ЧНД № 3-2019

Определение по Наказателно дело 3/2019г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ №5

гр.Видин 09.01. 2019 год.

Видинският окръжен съд.................. наказателно отделение в закрито

заседание на девети януари през двехиляди и деветнадесета година в състав:

Председател: ВЛ. С.

Членове:1.

2.

при секретаря..................... и в присъствието на прокурора.................

като разгледа докладваното от съдия С. ЧНД № 3 по описа за 2019 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.243, ал.4 и 5 от НПК.

Делото е образувано по жалба на Т.Т.Я. ***, подадена чрез адв. М.П.от САК и адв. К. Н. от СТАК против Постановление на Окръжна прокуратура-Видин от 07.12.2018 г. за прекратяване на ДП №438/2015г. по описа на РУ МВР-Видин.

Жалбата е подадена в законовия срок и е допустима, а разгледана по същество е неоснователна.

В жалбата се сочи, че Т.Т.Я. лично и като законен представител на трите си непълнолетни деца не е доволен от описаното Постановление на Окръжна прокуратура-Видин от 07.12.2018 г.

Прави се анализ на Постановлението на прокурора, който възпроизвежда Постановлението. Твърди се, че липсват мотиви, като Прокурорът е направил незаконосъобразни изводи. Направено е искане за отмяна на обжалваното Постановление и връщане на делото на Прокурора със задължителни указания.

От материалите по делото Видински окръжен съд приема за установено следното:

Образувано е ДП №438/2015 г. по описа на РУ МВР - Видин срещу неизвестен извършител, който причинил на Д.П. Й.смърт, настъпила на ***** г. в МБАЛ „.*****"АД-В. поради незнание или немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност - упражняване на медицинска професия- престъпление по чл. 123 ал.1 от НК.

В хода на ДП след извършване на множество процесуално-следствени действия /сред които и тройна СМЕ и допълнителна СМЕ/ е повдигнато обвинение на д-р В. Е.Е., като обвинението е по чл. 123 ал.1 от НК.

По делото са приложени материали от ИА „*******", от които е видно, че за същото деяние, което е престъпление има приключило административно-наказателно производство и е реализирана административно-наказателна отговорност.

С НП № 27-262/28.04.2015 г. на ИА „*****" на д-р В. Е.Е. - ординатор в МБАЛ „******* в качеството му на лекуващ лекар и оператор на Д.П.Йорданова на основание чл. 116 ал. 1 т. 1 от Закона за лечебните заведения е наложена глоба в размер на 3000 лева. На основание чл. 229 ал.1 от Закона за здравето му е наложена глоба в размер на 300 лева за нарушаване разпоредбата на чл. 81 ал.2 т.1 от Закона за дравето.

Административно-наказателното производство е приключило. Наказателното постановление не е обжалвано и е влязло в сила на 07.05.2015г. Наложените глоби са платени на 11.05.2015 г.

Предвид приключилото административно-наказателното производство за същото деяние, което е престъпление и на основание чл. 244 ал.1 т.1 вр. чл.25 ал.1 т.5 от НПК с Постановление от 28.06.2018 г. наказателното производство по ДП №438/2015 г. е било спряно.

Наблюдаващият прокурор на 12.07.2018 г. е направил пред Административен съд – В. предложение за възобновяване на административно-наказателното производство по НП № 27-262/28.04.2015 г. на ИА „********", като е поискал да се отмени Наказателното постановление и се прекрати административно-наказателното производство.

Административен съд - Видин с Решение № 359/01.11.2018 г. е оставил без уважение искането на наблюдаващия прокурор.

Решението на Административния съд е окончателно и не подлежи на обжалване.

При това положение и при реализирана административно-наказателна отговорност, наблюдаващият прокурор е възобновил наказателното производство и е приобщил решението на Административния съд към ДП.

Правилно с обжалваното Постановление наблюдаващият прокурор е приел, че приключилото административнонаказателно производство е за деяние, което е престъпление.

След това на основание чл. 243 ал.1 т.1 вр. чл. 24 ал.4 вр. ал.1 т.8а от НПК Прокурорът е прекратил наказателното производство.

Разпоредбата на т.8а в чл.24 ал.1 от НПК е нова /ДВ. бр. 63 от 2017 г./ и гласи, че „... Не се образува наказателно производство, а образуваното се прекратява, когато ... извършеното деяние съставлява административно нарушение, за което е приключило административнонаказателно производство."

При реализирана административно-наказателна отговорност и невъзможност да се отмени Наказателното постановление /а този случай е точно такъв/, Прокурорът е бил длъжен да прекрати наказателното производство.

Окръжна прокуратура - Видин е действала законосъобразно, като е прекратила наказателното производство.

Предвид горното и на основание чл. 243 ал.5 т.1 от НПК Видински окръжен съд

ОПРЕДЕЛИ :

ПОТВЪРЖДАВА Постановление на Окръжна прокуратура-Видин от 07.12.2018 г., с което е прекратено ДП №438/2015г. по описа на РУ МВР-Видин.

Определението може да бъде обжалвано или протестирано пред Апелативен съд - София в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: