НОХД № 12-2019

Споразумение по Наказателно дело 12/2019г.

           П Р О Т О К О Л № 5

                          Гр.Видин, 17.01.2019 год.

 

         Видински окръжен съд …. . . ………… публично

         Съдебно заседание на седемнадесети януари 2019 год. в състав:      

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ: Р.Д.

                  

При участието на секретар А.А.

и прокурора: М.И. сложи за разглеждане

НОХ дело № 12 по описа за 2019 год. докладвано

от съдията Р.Д.

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

За ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВИДИН – се явява прокурорът И..

ПОДСЪДИМИЯТ М.К.А. – доведен.

Съдът констатира, че същият е чужд гражданин и не владее български език.

В залата се намира преводача В.Л.Д., същият владее румънски език.

Съдът чрез преводача запитва обвиняемият дали говори румънски език.

Същият отговори утвърдително.

Съдът счита, че превода следва да се осъществи от български език на румънски език и обратно.следва да назначи преводач

В.Д. – Желая да бъда преводач по делото.

 

СЪДЪТ                          О П Р Е Д Е Л И:

 

НАЗНАЧАВА В.Л.Д., за преводач по делото, който ще осъществява превод от български език на румънски език и обратно.

На същият се напомни отговорността по чл.290, ал.2 от НК и той обеща да извърши обективен и верен превод от български език на румънски и обратно.

Следващите се по-долу действия се извършват, като се превеждат от преводача на румънски език на обвиняемият.

В залата се намира адвокат Л.М., упълномощен с пълномощно намиращо се на л.26 от ДП.

На страните се разясниха правата по чл.274 от НПК.

Прокурорът – не правя искане по реда на чл.274 НПК няма да представям доказателства моля за ход по същество

Адвокат М. – също.

съдът намира, че няма пречки да даване ход на делото, за което

 

                            О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СНЕМА самоличността на подсъдимия, както следва:

М.К.А. – роден на ***г. в гр.Калафат, Румъния, с л.к. DZ ., с адрес:***, Румъния, румънски гражданин, женен, безработен, с основно образование, неосъждан.

 

Прокурорът И.: - Господин съдия, представили сме споразумение между мен, като представител на ОП-Видин, от една страна и обвиняемия М.А. със защитник адвокат М., в следната насока:не противоречи на морала и закона предложеното наказание е съобразено с личността на подсъдимия и данните по делото поради което моля да одобрите същото в този му вид.

М.К.А. със снета по делото самоличност да бъде признат за виновен в това, че:

  1. На 14.12.2018г. на ГКПП „Дунав мост“ Видин-Калафат, направил опит при излизане от Р.България с товарен автомобил марка „Фиат“, модел „Дукато“ с ДК № без надлежно разрешително по ЗКНВП, да пренесе през границата на страната високорисково наркотично вещество – кокаин, опакован в три полиетиленови пакетчета, с общо нетно тегло 2.18 грама с концентрация на активен компонент – кокаин в количество 31.72%, на обща стойност 272.50/двеста седемдесет и два лева и петдесет стотинки/, укрити в портмонето му в левия външен джоб на якето-престъпление по чл. 242, ал. 2 във връзка с чл.18 ал.1 от НК.
  2. На 14.12.2018г. на ГКПП „Дунав мост“ Видин-Калафат и по пътя от гр.Видин до ГКПП „Дунав мост“ Видин-калафат, без надлежно разрешително държал в себе си високорисково наркотично вещество – кокаин, опакован в три полиетиленови пакетчета, с общо нетно тегло 2.18 грама, с концентрация на активен компонент – кокаин в количество 31.72%, на обща стойност 272.50/двеста седемдесет и два лева и петдесет стотинки/, укрити в портмонето му в левия външен джоб на якето-престъпление по чл.354а, ал.3 от НК.

С оглед предвидените в чл.242, ал.2 от НК и в чл.354а, ал.3 от НК наказания и предвид разпоредбата на чл.381, ал.5, т.2 от НПК същите да бъдат определени както следва:

-За престъпление по чл.242, ал.2 от НК и съгласно разпоредбата на чл.381, ал.4 от НПК на подсъдимият А. да бъде наложено наказание „Лишаване от свобода“ при приложение на чл.55, ал.1,т.1 от НК за срок от 3/три/ години, както и наказание „Глоба“ при приложение на чл.55, ал.2 от НК в размер на 50 000/петдесет хиляди/ лева.

На основание чл.66 от НК изтърпяването на така наложеното наказание „Лишаване от свобода“ да бъде ОТЛОЖЕНО за срок от 5/пет/ години.

-За престъпление по чл.354а, ал.3 от НК на подсъдимият А. да бъде наложено наказание „Лишаване от свобода“ от 1/една/ година и 6/шест/ месеца и „Глоба“ в размер на 5 000/пет хиляди/ лева.

На основание чл.66 от НК изтърпяването на така наложеното наказание „Лишаване от свобода“ да бъде ОТЛОЖЕНО за срок от 5/пет/ години, считано от влизане на споразумението в сила.

С оглед на чл.23, ал.1 от НК на подсъдимият А. да бъде наложено едно общо наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 3/три/ години, чието изтърпяване да бъде ОТЛОЖЕНО на основание чл.66 от НК за срок от 5/пет/ години и „Глоба“ в размер на 50 000/петдесет хиляди/ лева.

С оглед на чл.242, ал.7 от НК и чл.354а, ал.6 от НК наркотичното вещество – предмет на престъпленията, на съхранение в ГПУ- Видин, да бъде отнето в полза на държавата.

На основание чл.381, ал.5,т.6 от НПК веществените доказателства – кожено портмоне черно на цвят с надпис върху него „wenger“ и изображение на кръст и мобилен телефон марка „Самсунг“ с IMEI: и IMEI: и СИМ карта с № на „Водафон“ Румъния да бъдет върнати на подсъдимият А..

Подсъдимият М.-К.А. да бъде осъден да заплати направените разноски на ДП в размер на 169.85 лева за извършена физико-химична експертиза и 70.38 лева за извършена съдебно-оценителна експертиза или общо 240.18 лева.

 

Адвокат М.: Господин съдия, действително сме постигнали споразумение, параметрите на което бяха коректно посочени от представителя на Окръжна прокуратура – Видин. Споразумението е пред Вас. Считам същото за законосъобразно, непротиворечащо на закона и морала, за което моля да бъде одобрено от Вас.Същото отговаря на целите на закона не противоречи на морала предвиденото наказание е предвидено с обществената опасност и моля да го потвърдите.

На основание чл.382, ал.4 от НПК, Съдът запитва обвиняемия, разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с тях и доброволно ли е подписал споразумението.

Обвиняемият А./чрез преводача/:Разбирам обвинението по тези две извършени престъпления, признавам се за виновен, разбирам последиците от споразумението и доброволно съм го подписал.

 

 

На основание чл.382, ал.6 от НПК, съдът

 

                            О П Р Е Д Е Л И :

ДА СЕ ВПИШЕ в протокола окончателното споразумение.

ВПИСВА в протокола окончателното споразумение:

Обвиняемият М.К.А., със снета по делото самоличност да бъде признат за ВИНОВЕН в това,че

  1. На 14.12.2018г. на ГКПП „Дунав мост“ Видин-Калафат, направил опит при излизане от Р.България с товарен автомобил марка „Фиат“, модел „Дукато“ с ДК № без надлежно разрешително по ЗКНВП, да пренесе през границата на страната високорисково наркотично вещество – кокаин, опакован в три полиетиленови пакетчета, с общо нетно тегло 2.18 грама с концентрация на активен компонент – кокаин в количество 31.72%, на обща стойност 272.50/двеста седемдесет и два лева и петдесет стотинки/, укрити в портмонето му в левия външен джоб на якето-престъпление по чл. 242, ал. 2 във връзка с чл.18 ал.1 от НК.
  2. На 14.12.2018г. на ГКПП „Дунав мост“ Видин-Калафат и по пътя от гр.Видин до ГКПП „Дунав мост“ Видин-Калафат, без надлежно разрешително държал в себе си високорисково наркотично вещество – кокаин, опакован в три полиетиленови пакетчета, с общо нетно тегло 2.18 грама, с концентрация на активен компонент – кокаин в количество 31.72%, на обща стойност 272.50/двеста седемдесет и два лева и петдесет стотинки/, укрити в портмонето му в левия външен джоб на якето-престъпление по чл.354а, ал.3 от НК

С оглед предвидените в чл.242, ал.2 от НК и в чл.354а, ал.3 от НК наказания и предвид разпоредбата на чл.381, ал.5, т.2 от НПК същите да бъдат определени както следва:

-За престъпление по чл.242, ал.2 от НК и съгласно разпоредбата на чл.381, ал.4 от НПК на подсъдимият А. да бъде наложено наказание „Лишаване от свобода“ при приложение на чл.55, ал.1,т.1 от НК за срок от 3/три/ години, както и наказание „Глоба“ при приложение на чл.55, ал.2 от НК в размер на 50 000/петдесет хиляди/ лева.

На основание чл.66 от НК изтърпяването на така наложеното наказание „Лишаване от свобода“ да бъде ОТЛОЖЕНО за срок от 5/пет/ години.

-За престъпление по чл.354а, ал.3 от НК на подсъдимият А. да бъде наложено наказание „Лишаване от свобода“ от 1/една/ година и 6/шест/ месеца и „Глоба“ в размер на 5 000/пет хиляди/ лева.

На основание чл.66 от НК изтърпяването на така наложеното наказание „Лишаване от свобода“ да бъде ОТЛОЖЕНО за срок от 5/пет/ години, считано от влизане на споразумението в сила.

С оглед на чл.23, ал.1 от НК на подсъдимият А. да бъде наложено едно общо наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 3/три/ години, чието изтърпяване да бъде ОТЛОЖЕНО на основание чл.66 от НК за срок от 5/пет/ години и „Глоба“ в размер на 50 000/петдесет хиляди/ лева.

С оглед на чл.242, ал.7 от НК и чл.354а, ал.6 от НК наркотичното вещество – предмет на престъпленията, на съхранение в ГПУ- Видин, да бъде отнето в полза на държавата.

На основание чл.381, ал.5,т.6 от НПК веществените доказателства – кожено портмоне черно на цвят с надпис върху него „wenger“ и изображение на кръст и мобилен телефон марка „Самсунг“ с IMEI: 3528141091770046 и IMEI: 352815101770043 и СИМ карта с № 8940011809614397008 на „Водафон“ Румъния да бъдет върнати на подсъдимият А..

Подсъдимият М.-К.А. да бъде осъден да заплати направените разноски на ДП в размер на 169.85 лева за извършена физико-химична експертиза и 70.38 лева за извършена съдебно-оценителна експертиза или общо 240.18 лева.

 

                            СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

 

ПРОКУРОР:                                        ЗАЩИТНИК:

/М.И./                                       /Л.М./

 

 

                                      ОБВИНЯЕМ :

                                               /М.-К.А./

 

 

Съдът намира, че така постигнатото между страните споразумение, визирано по-горе и доброволно подписано по делото не противоречи на закона и морала, за което и при условията на чл.382, ал.7 от НПК, няма пречка същото да бъде одобрено, като се прекрати производството по делото.

С оглед на горното и на основание чл.384, ал.3, вр. чл.382, ал.7 вр. чл.24, ал.3 от НПК, Съдът

                                      О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА така постигнатото между страните – от една страна прокурорът от Окръжна прокуратура – Видин М. И. и от друга - адвокат Л.М. ***, защитник на подсъдимият М.К.А. споразумение, по силата на което:

ПРИЗНАВА обвиняемият М.К.А. - роден на ***г. в гр.Калафат, Румъния, с л.к. , с адрес:***, Румъния, румънски гражданин, женен, безработен, с основно образование, неосъждан, за ВИНОВЕН в това, че:

  1. На 14.12.2018г. на ГКПП „Дунав мост“ Видин-Калафат, направил опит при излизане от Р.България с товарен автомобил марка „Фиат“, модел „Дукато“ с ДК № без надлежно разрешително по ЗКНВП, да пренесе през границата на страната високорисково наркотично вещество – кокаин, опакован в три полиетиленови пакетчета, с общо нетно тегло 2.18 грама с концентрация на активен компонент – кокаин в количество 31.72%, на обща стойност 272.50/двеста седемдесет и два лева и петдесет стотинки/, укрити в портмонето му в левия външен джоб на якето-престъпление по чл. 242, ал. 2 във връзка с чл.18 ал.1 от НК, поради което на основание чл.242, ал.2 от НК във вр. чл.55, ал.1,т.1 от НК го ОСЪЖДА и му НАЛАГА наказание от 3/три/ години, както и наказание „Глоба“ при приложение на чл.55, ал.2 от НК в размер на 50 000/петдесет хиляди/ лева.

На основание чл.66 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание „лишаване от свобода“ за срок от 5/пет/ години, считано от влизане на споразумението в сила.

  1. На 14.12.2018г. на ГКПП „Дунав мост“ Видин-Калафат и по пътя от гр.Видин до ГКПП „Дунав мост“ Видин-Калафат, без надлежно разрешително държал в себе си високорисково наркотично вещество – кокаин, опакован в три полиетиленови пакетчета, с общо нетно тегло 2.18 грама, с концентрация на активен компонент – кокаин в количество 31.72%, на обща стойност 272.50/двеста седемдесет и два лева и петдесет стотинки/, укрити в портмонето му в левия външен джоб на якето -престъпление по чл.354а, ал.3 от НК, поради което и на основание чл.354а, ал.3 НК, го ОСЪЖДА и му НАЛАГА наказание „Лишаване от свобода“ от 1/една/ година и 6/шест/ месеца и „Глоба“ в размер на 5 000/пет хиляди/ лева.

На основание чл.66 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 5/пет/ години, считано от влизане на споразумението в сила.

 

На основание чл.23, ал.1 от НК на подсъдимият А. НАЛАГА едно общо наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 3/три/ години, чието изтърпяване ОТЛАГА на основание чл.66 от НК за срок от 5/пет/ години и „Глоба“ в размер на 50 000/петдесет хиляди/ лева.

ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА на основание чл.242, ал.7 от НК и чл.354а, ал.6 от НК наркотичното вещество – предмет на престъпленията, на съхранение в ГПУ- Видин,

На основание чл.381, ал.5,т.6 от НПК веществените доказателства – кожено портмоне черно на цвят с надпис върху него „wenger“ и изображение на кръст и мобилен телефон марка „Самсунг“ с IMEI: и IMEI: и СИМ карта с № на „Водафон“ Румъния да се върнат на подсъдимият А..

ОСЪЖДА подсъдимият М.-К.А. да заплати направените разноски на ДП в размер на 169.85 лева за извършена физико-химична експертиза и 70.38 лева за извършена съдебно-оценителна експертиза или общо 240.18 лева.

 

На основание чл.24, ал.3 от НПК, Съдът

 

                                      О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 12 по описа за 2019 година на Видински Окръжен съд.

На основание чл.382, ал.9 от НПК, определението е окончателно и не подлежи на протест и обжалване.

 

ОТМЕНЯ наложената мярка за неотклонение „задържане под стража“, като обвиняемият бъде незабавно освободен, освен ако не е задържан и на друго основание.

Определението е окончателно и не подлежи на протест и обжалване.

                                     

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

На преводача В.Д. да се изплати хонорар от ВОС в размер на 50 лв..               

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което се закри в   часа.

                                     

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

                

 

                                           СЕКРЕТАР: