ВЧГРД № 255-2018

Определение по Гражданско дело 255/2018г.

О   П   Р   Е   Д   Е   Л  Е   Н   И Е-6

 

Гр.В.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

10.01.2019 г.

 

 

 

Видинският окръжен съд гражданско отделение в закрито заседание на .................................................................. две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                             Председател : А. П.

                                                     Членове :1.В. М.

                                                                       2.Г. Й.  

при секретаря     ...................................................... и с участието на прокурора.................................................................

изслуша докладваното от съдията Й. гр. дело № 255    по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното :

 

           Производството е по реда на Дял втори ,Глава двадесет и първа ГПК / обжалване на определенията/.

         С разпореждане от 16.01.2018 г. по гр.д.128/2014 г. на Р. с.-Б. е върната молба от адв. А. В. М. от САК -пълномощник на Н.К.Т., вх. № 210/ 16.01.2018 г., подадена по реда на чл. 303, ал.1, т. 5 ГПК - искане за отмяна на влязло в сила съдебно решение.

         Така постановеното от първоинстанционния съд разпореждане е обжалвано от адвокат А. В. М.-С. а. к. , в качеството на процесуален представител на Н.К.Т. с ЕГН ********** с адрес за упражняване на адвокатска дейност:гр.С.,ж.к…“ , търговски комплекс „Сан Марино", о.-адвокатска кантора „А..М. и М.М. против разпореждане №119 от 07.03.2018 година , с което е върната като нередовна молбата за отмяна на влязло в сила Решение №16 от 26.02.2015 година ,постановено по гр.дело№550 по описа за 2014 на О. с. –В.

Поддържа се ,че за да върне молбата за отмяна ,решаващия съд бил приел ,че не са били отстранени в дадения срок нередовностите на молбата за отмяна на влязло в сила решение.На първо място се поддържа ,че съобщаването на Разпореждане от 16.01.2018 година било нередовно , тъй като действително съобщението е прието от лицето М. Т. М.-САК, но в графата на получател не вписано качеството , в което това лице е приело съобщението. Съгласно процесуалния закон освен трите имена следвало да се впише качеството , в което лицето получава съобщанието, което в настоящия случай не било сторено.

След като съобщаването на нередовностите на молбата за обмяна било нередовно ,това било пречка да настъпят правните последици от неизпълнение на разпореждането.

Отделно от горното налице била допусната неволна грешка от М. М. по отношение на отбелязване на датата на получаване на съобщението на Разпореждане от 16.01.2018 година , което било основание за възстановяване на срока на изпълнение.Въз основа на тази грешка адв.М. М. бил подал съобщението на 19.03.2018 година и в седемдневен срок било изпълнено разпореждането от 16.01.2018 година.

С оглед на горното се иска да се отмени Разпореждане №119 от 07.03.2018 година , с което е върната като нередовна молбата за отмяна на влязло в сила Решение №16 от 26.02.2015 година ,постановено по гр.дело №550 по описа за 2014 на О. с. –В. и да се върне делото за продължаване на съдопроизводствените действия.

В срока за произнасяне на 10.01.2019 г. е постъпила молба от адв.М.,в която изразява подробни доводи относно основателността на жалбата.     

         В. о. с. ,след като взе предвид събраните по делото доказателства и доводите на страните ,прие за установено от фактическа страна следното :

По делото пред първоинстанционния съд е постъпила молба от адв. А. В. М. от САК - пълномощник на ответника по делото Н.К.Т., подадена до ВКС, с която се иска отмяна на влязъл в сила съдебен акт съгл. чл, 303,ал.1, т. 5 ГПК .Съдът, при спазване на разпоредбата на чл. 306, ал.1, изр. 2 - ро ГПК и при извършване на служебния контрол за редовност на молбата е констатирал, че същата страда от нередовности. Поради това, с Разпореждане от 16.01.2018 г., съдът е оставил същата без движение преди изпращането й във ВКС, и е указал на процесуалния представител на молителя да отстрани нередовностите:

-        да представи препис от Молбата по чл. 303, ал.1, т. 5 ГПК и приложенията към нея - за насрещната страна /1 брой преписи/, както и да внесе по сметката на ВКС, държавна такса в размер на 25,00 лв. и в същия срок да представи вносен документ за това в РС - Белоградчик.

         За последиците от неизпълнението на дадените указания, молителят е уведомен чрез процесуалния си представител, с Разпореждането от 16.01.2018 г. и получено на 19.02.2018 г.

Препис от Разпореждането на съда от 16.01.2018 г., е връчено на адвоката -         пълномощник на молителя на 19.02.2018 г., чрез колега на последния /чл. 51,ал.1 ГПК/.В разписката е отбелязано ,че получателят е адв.М. Т. М. ,вписан в регистъра на САК под номер 5400105110 .Срокът за изпълнение на указанията дадени от съда, е изтекъл на 27.02.2018 г. ,като в указания срок нито едно от указанията на съда не са изпълнени.

С оглед на горното районния съд на основание чл. 306, ал. 2 във вр. с чл. 286, ал.1, т. 2 ГПК ГПК постановил обжалваното разпореждане ,с което върнал молба от адв. А. В. М. от САК -пълномощник на Н.К.Т., вх. № 210/ 16.01.2018 г., подадена по реда на чл. 303, ал.1, т. 5 ГПК - искане за отмяна на влязло в сила съдебно решение.

         С молба вх.№164/25.04.2018 г. на адв.А..М. е поискано възстановяване на срока за изпълнение на разпореждане от 16.01.2018 г. и с определение от 6.8.2018 г. Р. с.-Б. е насрочил делото в открито съдебно заседание на 13.09.2018 г.С частна жалба вх.№1643/25.04.2018 г. на адв.М. е поискано да бъде спряно производството по гр.д.255/2018 г. по описа на В. о. с. .    

         О. с.-В. е приел,че искането за спиране на производството по настоящото дело е основателно ,тъй като въпросът за възстановяване на срока е преюдициален по отношение на производството по гр.д. 255/2018 г. по описа на В. о. с. и с определение №156/23.08.2018 г. е спрял  производството по гр.д.255/2018 г. по описа на В. о. с. до разрешаване с влязъл в сила съдебен акт на въпроса за възобновяване на срока за изпълнение на разпореждане от 16.01.2018 г.на Белоградчишкия районен съд по гр.д128/2014 г.

         С влязло в сила определение №1/04.01.2019 г. по ч.гр.д.№375/2018 г. по описа на О. с. –В. е потвърдено определение от 13.09.2018 г. по гр.д.№128/2018 г. по описа на Р. с.-Б. .

         При така установената фактическа обстановка Съдът намира за установено от правна страна следното :

         По делото пред първоинстанционния съд е постъпила молба от адв. А. В. М. от САК - пълномощник на ответника по делото Н.К.Т., подадена до ВКС, с която се иска отмяна на влязъл в сила съдебен акт съгл. чл, 303,ал.1, т. 5 ГПК .Съдът е констатирал, че същата страда от нередовности,поради това с Разпореждане от 16.01.2018 г. е оставил същата без движение преди изпращането й във ВКС, и е указал на процесуалния представител на молителя да отстрани нередовностите:

-        да представи препис от Молбата по чл. 303, ал.1, т. 5 ГПК и приложенията към нея - за насрещната страна /1 брой преписи/, както и да внесе по сметката на ВКС, държавна такса в размер на 25,00 лв. и в същия срок да представи вносен документ за това в РС – Б..

         За последиците от неизпълнението на дадените указания, молителят е уведомен чрез процесуалния си представител, с Разпореждането от 16.01.2018 г. и получено на 19.02.2018 г.

Препис от Разпореждането на съда от 16.01.2018 г., е връчено на адвоката -         пълномощник на молителя на 19.02.2018 г., чрез колега на последния /чл. 51,ал.1 ГПК/.В разписката е отбелязано ,че получателят е адв.М. Т. М. ,вписан в регистъра на САК под номер 5400105110 .Срокът за изпълнение на указанията дадени от съда, е изтекъл на 27.02.2018 г. ,като в указания срок нито едно от указанията на съда не са изпълнени.

С оглед на горното О. с.-В. намира ,че обжалваното разпореждане ,с което е което върнал молба от адв. А. В. М. от САК -пълномощник на Н.К.Т., вх. № 210/ 16.01.2018 г., подадена по реда на чл. 303, ал.1, т. 5 ГПК е законосъобразно ,тъй като указанията на съда не са изпълнени и съдът е процедирал съобразно предписанията на процесуалния закон и е постановил връщане на молбата .

С влязло в сила определение №1/04.01.2019 г. по ч.гр.д.№375/2018 г. по описа на О. с. –В. е потвърдено определение от 13.09.2018 г. по гр.д.№128/2018 г. по описа на Р. с.-Б. ,като са изразени подробни доводи относно редовността на връчването и неоснователността на искането за възобновяване на срока за подаване на молба за отмяна на влязло в сила решение .Изразените от адв. А. В. М. от САК -пълномощник на Н.К.Т. доводи относно незаконосъобразността на обжалваното разпореждане от 16.01.2018 г. по гр.д.128/2014 г. на Р. с.-Б. ,с което е върната молба от адв. А. В. М. от САК -пълномощник на Н.К.Т., вх. № 210/ 16.01.2018 г., подадена по реда на чл. 303, ал.1, т. 5 ГПК - искане за отмяна на влязло в сила съдебно решение са идентични с тези ,изразени предО. с.-В. в производството по възобновяване на срока за подаване на молба за отмяна на влязло в сила решение.

О. с.-В. в настоящия състав не само споделя доводите на О. с.-В. в определение №1/04.01.2019 г. по ч.гр.д.№375/2018 г. по описа на О. с. –В. ,но и счита ,че преразглеждането на спора е недопустимо с оглед разпоредбата на Чл.299 ал.1 ГПК –формираната сила на пресъдено нещо не позволява при една и съща фактическа обстановка постановяването на два съдебни акта в обратен смисъл .

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВЪЗОБНОВЯВА производството по гр.д.255/2018 г. по описа на Видинския окръжен съд.

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане от 16.01.2018 г. по гр.д.128/2014 г. на Р. с.-Б. ,с което е върната молба от адв. А. В. М. от САК -пълномощник на Н.К.Т., вх. № 210/ 16.01.2018 г., подадена по реда на чл. 303, ал.1, т. 5 ГПК - искане за отмяна на влязло в сила съдебно решение.

На основание Чл.274 ал.2 ГПК определението подлежи на обжалване с частна жалба пред А. с.-С..

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                       ЧЛЕНОВЕ :