ВЧГРД № 16-2019

Разпореждане по Гражданско дело 16/2019г.

РАЗПОРЕЖДАНЕ №12

Видинският окръжен

съд,гражданско.......................................... отделение

в закрито......................... заседание на седемнадесети януари

две хиляди и деветнадесета година

Председател: В. М.

при секретаря........................................................................................ и с

участието

на......................... прокурора................................................. изслуша

докладваното от съдията В.М.      ЧГРД.№ 16   по описа на 2019г. и за да се произнесе взе предвид следното :     

Производството е по реда на чл. 278 във връзка с чл. 577 от ГПК.

Постъпила е частна жалба от „О…. „ЕООД-със седалище гр.П…, ЕИК : … против постановения с Определение №1/08.01.2019г. от съдия по вписванията при Районен съд-Видин по заявление вх.№ 2991 по описа на Служба по вписванията-В…. отказ за вписване на споразумение за прекратяване на договор за аренда на земеделски земи ОТ 19.12.2017Г,вписан под № 54 т.5 вх рег №6175в Служба по вписвания-В….

Изложени са доводи за незаконосъобразност на така постановения отказ и се претендира за отмяната му и указване на съдията по вписванията да впише договора за аренда.

Частната жалба е подадена в срока по чл. 275, ал.1 от ГПК; изхожда от заинтересувано лице; касае обжалваем, съгласно чл. 274, ал.1, т.2 във връзка с чл. 577, ал.1 от ГПК, акт – отказ на съдия по вписванията за вписване на споразумение за прекратяване на договор за аренда.

Частната жалба е нередовна откъм съдържание и приложения. Същата е входена в Окръжен съд, а не чрез Агенцията по вписвания-В…, поради което не са представени пред съда всички документи по заявление вх № 2991 по описа на СВ-В….

По отношение Д.т е представено платежно нареждане, което не е заверено по надлежен път /съгласно уведомяването от частния жалбоподател.

Производството по настоящето делото, с оглед нередовността на жалбата, следва да се прекрати и изпрати на   Агенцията по вписвания-В…, за представяне пред съда на всички документи по заявление вх № 2991 по описа на СВ-В….

Водим от горното, Видински окръжен съд ,

 

                        ОПРЕДЕЛИ :

ПРЕКРАТЯВА производството по чгрд № 16/2019г по описа на ВОС.

Жалбата с приложенията да се изпрати на Агенцията по вписвания-В…, които следва да приложат   всички документи по заявление вх № 2991 по описа на СВ-В… към частната жалба.

След администриране същата, ведно с приложенията да се изпрати на ВОС.

Определението не подлежи на обжалване.

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :