ЧТРД № 36-2018

Определение по Търговско дело 36/2018г.

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е-143

 

 

Видинският окръжен съд   гражданско отделение

в закрито заседание на тридесет и първи октомври

две хиляди и осемнадесета година

                                     Председател :     Д. М.

 

                                              Членове:

при секретаря                  

и с участието на прокурора

изслуша докладваното от председателя М.                

търговско дело № 36 по описа за 2018година

и за да се произнесе взе предвид следното :

         

Производството по делото е образувано по молбата на „R. A.“ L., регистрирано под №.. със седалище и адрес на управление гр.Л. В., представлявано от В. В. Х., гр.С. и А. Д. В., гр.С., чрез адвокат Б. С. Т. САК с правно основание чл.404, във вр. с чл.405 и следв. от ГПК.

В молбата е посочено, че се представя решение от 27.07.2018г., постановено по МАД №101 по описа на М. а. с. при „АЛИАНС ЗА ПРАВНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ“, както и удостоверение от 23.10.2018г. за влизане в сила на арбитражното решение. Посочва се, че решението е влязло в сила на 28.08.2018г. Същото е връчено на ищеца, като е изпратено и на ответника М. Ц. Ц. на постоянния й адрес гр.В., ул…, както чрез „Б. п. ЕАД, така и чрез „С.“ АД. И при двата начина на уведомяване, пратката не е била потърсена от адресата.

Молителят се позовава на чл.20, ал.1 от Правилника на МАС при АПВ, когато след старателно издирване получателят не може да бъде намерен на посочения в исковата молба адрес, книжата или призовките се смятат получени, ако са изпратени на всички известни адреси, поради което следва да се приеме, че решението е надлежно получено от ответната страна.

Поискано е да се издаде изпълнителен лист в полза на „R. A. L. против М. Ц. Ц. с ЕГН:***** за сумите по диспозитива на решението от 27.07.2018г., както и да се присъдят разноските за настоящото производство, изразяващи се във внесена държавна такса в размер на 50.00лв.

Окръжният съд, след като се запозна с молбата и приложените книжа, приема че са налице условията на чл.404, т.1, предл. последно от ГПК, като представеното с молбата решение по арбитражно дело №101 по описа на М. а. с. при „АЛИАНС ЗА ПРАВНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ“ от 27.07.2018г. подлежи на принудително изпълнение и отговаря на изискванията на чл.406, ал.1 от ГПК, като удостоверява подлежащо на изпълнение вземане срещу длъжника.

От представения с молбата препис от цитираното решение, може да се направи заключение, че същото е издадено от компетентен арбитражен съд, съгласно изискванията на Закона за международния търговски арбитраж – чл.7, чл.19 и следв. от ЗМТА. С решението е прието, че в договора, сключен между страните по делото, е уговорена арбитражна клауза, като страните са възложили на Международния арбитражен съд при сдружение „АЛИАНС ЗА ПРАВНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ“ в гр.С. да реши всички спорове между тях относно тълкуването и прилагането на клаузите на договора и такова решение ще бъде окончателно и обвързващо страните. С решението ответницата по делото М. Ц. Ц. е осъден да заплати на ищеца на основание чл.79, ал.1 от ЗЗД сумата 7 000 британски лири, представляващи обезщетение за неизпълнение по договор за предоставяне на почистващи услуги от 05.02.2018г., както и да заплати направените в арбитражното производство разноски в размер на 705.23лв.

Решението е влязло в законна сила на 27.08.2018г., както е посочено в удостоверение, издадено от А. с. на 23.10.2018г. , в което подробно са описани действията на съда за уведомяване на ответницата по делото за постановеното решение. Посочено е и основанието, на което се е позовал арбитражния съд, за да приеме, че решението е надлежно получено от ответната страна и същото се счита за редовно връчено на ответницата М. Ц. Ц.

Наред с това удостоверение молителят е приложил и книжа с отрязъци за връчване на решението чрез „С.“ АД и „Б. п.“ ЕАД, в които е отбелязано, че пратките не са потърсени от адресата. Представени са и удостоверения от О. В. за постоянния и настоящ адрес на ответницата, от които е видно, че същите са в гр.В., ул…, от които е видно, че съобщенията са изпращани на този адрес.

Ще следва да се издаде изпълнителен лист по диспозитива на решението, като ответницата бъде осъдена да заплати на ищеца и направените по настоящото производство разноски в размер на 50.00лв., за което Окръжният съд

 

 

 

Р А З П О Р Е Д И :

 

 

ДА СЕ ИЗДАДЕ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ в полза на „R. A. L., регистрирано под №.. със седалище и адрес на управление гр.Л., В., представлявано от В. В. Х. гр.С. и А. Д. В., гр.С., чрез адвокат Б. С. Т., САК, за присъдените по арбитражно решение от 27.07.2018г., издадено от М. а. с. при сдружение „АЛИАНС ЗА ПРАВНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ“, със седалище гр.С. №101/2018г. по описа на МАД при сдружение АПВ, по което ответника по делото М. Ц. Ц. с ЕГН:***** с адрес *** да заплати на ищеца „R. A.“ L. на основание чл.79, ал.1 от ЗЗД сумата в размер на 7000 британски лири, представляващи обезщетение за неизпълнение на задължение по договор за предоставяне на почистващи услуги от 05.02.2018г. и да заплати на ищеца направените в арбитражното производство разноски за платена арбитражна такса и депозит в размер на 705.23лв.

ОСЪЖДА М. Ц. Ц. да заплати на „R. A.“ L. направените в настоящото производство разноски за държавна такса в размер на 50.00лв, за което да се издаде изпълнителен лист.

Разпореждането подлежи на незабавно изпълнение.

Разпореждането може да се обжалва с частна жалба в двуседмичен срок по реда на чл.407, ал.1 от ГПК, който срок за молителя тече от връчването на разпореждането, а за ответника – от връчването на поканата за доброволно изпълнение.

 

 

 

                                    ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: