ЧНД № 143-2018

Решение по Наказателно дело 143/2018г.

           Р Е Ш Е Н И Е   №1

                                 

       гр. Видин 10.01.2019 г.

 

                                       В     И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Видинският Окръжен Съд - наказателно отделение, в  отрито съдебно заседание   проведено на   десети януари две хиляди и деветнадесета   година, в състав:

 

                       Председател: АН.П.

 

             Членове: И.И.

 

                             Р.Д.

                                                                                                                                                                                                                                                                                               при секретаря А.А.     и в  присъствието на прокурора М.К. , като разгледа   докладваното от   съдията   И. ЧНД №143 по описа за 2018 год. и за да се произнесе съобрази следното:

 

          Производството е по реда на чл.30 във вр. с чл.14 и сл. от Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции/ЗПИИРКОРНФС/.

    

          Производството е   инициирано от Удостоверение по член 4 от Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансови санкции от решаваща държана Австрия.

          От Удостоверението   не става ясно от   кой    точно   орган   е издадено Решението срещу българския гражданин   В.   М.   С. с     ЕГН:**********   с постоянен   и     настоящ   адрес *** . От Удостоверението     не   се     установява   от     какъв   орган   е   издадено   Решението  BNS2-V-17 60788/3 /записано Bezirkshauptannschaft   Baden/   на    24.01.2018г.   и     същото   е   влязло в    сила    на   15.02.2018г. Относно     нарушението   за   което е издадено решението    не     е     извършен     превод     на     български     език,не     е   ясно ,какво   е   нарушението,за     какво   деяние   е     и   по коя     разпоредба   от     кой         закон     е .  

          В   първото     по делото   съдебно заседание   съдебният    състав  е констатирал, че от Удостоверението не става ясно - какво е извършеното нарушение  и за какво нарушение се налага   наказание, както и   кой орган е издал   решението/Пълното   наименование   на   органа   на   български   език/. Поради това   е   изискано от органа, издал решението - така както е   посочено в Удостоверението  да представи доказателства в тази  насока   и     уточни -Кой е    органа ,какво   е   точно   е     нарушението   , извършено  от    нарушителя . В отговор на изисканата   от   съда информация   не е  постъпило   Удостоверение или   Решение  от     издаващата   държава   Австрия    от     които ,да     е     видно   гореизложеното ,за     да     може Видински     Окръжен     Съд       да    признае   решението   съобразно     разпоредбите    на Закона за признаване, изпълнение и   изпращане   на   решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции/ЗПИИРКОРНФС/.

          Иска   се  признаване и   изпълнение на чуждо решение, постановено от   друга държава – членка на Европейския съюз, за   налагане на финансови санкции.    

        В проведеното   пред    настоящата инстанция   съдебно заседание, представителят  на  Окръжна прокуратура – Видин    моли решението на австрийския   орган   /НЕ   Е   ВИДНО   КАКЪВ   Е ОРГАНА/ , постановил решението за плащане на финансовата санкция  да бъде признато и допуснато     неговото   изпълнение.

Както в първото, така и в последващото съдебното заседание   засегнатото лице   В.   М.   С.   с     ЕГН:**********     с     постоянен     и     настоящ   адрес ***   не    се     е   явило ,като   в   съответствие с чл.16, ал.3 от ЗПИИРКОРНФС – съдът   е   назначил     служебен защитник ,който     е   пледирал   ,за   непризнаване     на     решението,тъй     като   същото     не     е     преведено     на   български     език     и       не     е       ясно     за       какво     нарушение     е     санкциониран       подзащитният     му.

ВИДИНСКИЯТ ОКРЪЖЕН   СЪД , след като се запозна с Удостоверение №4 от Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансовите санкции, констатира, че   фактически, не е  ясно  кой орган   е издал Решението за постановяване на финансова санкция, визирано в Удостоверението, както   и   в   решението, не   е    ясно - какво е нарушението, за   което  е наложено    финансовата санкция – поради което  и   съдът  не може да установи съответното     на    това нарушение   по австрийския   закон     нарушение   - по     българския закон.

С оглед на горните констатации, съдът прие, че не са налице условията за  признаване и изпълнение на чуждо решение, тъй като съгласно чл.14 от ЗПИИРКОРНФС решения за   конфискация или отнемане, постановени  в   друга държава – членка на Европейския съюз се признават   и  изпълняват в Република България, ако се отнасят до деяния, които съставляват престъпления   или   административни     нарушения   , за които  се предвижда конфискация   или   имуществена санкция   и по българското   законодателство. В  приетото   Удостоверение, както посочи по-горе съдът, не  се съдържа   информация   както за самото решение, така и за издаващия го орган, така и за вида нарушение, тоест то е непълно, който недостатък е и  основание, при   което съдът може да откаже признаване и да допусне  изпълнението на решение за конфискация или   отнемане.           Предвид   изложеното, съдът   намира, че Удостоверението не съдържа всички елементи, посочени в ЗПИИРКОРНФС. Представеният акт   не    следва   да бъде  признат и да   бъде изпълнен.

          Предвид изложеното, съдът приема, че не са налице    условията за признаване и изпълнение на представеното   Решение за финансова санкция, поради което  и на основание  от   чл.35 ал.1 т.1   ЗПИИРКОРНФС, следва да бъде отказано както   признаването, така  и   изпълнението на   същото .Изискано     е     от     органа       издал   решението   същото   да     бъде     преведено     на     български   език ,за   да     е   ясно     както   е     нарушението ,органа     издал     решението       и     законовата     разпоредба , въз   основа   на   която   е   санкционирано лицето   ,но     австрийския     орган      е    бездействал   и     не   е   отговорил   на  Видински     Окръжен    Съд    в   дадения   му   максимален     срок . При   това     положение   следва  да   бъде    отказано     признаване и    изпълнение  на   решението    и    производството   по   делото     следва  да   бъде   прекратено.

         С оглед   на   гореизложеното - Видинският Окръжен Съд

 

                                      Р   Е  Ш И   :

 

          ОТКАЗВА ПРИЗНАВАНЕ И   НЕ ДОПУСКА  ИЗПЪЛНЕНИЕ НА Решение   обективирано   в     УДОСТОВЕРЕНИЕ по чл.4 от   Рамково решение 2005/214/ПВР   на   Съвета   относно   прилагането   на   принципа   за   взаимно     признаване   на   финансови санкции –издадено   от   държава   Австрия от   орган   постановил   решението : Bezirkshauptannschaft   Baden -  с  което на   В. М.   С.  с    ЕГН:**********,   с   постоянен   адрес ***  е   наложена   финансова санкция   в размер   на 105/сто и пет/ евро  с  решение постановено   на   24.01.2018г. - влязло     в   законна   сила   на   15.02.2018г.,като   не   е   преведено   решението   и  не    е     видно    по    силата  на     кой     член  от     кой  закон на    издаващата държава     Австрия   е  издадено решение  BNS2-V-17 60788/3,както   и     не     е   видно   за   какво   нарушение   е       санкционирано   лицето.

       ПРЕКРАТЯВА производството по частно наказателно дело №143/2018година на Окръжен съд – Видин.

         РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в  7-дневен срок от днес пред  Софийски Апелативен Съд.

          На основание чл.38, ал.1 и ал.2 от ЗПИИРКОРНФС, незабавно да бъде уведомен    компетентния орган  на издаващата държава, като му се изпрати копие от настоящото решение, както и копие от решението да се изпрати  и  на  Министерството на правосъдието на Република България, след   влизането му в законна сила.

         

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                    1.

                                                                   ЧЛЕНОВЕ:

                                                                                                                               2.