ВЧГРД № 363-2018

Определение по Гражданско дело 363/2018г.

                                         О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №9

Видински окръжен съд         гражданско                         отделение

В закрито     заседание на пети януари

През две хиляди и деветнадесета година     в състав:

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: В.В.

                                                                        ЧЛЕНОВЕ:1. А.П.

  1. В.М.

 

При секретаря                                                                 и с участието

На                             прокурора                     изслуша докладваното

От съдията   В.М.     ч.   гр. д. №363 по описа

За 2018 година,за да се произнесе съобрази следното:

Делото е образувано по повод частна жалба от ОД на МВР В…,против определение от 17/09.2018г по грд № 3575/2017г на ВРС.

Подържа в частната жалба, че постановеното определение е незаконосъобразно и необосновано, постановено в нарушение на т.2 от ТР № 6/2012 от 06.11.2013г на ОСГТК на ВКС.

Моли съда да постанови определение, с което го отмени с произтичащите правни последици.

Ответната по жалба страна не е взела становище .

Видинският окръжен съд, като взе предвид постъпилата частна жалба и данните по делото, прие за установено следното :

Жалбата е процесуално допустима, подадена от лице имащо право и интерес от обжалването. Разгледана по същество е неоснователна по следните съображения.

С определение 17/09.2018г по грд № 3575/2017г ВРС е отхвърлил искането от ответника ОД на МВР В…. , за изменение на решението в частта на разноските. ВРС е приел, че непредставянето на списък има за последица невъзможността на ищеца /в случая/да иска изменение на решението в частта на разноските, но няма отношение към присъждането им с решението и в какъв размер ще бъдат присъдени .Съдът е приел, че уговореното и платено възнаграждение, което не достига двойния размер на минимално предвиденото, не може да се приеме , че е прекомерно.

Видинският окръжен съд приема, че частната жалба е неоснователна.. Предявен и разгледан е отрицателен установителен иск срещу ответника за липса на вземане, който е бил изцяло уважен. Направените от ищцата разноски за адвокатско възнаграждение са присъдени в пълен размер от 700.00 лева. Не е представен списък с разноски от ищеца. Направено е искане по чл.78, ал.5 ГПК от ответника с отговора на исковата молба. Доводът за липса на представен списък с разноски, като основание за намаляване на направените разноски, е неоснователен. Непредставянето на списък има за последица невъзможността на ищеца /в случая/да иска изменение на решението в частта на разноските, но няма отношение към присъждането им с решението и в какъв размер ще бъдат присъдени. Не е и налице прекомерност на присъденото адвокатско възнаграждение. Минималното предвидено възнаграждение за претенцията е предвидено в размер 300.00 лева, съгласно чл.7, ал.2,т.1 от Наредба № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения. Съгласно чл.7, ал.8 от същата, при защита по дела с повече от две съдебни заседания за всяко следващо заседание се заплаща допълнително по 100 лв., или минимално предвиденото в случая възнаграждение възлиза на 400.00 лева. Съдът намира, че уговореното и платено възнаграждение, което не достига двойния размер на минимално предвиденото, не може да се приеме , че е прекомерно.

Видинският окръжен съд, изцяло възприема изводите на първоинстанционния съд. Същите са мотивирани и законосъобразни.

Определението е правилно и следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, ВОС :

 

                           О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И   :

ПОТВЪРЖДАВА определение от 17/09.2018г по грд № 3575/2017г на ВРС.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                     ЧЛЕНОВЕ : 1.