ВЧГРД № 386-2018

Определение по Гражданско дело 386/2018г.

   О П Р Е Д Е Л Е Н И Е-14

 

 

Видинският окръжен съд, гражданско отделение

В     закрито       заседание      двадесет и първи януари

две      хиляди      и    деветнадесета  година

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д. М.

            

                                   ЧЛЕНОВЕ:1.С. С.

                                                          2.Г. Й.

 

при секретаря …. и с участието на прокурора    

изслуша докладваното от  съдията М.  

ВЧгражданско дело № 386 по описа за 2018 година

и   за   да   се произнесе, взе   предвид   следното:

 

Производството по делото е образувано по частната жалба на „Т.“ ООД гр.В. против определение от 22.11.2018г.постановено по Гр.Д. № 2949/2018г. по о писа на ВРС.

Поддържа се, в частната жалба, че с обжалваното определение съдът е оставил без уважение молбата за допускане на обезпечение на бъдещ иск против „Б. Т.“ ЕООД гр.В. Т.. Поддържа се, че определението е неправилно тъй като съдът не обосновано е приел, че липсват доказателства от които да се направи обоснован извод, че предявения бъдещ иск е основателен и доказан, а така също и доказателства че ответното дружество неразполага с имущество и изпълнението на бъдещо решение ще бъде възпрепятствано. Посочва се, че представените доказателства са частни документи – фактури, но същите са отразени в счетоводните книги на молителя, ако съдът предполага, че не представляват убедителни доказателства е следвало да определи гаранция която молителят да внесе. Поискано е да се отмени обжалваното определение и се уважи молбата.

Окръжния съд след като се запозна с частната жалба, приема за установено следното:

Частната жалба е допустима, подадена в законноустановения срок и от надлежна страна.

По същество частната жалба е основателна.

С обжалваното определение ВРС е приел, че не са налице предпоставките по чл.391, ал.1 от ГПК за допускане на поисканото обезпечение, тъй като молителят е представил с молбата си копие от фактури за които е приел че не съставляват убедителни писмени доказателства, тъй като не носят подпис за получател. Приел е, че липсват доказателства, че за изпълнението на бъдещо положително решение за ищеца ще бъде затруднено изпълнението му.

Окръжния съд приема тези изводи на ВРС за неоснователни. С молбата си, молителят е представил 8/осем/ броя фактури в които са отразени суми за заплащане от получателя на дизелово гориво „Б. Т. ЕООД гр.В. Т. за определени периоди. Действително няма представен договор сключен между страните за доставка, но същият не е задължителен реквизит при търговските отношения между двама търговци. Молителят сам е изразил желание да внесе гаранция съгласно чл.391, ал.2 от ГПК, поради което съдът приема, че са налице предпоставките на чл.391, ал.1 от ГПК и ще следва да се допусне поисканото обезпечение на бъдещ иск подробно описан в молбата. Във връзка с преценката за нуждата от обезпечаване на иска съгласно константната практика на ВКС същата нужда съществува по презумпция и не се определя от имущественото състояние на ответника и в случая липсват данни, които да опровергават наличието за нуждата от обезпечение – касае се за осъществени доставки на гориво, които за период от около половин година не са били заплащани от получателя на доставките.

Съдът приема, че ще следва да се определи гаранция, която молителят да внесе по сметка на О. с. в размер на 3 000/три хиляди/ лева, като се определи обезпечителна мярка запор на вземанията на ответната фирма в банки и банкови клонове на територията на Б. до размера на бъдещия иск, а именно 13 219.54 лева общо запорирана по всички сметки. Ще следва да се издаде обезпечителна заповед след представяне на доказателства за внасяне на гаранцията.

По изложените съображения О. с.

 

                                 О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ определение № 2833-РЗ постановено по Гр.Д. № 2949/2018г. по описа на В. р. С. вместо което

                              

                                 ПОСТАНОВЯВА:

 

ДОПУСКА ОБЕЗПЕЧЕНИЕ на бъдещ иск, който „Т.“ ООД, с ЕИК:. гр.В., представлявано от управителя Л. Т. И. ще предяви против „Б. Т.“ ЕООД, ЕИК:., със седалище и адрес на управление гр. В. Т., за сумата 13 219.54 лв.,при парична гаранция в размер на 3 000 лева, вносима от молителя по сметка на В. О.С., като:

 

ОПРЕДЕЛЯ обезпечителна мярка Запор на вземания до размера на цената на бъдещия иск от 13 219.54 лв., общо запорирана по всички сметки, които „Б. Т.“ ЕООД, ЕИК:. има към действащите на територията на Р.Б. банки и клонове на чуждестранни банки, както следва:

Банки:

 1. „У. К. Б.“ АД с ЕИК:…;
 2. „Б. Д.“ ЕАД с ЕИК:..;
 3. „О. б. б.“ АД с ЕИК:..
 4. „Ю. Б. АД с ЕИК:..;
 5. „Р. (Б.)“ ЕАД с ЕИК:..;
 6. „С. Ж. Е.“ АД с ЕИК.;
 7. „А. Б. Б.“ АД с ЕИК:.
 8. „Б. П. Б.“ АД с ЕИК:..;
 9. „Т. Б. А. Б.“ ЕАД:..
 10. „П. и. б.“ АД с ЕИК:..;
 11. „С.“ ЕАД с ЕИК:.;
 12. „Т. б. В.“ ЕАД с ЕИК:.;
 13. „Б.-а. к. б.“ АД с ЕИК:..;
 14. „П.К. Б. (Б.)“ ЕАД с ЕИК:.
 15. „Т. Б. Д“ АД с ЕИК:..;
 16. „И.“ АД с ЕИК:.
 17. „Ц. к. б.“ АД с ЕИК:..
 18. „О. б.“ АД с ЕИК:.
 19. „Б. б.за р.“ АД с ЕИК:.
 20. „И. А. Б.“ АД с ЕИК:…;
 21. „Т. Б.“ АД с ЕИК:..;
 22. „Т. Б.“ АД с ЕИК:..

 

Клонове:

 1. „ИНГ Б. Н.В.“ - клон С. КЧТ с ЕИК:.;
 2. „БНП П. С.А“ - клон С. КЧТ с ЕИК:.
 3. „С. Е. АД - клон Б. КЧТ с ЕИК:..
 4. „Т.-Д. З. Б.“ - клон С. КЧТ с ЕИК..

 

ОПРЕДЕЛЯ едномесечен срок, считано от издаване на обезпечителната заповед.

ДА СЕ ИЗДАДЕ обезпечителна заповед след представяне на доказателства за внесена гаранция.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                   ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

                                                                       2.