ВГРД № 289-2018

Решение по Гражданско дело 289/2018г.

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   № 91

11.01.2019

Гр. Видин

В   И М Е Т О   Н А     Н А Р О Д А

Видинският     окръжен     съд       гражданска     колегия

В   открито   съдебно     заседание     на   тринадесети ноември

две       хиляди     и  осемнадесета     година   в   състав:

 

Председател: В. В.

Членове: А. П.

В.М.

При   секретаря В .К. и     в   присъствието   на   прокурора

като   разгледа   докладваното    от   Съдията В. М.

Въззивно   гражданско   дело   № 289 по описа за 2018г.

и     за     да   се   произнесе,     взе     предвид     следното:

 

Съдебното производство по чл. 258 и сл. от ГПК е образувано по жалба на Е.К.Ц., с адрес: ***, за поправка на допусната в Решение № 25 от 07.04.2014г. по гр.Дело № 681/2008г. по описа на ВРС фактическа грешка, като в диспозитива на решението се формулира самостоятелен установителен диспозитив относно правото на собственост на ищцата въз основа на приетата от съда фактическа обстановка и мотиви, в които е прието, че ищцата и родителите й са били собственици на дворно място, съставляващо парцел VIII - 7 - 72 „а" по плана на гр.В., в сила към 09.05.1958г., находящ се на ул."Баба Вида" 1. Подържа във въззивната жалба, че отхвърляйки молбата и постановявайки решение от 25.04.2018г по грд 681/2008г, ВРС е постановил незаконосъобразен съдебен акт, който следва да бъде отменен.

Жалбоподателят Ц.И.Ц. поддържа жалбата като основателна.

Ответникът по жалба Община В. оспорва жалбата като неоснователна.

Ответникът по жалба „М…" ООД - гр.В… оспорва жалбата като неоснователна.

Ответникът по жалба Министерството на регионалното развитие и благоустройството подържа становище, че жалбата е неоснователна.

Видинският окръжен съд, като взе предвид постъпилата жалба, мотивите на първоинстанционния съд за постановения отказ, решение № 10 от 12.02.2015 по грд № 443/2014 на ВОС, решение № 7/25.01.2018 по грд № 3888/2017 на ВКС, прие за установено следното :

       Подадената молба за поправка на очевидна фактическа грешка е допустима, тъй като не е ограничена със срок, а по същество неоснователна. Не е налице разминаване между формираната действителна воля на съда при постановяване на съдебния акт, която е била да отхвърли както установителния иск за собственост, така и искът за отстъпване на собствеността и предаване на владението върху процесния имот.

Предявеният иск по чл.108 ЗС-предмет на грд № 681/2008г е във връзка с твърдения на ищцата,че са налице условията на чл.2,ал.2 ЗВСОНИ по отношение на процесния имот и същият следва да бъде предаден във владение на собствениците,тъй като собствеността никога не е преминавала в държавата.

В хипотезата на чл.2,ал.2 ЗВСОНИ се възстановява собствеността върху всички движими и недвижими имущества,отнети без законово основание или отчуждени не по установения законов ред от държавата,от общините и от народните съвети в периода 09.09.44г. до 1989г.Според ал. 3 на чл.2 ЗВСОНИ собствеността се възстановява ако имотите съществуват реално до размерите ,в които са отчуждени.В чл.4 ЗВСОНИ се въвежда още едно условие за възстановяване на собствеността,а именно-собствениците да не са били обезщетени чрез изплащане на паричната равностойност на имота или с друг равностоен недвижим имот.

Ищцата заедно със своите родители е станала собственик на процесния парцел чрез покупко-продажба през 1958г.,за което е съставен НА №№…,т….,н.д.№…г. на Видински народен съдия.

Имотът е бил отреден и е отчужден,след което вече не съществува ,а на негово място е изграден хотел-ресторан „Б…”.

Отчуждителната процедура е проведена според действащата към 1961 г. законова уредба,а освен това собствениците са били обезщетени с апартаменти,т.е. с равностойни недвижими имоти по смисъла на чл.4,ал.1 ЗВСОНИ. Не са налице предпоставките на чл.2,ал.2 и сл. от ЗВСОНИ и ищцата не е доказала в процеса право на собственост върху процесния имот.

Това е действителната воля на съда, постановил съдебния акт, чиято поправка се претендира и се цели в диспозитива на решението да се формулира самостоятелен установителен диспозитив относно правото на собственост на жалбоподателката на дворно място, съставляващо парцел VIII - 7 - 72 „а" по плана на гр.В…, в сила към 09.05.1958г., находящ се на ул."Б…." …. Съдът е постановил в решение № 25 от 07.04.2014г по грд 681 от 2008г, че ищцата не се легитимира като собственик на имота, при липса на предпоставките за реституирането му по чл.2 ал.2 ЗВСОНИ. Решението е потвърдено с решение № 10 от 12.02.2015 по грд № 443/2014 на ВОС, а с Решение № 7/25.01.2018 по грд № 3888/2017 на ВКС е оставена без уважение молбата за отмяна по чл.303 ал.1 ГПК. Всички съдебни инстанции са коментирали въпроса относно наличието на предпоставките на чл.2 ал.2 и сл. ЗВСОНИ, респ. правото на собственост на ищцата.

Жалбата против решение № 715-РЗ от 25.04.2018г по грд 681/2008г, ВРС е неоснователна. Решението като обосновано и съобразено с данните по делото следва да бъде потвърдено.

Неоснователни са постъпилите след съдебното заседание писмени молби и исканията на ищцата-за отлагане на делото, за отвод на целия състав, за отмяна на хода по същество, за съдебни удостоверения от „Български пощи“, че не доставят пратките.

Жалбоподателката е своевременно уведомена за съдебното заседание-29.10.2018г., могла е да организира своевременно защита си при влошено здравословно състояние-/медицинското удостоверение е от 08.11.2018г.-съд. Заседание на -13.11.2018г./ Отразеното в медицинското свидетелство налага извод за хронично увредено състояние, а не за внезапност. Освен това в жалбата й не се съдържат доказателствени искания, поради което съда счита , че не е нарушил правото й на защита.

Водим от горното, ВОС :

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                         Р   Е   Ш   И   :

ПОТВЪРЖДАВА решение от 25.04.2018г по грд 681/2008г, ВРС.

Решението подлежи на обжалване на обжалване пред Върховен касационен съд в едномесечен срок от съобщението до страните.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                              ЧЛЕНОВЕ : 1.

 

 

                                                                                                   2.