор за цесия от 30.10.2011, по силата на който сдружението е прехвърлило на „И….„ АД свое парично вземане от К…в размер на 4 500 000 лв. за цена 3 600 000 лв., като получаването на сумата е обезпечено с ипотеката от трето лице-„Г… „АД. „Г…“АД е учредило ипотека за обезпечаване на чужд дълг, в който е встъпило и по правоотношението, което го е породило / договор за цесия /, то не е придобило права/вземането е придобито от „И…. АД/, при положение, че „Г… „АД е длъжник на К… по предоставени и усвоени кредити на стойност над 37 000 000 лв.

Подържа се, че са налице всички предпоставки на чл.135 ЗЗД-знание за наличие на непогасени задължения на ипотекарния длъжник към К…, обявена предсрочна изискуемост на задълженията на „г… „АД към К…, искане за откриване на производство по несъстоятелност, липса на обезпечения в полза на кредитораК… АД /н/.

Сключената сделка уврежда интересите на К…, води до невъзможност да се удовлетвори от вземанията си, длъжникът е знаел за увреждането, както и ипотекарния длъжник Д… – П…", гр.С….

        Ответникът по делото Д…. П…", гр.С… оспорва процесуалната допустимост на иска и надлежната процесуална легитимация на страните в процеса.

        Подържат, че с изменението на чл. 649, ал. 1 ТЗ с § 10 на ЗИД на ТЗ /обн. ДВ бр. 20/28.02.2013 г./ е въведено изискване отменителните искове, вкл. и този по чл. 135 от ЗЗД, да бъдат предявени в едногодишен срок от откриване на производството по несъстоятелност (според § 14 на ПЗР на ЗИД на ТЗ - ДВ бр. 20/2013 г. изменената разпоредба на чл. 649, ал. 1 ТЗ се прилага по отношение на заварени от изменението производства по несъстоятелност), съответно от момента на обявяването на решението по чл. 632, ал. 2 ТЗ.

Посочват, че срока не е спазен и иска е недопустим.

        Оспорват надлежната пасивна легитимация, като посочват, че надлежни ответници - задължителни необходими другари по този иск,са винаги страните по оспорваната сделка. В конкретния случай обаче, следва да се има предвид, че правната сделка е извършена от ответника „Г…." АД, с цел предоставяне на обезпечение в полза на трето лице, което до момента не е било привлечено като главна страна в процеса:Дружеството „И….." АД, с ЕИК и със седалище и адрес на управление в гр. С…, ул. „Ж…" ..

То следва да участва като главна страна в процеса, поради което молят да бъде допуснато участието на „И…." АД с ЕИК …, със седалище в гр. С…, ул. „Ж…" № …, в качеството на трето лице-помагач на страната на ответниците /необходими другари/.

Оспорват основателността на иска, като признава само следните две изрично посочени в исковата молба фактически твърдения, а именно:

Първо, че между С… „П…." от една страна и от друга страна - привлеченото като втори ответник дружество „Г…" АД, е бил сключен Договор за учредяване на ипотека, обективиран в Нотариален акт №178, том I, per. № 2242, дело № 159 от 2014г. на нотариус А.. А..

Второ, че С… „П…" е изпратило до ищеца писмено уведомление, относно извършената цесия, с трето (неучастващо в настоящия процес) лице - „И…" АД.

Останалите юридически факти, които са описани в исковата молба като обуславящи основателността на предявения иск с правно основание чл. 135 от ЗЗД, насочен срещу С… „П…" са предмет на оспорване, респ. отричане от тяхна страна.

- оспорват твърдението на ищеца, че има качеството на кредитор на „Г…" АД и , че процесното вземане съществува към момента на предявяването на иска.

         - Оспорват твърдението на ищеца, че вземането на „К…" АД /н/ към „Г…" АД, което мотивира предявяването на настоящия иск е с настъпила предсрочна изискуемост,като поддържат твърдението, че волеизявлението, с което „К…" АД /н/ е упражнила правото на предсрочна изискуемост не е било връчено надлежно на адресата „Г…" АД.

           - Оспорват и твърдението на ищеца, че атакуваната по исков ред процесна сделка уврежда интересите на ищеца „К…." АД /н/,

-Противопоставят се на допускането на поисканата от ищеца съдебно- счетоводна експертиза, тъй като самото искане не отговаря на изискванията на чл. 156 от ГПК - ищецът не е уточнил какви /кои/ счетоводни документи следва да анализира вещото лице, и желаят да поставят допълнителни задачи на експертизата

         - С…. „П…" оспорва твърдението на ищеца, че при сключването на атакуваната по исков ред правна сделка, то е знаело за увреждането, което се твърди да е налице от гледна точка на интереса на ищеца „К…" АД /н/, в качеството й на кредитор.

С допълнителна искова молба от 12.12.2017г К…банка „ АД в /н/, ЕИК : …., представлявана от синдиците А.Н.Д. и К.Х.М. поддържа предявения иск като допустим и основателен- Синдиците на К…, действат като процесуални субституенти на кредиторите на несъстоятелността на К…/н/ и намира своето правно основание в разпоредбата на чл.135 от ЗЗД вр. с чл.62, ал. I вр. с чл.60, ал.З от ЗБН. Поради това, неправилно е разбирането на ответника, че искът се основава на чл. 649, ал.1 от ТЗ /която норма е неприложима предвид наличието на специален Закон за банковата несъстоятелност/.

Посочват, че ответници-необходими другари в настоящия иск са страните по материалното правоотношение - оспорваната сделка, която в случая е ипотечната, а не тази, от която е възникнал дълга., като длъжника по задължението „И…"АД не е страна по ипотечния акт. Поради това искането за конституиране на „И…."АД като ответник или подпомагаща страна е неоснователно.

        Оспорват становището на сдружението по същество.

        Посочват , че правните факти от учредяване на ипотеката са настъпили не само в правната сфера на „Г… „, а и на ответника „П." тъй като е придобил качеството обезпечен кредитор с учредяване в негова полза на ипотеката, поради което той следва да е страна в иска по чл.135 от ЗЗД като страна по материалното правоотношение по учредяване на ипотеката.

        Оспорват твърдението на ответника, че „Г…"АД не е длъжник на К../н/, като представят изпълнителни листя, издадени от Видински районен съд както следва: ч.гр.д. №2237/2016г., ч.гр.д. №2238/2016г., ч.гр.д.№2239/2016г., ч.гр.д.№2240/201бг., ч.гр.д.№2241/2016г., и ч.гр.д. №2177/2016г„ с които „Г…"АД е осъдено да заплати дължимите се към К…/н/ суми по договорите, сключени преди процесната ипотечна сделка, както и сключена спогодба между страните от 28.04.2017г.

Поддържат наличието на предсрочна изискуемост, обявена с представената нотариална покана, макар и след учредяване на ипотеката, като връчване на нотариалната покана в рамките на т.д.№44/29015г. по описа на Видински окръжен съд е доказано с почеркова експертиза, вещото лице по която ее установило, че подписа не на посоченото за получател лице.

Поддържат, че ответното сдружение „ П…“ е знаело за увреждането при сключване на сделката, макар и такова знание в случая да не е необходимо предвид безвъзмездния характер на процесната сделка - учредяване на вещни тежести върху собствен на „Г…"АД имот без получаване на насрещна престация и за чужд дълг.

Посочват, че към момента на сключване на ипотеката ответника Г… АД има знание за следните обстоятелства:

-Наличие на задължения към КТБ по договорите за кредит, посочени по-горе; Липса на обезпечения в полза на кредитора „К…" АД /н/, който следва да разчита на общото имущество на длъжника.

         -към момента на сключване на процесната сделка в полза на необезпечения до тогава кредитор П… длъжникът „Г.." АД е знаел за увреждането, защото му е бил известен размерът на изискуемите му задължения към „К…" АД, а също и фактът, че основният му кредитор „К…" АД е необезпечен, поради което са налице всички предпоставки от фактическия състав на чл.135 от ЗЗД.

- процесния договор не е възмезден, поради което не е необходимо другата страна по договора „П…" да е знаела за увреждането.

       Посочват, че независимо, че е правно ирелевантно, сдружение „П…“ при сключване на договора за ипотека също е знаела за увреждането

Поддържа искането за експертиза, като молят същата да отговори на въпросите след справка в счетоводствата на К…и Г…, а именно:

Какъв е бил размерът на непогасения остатък от задълженията на Г… към К… към 11.11.2014г./деня на учредяване на ипотеката/ по посочените в иска договори за кредит, в това число падежирали и непадежирали задължения?Какъв е бил размера на просрочените задължения на „Г…"АД към К.. към 11.11.2014г. по всички договори за кредит? Какъв е размера на непогасения дълг на „Г…"АД към К…/н/ към настоящия момент?

В допълнителен отговор на искова молба С…„П…" подържат оспорванията в основия си отговор : твърдението на ищеца, че той има качеството на кредитор на „Г…" АД, оспорват съществуването на дълга, твърдението на ищеца „К…"АД /н/, че вземането към „Г…" АД, което мотивира предявяването на настоящия иск е с настъпила предсрочна изискуемост, че атакуваната по исков ред процесна сделка уврежда интересите на ищеца „К…." АД /Н/, както и че С… „П…" е знаело за увреждането

- С допълнителния отговор оспорват автентичността и съдържанието на представените с допълнителната искова молба документи - изпълнителни листове, като Молят на основание чл. 183 от ГПК, съдът да задължи ищеца да представи в първото открито съдебно заседание оригиналите от тези документи.

-Оспорват достоверната дата, автентичността на подписите на лицата и съдържанието на представения с допълнителната искова молба документ - Спогодба от 28.04.2017 г.- представителна власт на лицата, които са се подписали като представляващи страни по нея – К…." АД /н/ и „Г.." АД, както и че е привидна, защото е насочена към увреждане на правата и интересите на С. „П… „

Молят, на основание чл. 183 от ГПК, съдът да задължи ищеца да представи в първото открито съдебно заседание оригинала от този документ.

Видинският окръжен съд, като взе предвид осъществената двойна размяна на книжа, съгласно правилата на Глава ХХХІІ от ГПК., прие за установено следното :

ОС – Видин се явява компетентен да разгледа настоящия спор по силата на определение -1426 от 27.04.2017г по чгрд 1953 от 2017 на Софийски апелативен съд.

Окръжен съд – Видин установи, че предявения иск е допустим.

Предявеният иск, предмет на делото, е предвиденият в чл. 649, ал.1 ТЗ иск по чл. 135 ЗЗД. Надлежни ответници по него са винаги договарящите по увреждащата сделка - те са необходими задължителни другари.

До изменението на чл. 649, ал.1 с § 10 на ЗИД на ТЗ, обнародвано в ДВ, бр. 20 от 28.02.2013 г., предявяването на посочените там искове не беше ограничено с преклузивен срок. С изменението бе въведен едногодишен такъв, който съгласно текста на закона тече от откриване на производството по несъстоятелност, съответно от момента на обявяването на решението по чл. 632, ал. 2.

След служебно извършена, от страна на съда, проверка в информационната система на Търговски регистър се установи, че ищецът “К….“ АД /в несъстоятелност/ е в открито производство по несъстоятелност съгласно Решение № 664 / 22.04.2015г., постановено по д. № 7549/2014г. на СГС.

По отношение на търговците банки със седалище в РБ, приложение намират специалните разпоредби на Закона за банкована несъстоятелност. Нормата на чл.62 ал.1 от същия закон въвежда преклузивен срок за предявяване на изчерпателно изброените искове, сред които попада и искът по чл.135 ЗЗД, а именно -2-годишен от откриване то на производството по несъстоятелност за банката.

Спазването на преклузивен срок за предявяване на иск е положителна процесуална предпоставка, от категорията на абсолютните, обосноваваща допустимостта на иска. За наличието на процесуалните предпоставки относно съществуването на правото на иск съдът следи служебно.

Видно, на 22.04.2015г. за ищеца е открито производство по несъстоятелност, от която дата е започнал да тече и преклузивният срок за предявяване на настоящата искова молба. Настоящият иск е предявен на10.08.2016г.

Искът е предявен в срок, поради което се явява процесуално допустим.

По отношение оспорената надлежната пасивна легитимация и искането за привличане като главна страна в процеса на Дружеството „И…" АД, с ЕИК и със седалище и адрес на управление в гр. С…, ул. „Ж…" .. :

         ВОС намира същото за неоснователно.

Предявеният иск, предмет на делото, е предвиденият в чл. 649, ал.1 ТЗ иск по чл. 135 ЗЗД. Надлежни ответници по него са винаги договарящите по увреждащата сделка - те са необходими задължителни другари.

Ответници-необходими другари в настоящия иск са страните по материалното правоотношение - оспорваната сделка, която в случая е ипотечната, а не тази, от която е възникнал дълга. Длъжникът по задължението „И…."АД не е страна по ипотечния акт. Поради това искането за конституиране на „И…."АД като ответник или подпомагаща страна е неоснователно.

Видно от съдържанието на договорната ипотека е, че ответника „Г…"АД е учредило ипотека за обезпечаване на чужд дълг при условията на чл.149, ал.2 от ЗЗД сключвайки договора с втория ответник. Съгласно чл.167, ал.1 от ЗЗД договорът за ипотека се сключва под формата на нотариален акт, който в случая е сключен от ипотекарния длъжник-собственик и кредитора. Поради това искането за конституиране на „И…."АД като ответник или подпомагаща страна е неоснователно.

От прогласяване относителната недействителност на ипотечния акт третото лице не черпи права и задължения, тъй като неговото задължение за плащане не се променя по никакъв начин, поради което то няма интерес от решението по настоящето дело.

В този смисъл е и постановеното определение от САС № 1542/17.05.2018г по чгрд № 1883/2018г .

От данните по делото се установява, че Ответното дружество „Г…." АД, ЕИК …, е длъжник на „К…" АД /н/ с изикуеми вземания в общ размер на около 37 000 000 (тридесет и седем милиона) лева по договори за банков кредит и анекси към тях (приложения №№1-14 към настоящата искова молба), по които цитираният ответник е усвоил сумите.

На основание изискуемите си вземания по описаните договори за кредит „К…" АД е подала молба за откриване на производство по несъстоятелност срещу „Г…" АД, по която е образувано т.д. №44/2015г. по описа на ОС - Видин. Молбата за откриване на производството по несъстоятелност е подадена на 20.05.2015г.

Поради наличие на уговорените в договорите за банков кредит условия банката е упражнила правата си по чл.432, ал.1 от ТЗ и договорите за банков кредит като е обявила всички вземания по всички договори за банков кредит за предсрочно изискуеми. Обявяването на задълженията за предсрочно изискуеми е с нотариална покана - per-. №7431, том 2, акт 034 на нотариус Н… А… - per. №028 на НК (приложение №18 към исковата молба), връчена на 20.05.2015г.

Датата, на която е настъпила предсрочната изискуемост, е 27.05.2015г. - това е датата на изтичане на дадения от банката кредитор седемдневен срок за доброволно изпълнение, считано от връчването на нотариалната покана до ответника. Евентуално, може да се приеме и, че предсрочната изискуемост е настъпила на следващия ден - 28.07.2015г., който е деня, следващ деня на изтичане на срока.

След връчване на нотариалната покана и до настоящия момент длъжникът не е погасил изискуемите си задължения към „К…" АД /н/.

По описаните по - горе договори за банков кредит банката няма надлежно учредени обезпечения. Така например, по договори за банков кредит от 20.12.2011г. и от 08.01.201 Зг., по които актуалният размер на дълга възлиза общо в размер на 18 452 367,49 евро ответното дружество „Г…" АД се е задължило да учреди в полза на банката първи по ред особен залог върху дълготрайни материални активи на стойност минимум 125 % от размера на кредита. Длъжникът „Г…" АД не е изпълнил това задължение към банката.

Това означава, че банката, която е основен кредитор на „Г…" АД, на практика е необезпечен кредитор и за събиране на вземанията си в огромен размер следва да разчита на общото обезпечение, каквото съставлява имуществото на длъжника по смисъла на чл.133 от ЗЗД.

Видно от вписванията в търговския регистър по партидата на „Г…" АД при Агенция по вписванията - върху търговското предприятие на „Г…" АД са вписани два залога - залог №001, вписан в търговския регистър под №…) и залог №002, вписан в търговския регистър под №…. И двата залога са в полза на „К…" АД, същите са учредени като обезпечение по един и същ договор за банков, сключен между длъжника и „К…" АД /н/, а именно - договор за банков кредит от 22.12.2009г. Към настоящия момент по отношение задълженията по този договор на банката е връчено изявление за прихващане от длъжника, което е в противоречие с чл.59 от ЗБН и като такова е недействително по отношение на кредиторите на несъстоятелната банка.

С уведомление вх.№1164/05.1 1.2014г. Сдружение „Д… – П…." и „И…."АД уведомяват К…, че по силата на договор за цесия от 30.10.2014г. първото дружество е прехвърлило на второто част от вземането си към К…. в размер на 4 500 ОООлева, произтичащо от банкова сметка ***: BG … KORP …, като погрешно в уведомлението са посочени договор за депозит от 08.12.2012г., вместо действителния от 08.12.2011г. и анекс от 28.12.2011г. вместо действителния от 28.11.2012г.

Към 30.10.2014г. салдото по банковата сметка на ЦЕДЕНТА 1BAN: BG … KORP … е 4984976.64лева /част от която сума представлява сторнирани лихви в последствие поради нарушаване договора за срочен депозит/. Т.е. „Д…– П…" към 30.10.2014г. е притежавало по банковата си сметка, цитирана по-горе сума, която е в размер над 4 500 000 лева и поради това е можело да прехвърли вземане от К… в размер на 4 500 ОООлева.

Ответникът „Г…" АД и длъжник на „К…" АД /н/ е сключил следната сделка, с която уврежда КТБ, а именно:

На 11.11.2014г. между „Г…" АД и С… „Д… – П…", е сключен договор, обективиран в нотариален акт за учредяване на договорна ипотека - акт №178, том I, per. №2242, дело №159 от 2014г. на нотариус А… А.. - рег.№488 на НК, вписан в Служба по вписванията рег № 2242 дело 159/2014г по описа на нотариус Ал. А.. с рег № 448, с район на действие РС-Видин за обезпечение вземането на сдружението към трето лице „И…„ АД и встъпилия в този дълг ипотекарен длъжник „Г… „АД, представляващо продажна цена в размер на 3 600 000 лв., дължима се от цесионера „И… „ и произтичащи от договор за цесия от 30.10.2011, по силата на който сдружението е прехвърлило на „И… „ АД свое парично вземане от К… в размер на 4 500 000 лв. за цена 3 600 000 лв., като получаването на сумата е обезпечено с ипотеката от трето лице-„Г… „АД.

„Г…“АД е учредило ипотека за обезпечаване на чужд дълг, в който е встъпило и по правоотношението, което го е породило / договор за цесия /, то не е придобило права/вземането е придобито от „И… АД/, при положение, че „Г… „АД е длъжник на К… по предоставени и усвоени кредити на стойност над 37 000 000 лв.

Към момента на сключване на договора за учредяване на договорна ипотека страните по нея имат знание за следните обстоятелства:

Наличие на непогасени задължения на ипотекарния длъжник към „К…'АД, което е видно от уговореното в т. I от ипотеката и условията, от които зависи началото на срока за плащане цената по цесията.

Поставянето на кредитора „К…"АД под постоянен надзор от БНБ както и отнемане лиценза на банката - ищец/06.11.2014г./, които факти са общо известни и тиражирани продължително в медиите, както и в търговския регистър, /вж партидата в Търговския регистър на ищеца/.

Обявена предсрочна изискуемост на задълженията на „Г…^АД към основния си кредитор „К…" АД в размер, както бе посочено по - горе, общо на около 37 милиона лева;

- Искане от основния кредитор „К…" АД за откриване на производство по несъстоятелност, по което има висящо дело пред ОС - Видин - т.д. №44/2015г. по описа на ОС - Видин;

- Липса на обезпечения в полза на кредитора „К…" АД /н/, който следва да разчита на общото имущество на длъжника, което е видно и от публичните регистри на Агенция по вписванията и Регистъра на особените залози;

Сключената от ответника „Г…" АД сделка /договорна ипотека/ уврежда „К…" АД като основен кредитор, чийто вземания са възникнали преди вземанията, предмет на обезпечаване с ипотеката, тъй като на практика го поставят в положението на непривилегирован кредитор и това води до невъзможност „К…" АД /н/ да се удовлетвори за вземанията си, тъй като след учредяване на ипотеката не остава „свободно" имущество, което да служи за удовлетворяване на вземанията на банката.

Поради описаните по - горе обстоятелства към момента на сключване на трите процесии сделки в полза на необезпечения до тогава кредитор „Д… – П…", длъжникът „Г…" АД е знаел за увреждането, защото му е бил известен размерът на изискуемите му задължения към „К…" АД. както и че срещу него е образувано производство по несъстоятелност, а също и фактът, че основният му кредитор „К…" АД е необезпечен.

При така установената фактическа обстановка, Видинският окръжен съд приема, че със сключването на процесиите три договора от страна на ответникът „Г…" АД същият уврежда основният си кредитор „К…" АД, поради което са налице всички предпоставки от фактическия състав на чл.135 ог ЗЗД.

        ВОс приема , че процесната ипотека не е възмездна сделка, поради което не е необходимо другата страна по договора „И…." АД да е знаела за увреждането. С договорът за ипотека се учредява вещно право в полза на кредитор, срещу което не се получава насрещна престация..Видно от хронологията на юридическите факти е, че обезпеченото вземане е прехвърлено на 30.10.2014г. в полза на „И…"АД, а ипотеката е учредена на 11.11.2014г., т.е. ипотеката е сключена/учредена/ след договорът за цесия, от което следва, че не е необходимо условие за сключване на договора за цесия/Р. №97/13г. на ВКС по гр.д.№442/12г./. Ипотекарнняг кредитор „Д…П…" при сключване на договора за ипотека също е знаела за увреждането, и за наличието на непогасено задължение към „К…"АД на ипотекарния длъжник „Г…"АД към момента на учредяване на ипотеката, което е видно и от уговорката в т.1 от ипотеката за начало на 18-месечния срок за плащане цената по цесията - отразяване на счетоводната операция по прихващането с дълга на „Г…"АД или приключване на специалния надзор на Б… по отношение на „К… "АД.

Увреждане е налице когато длъжникът се лишава от свое имущество, и с това би се осуетило или затруднило осъществяване правата на кредитора К… спрямо длъжника, съгласно трайната практика на ВКС по реда на чл.290 от ГПК, инкорпорирана и в Решение №639/2010г. по гр.д.№754/2009г. 4 г.о.

Учредяването на процесното обезпечение представлява вид разпоредителна сделка с имуществото на длъжника, доколкото с него се учредяват вещни тежести, даващи право на предпочитателно удовлетворнение.

Сключените сделки по прехвърляне на вземания между двамата ответници целят извършване на прихващания, които са обявени от закона за недействителни - чл.59 от Закона за банковата несъстоятелност.

Вторият ответник „Д…. – П…" е знаело за задълженията на „Г…" АД към „К…" АД /н/, поради което е знаел за увреждането.

От данните по делото се установява, че „Г…"АД не оспорва иска.

ВОС приема за неоснователно възражението на ответника „П…", че К…/н/ не е кредитор на ответника „Г…"АД. Наличието на задължения на учредилия ипотеката ответник „Г…."АД се установиха по делото от представените договори за кредити, изпълнителните листа и неоспорената от страните съдебно-счетоводната експертиза, а също и сключената между К…/н/ и „Г…"АД спогодба, в която ответника „Г…"АД признава наличието на задълженията и тяхната изискуемост.

Неоснователно е възражението, че легитимацията на кредитора по чл. 135 ЗЗД изисква, изискуемостта на вземанията му, да е настъпила преди датата на действията, за които се твърди, че го увреждат. Единственото необходимо условие е вземането на кредитора да е възникнало преди сключването на атакуваната с иска сделка. По делото е доказана обвързаността на ответника „Г…" АД с кредитни правоотношения с банката и наличието на непогасени задължения по тях към процесиите дати, а това е достатъчно основание за съответствие на предприетите от кредитора действия с предпоставките на чл. 135 ЗЗД.

Установено е и, че на кредитополучателя „Г…" АД е връчено уведомление за обявяване предсрочната изискуемост на задълженията му, което е породило целения с нея правен ефект.

Кредитополучателят отговаря по реда на чл. 133 ЗЗД с цялото си имущество, за неизпълнение на поетите по договорите за кредит задължения. Всички кредитори, според заложеното в цитирания законов текст правило, имат еднакво право да се удоволетворят от имуществото на длъжника, освен ако няма законни основания за предпочитания, в каквато хипотеза попадат учреденото в полза на ответника Профон обезпечение. Посредством него длъжникът е увеличил пасива си, независимо, че имуществото не е напуснало патримониума на дружеството, препятствайки кредитора „К…" АД /н./макар с по-ранни вземания от тези на Профон, да се удоволетвори пръв или пропорционално с другите кредитори в хода на принудително изпълнение. Именно от това произтича увредата на кредитора КТБ/н/, тъй като същият е поставен в по-заден ред на удовлетворение след необезпечения до момента на процесната сделка кредитор „П…", а не на равно с него, което поставя „П…" в хипотезата да се удовлетвори индивидуално и приоритетно от цената на ипотекираните имоти, респективно КТБ/н/ да няма такава възможност. Без правно значение към факта на увреждането е дали са придобити и какви насрещни права от „Г…" АД.

От заключението на приетата и неоспорена по делото ССЕ е видно, че към датата на атакуваната сделка, кредитополучателят „Гипс" АД има просрочени и непогасени задължения по главници по договорите, подробно описани от вещото лице и това обстоятелство напълно покрива съответната част от анализираните по-горе предпоставки на отменителния иск.

Така установените непогасени задължения на „Г…" АД обосновават и изискваното от субективна страна, знание от длъжника, че с атакуваното действие уврежда кредитора си, освен ако сделката не е безвъзмездна.

Знание за увреждането на кредитора се изисква и за длъжниковият контрагент, в случай, че сделката е възмездна. В конкретният случай е налице сделка, по която длъжникът „Г…" АД учредява обезпечение в полза на Профон за обезпечаване на чужд дълг - този на „И…"АД, срещу което не получава насрещна престация. Нещо повече, дори да обезпечаваше свой дълг, то доколкото ипотеката е последваща цесията сделка, отново ще сме изправени пред хипотезата на безмвъзмездна сделка, каквато е ипотеката по своята правна природа.

Но дори и в обратната хипотеза, ако ипотеката бъде кредитирана като възмездна, то знанието за увреждане на кредитора от договарящата с длъжника страна е недвусмислено от съдържанието на самата ипотечна сделка и по-конкретно текста на т.1 от нея, в който ясно и недвусмислено е посочено, че плащането по договора за цесия, което се обезпечава с ипотеката е обвързано от погасяване задължението на „Г…"АД към К… и осчетоводяването му от К... Т.е., изначално, още при сключване на договорът за цесия между ответника „П…" и „И…."АД „П…" е знаело, че вземането му, което прехвърля, ще се използва за погасяване дълг на „Г…"АД към „К…"АД. От тук следва и обстоятелството, че „П…", придобивайки качеството на обезпечен кредитор, ще затрудни удоволетворяването на К…" АД /н./ от имуществото на „Г…" АД. С оглед горното , ВОС приема исковата претенция за основателна и доказана и следва да постанови решение срещу ответниците „Г…" АД и „Д… П…", с което на основание чл.135 от ЗЗД да обяви за недействителен по отношение на „К…."АД-в несъстоятелност, сключеният между ответниците договор за учредяване на ипотека, обективиран в нотариален акт за учредяване на договорна ипотека - акт №178, том I, per. №2242, дело №159 от 2014г. по описа на нотариус А… А… с рег.№…на НК и район на действие - Районен съд Видин, вписан в Служба по вписванията - гр. В… с вх. per. №5329 от 11.11.2014г., акт№110, том I, дело №….

Отменителният иск по чл.135 ал.1 от ЗЗД е конститутивен и чрез него се упражнява едно потестативно право на кредитора,с което се цели постигане на правна промяна-обявяване на дадено правно действие за относително недействително-спрямо кредитора ищец.За да се уважи този иск следва да е налице правно действие на длъжника,което уврежда кредитора със знанието на длъжника и третото лице-приобретател за това.

В разглеждания случай условията са налице,поради което и предявеният иск с правно основание чл.135 ал.1 от ЗЗД е основателен и доказан,поради което същият ще следва да бъде уважен.

        Предвид основателността на исковата претенция ответниците следва да бъдат осъдени да заплатят по сметка на ОС- Видин дължимата ДТ в размер на 3 600лв.-трихиляди и шестстотин лева, /определена по чл.69 ал.1 т.4 от ГПК вр. чл.71 ал.2 от ГПК вр. чл.1 от Тарифа за държавните такси събирани от съдилищата по ГПК/за образуване на делото,предвид обстоятелството,че ищецът е в производство по несъстоятелност .На ищеца следва да се присъдят претендираните разноски,съгласно списък на разноските по чл.80 от ГПК в размер на 500лв.- разходи за изготвяне на икономическа експертиза.

Водим от горното, ВОС ,

         Р   Е   Ш   И   :

ОБЯВЯВА ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН на основание чл.135 ГПК по отношение на „К…."АД-в несъстоятелност, ЕИК : …, представлявана от синдиците А. Н. Д. и К.Х. М…, сключеният между ответниците„Г…" АД ЕИК : …, представлявано от Изп. Директори П.К. В… и Ю…Н.. П… и „Д… П…", гр.С…, ЕИК…, представлявано от И.. Б. К. , договор за учредяване на ипотека, обективиран в нотариален акт за учредяване на договорна ипотека - акт №178, том I, per. №2242, дело №159 от 2014г. по описа на нотариус А… А… с рег.№… на НК и район на действие - Районен съд Видин, вписан в Служба по вписванията - гр. В… с вх. per. №… от 11.11.2014г., акт№110, том I, дело №…/…г.

ОСЪЖДА „„Г…." АД ЕИК : …, представлявано от Изп. Директори П.К. В. и Ю.Н. П. и „Д… П. ", гр.С., ЕИК …, представлявано от И.Б.К. , да заплатят по сметка на ОС- Видин дължимата ДТ в размер на 3 600лв.-трихиляди и шестстотин лева.

ОСЪЖДА „Г…" АД ЕИК : …, представлявано от Изп. Директори П. К. В. и Ю. Н. П. и „Д… П…", гр.С…, ЕИК…, представлявано от И.. Б. К. . да заплатят на „К…."АД-в несъстоятелност, ЕИК : …, представлявана от синдиците А. Н. Д. и К. Х. М.,направените по делото разноски в размер на 500/петстотин лева/

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщението до страните пред Софийски апелативен съд.

 

                               ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :