ВЧГРД № 8-2019

Разпореждане по Гражданско дело 8/2019г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 8..

гр. В** 14.01.2019г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВОС, гражданско отделение, в закрито заседание

на четиринадесети януари две хиляди и деветнадесета година в състав:

Председател:В** В**

Членове:   1.Ан** П**

  1. В** М**

с участието на секретаря ...................... и в присъствието на прокурора..........................., като разгледа докладваното от съдията В** въззивно частно гражданско дело №8 от описа за 2019г., за да се произнесе взе предвид следното:

             Производството е по чл.23,ал.3 от ГПК-спор за подсъдност.

             Делото е образувано по определение от 31.12.18г. по гр.д.№355/18г. на КРС,с което производството по делото е прекратено и е повдигнат спор за подсъдност за разглеждане на делото между ВРС и КРС.

             Делото е образувано пред ВРС с номер 2542/18г. като с исковата молба е предявен иск за делба на два наследствени имота-един в землището на с.Медешевци и един в землището на с.М**л**.С определение от 05.10.18г. съдът е прекратил производството като е приел,че делото следва да бъде разгледано от РС-К**,поради това,че имотите се намират на територия обслужвана от този съд.Съдът е изпратил делото за разглеждане на РС-К**.

           Пред КРС е образувано гр.д.№355/18г.С определение от 31.12.18г. КРС е прекратил производството по делото и е повдигнал спор за подсъдност за разглеждане на делото между ВРС и КРС.Съдът подробно е изложил съображенията си,поради които счита ,че делото следва да бъде разгледано от ВРС.

ВОС в настоящия състав напълно споделя съображенията на КРС относно компетентния съд.В сайта на ВСС в таблицата за съдебните райони изрично на две места е посочено,че двете села,в които се намират процесните имоти -с.М** и с.М** л** се обслужват от РС-В**.

С оглед на горното следва да бъде постановено определение,с което бъде разпоредено делото да бъде разгледано от ВРС.

   Водим от горното съдът

определи:

   Гр.д.№355/18г. на КРС да бъде разгледано от РС-В**.

   Определението не подлежи на обжалване.

 

   Председател:                                 Членове: