ВЧГРД № 368-2018

Определение по Гражданско дело 368/2018г.

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е № 10

 

гр.Видин, 16.01.2019 година

 

В     И   М   Е Т О     Н   А   Н А Р О Д А

 

       Видински окръжен съд, гражданско отделение в закрито заседание на шестнадесети януари две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                                                         Председател: В. В.

                                                                                 Членове: А. П.

                                                                                                 В. М.

 

При секретаря                             и с участието на прокурора

изслуша докладваното от съдията П. в.ч.гр.дело № 368 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе пред вид следното:  

 

                   Делото е образувано по частна жалба от Н. Г., като пълномощник на ответницата по иска В.В.П. от гр.П.- против определение от 12.10.2018 г. , постановено по гр.д. № 913 по описа за 2017 г. на Районен съд – гр.Видин. Обжалва се Определение на ВРС, с което е оставено без разглеждане заявление п с вх.№ 8215 от 11.07.2018 г. по описа на РС Видин.

            При направената служебна проверка за редовността и допустимостта на частната жалба ВОС в настоящия състав намери следното:

По редовността на частната жалба – същата не отговаря на изискванията на чл.261 ГПК- не е приложен документ за внесена държавна такса в размер на 15 лева. Тази нередовност не е констатирана от ВРС и не са дадени указания на страната и частната жалба е изпратена в този вид на въззивната инстанция. Предвид на това делото следва да се върне на първата инстанция, която да администрира жалбата, като даде указания за отстраняване на нередовностите по жалбата , като внесе дължимата държавна такса в размер на 15 лева в едноседмичен срок от съобщението до нея и в същия срок представи платежния документ в съда.

            С оглед на това производството по настоящето дело следва да бъде прекратено, а делото върнато на ВРС за изпълнение на указанията , дадени по -горе.

 

По изложените съображения Окръжният съд

 

                                                  ОПРЕДЕЛИ:

         ПРЕКРАТЯВА производството по делото.

         ДЕЛОТО да се изпрати на ВРС за администриране на въззивната частна жалба.

        

            Определението не подлежи на обжалване.

 

 

           ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                   ЧЛЕНОВЕ: