ГР.Д. № 186-2017

Решение по Гражданско дело 186/2017г.

Р   Е   Ш   Е   Н   И Е-№39

 

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

                                                        Гр.В.

 

16.10.2018 г.

 

Видинският окръжен съд гражданско отделение в открито заседание на   двадесет и девети септември  две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                            Председател : Г. Й.

                                                     Членове :1.

                                                                     2.

при секретаря     Н. К. .............................................. и с участието на прокурора ...........................................

изслуша докладваното от съдията Й. гр. дело №186   по описа за 2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното :

 

 

 

                                    

 

Делото е образувано по иска на    К. за о. на н. п и. (КОНПИ )с БУЛСТАТ. чрез председателя П. Г. Д. с ЕГН … .

          В иска се поддържа ,че с Решение 72/22.02.2017 г. на КОНПИ е образувано производството за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество въз основа на постъпило в ТД на КОНПИ – В. Т. уведомление от Окръжна прокуратура – Г. с вх.№ УВ-1112/ 06.07.2015 г.за това, че на 01.07.2015 г. Окръжна прокуратура – Г. е внесла постановление за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по досъдебно производство- следствено дело № 67/2014 г. по описа на Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура- Г. срещу И. Д. Ц. ЕГН… за престъпление по чл.255, ал.4 във вр. ал.1, т.6 във вр.чл.26, ал.1 от НК.Престъплението се състояло в това, че при условията на продължаващо престъпление в периода месец юни 2010 г. до месец октомври 2010 г. в гр. Д. при упражняване на стопанска дейност от „Д. а.“ ООД, упълномощен с пълномощно от управителя на „Д. а.“ ООД – Л. Т. Л., да го представлява в качеството на управител и да представлява „Д. а. ООД пред всички държавни органи, ползвал при воденото счетоводство и при представяне на информация пред ТД на НАП документи с невярно съдържание за извършени доставки, чрез които „Д. а.“ ООД - гр. Д., приспадало неследващ се данъчен кредит в общ размер на 7 086 лв. по фактури №55/20.06.2010 г., № 53/08.06.2010 г. и № 54/14.06.2010 г. издадени от „М.“ ЕООД с. Г. С. и фактури № 16/27.07.2010 г., №14/14.07.2010 г., №15/19.07.2010 г., №21/10.08.2010 г., №22/24.08.2010 г., №129/15.09.2010 г. и № 130/21.09.2010 г. издадени от „Ц. с.“ ЕООД - гр. Т., потвърждавайки неистина за реалното им извършване в подадените па ЗДДС пред ТД на НАП и избегнал плащане на данъчно задължение по ЗДДС в големи размери, като в последствие данъчното задължение заедно с лихвите е внесено в бюджета в пълен размер от „Д. а.“ ООД , което представлява престъпление по чл.255, ал.4 във вр. ал.1, т.6 във вр. чл.26, ал.1 от НК.  

Престъплението попадало в обхвата на чл. 22, ал.1, т. 18 от ЗОПДНПИ.

С Протокол № ТД05ВТ/УВ - 4195/08.07.2015 г. била образувана проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на лицето И. Д. Ц. ЕГН... В хода на проверката били извършени справки в системите на: НБД „Население”, Търговски регистър, ПИС „Сиела“, НС ИКАР, АИС „КАТ“, ИА „Морска администрация“, „Централен депозитар“, Патентно ведомство на Р. Б. и са изпратени запитвания до: Служби по вписванията при РС – В. Т., Д. Т. Г., С. Р. Т., Б. В. К., ОД на МВР, сектор „ПП“– Г., ОД на МВР – Г.- пътувания в чужбина, ТД на НАП – В. Т. Община Д. З.„МДТ”, Община С. з. „МДТ“, Община Г., звено „МДТ“, Общинска служба „З.“ Д., ДФ „ З.“ гр. С., КТИ Г., ТП НОИ и РУСО- Габрово, ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация”, Централен регистър на особените залози, Агенция “Митници”, всички регистрирани в Република България банки и техните клонове.От извършената проверка се установило след проверка в Служби по вписванията: гр. Д./писмо № 257/30.07.2015 г./ гр. Т./писмо № 194/29.07.2015 г./, гр. Г./писмо № 305/29.07.2015 г./, гр. С. /писмо № 277/03.08.2015 г./, гр. В. Т. /писмо №398/13.08.2015 г./ гр. Т. /писмо № 995/03.08.2015 г./, гр. Р./писмо № 984-4483/20.08.2015 г./, гр. В. /писмо № 644-652/04.08.2015 г./, гр. Б./писмо № 12-06-1777/30.07.2015 г./, гр. Кула /писмо № 163/30.07.2015 г./, Община Д. „МДТ“/писмо № 35-00-24/06.08.2015 г./, Община Г. „МДТ“/писмо № МДТ-11-39/31.07.2015 г./, Община С. „МДТ“/писмо № ДД-3-А-03.843-/1//06.08.2015 г./, ТД на НАП – В. Т.- офис Г./писмо № 16543-1/05.08.2015 г., ТД на НАП – В. - офис Р. /писмо № 22881#1/22.07.2015 г.,че за ответника И. Д. Ц., ЕГН.. има вписвания за придобити, отчуждени и налични недвижими имоти, но за бившата му съпруга М. Т. Ц. ЕГН.. и за търговското дружество с негово дялово участие нямало вписвания през проверявания период.В иска подробно се описват всички имоти .

Поддържа се ,че ответникът през проверявания период бил придобил три леки автомобила ,който в момента не са налични ,като се иска да бъдат отнети сумите,получени от продажбата им.

          Подробно се излага наличната данъчно-осигурителна информация относно ответника,като се анализират доходите му по години .

          Анализират се банковата информация относно ответника –налични банкови сметки ,вноски и теглене на суми , сумите ,необходими за издръжка на семейството ,изразходваните средства за задгранични пътувания и платените публичноправни задължения - данъци, такси, глоби.

          Направен е подробен икономически анализ за определяне на значително несъответствие по години,като са изложени подробни съображения по години,като е установено несъответствие в размер на 367 576,29 лв.Поддържа се ,че предмет на отнемане в исково производство е имущество на стойност 191 268,18 лв., тъй като е налице значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице по смисъла чл. 21, ал. 2 от ЗОПДНПИ във вр. с §1, т.7 от ДР на ЗОПДНПИ.Поддържа се ,че са налице предпоставките, визирани в чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1, чл. 72 и чл. 73 от ЗОПДНПИ.

          Иска се на основание чл. 74, ал. 1 от ЗОПДНПИ да се постанови решение, с което да се отнеме в полза на държавата следното имущество на стойност 397 056,51 лв. от И. Д. Ц., ЕГН.. с постоянен и настоящ адрес:***., както следва:

От И. Д. Ц. ЕГН. на основание чл. 63, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ:

- ШИРОКОЛИСТНА ГОРА с площ от 7 600,00 кв.м., находяща се в местността „Лещака“, съставляваща имот № 386003/парцел трети от масив триста осемдесет и шести/ по картата на землището на с. Г., с код по ЕКАТТЕ 17350, общ. Д., с начин на трайно ползване: дървопроизводителна горска площ, при граници и съседи: имот № 386004, имот № 049068- полски път на общ. Д., имот № 386002 и имот № 049069- полски път на общ. Недвижимият имот е придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 12/22.01.2009 г., том I, рег. № 80, дело № 11/2009 г. от И. Д. Ц.;

- ШИРОКОЛИСТНА ГОРА с площ от 15 800,00 кв.м., находяща се в местността „кундуржийска“, съставляваща имот № ***парцел шестдесет и шести от масив триста и седемдесети/ по картата на землището на с. ., с код по ЕКАТТЕ 17350, общ. Д., с начин на трайно ползване: дървопроизводителна горска площ , при граници и съседи: имот № 000036- водно течение на МОСВ, имот № 370040, имот № 370041, имот № 370042, имот № и имот № 000138- горски път. Недвижимият имот е придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № г., том I, рег. № 265, дело № 88/2012 г. от И. Д. Ц.;

- ШИРОКОЛИСТНА ГОРА с площ от 2 400,00 кв.м., находяща се в местността „бухалската“, съставляваща имот № 380010/парцел десет от масив триста и осемдесети/ по картата на землището на с. Г., с код по ЕКАТТЕ 17350, общ. Д., с начин на трайно ползване: дървопроизводителна горска площ, при граници и съседи: имот № 380003, имот № 092049, имот № , имот № 380004 и имот № 089040. Недвижимият имот е придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № г., том I, рег. №, дело № 88/2012 г. от И. Д. Ц.

- НЕДВИЖИМ ИМОТ №104021, находящ се в землището на с. С. х. ЕКАТТЕ 68823, община Т. с начин на трайно ползване залесена територия, целия с площ от 5,094 дка в местността „СП- М. Д.“, при граници и съседи: имот № 104018- залесена територия на наследници на И. Д. Ц., имот № 104017- залесена територия на наследници на С. К. Ц., имот № 000159- полски път на общ. Трявна и имот № - залесена територия на МЗГ- ДЛ.

Недвижимият имот е придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № .. г. том ., рег. № .., дело № 294/2008 г. от И. Д. Ц.

- НЕДВИЖИМ ИМОТ №104022, находящ се в землището на с. С. х. ЕКАТТЕ 68823, община Т. с начин на трайно ползване залесена територия, целия с площ от 2,106 дка в местността „СП- М. Д.“, при граници и съседи: имот № 104005- залесена територия на МЗГ-ДЛ, № - залесена територия на МЗГ- ДЛ, имот № изоставена нива на земи по чл. 19 от ЗСППЗ и имот № 104019- залесена територия на наследници на Р. И. Д.. Недвижимият имот е придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № г., дело № 294/2008 г. от И. Д. Ц.;

- НЕДВИЖИМ ИМОТ №114050, находящ се в землището на с. С. ЕКАТТЕ 68823, община Т. с начин на трайно ползване залесена територия, целия с площ от 11,700 дка в местността „Б.- Г. Р.“, при граници и съседи: имот № 114049- залесена територия на наследници на П. Й. Д., № - залесена територия на МЗГ- НУГ, имот №.. горски път на МЗГ- ДЛ, имот № - залесена територия на МЗГ-НУГ, имот № - нива на наследници на Н. П. К., имот № - нива на наследници на К. Д. Н.. Недвижимият имот е придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 123/29.05.2008 г. том II, рег. № 2027, дело № 294/2008 г. от И. Д. Ц.;

- НЕДВИЖИМ ИМОТ № находящ се в землището на с. С., ЕКАТТЕ 68823, община Т. с площ от 3,700 дка, с начин на трайно ползване залесена територия, в местността „С.-М. Д.“, при граници и съседи: имот № 104022- залесена територия на наследници на Н. М. И., № 104005- залесена територия на МЗГ- ДЛ, имот № 104018- на наследници на И. Д. Ц. и имот № 022039- изоставена нива на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ. Недвижимият имот е придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 1/25.09.2008 г., том дело № 594/2008 г. от И. Д. Ц.;

- НЕДВИЖИМ ИМОТ №314018, с площ от 4,000 дка, начин на трайно ползване залесена територия, частна собственост, имотът попада в отдел 161, подотдел К, с площ от 4,000 дка, вид на гората - иглолистна в местността „З.“, при граници и съседи: №- залесена територия на С. И. Д. № 000169- водно течение на държавата МОСВ, № - пасище, мера на наследници на Б. П. Д., № 224007- пасище, мера на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ и №314002- просека на МЗГ-Д. Недвижимият имот е придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №/05.10.2010 г. , , дело № 233/2010 г. от И. Д. Ц.

- НЕДВИЖИМ ИМОТ №, с площ от 3,000 дка, начин на трайно ползване залесена територия, частна собственост, имотът попада в отдел 161, пототдел К, с площ от 3,000 дка, вид на гората - иглолистна в местността „З., при граници и съседи: № .. залесена територия на С. И. Д., № ..- полски път на община Т., №.. залесена територия на МЗГ-ДЛ, № 100100- полски път на община Т. Недвижимият имот е придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №/05.10.2010, дело № 233/2010 г. от И. Д. Ц.

- НЕДВИЖИМ ИМОТ №.. с площ от 5,000 дка, начин на трайно ползване залесена територия, частна собственост, имотът попада в отдел 161, пототдел К, с площ от 5,000 дка, вид на гората - иглолистна в местността „З.“, при граници и съседи: № полски път на община Т. № - залесена територия на С. И. Д. № полски път на община Т., № 000169- водно течение на държавата МОСВ, № - залесена територия на С. И. Д., № просека на МЗГ-ДЛ. Недвижимият имот е придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № /05.10.2010 № 233/2010 г. от И. Д. Ц.;

Служба по вписванията гр. Г.:

- НЕДВИЖИМ ИМОТ С НИСКОСТЪБЛЕНИ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ/акация, гледичия/ в местността „общото“, с площ на целия имот дка, представляващ имот № /петстотин и шестдесет хиляди и пет/, по картата на землището на с. К., ЕКНМ. община Г., при граници и съседи: имот № 180010- ниви/орна земя/ на наследници на Д. И. Д. имот № 180009- посевни площи, стопанисвани от Общината, имот № 560006- нискостъблени дървестни видове/акация, гледици/ на наследници на И. С. Й. № нискостъблени дървестни видове/акация, гледици/ на наследници на К. А. К., № - посевни площи на наследници на В. П. К..Недвижимият имот е придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № /19.08.2008 дело № 267/2008 г. от И. Д. Ц.;

- НЕДВИЖИМ ИМОТ С ШИРОКОЛИСТНА ГОРА в местността „о“, с площ на целия имот от 0 дка, представляващ имот № .петдесет и шестдесет хиляди двадесет и три/, по картата на землището на с. К. ЕКНМ 38577, община Г., при граници и съседи: имот № .- широколистна гора на наследници на И. М. И., имот № ..- широколистна гора на наследници на Р. Д. Д., имот №…..- широколистна гора на наследници на В. Ц. С., имот №….- ливада,земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ полски път на общ. Т. и имот №…- залесена територия на МЗГ- ДЛ. Недвижимият имот е придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № /19.08.2008 г, дело № 267/2008 г. от И. Д. Ц.

- НЕДВИЖИМ ИМОТ С ШИРОКОЛИСТНА ГОРА в местността „припека“, с площ на целия имот от…дка, представляващ имот №.. /петдесет и шест хиляди седемдесет и пет/, по картата на землището на с. К., ЕКНМ 38577, община Г.. при граници и съседи: имот №..- ниви/орна земя/ на Д. К. Д. имот №..- ниви/орна земя/ на стопанисване от Общината, имот №..- широколистни дървесни видове на наследници на И. Д. П. № …- широколистни дървесни видове на наследници на И. К. Л., № … широколистни дървесни видове на наследници на М. Ц. П.. Недвижимият имот е придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № ../19.08.2008 г. , …, дело № 267/2008 г. от И. Д. Ц.

- ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРСКА ПЛОЩ, с площ от 7,801 дка, представляваща имот №…/едно шест четири нула две две/, находящ се в местността „г..“, в землището на с. Б., община С., по картата на възстановената собственост на землището, при граници на имота: №..- дървопроизводителна площ на наследници на Д. И. К. № полски път на Община Д. № .- дървопроизводителна площ на наследници на Ц. К. Ц., № ..- нива на наследници на К. К. Г. №.. изоставена нива на Община Д.. Недвижимият имот е придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № ../21.01.2009 г. ,…, дело № 21/2009 г. от И. Д. Ц.;

- НЕДВИЖИМ ИМОТ С ШИРОКОЛИСТНА ГОРА в местността „П. в землището на с. В. в., общ. В. Т., съставляваща имот №.. /триста и деветнадесет хиляди и десет/, при граници: №.. залесена територия на наследници. на Д. Г. Г. Т., № 319059- залесена територия на МЗГ-ДЛ/ДДС, №.. залесена територия на наследници на Н. Т. В. № 000481- изоставена нива на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ. Недвижимият имот е придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №..11.03.2009 г. , .., дело № 72/2009 г. от И. Д. Ц.

- ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРСКА ПЛОЩ от 2,000 дка, находяща се в землището на с. М., общ. Г. обл. В., ЕКАТТТЕ.. в местността „К..“, съставляваща имот №../триста и двадесет хиляди и деветнадесет/, по картата на възстановената собственост, при граници и съседи: № 320026- Дървопроизводителна площ на Ц. Ц. Г. № 000172- П. на общ. Г. № 320017- Дървопроизводителна площ на Й. В. С. №..- пасище мера на община Г.. Недвижимият имот е придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №../27.10.2011 г.,., дело № 209/2011 г. от И. Д. Ц.;

- ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРСКА ПЛОЩ от 4,000 дка, находяща се в землището на с. М., общ. Г., обл. В., ЕКАТТТЕ.. в местността „К.“, съставляваща имот № 316005/триста и шестнадесет хиляди и пет/, по картата на възстановената собственост, при граници и съседи: № 316023- Дървопроизводителна площ на В. Т. С. № 000564- Г. на МЗГ-ДЛ/ДДС, №.. Дървопроизводителна площ на В. К. С. № .- Г. на МЗГ-ДЛ/ДДС. Недвижимият имот е придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № ../27.10.2011 г., т, дело № 209/2011 г. от И. Д. Ц.

- ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРСКА ПЛОЩ от 9,002 дка, находяща се в землището на с. М. общ. М. обл. В. ЕКАТТТЕ 46245 в местността „Р.“, съставляваща имот № 309055/триста и девет хиляди и петдесет и пет/, по картата на възстановената собственост, при граници и съседи: № 309021- Дървопроизв. площ на насаледници на К. И. Л., № 309012- Дървопроизводителна площ на насаледници на Й. Д. Р. № 309056- Дървопроизводителна площ на „Б. ООД, № 000565- Г. на М.-ДЛ. Недвижимият имот е придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № ../27.10.2011 г.,, дело № 209/2011 г. от И. Д. Ц.

- ШИРОКОЛИСТНА ГОРА с площ от 12,000 дка, находяща се в землището на с. П. общ. М., обл. В., ЕКАТТТЕ 56980 в местността „Б.“, съставляваща имот № /, по картата на възстановената собственост, при граници и съседи: № 277004- широколистна гора на П В П, № на МЗГ-ДЛ, № 277002- широколистна гора на наследници на Й. К. Й, № 278011- широколистна гора на Община М..Недвижимият имот е придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №../27.10.2011 г., , дело № 209/2011 г. от И. Д. Ц.;

- ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРСКА ПЛОЩ от 1 дка, находяща се в землището на с. М. общ. Г. обл. В., ЕКАТТТЕ 48266 в местността „Д.“, съставляваща имот № по картата на възстановената собственост, при граници и съседи: № 000524- горски път на МЗГ-ДЛ/ДДС, № 423002- Дървопроизводителна площ на наследници на К. И. Б., землищна граница, № 309056- Дървопроизводителна площ на „Е.“ ООД. Недвижимият имот е придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № /27.10.2011 г., , дело № 209/2011 г. от И. Д. Ц.

- ШИРОКОЛИСТНА ГОРА, с площ от .. дка, находяща се в землището на с. В. общ. В. обл. В., ЕКАТТТЕ 11925 в местността „Л., съставляваща имот № /, по картата на възстановената собственост, който имот по Л. от 2003 г. попада в отдел 121/ф, 121/м, при граници и съседи: № 077034- широколистна гора на наследници на П. Н. Н. № 077209- широколистна гора на МЗГ- ДЛ/ДДС, № 077210- широколистна гора на С. И. Г. № 077034- широколистна гора на „Т. К. Г. И. С. Р.“, № 077198- широколистна гора на Н. А. Й. и Землищна граница. Недвижимият имот е придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №/30.11.2011 г. , , дело № …/2011 г. от И. Д. Ц.;

- ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРСКА ПЛОЩ от дка, находяща се в землището на с. М. общ. М., обл. В.., ЕКАТТТЕ 46245 в местността „У.“, съставляваща имот № /, по картата на възстановената собственост на селото, който имот по ЛУП от 2003 г. попада в отдел 329/д, при граници и съседи: № 320028- Дървопроизводителна площ на наследници на Р. П. Н., №- Дървопроизводителна площ на наследници на Ц. Н. Т. №- Дървопроизводителна площ на И. В. Ц., № 321026- Дървопроизводителна площ на „Б.“ ООД, №- нива наследници на А. И. П., № - Дървопроизводителна площ на И. П. И. и др., № - Дървопроизводителна площ на И. П. И. и др., № - Дървопроизводителна площ на наследници на П. М. Ц., № - Дървопроизводителна площ на наследници на М. И. Ц.. Недвижимият имот е придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № /30.11.2011 г. ,. дело №/2011 г. от И. Д. Ц.;

- НЕДВИЖИМ ИМОТ № 933003/деветстотин тридесет и три нула нула три/ находящ се в село Я., по картата на възстановената собственост на същото село с площ от ..дка, представляващ Дървопроизводителна горска площ, находаща се в местността „М..“, при граници и съседи по актуална скица: имот № - Дървопроизводителна горска площ на Държавно лесничейство- МЗГ, землищна граница, №- Дървопроизводителна горска площ на Н. С. И.№ - нива на наследници на С. Д. С. № .- полски път на Община Д., №.. - нива на Държавен поземлен фонд. Недвижимият имот е придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № ..26.07.2012 г., , дело № ../2012 г.от И. Д. Ц.;

- НЕДВИЖИМ ИМОТ № по картата на възстановената собственост на село М., община М., в местността „Г.“, попадащ съгласно скица в нов отдел 336 “ф“,336 №3 по ЛУП на селото като имота е с площ от дка, представляващ Дървопроизводителна горска площ, при граници и съседи: имот № - Дървопроизводителна горска площ на наследници на В. И. Г., имот № на Община М., имот № - вътрешна река на М., имот - нива на Община М., имот № 307004- Дървопроизводителна горска площ на М.-Държавно лесничейство, имот № нива на Община М., № - - Дървопроизводителна горска. площ на наследници. на Ц. К. П., № - дървопроизводителна площ на наследници. на П. И. К. Недвижимият имот е придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № /14.09.2012 г., том /2012 г. от И. Д. Ц.;

- НЕДВИЖИМ ИМОТ № /, по картата на възстановената собственост на село М., община М..ЕКАТТЕ, в местността „У.“, попадащ съгласно скица в нов отдел 329 “д“ по ЛУП на селото като имота е с площ от дка, представляващ Дървопроизводителна горска площ, при граници и съседи: имот № - Дървопроизводителна горска площ на наследници на Д. Н. Р., имот № Дървопроизводителна горска площ на наследници на Й. П. М.Землищна граница, имот № Дървопроизводителна горска площ на И. П. И. и др., имот № - нива на наследници на А. И. П. и имот № 321012- Дървопроизводителна горска площ на В. И. П.. Недвижимият имот е придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 18.09.2012 г., , /2012 г. от И. Д. Ц.;

- НЕДВИЖИМ ИМОТ №/, по картата на възстановената собственост на село М.община М., ЕКАТТЕ , в местността „Р.“, попадащ съгласно скица в нов отдел 327 “в“, 328 „а“ по Л. на селото като имота е с площ от дка, представляващ Дървопроизводителна горска площ, при граници и съседи: имот № - Дървопроизводителна горска площ на И. П. И. и др., имот № - горски път на МЗГАР- Държавно лесничейство и имот № - Дървопроизводителна горска площ на Г. В. В..Недвижимият имот е придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №/18.09.2012 г., /2012 г. от И. Д. Ц.

- ЗАЛЕСЕНА ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ, представляваща Дървопроизводителна горска площ в землището на с. М., обл. В., с № по ЕКАТТЕ, в местността „Р.“ с площ дка, обособена като парцел № 16 от масив № 296, съставляващ имот № /, по картата на възстановената собственост на горите в землището на същото село, при граници и съседи: имот № на наследници на Г Н П, кадастрален № полски път, имот № Р П имот № - на наследници Т.И.. имот № на ДПФ, - на наследници на В.И. Г..Недвижимият имот е придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот 25.09.2012 г., том V, /2012 г. от И.Д. - ШИРОКОЛИСТНА ГОРА от, находяща се в землището на с. П, ЕКАТТЕ община М., обл. В., в местността „К. П., имот № /, по картата на землището, до съседи: имот № - широколистна гора на наследници на Д. Т. Д., имот № - година на МЗГ- ДЛ, имот № - голина на наследници на С. Г. Н., имот № година на наследници П. К. М., имот №- широколистна гора на Община М., №- широколистна гора на „С. ф.“ ЕООД. Недвижимият имот е придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № /13.02.2015 г., /2015 г. от И. Д. Ц.;

- ЗАЛЕСЕНО ПАСИЩЕ дка, находящо се в землището на с. Подгоре, ЕКАТТЕ , община М., обл. В. в местността „Б. Д., имот /, по картата на землището, до съседи: имот №- залесено пасище на МЗГ-ДЛ, имот №254002- широколистна гора на В. Н. И. имот № - широколистна гора на МЗГ- ДЛ, имот № 254001- широколистна гора на н-ци на Й. В. К., имот № - широколистна гора на „С. ф.“ ЕООД, имот №- Ш. на М. В. Н., имот № залесено пасище на К. Т. Д.№ - широколистна гора на К. Т. Д.. Недвижимият имот е придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № /2015 г. от И. Д. Ц.;

- ШИРОКОЛИСТНА ГОРА от дка, находяща се в землището на с. П., ЕКАТТЕ община М. обл. В., в местността „Д. П., имот /, по картата на землището, до съседи: имот № 026040- полски път, имот № 241002- широколистна гора на наследници на С. С. Р., имот № широколистна гора на МЗГ- ДЛ, имот № 241003- широколистна гора на „П. К.“ ЕООД, имот № 241012- широколистна гора на МЗГ-ДЛ. Недвижимият имот е придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 162/13.02.2015 г., 2015 г. от И. Д. Ц.;

- ШИРОКОЛИСТНА ГОРА от 4,306 дка, находяща се в землището на с. Подгоре, ЕКАТТЕ, община М., обл. В., в местността „Д. П., имот № ./двеста четиридесет и две хиляди и тринадесет/, по картата на землището, съседи: имот № 24012- широколистна гора на „Г.“ АД, имот № 241008- широколистна гора на „Ш.“, имот № 242015- широколистна гора на наследници на Р. Н. И. , имот № 242014- широколистна гора на МЗГ-ДЛ, № - широколистна гора на наследници на Р. Н. И. ,имот № - изоставена нива на наследници на П. П. И.. Недвижимият имот е придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №, дело №/2015 г. от И. Д. Ц.;

- ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРСКА ПЛОЩ от 12,000 дка, находяща се в землището на с. О., общ. Д. обл. В., ЕКАТТТЕ в местността „М..“, съставляваща имот № /, от които 1 дка попадат в отдел/подотдел дка в отдел/подотдел д- широколистна гора, при граници и съседи: имот № 0 дървопроизводителна горска площ на наследници на И. Н. П., имот № дървопроизводителна горска площ на МЗГ- ДЛ, имот № - пасище мера на общ. Д., имот № дървопроизводителна горска площ на наследници на М. В. Н., имот № - дървопроизводителна горска площ на наследници на С. И. П.. Недвижимият имот е придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот г. от И. Д. Ц.;

- ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРСКА ПЛОЩ, находяща се в землището на с. И.общ. Д., обл. В., ЕКАТТТЕ в местността „П.“, съставляваща имот № отдел/подотдел 21/е- широколистна гора, при граници и съседи: имот № дървопроизводителна горска площ на „Х.АД, имот № дървопроизводителна горска площ на Ц. В. .П имот № дървопроизводителна горска площ на МЗГ-ДЛ, имот № дървопроизводителна горска площ на наследници на Я А Н, имот № дървопроизводителна горска площ на И П Н. Недвижимият имот е придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № /10.11.2011 г. , /2011 г. от И. Д. Ц.;

- ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРСКА ПЛОЩ от 12,000 дка, находяща се в землището на с. И., общ. Д., обл. В., ЕКАТТТЕ в местността „П.“, съставляваща имот № от които 10,870 дка отдел/подотдел 22/а и 1дка отдел/подотдел 22/б- широколистна гора, при граници и съседи: имот № дървопроизводителна горска площ на наследници на И Н Ц имот № дървопроизводителна горска площ на МЗГ-ДЛ, имот № дървопроизводителна горска площ на наследници на В. Н. Ц., имот № дървопроизводителна горска площ на „Х. АД, имот № дървопроизводителна горска. площ на наследници на Е П М. Недвижимият имот е придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 10.11.2011 г. , том /2011 г. от И Д

- ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРСКА ПЛОЩ, находяща се в землището на с. К, общ. Д, обл. В, ЕКАТТТЕв местността „Г.“, съставляваща имот № /е - широколистна гора, при граници и съседи: имот № дървопроизводителна горска площ на наследници Ц М Т, имот № - дървопроизводителна горска площ на наследници на Ц В, имот № - дървопроизводителна горска площ на наследници на Л Н К, имот № - дървопроизводителна горска площ на наследници на Н М К имот № - дървопроизводителна горска площ на наследници на П. М. Д., имот № - дървопроизводителна горска площ на Т. И. К.Недвижимият имот е придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №/10.11.2011 г. , /2011 г. от И.Д. Ц.;

- ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРСКА ПЛОЩ от, находяща се в землището на с. К., общ. Д., обл. В.Е.в местността „Б.“, съставляваща имот № /в- широколистна гора, при граници и съседи: имот № дървопроизводителна горска площ на МЗГ-ДЛ, имот № дървопроизводителна горска площ на наследници на Й. Н. М., имот № .- дървопроизводителна горска площ на МЗГ-ДЛ, имот № .- дървопроизводителна горска площ на „Х.“ АД. Недвижимият имот е придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 10.11.2011 г. , ./2011 г. от И Д Ц.;

- ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРСКА ПЛОЩ от дка, находяща се в землището на с. К. общ. Д. обл. В., ЕКАТТТЕ в местността „САДОВЕТЕ“, съставляваща имот № отдел/подотдел 192/е- широколистна гора, при граници и съседи: имот № 105028- дървопроизводителна горска площ на наследници на П. С. П., имот № .дървопроизв. площ на С.П. С. и др., имот №- дървопроизводителна горска площ на наследници на И. М. С., имот № - дървопроизводителна горска площ на МЗГ-ДЛ, имот №.- дървопроизводителна горска площ на наследници на М. И. М. С.. Недвижимият имот е придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № /2011 г. от И. Д. Ц.;

- ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРСКА ПЛОЩ от 1,200 дка, находяща се в землището на с. К., общ. Д., обл. В., ЕКАТТТЕ в местността „П.“, съставляваща имот № отдел/подотдел /а- широколистна гора, при граници и съседи: землищна граница, имот № - дървопроизводителна горска площ на МЗГ-ДЛ, имот № 090101- полски път на общ. Д., имот № 107017- дървопроизводителна горска площ на МЗГ-ДЛ. Недвижимият имот е придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 56/10.11.2011 г. , том V, рег. № 2952, дело № 784/2011 г. от И. Д. Ц.

- ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРСКА ПЛОЩ от 7,220 дка, находяща се в землището на с. С., общ. Ч., обл. В. ЕКАТТТЕ в местността „П.“, съставляваща имот № /, от които 0,508 дка- камионен път отдел/подотдел 173/д и 0,067 дка отдел/подотдел 173/ж- иглолистна гора, при граници и съседи: имот № залесена територия на наследници на И Т Н, имот № - залесена територия на наследници на Т Ф П, имот № залесена територия на „Б.“ АД, имот № залесена територия на И. В. К. и др., имот № 014003- ливада на „Б.“ ООД, имот №- ливада на наследници на Т. И. Т.. Недвижимият имот е придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № /2011 г. от И. Д. Ц.;

- ЗАЛЕСЕНА ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ с площ дка, находяща се в землището на с. С., общ. Ч., обл. В.ЕКАТТТЕв местността „П.“, съставляваща имот № ./, отдел/подотдел /д- иглолистна гора, при граници и съседи: имот № 201024- залесена територия на „.Б.АД, имот № залесена територия на наследници на Г Л Я, имот полски път на общ. Ч, имот № залесена територия на „С.;ЕООД, имот № залесена територия на МЗГ- Държавно лесничейство. Недвижимият имот е придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № г. от И Д.Ц.;

- ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРСКА ПЛОЩ от, находяща се в землището на с. С.общ. Б., обл. В.ЕКАТТТЕ 69910 в местността „Д.“, съставляваща имот № /, отдел/подотдел 150/б- широколистна гора, при граници и съседи: имот № дървопроизводителна горска площ на МЗГ-ДЛ/ДДС, имот № дървопроизводителна горска площ на МЗГ- ДЛ/ДДС, имот № дървопроизводителна горска площ на наследници на Н .М.К, имот № 107034- дървопроизводителна горска площ на МЗГ- ДЛ/ДДС. Недвижимият имот е придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № г. от И.Д. Ц.;

- ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРСКА ПЛОЩ от дка, находяща се в землището на с. С. общ. Б., обл. В., ЕКАТТТЕ в местността „Г.“, съставляваща имот № /, отдел/подотдел 150/г- широколистна гора, при граници и съседи: имот № дървопроизводителна горска площ на МЗГ-ДЛ/ДДС, имот № дървопроизводителна горска площ на МЗГ- ДЛ/ДДС, имот № - дървопроизводителна горска площ на „ХАД, имот № - дървопроизводителна горска площ на МЗГ- ДЛ/ДДС. Недвижимият имот е придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № /2011 г. от И. Д. Ц.;

- ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРСКА ПЛОЩ от дка, находяща се в землището на с. С., общ. Б. обл. В.ЕКАТТТЕ в местността „С.“, съставляваща имот № /, от които 1,827 дка отдел/подотдел 156/д- широколистна гора и в отдел/подотдел /е- иглолистна гора, при граници и съседи: имот №, имот № дървопроизводителна горска площ на наследници на Р Ц С, имот № 1- дървопроизводителна горска площ на „С Ф“ ЕООД, имот № дървопроизводителна горска площ на наследници на П. М. П., имот № 120007- на А. Д. С.. Недвижимият имот е придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №, /2011 г. от И. Д. Ц.

- ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРСКА ПЛОЩ от дка, находяща се в землището на с. Б. П., общ. Р., обл. В., ЕКАТТТЕ в местността „П.“, съставляваща имот № / по картата на възстановената собственост на землището отдел/подотдел 228/1- 5,142 дка- обработваема площ и отдел/подотдел 228/б- 1,857 дка - широколистна гора, при граници и съседи: имот № - дървопроизводителна горска площ на Кметстово с. Б. П., имот № - дървопроизводителна горска площ на наследници. на К. В. П., имот № - полски път на общ. Р.. Недвижимият имот е придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 196/02.12.2011 г., том V, рег. № 3382, дело № 908/2011 г.от И. Д. Ц.

- ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРСКА ПЛОЩ от 27,252 дка, находяща се в землището на с. Р., общ. Б., обл. В., ЕКАТТТЕ . в местността „К.“, съставляваща имот № едно/по картата на възстановената собственост на широколистна гора, при граници и съседи: имот № дървопроизводителна горска площ на „Д.“ ЕАД, имот № - дървопроизводителна горска площ на МЗГ-ДЛ/ДДС, имот № - дървопроизводителна горска площ на наследници на Г И имот № дървопроизводителна горска ПЛОЩ на наследници на П И С.. Недвижимият имот е придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № /2011 г.от И. Д. Ц.;

- ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРСКА ПЛОЩ от дка, находяща се в землището на с. Р. общ. Б., обл. В., ЕКАТТТЕ 62339 в местността „Г.“, съставляваща имот № /по картата на възстановената собственост на землището, отдел/подотдел - широколистна гора, при граници и съседи: имот № - дървопроизводителна горска площ на наследници на П. Т. З. имот № дървопроизводителна горска площ на В. С. В., имот № - дървопроизводителна горска площ на В. С. В. имот № дървопроизводителна горска площ на наследници на Г. Т. В., имот № - дървопроизводителна горска площ на „А. с. т. ООД. Недвижимият имот е придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № г.от И. Д. Ц.;

- ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРСКА ПЛОЩ от дка, находяща се в землището на с. Л. общ. Д., обл. В., ЕКАТТТЕ 43027 в местността „Ц.“, съставляваща имот № по картата на възстановената собственост на землището отдел/подотдел дка- полянадка- широколистна гора, дка- шириколистна гора, дка- широколистна гора, при граници и съседи: имот № дървопроизводителна горска площ на „Г. АД, имот № дървопроизводителна горска площ на С. Ц. Д. имот № дървопроизводителна горска площ на наследници на Н. П. К., имот № дървопроизводителна горска площ на „Г.“ АД имот № - дървопроизводителна горска площ на П. Т. В., имот - дървопроизводителна горска площ на наследници на В. А. В., имот № - дървопроизводителна горска площ на наследници на С. Н. Я., имот № дървопроизводителна горска площ на В. П. В., имот № - дървопроизводителна горска площ на К. Д. С.. Недвижимият имот е придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот г., том V, рег. № г.от И. Д. Ц.;

- ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ПЛОЩ от дка, находяща се в землището на с. Р., общ. Б., обл. В. ЕКАТТТЕв местността „Б.“, от която дка- отдел/подотдел дка- отдел/подотдел - широколистна гора, съставляваща имот, едно/, при граници и съседи: имот № - дървопроизводителна горска площ на държавата- незаявена, имот № - нива на Общината, имот - пасище с храсти на наследници на А. М. К., имот - нива на Общината, имот - нива на наследници на М. Т. Й., имот № дървопроизводителна горска площ на държавата- незаявена, имот - нива на наследници на Н. И. Д. имот № - нива на наследници на М. Т. Й. имот № - дървопроизводителна горска площ на държавата- незаявена, имот № - нива на наследници на Н. И. Д. землищна граница. Недвижимият имот е придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № г.от И. Д. Ц.;

- ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ПЛОЩ от дка, находяща се в землището на с. О. общ. Б., обл. В. ЕКАТТТЕ 54517 в местността „З.“, от която дка- отдел/подотдел дка- отдел/подотдел /г- широколистна гора, съставляваща имот № /, при граници и съседи: имот № дървопроизводителна горска площ на ДЛ, имот № просека ДЛ, имот № полски път на община Б., имот № - дървопроизводителна горска площ на наследници на Л. И. М. Недвижимият имот е придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № г.от И. Д. Ц.;

- ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ПЛОЩ от, находяща се в землището на с. Р. общ. Б., обл. В., ЕКАТТТЕ в местността „Г., от която дка- отдел/подотдел дка- отдел/подотдел дка отдел/подотдел широколистна гора, съставляваща имот № /, при граници и съседи: имот № дървопроизводителна горска площ на наследници на Л. И. М. имот № - дървопроизводителна горска площ на ДЛ, имот - дървопроизводителна горска площ на наследници на П. Т. З., имот № дървопроизводителна горска площ на ДЛ, имот № - дървопроизводителна горска площ на наследници на С. И. С.- Л.. Недвижимият имот е придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот г., том V, рег. № г. от И. Д. Ц.;

- ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРСКА ПЛОЩ от дка, находяща се в землището на с. К. П. ЕКАТТЕ, общ. К- обл. В. по картата на възстановената собственост, в местността „М.“, съставляваща имот № и осем хиляди и пет/, при граници и съседи: имот №. Недвижимият имот е придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № г. от И. Д. Ц.

- ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРСКА ПЛОЩ от дка, находяща се в землището на с. Ц. П.ЕКАТТЕ К.,обл. В. по картата на възстановената собственост, в местността „С. В.“, съставляваща имот № /двеста двадсет и при граници и съседи: имот. Недвижимият имот е придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот г. от И. Д. Ц.;

- ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРСКА ПЛОЩ от, находяща се в землището на с. С. ЕКАТТЕ общ. Г., обл. В. по картата на възстановената собственост, в местността „П., съставляваща имот № и едно/, при граници и съседи: имот №. Недвижимият имот е придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот от И. Д. Ц.

- ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРСКА ПЛОЩ от дка, находяща се в землището на с. В. ЕКАТТЕ 11720, общ. Г., обл. В. по картата на възстановената собственост, в местността „Б.“, съставляваща имот № /, при граници и съседи: имот №. Недвижимият имот е придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот г. от И. Д. Ц.;

 

- ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРСКА ПЛОЩ от дка, находяща се в землището на с. В. ЕКАТТЕ , общ. Г. обл. В. по картата на възстановената собственост, в местността „Р., съставляваща имот № /, при граници и съседи: имот. Недвижимият имот е придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № г. от И. Д. Ц.;

- ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРСКА ПЛОЩ от дка, находяща се в землището на гр. Г. ЕКАТТЕ , общ. Г., обл. В. по картата на възстановената собственост, в местността „Я.“, съставляваща имот № /, при граници и съседи: имот №. Недвижимият имот е придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот, дело г. от И. Д. Ц.;

- ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРСКА ПЛОЩ от дка, находяща се в землището на с. С. ЕКАТТЕ, общ. Г., обл. В. по картата на възстановената собственост, в местността „П., съставляваща имот шест хиляди и тридесет и /, при граници и съседи: имот №. Недвижимият имот е придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № г. от И. Д. Ц.

- ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРСКА ПЛОЩ от дка, находяща се в землището на с. Б. ЕКАТТЕ, общ. Г., обл. В. по картата на възстановената собственост, в местността „Т., съставляваща имот № / сто и тринадесет хиляди и три/, при граници и съседи: имот № Недвижимият имот е придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № г., том III, рег. № г. от И. Д. Ц.;

- ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРСКА ПЛОЩ от дка, находяща се в землището на с. Б. ЕКАТТЕ, общ. Г., обл. В. по картата на възстановената собственост, в местността „Т.“, съставляваща имот № /, при граници и съседи: имот № Недвижимият имот е придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № г., том III, рег № г. от И. Д. Ц.

- ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРСКА ПЛОЩ дка, находяща се в землището на с. Б. ЕКАТТЕ общ. Г., обл. В. по картата на възстановената собственост, в местността „Т.“, съставляваща имот № при граници и съседи: имот №. Недвижимият имот е придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот г., том III, рег. № дело № от И. Д. Ц.

- ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРСКА ПЛОЩ дка, находяща се в землището на с. Б. ЕКАТТЕ, общ. Г., обл. В. по картата на възстановената собственост, в местността „Т.“, съставляваща имот № при граници и съседи: имот №. Недвижимият имот е придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №, дело г. от И. Д. Ц.;

- ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРСКА ПЛОЩ от дка, находяща се в землището на с. Ц. П. ЕКАТТЕ, общ. К. обл. В.ртата на възстановената собственост, в местността „П., съставляваща имот /, при граници и съседи: имот № Недвижимият имот е придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № дело г. от И. Д. Ц.;

- ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРСКА ПЛОЩ от дка, находяща се в землището на с. В. ЕКАТТЕ община Г. обл. В. по картата на възстановената собственост, в местността „Р., съставляваща имот № /, при граници и съседи: имот №. Недвижимият имот е придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №, дело № г. от И.Д.Ц.;

Иска се да се постанови решение ,с което от И. Д. Ц. ЕГН на основание чл. 72, във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ да се отнеме :

          - Сумата в размер на лв., представляваща две трети от пазарната стойност към датата на отчуждаването на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ кад. от кадастрален район по кадастралната карта на с. Г., с код по ЕКАТТЕ общ. Д. с площ от при граници и съседи: от две страни улици, ПИ на П. Д. С. и земеделски земи ведно с построената в него двуетажна, паянтова жилищна сграда, със застроена площ от.м.;

- Сумата в размер лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаването на Широколистна гора с площ от дка, находяща се в землището на с. П., общ. М., обл. В., ЕКАТТТЕ в местността „К. п.“, съставляваща имот № и по картата на възстановената собственост;       

- Сумата в размер на., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаването на Широколистна гора с площ от дка, находяща се в землището на с. П., общ. М. обл. В. ЕКАТТТЕ в местността „В.“, съставляваща имот № и /, по картата на възстановената собственост;

- Сумата в размер на представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаването на Залесена горска територия с площ от, находяща се в землището на с. Т. общ. Б., обл. В., ЕКАТТТЕ в местността „К.“, съставляваща имот № /, по картата на възстановената собственост;

- Сума в размер лв., представляваща пазарната стойност към момента на отчисляване на лек автомобил марка “Н”, модел „П, с цвят зелен металик с рег. № рама № 1, двигател №

- Сума в размер., представляваща пазарната стойност към дата на отчуждаването на лек автомобил марка “ ”, модел „цвят тъмно син с рег. №, рама № двигател с №

- Сума в размер лв., представляваща пазарната стойност към момента на отчисляване на лек автомобил марка “ модел „с цвят зелен металик с рег. № рама № двигател с №

Иска се да се постанови решение ,с което от И. Д. Ц. ЕГН., на основание чл. 63, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ да се отнемат:

- Сума в размер общо на лв., внесени на каса по разплащателна сметка лева с IBAN *** „УКт Б“ АД;

- Сума в размер общо на лв., внесени на каса по разплащателна сметка лева с IBAN *** „ЦКБ“ АД;

- Сума в размер на лв. внесени на каса в БНП П П Ф ЕАД;

- Сума в размер общо на., внесени на каса по разплащателна сметка лева с IBAN *** „ОББ“ АД;

- Сума в размер общо на., внесени на каса по разплащателна сметка лева IBAN *** „ОББ“ АД;

- Сума в размер общо на лв., внесени на каса по разплащателна сметка, отчитаща потребителския кредит в лева, с № в Б „ДСК“ ЕАД;

- Сума в размер общо на., внесени на каса по разплащателна сметка, с IBAN *** „ДСК“ ЕАД;

- Сума в размер общо на лв., внесени на каса по разплащателна сметка с IBAN *** „ЦКБ“ АД;

- Сума в размер лв., внесени на каса по разплащателна сметка с IBAN *** „ОББ“ АД;

- Сума в размер на 29 652 лв., внесени на каса по разплащателна сметка с IBAN *** „ДСК“ ЕАД;

- Сума от валутни операции в евро в размер лв., извършени по банкова сметка *** *** „ОББ“ АД.

Иска се да бъдат присъдени направените съдебни и деловодни разноски, както и юрисконсултското възнаграждение.

 

Постъпил е отговор на исковата молба от И. Д. Ц. с ЕГНс постоянен адрес ***, чрез адвокат Ю. М ,вписана във ВТАК със съдебен   адрес *** който се поддържа ,че исковата молба е неоснователна и се изразяват подробни съображения.Поддържа се ,че производството е недопустимо.Основанията за започване на проверката по чл. 21, ал. 2 Зпредвидени в чл. 22 - 24 З били условия за законосъобразното сезиране на К, абсолютни процесуални предпоставки за допустимост на законовата процедура и изисквания за законосъобразност на съдебните актове по Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество. Основанията за започване на проверката от К следвало да се разглеждат през
призмата     на   целта ,поставена   в   чл.     3     З,   който   в конституционнсъответстващата си част придвиждал, че законът защитава интересите на обществото чрез предотвратяване и ограничаване на възможностите за незаконно придобито имущество и разпореждането с него. Всъщност ответникът бил наказан с административно наказание за това, че е „способствал" трето лице „Д " ООД да ползва неследващ му се данъчен кредит в размер на лева, която сума била внесена в бюджета от последното дружество. При това положение нито изпълнителното деяние на престъплението, нито евентуалното административно нарушение по естеството си били в състояние да реализират имуществена облага поне на стойност лева. По тази причина, независимо от формалното наличие на реализиране на отговорност за деяние от вида на посочените в чл. 22 от З, не можело да се приеме , че производството от Комисията е образувано при наличие на предпоставките на закона.

Поддържа се ,че исковете са неоснователни и недоказани.
Предмет на проверката   по ЗОПДНПИ бил изясняване на произхода,начина на придобиване и преобразуването на имуществото на проверяваното лице за определен от закона срок. В хода на настоящата проверка не бил направен опит да се установи произхода на средствата ,използвани за придобиване на имуществото, което се дирело за отнемане . В исковата молба само били изброени дати на придобиване и вид движимо и недвижимо имущество , без да са направени обоснованите изводи за наличие на незаконен произход на придобиването на имуществото,а на отнемане подлежало само онова имущество конкретно и индивидуализирано , за което бъдело изградено обосновано предположение , че е придобито от незаконен източник на придобиване. Съгласно чл. 21, ал. 2 ЗОПДНПИ обосновано предположение било налице, когато след проверка се установи значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице. Исковата молба ,макар и да съдържала 74 страници, имала изложение ,наречено „Икономически анализ на значителното несъответствие по години „само на стр 53 до 57 страници-всичко на всичко четири страници за десет години проверяван период. Този икономически анализ бил извършен превратно и в противоречие със закона от една страна, а от друга в противоречие с формалната , икономическата и житейска логика. Поддържа се ,че в това производство не е установено в условията на пряко доказване от страна на ищеца несъответствие в размер надхвърлящ лв между нетния доход на ответника по смисъла на §1, т. 5 от ДР и стойността на придобитото имущество по смисъла на §1, т. 1 от ДР.

Ищецът противно на съдържанието на §1, т. 4 от ДР бил изключил източници, формиращи доходи по смисъла на тази разпоредба ,без да има каквото и да е фактическо и законово основание за това, включително и поради непроведено от него активно доказване. Така например бил изключил сумата от лв., събрана по изпълнително дело. поради липса на доказателства според ищеца , че тази сума е събрана и изплатена по това изпълнително дело. Всъщност тук не било изпълнено задължението да се изследват всички относими факти и ищецът просто не бил изискал справка от РС -Д ,от която да се установи причината за прекратяване на изпълнителното дело , както и не била изискана информация за това дали делото е прекратено поради удовлетворяване на взискателя. Изключил бил усвоени суми по потребителски кредити в началото на периода , както и предоставени заемни средства от М Ц, въпреки дефинирането им в Закона, че представляват доход за проверяваното лице. Ищецът бил изключил и източници на средства, пряко произтичащи от предприемаческа дейност , въпреки подадените данни за наличности в касата на неговото еднолично дружество по години. Тук дори се изопачавали от ищеца заявените обстоятелства.

Поддържа се ,че превратно бил формиран от ищеца нетния доход по смисъла на 1, т. 4 от ДР, тъй като доходите и източниците на финансиране били намалени с обичайни и извънредни разходи, които не отговоряли на законовото изискване за формирането им като вид и размер. Това било така ,тъй като било допуснато дублиране на тези разходи. Съгласно методиката на НСИ, обявена на сайта му, в разходите на едно лице по години се включвали и елементи, които ищецът бил посочил като извънредни разходи - разходи за пътувания в страната и чужбина и други подобни като погасителни вноски по кредити.

Изложеното обосновавало извод за неправлно приложение на закона и неговите основни понятия, както и за липса на анализ в контекста на материалните разпоредби на ЗОПДНПИ и целта на закона, посочена в чл. 3. Целта на проверката, извършвана от органите по ЗОПДНПИ, била установяване дали има значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице, т.е. дали натрупването на неговото богатство можело да бъде обяснено с конституционно признатите и законово регламентирани източници -предприемаческа дейност, упражняване на свободна професия, трудов или граждански договор, наследяване и пр. (арг. от чл. 21, ал. 2, чл. 61, ал. 1, т. 2, чл. 77, ал. 4, т. 3 ЗОПДНПИ) или може обосновано да се приеме , че липсва такива източници при това за конкретно имущество.

Твърди се ,че ищецът изключително превратно бил извършил оценките на имуществото, предмет на изследването му в зависимост от това дали се явява източник на средства или представлява придобито имущество от вида на посочените §1, т. 1 от ДР. Нарушен бил отново ЗОПДНПИ и по- специално текстовете на чл. 69, ал. 2 ,съгласно които имуществото се оценявало по пазарни цени към датата на отчуждаването му и към датата на придобиването му, като естествено стандарта следвало да е еднозначен. Типичен пример за този нееднозначен подход била първоначалната оценка на недвижимото имущество.

Законът целял преодоляване на последиците от неоправданото забогатяване за сметка на други лица или обществото като цяло, забогатяване от извършване на дейност, която поначало е забранена, а не просто отнемане на цялото придобито от проверяваното лице имущество ,както било заявено с исковата молба. Доколкото поради изложените по - горе превратни тълкувания и прилагания на основни дефиниции в закона в исковата молба се правел неуспешен опит за обосноване на значително несъответствие между нетен доход и придобито имущество чрез игра на цифри, то се поддържа ,че не са обосновани законовите предпоставки на закона.

Поддържа се ,че    произволно бил посочен проверявания период - 08.07.2005г -08.07.2015г. В исковата молба не се сочело по каква причина проверката е започнала точно на 08.07.2015г. Това обаче се явявало съществено , тъй като на изследване подлежало имуществото, с което проверяваният разполагал в началото и в края на изследвания период, увеличението му през същия период от законни източници , направените през това време разходи и възникналите задължения. По време на проверката с писмено становище от ответника било заявено, че в началото на проверявания период март и април - два три месеца преди „абсолютното" начало на проверката посочено в исковата молба - 08.07.2005г той е разполагал с налични средства по отпуснати два потребителски кредита - лева от „ОББ" АД лв от „ДСК'' ЕАД. Без каквито и да е логически съждения ищецът не приемал тези суми като налични в началото на периода, но включвал всички погасителни вноски по обслужването им в разходите на ответника.

Оспорват се изцяло обстоятелствата ,посочени в раздела на исковата молба наречен „ Икономически анализ за определяне на значително несъответствие" ,като за всяка една година за изложени подробни съображения.

          След като взе предвид събраните по делото доказателства ,Окръжен съд-Видин прие за установено от фактическа страна следното :

          С Решение 72/22.02.2017 г. на К е образувано производството за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество въз основа на постъпило в ТД на К – В Т уведомление от Окръжна прокуратура – Г с вх.№ УВ-1112/ 06.07.2015 г., че на 01.07.2015 г. Окръжна прокуратура – Г е внесла постановление за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по досъдебно производство- следствено дело № 67/2014 г. по описа на Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура- Г срещу И Д ЦЕГН за престъпление по чл.255, ал.4 във вр. ал.1, т.6 във вр.чл.26, ал.1 от НК.Престъплението се състои в това, че при условията на продължаващо престъпление в периода месец юни 2010 г. до месец октомври 2010 г. в гр. Д, при упражняване на стопанска дейност от „Д“ ООД, упълномощен с пълномощно от управителя на „Д“ ООД – Л Т Л, да го представлява в качеството на управител и да представлява „Д“ ООД пред всички държавни органи, ползвал при воденото счетоводство и при представяне на информация пред ТД на НАП документи с невярно съдържание за извършени доставки, чрез които „Д“ ООД - гр. Д, приспадало неследващ се данъчен кредит в общ размер на лв. по фактури г., № г. и № г. издадени от „М“ ЕООД с. Г С и фактури № г., №г. и № г. издадени от „Цс“ ЕООД - гр. Тпотвърждавайки неистина за реалното им извършване в подадените па ЗДДС пред ТД на НАП и избегнал плащане на данъчно задължение по ЗДДС в големи размери, като в последствие данъчното задължение заедно с лихвите е внесено в бюджета в пълен размер от „Д“ ООД , което представлява престъпление по чл.255, ал.4 във вр. ал.1, т.6 във вр. чл.26, ал.1 от НК.  

В Постановление за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание е посочено, че нанесените щети в размер на 7 086 лв. са възстановени.

С решение №20 /16.05.2016 г. по АНД №9/2016 г. /л.1019 от делото ,четвърти том/Габровският окръжен съд признал обвиняемия И Д Ц,роден на *** година в гр. Бяобл. Р, живущ ***, българин, български гражданин, разведен, неосъждан, с висше образование, управител на търговско дружество, ЕГН, за НЕВИНЕН в това, при условията на продължавано престъпление, в периода от месец юни 2010 година, до месец октомври 2010 година, в гр. Д, при упражняване на стопанска дейност от „Д " ООД-гр. Д, упълномощен с пълномощно от управителя на „Д А"ООД-Л Т Л да го представлява в качеството на управител и да представлява „Д А" ООД пред всички държавни органи, да е ползвал при воденото счетоводство и при предоставяне на информация пред ТД на НАП документи с невярно съдържание за извършени доставки, чрез които „Д А" ООД-гр. Дряново приспаднало неследващ се данъчен кредит в общ размер на лева по фактури год., издадени от „М- "ЕООД-с.Г Са и фактури №№., №14/14.07.2010 год., №год., №год., издадени от „Ц С"ЕООД-гр.Т и потвърждавайки неистина за реалното им извършване в подадените декларации по ЗДДС пред ТД на НАП, да е избегнал плащането на данъчно задължение по ЗДДС в големи размери, като впоследствие данъчното задължение,заедно с лихвите, е внесено в бюджета в пълен размер от „Д     А"ООД-гр.Д,     поради     което го ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение за престъпление по чл. 255, ал. 4, във вр. ал. 1, т. 6, вр. с чл. 26, ал. 1 от НК.

          С влязло в сила решение №170 по ВНАХД №г. по АНД №9/2016 г. /лот делото ,четвърти том/Великотърновският апелативен съд е потвърдил решение №/ 16. 05. 16 г. по АНД. на Габровския окръжен съд ,с което И Д Ц от гр. Д е признат за невинен и оправдан да е извършил престъпление по чл. 255, ал. 4, вр. ал. 1, т. 6, вр. чл. 26, ал. 1 НК.

          Мотивите на Великотърновския апелативен съд са важни,тъй като съдържат основанията за оправдаването на подсъдимия И. Ц и служат като база ,въз основа на която Окръжен съд-В следва да изложи своите доводи относно наличието на пряка или косвена (предполагаема ) връзка между престъпната дейност на подсъдимия (в настоящото дело ищец)И Ц и незаконно придобитото имущество ,ако се установи такова.Мотивите са следните :

„С Постановление от 11. 06. 15 г. под. пр. № 67/ 15 г. И Ц е привлечен в качеството му на обвиняем за извършено престъпление по чл. 255, ал. 4, вр. ал. 1, т. 6, вр. чл. 26, ал. 1 НК, за това, че при условията на продължавано престъпление, в периода от месец юни 2010 г. до месец октомври 2010 г. в гр. Д, при упражняване на стопанска дейност от „Д АООД гр. Д, упълномощен с пълномощно от управителя на „ Д " ООД - Л Т Л да го представлява в качеството на управител и да представлява „ Д "ООД пред всички държавни органи, да е ползвал при воденото
счетоводство и при предоставяне на информация пред ТД на НАП
документи с невярно съдържание за извършени доставки, чрез
които „ Д А " ООД гр. Д приспаднало неследващ
се данъчен кредит в общ размер на 7 086 лева по фактури №№ 55 /, издадени от „ М
- Н - 2006 „ ЕООД - с. Г С и фактури №№ 16 / 27. 07. 10
г, /
г.,издадени от „
Ц С " ЕООД гр. Т и потвърждавайки неистина за реалното им извършване в подадените декларации по ЗДДС пред ТД на НАП, е избегнал плащането на данъчно задължение по ЗДДС в големи размери, като впоследствие данъчното задължение, заедно с лихвите, е внесено в бюджета в пълен размер от „ Д А" ООД гр. Д. С постановление от 29. 06. 15 г. за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание представител на Окръжна прокуратура е внесъл в Окръжен съд Г сл. д. № 67 / 15 г. срещу И Ц с предложение за освобождаването му от наказателна отговорност и налагане на административно наказание по реда на чл. 78а НК. При така формулираното обвинение става ясно, първо, че обвиняемия Ц е упражнявал стопанска дейност в „Д А" ООД гр. Д за периода м. юни 2010 г. до м. октомври 2010 г. и на второ място, че упражняваната стопанска дейност е била на основание упълномощаване от страна на управителя на това дружество. От събраните по делото доказателства е видно, че той встъпва в правата и задълженията на управител на „Д А“ ООД" едва на 02.08.2010 г., когато управителят Л го упълномощава с посочените в нотариално завереното пълномощно - л. 104 д. пр. Следователно няма как преди тази дата Ц да е извършвал стопанска дейност от името на дружеството преди тази дата. На следващо място преди датата на упълномощаването обвиняемият е работил в дружеството като снабдител и управителя Лилов не му е възлагал писмено или устно да изпълнява дейност свързани с управлението на дружеството или представителство на същото.

Другата част на обвинението е за това, че упражнявайки стопанска дейност от името на „ Д „ ООД по силата на нотариално заверено пълномощно от името на управителя св. Л е ползвал при воденото счетоводство и при предоставяне на информация пред ТД на НАП документи с невярно съдържание за извършени доставки, а именно - фактури №№ 55 / 10г, издадени от „ М - " ЕООД - с. Горна С и фактури №№ 16 / г. издадени от „ Ц С " ЕООД, в които е потвърдил неистина за реално осъществяване на сделки по тези фактури по подадените декларации по ЗДДС пред ТД на НАП, и по този начин избегнал плащането на данъчно задължение и е приспаднат неследващ се данъчен кредит в размер на лв. В съдебно заседание тази сума е коригирана от назначената допълнителна     икономическа     експертиза     от     лв.     по инкриминирани една фактура за м. юли 2010 и 2 фактури за м. август 2010 г. Доказателствата по делото категорично сочат, че след упълномощаването на Ц от управителя, функциите, правата и задълженията фактически изпълнявала св. Па без да е упълномощавана. Това най - вече важи за представителството пред ТД на НАП. Именно П изготвяла справките - декларации по ЗДДС, ведно с дневниците за покупко -продажби чрез наличния софтуерен продукт, които подписвала лично и като е използвала електронния подпис на управителя на дружеството, които подавала към ТД на НАП. Няма данни това да е вършил обвиняемия Ц. Поради това, той не е осъществил от обективна страна изпълнителното деяние по чл. 255, ал. 1, т. 6, пр. 2 НК - да използвал документ с невярно съдържание. При анализа на доказателствата правилно първоинстанционния съд е констатирал това, както и че доказаното съставянето на пет фактури предмет на обвинението, за това деяние по чл. 255, ал. 1, т. 6, пр. 1 НК Ц не е привлечен в качеството му на обвиняем и не му е предявявано обвинение.

Съдебно - почерковата експертиза е категорична, че 3 бр. фактури издадени от „ М и „ ЕООД за периода м. юни не са писани от Ц, още повече, че за получател в тези фактури е вписан управителя Л. Същата експертиза сочи, че фактури под №№ г. са писани от Ц. Но от субективна страна както правилно е приел и съда по същество, не може да се приеме, че обвиняемия е съзнавал неверността на отразените в тях обстоятелства, ако изобщо тези обстоятелства са неверни. Св. К твърди, че посочените във фактурите части за автомобили, масла, гуми и др. действително са получавани, като за получаването   им   предварително се подавала   поръчка чрез св.Петрова ,до управителя или пълномощника му. Три са съставени през м. юли 2010 г., когато все още обвиняемия не е бил упълномощен от Л. За начина на изготвяне на фактурите св. А, твърди, че ги е подписвал предварително с поставен печат на „ Ц „ ЕООД на празни бланки. Поради това първостепенният съд правилно е съпоставил тези показания с обясненията на Цв, че е възможно лице ,доставило вписаните резервни части, гуми и масла, да се е представило за А,с когото не се познава, както и че е съставял такива фактури и ги е подписвал. По тези фактури е извършвано плащане, за издадени и РКО - л. 26 - 30 д. пр. ,включени са в дневниците за покупко - продажби. За извършеното плащане удостстоверява и допълнителната счетоводна експертиза, както и показанията на П, че е броила сумата. От друга страна, както правилно е констатирал първоинстанционния съд, е че плащането за м юли по три РКО са съставени на 02. 05. 11 г, когато обвиняемия е напуснал дружеството, а плащането за м. август са издадени два РКО на 30. 11.11 г. С оглед на изложеното и въззивната инстанция намира ,че обвинението не е доказано и от субективна страна. Поради това решението   на   Габровския   окръжен   съд   като   обосновано и законосъобразно следва да бъде потвърдено. „

 

С Решение 72/22.02.2017 г. на К е образувано производството за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество въз основа на постъпило в ТД на К – В Т уведомление от Окръжна прокуратура – Г с вх.№ УВ-11г., че на 01.07.2015 г. Окръжна прокуратура – Г е внесла постановление за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по досъдебно производство- следствено дело № 67/2014 г. по описа на Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура- Г срещу И Д Ц, ЕГН за престъпление по чл.255, ал.4 във вр. ал.1, т.6 във вр.чл.26, ал.1 от НК.

С Протокол № ТД05ВТ/УВ - 4195/08.07.2015 г. е образувана проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на лицето И Д Ц, ЕГН.

В хода на проверката са извършени справки в системите на: НБД „Н”, Търговски регистър, ПИС „С“, Н И, А „К“, ИА „Морска администрация“, „Централен депозитар“, Патентно ведомство на Република Б и са изпратени запитвания до: Служби по вписванията при РС – В Т, Д, Т, ГС, Р, Т Б, В, К, ОД на МВР, сектор „ПП“– Г, ОД на МВР – Г- пътувания в чужбина, ТД на НАП – В. ТОбщина Д Звено „МДТ”, Община С звено „МДТ“, Община Г, звено „МДТ“, Общинска служба „Земеделие“ Д, ДФ „ Земеделие“ гр. София, КТИ Г, ТП НОИ и РУСО- Г, ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация”, Централен регистър на особените залози, Агенция “Митници”, всички регистрирани в Република Б банки и техните клонове.

От извършената проверка са установени гражданското състояние на ответника ,придобитите от него недвижими имоти ,декларираните и заплатени данъци и пр. ,като последните факти не се оспорват по същество от ответника.

От направена справка в Търговски регистър и ПИС „С“ с протокол № ТД05ВТг., се установява, че за проверяваното лице И Д Ц, ЕГН, има вписвания относно участието му в собствеността и/или управлението на търговски дружества и кооперации, както следва:

 1. ”И” ЕООД, ЕИК, основано на 16.02.2010 г. със седалище и адрес на управление: гр. Д ул.”. По данни от Търговския регистър „И” ЕООД, ЕИКе пререгистрирано в търговския регистър на 29.05.2012 г.

Лицето М Д К, ЕГН на 06.12.2010 г. прехвърля на И Д Ц, ЕГНсвоето дялово участие в търговското дружество в размер на 8 лв. за сумата общо от 8 лв.

Лицето И Д ЦЕГН към 06.12.2010 г. притежава от капитала на Дружеството в размер на лв. Дружеството не е придобивало движимо и недвижимо имущество.”И” ЕООД, ЕИК е контролирано юридическо лице по смисъла на § 1, т. 2, „а“ от ЗОПДНПИ в периода от 06.12.2010 г. до края на проверявания период.

От направена справка в Търговски регистър и ПИС „С“ с протокол № ТД05ВТ/ г., във връзка с производство по отнемане, се установява, че И Д Ц е прекратил дяловото си участие в ”И” ЕООД след проверявания период. С Договор за покупко - продажба на дружествени дялове от 09.08.2016 г. И Д Ц, продал своите четири дяла по два лева всеки на на лицето КГ И с ЕГН за сумата общо от осем лева.

Ответникът И Д Ц, ЕГН участва в управлението на следните юридически лица - неправителствени организации през проверявания период:

 1. Сдружение “У с к” с Сдружение - юридическо лице, неправителствена организация. Сдружението е регистрирано по решение №г. на Габровски окръжен съд, по фирмено дело г. Седалище и адрес на управление: гр. Г, община Г, ул.”“,. Проверяваното лице е само член на УС на Сдружението. Сдружението не е контролирано по смисъла на § 1, т. 2 от ЗОПДНПИ.
 2. Сдружение “С к по с и д- гр. Д” с Булстат. Сдружение - юридическо лице, неправителствена организация. Сдружението е регистрирано по решение №г. на Габровски окръжен съд, по фирмено дело № г. Седалище и адрес на управление: гр. Д Д, ул.”. Проверяваното лице е Председател и член на УС на Сдружението. Сдружението не е контролирано по смисъла на § 1, т. 2 от ЗОПДНПИ.
 3. Сдружение “С к по р” с Булстат. Сдружение - юридическо лице, неправителствена организация. Сдружението е регистрирано по решение №г. на Габровски окръжен съд, по фирмено дело № г. Седалище и адрес на управление: гр. Д, община Д, ул.”. Проверяваното лице е Председател и член на УС на Сдружението. Сдружението не е контролирано по смисъла на § 1, т. 2 от ЗОПДНПИ.
 4. Сдружение “Спортен клуб-полицейска защита” с Булстат 107585116. Сдружение - юридическо лице, неправителствена организация. Сдружението е регистрирано по решение №г. на Габровски окръжен съд, по фирмено дело г. Седалище и адрес на управление: гр. Д, община Д, ул.”. Проверяваното лице е само член на УС на Сдружението. Сдружението не е контролирано по смисъла на § 1, т. 2 от ЗОПДНПИ.
 5. Сдружение “С к К” с Булстат. Сдружение - юридическо лице, неправителствена организация. Сдружението е регистрирано по решение №г. на Габровски окръжен съд, по фирмено дело № 565/2006 г. Седалище и адрес на управление: гр. Д, община Д, ул.” Проверяваното лице е само член на УС на Сдружението. Сдружението не е контролирано по смисъла на § 1, т. 2 от ЗОПДНПИ.

От справка в НС „ИКАР” /протокол № ТД05ВТ/ Служби по вписванията: гр. Д/писмо № 257/г./ гр. Т/писмо № гр. Г/писмо № г./, гр. С /писмо № г./, гр. В Т /писмо №г./ гр. Т /писмо № г./, гр. Р/писмо № 984-г./, гр. В /писмо № г./, гр. Б/писмо № г./, гр. К /писмо № 163/30.07.2015 г./, Община Д „МДТ“/писмо № г./, Община Г „МДТ“/писмо № МДТ-г./, Община Севлиево „МДТ“/писмо № ДД-3-А-03. г./, ТД на НАП – В Т- офис Г/писмо № г., ТД на НАП – В - офис Р /писмо № 22881#1/22.07.2015 г. се установява, че за И Д Ц, ЕГН има вписвания за придобити, отчуждени и налични недвижими имоти, но за бившата му съпруга М Т Ц, ЕГН и за търговското дружество с негово дялово участие няма вписвания през проверявания период:

Установява се по безспорен начин от събраните по делото доказателства и не се оспорва от ответника ,че преди проверявания период ответникът И Д Ц придобил следните недвижими имоти придобити на територията на Служба по вписвания гр. Д, както следва:

С ДД по чл.14, чл.27 и § 2 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗМДТ с вх.№ В-г. И Ц декларирал придобит недвижим имот с нотариален акт г. на Районен съд Дряново. Недвижимия имот се намира в гр. Д, на ул. „с декларирана площ от в.м. и втори етаж със застроена площ. заедно с мазе с площ от м, таван площ. и стопанска постройка с площ кв.м.;

С нотариален акт за право на собственост на недвижим имот № г. по описа на нотариус с рег. № с район на действие РС Д и по описа на Служба по вписвания гр. Д, с вх. рег. №., акт № №. на основание чл.483, ал.1 от ГПК И Д Ц, ЕГН е признат за собственик на втори жилищен етаж, от масивна двуетажна жилищна сграда, със застроена площ от кв.м., построена в поземлен имот № по кадастралния план на гр. Д, за който е отреден УПИ Х-от кв.7 по регулационния план на гр. Д, при граници и съседи на поземления имот: улица, ПИ №ПИ № ПИ №, ПИ № ПИ № с ½ идеална част от общите части на сградата. Данъчната оценка на недвижимия имот е в размер

Недвижимият имот е придобит преди проверявания период и не са извършени СМР по недвижимия имот през проверявания период.

От направена справка в НС „И” /протокол № ТД05ВТ/УВ-г./ и от приложен НА към отговора на лицето, относно даване на писмени обяснения на основание чл. 28, ал.2, т.1 и ал. 2 от ЗОПДНПИ, получен с писмо вх. № г., във връзка с производство по отнемане, се установява, че И Д Ц с Нотариален акт за прехвърляне на недвижим имот като даване вместо изпълнение с. по описа на нотариуса, вписан в регистъра на Нотариалната камара с № и по описа на СВ Д, вх. рег №г., акт г. е прехвърлил собствеността на описания недвижим имот на следните лица: Н. Д Д с ЕГН (сестра) и на МС Д с ЕГН, (племеник ), като даване вместо изпълнение на парично задължение в размер лв. И Д Ц си запазва правото на ползване на имота. Представените от проверяваното лице, доказателства относно възникналите финансови задължения по прехвърлянето на този недвижим имот са подробно отразени в раздел „ Декларация по чл. 57 от ЗОПДНПИ“.

Установява се по безспорен начин от събраните по делото доказателства и не се оспорва от ответника ,че през проверявания период ответникът И Д Ц придобил следните недвижими имоти :

Недвижими имоти придобити на територията на Служба по вписвания гр. Дряново, както следва:

 1. С нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № по описа на нотариус с рег. № с район на действие РС Д и по описа на Служба по вписвания гр. Дс вх. рег. №., акт №. с който лицето Й С П, ЕГН чрез пълномощника си И Д Ц, ЕГН продава на И Д Ц, ЕГНследния свой собствен недвижим имот:

Широколистна гора с площ от кв.м., находяща се в местността „Л“, съставляваща имот № парцел трети от масив по картата на землището на с. Г, с код по ЕКАТТЕ, общ. Д, с начин на трайно ползване: дървопроизводителна горска площ, при граници и съседи: имот №, имот №- полски път на общ. Д, имот №и имот № - полски път на общ. Д за сумата лв. Данъчната оценка на недвижимия имот е в размер на.

Вписана е възбрана върху гореописания имот, във връзка с изпълнително дело №, образувано въз основа на Изпълнителен лист издаден на 07.12.2012 г. от Районен съд гр. Дряново, на основание Заповед за незабавно изпълнение /члг. на Районен съд Д, по молба на „М К“ ЕООД, ЕИК срещу длъжника И Д Ц.

С писмо с вх. № ТД05ВТ/УВ-. е получен отговор от ЧСИ, заедно с приложени копия на документи, включително и от последната проведена публична продан за този имот. С Протокол за обявяване на купувач от 09.03.2017 г., за купувач на този имот е обявен П Т К с ЕГН. Обявеният купувач на имота е предложил сумата лв., при което същият е заплатил в законоустановения срок обявената цена за придобиване на имота. Към настоящия момент няма влязло в сила Постановление за възлагане на недвижимия имот.

 1. С нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № г. по описа на нотариус с рег. № с район на действие РС Д и по описа на Служба по вписвания гр. Д, с вхг., акт № 85/2012 г, том I, дело № 56/2009 г. с който лицето Н С Т, ЕГН, чрез пълномощника си С Н Т, ЕГН продава на И Д Ц, ЕГНследните свои собствени недвижими имоти:

2.1 Широколистна гора с площ от.м., находяща се в местността „к“, съставляваща имот № от / по картата на землището на с. Г, с код по ЕКАТТЕ , общ. Д. с начин на трайно ползване: дървопроизводителна горска площ , при граници и съседи: - водно течение на МОСВ, имот №, имот № 3, имот №, имот и имот № - горски път.

Вписана е възбрана върху гореописаният имот, във връзка с изпълнително дело № образувано въз основа на Изпълнителен лист издаден на 07.12.2012 г. от Районен съд гр. Д, на основание Заповед за незабавно изпълнение/чл.417/ по ЧГД г. на Районен съд Дпо молба на „М К“ ЕООД, ЕИК, срещу длъжника И Д Ц.

С писмо с вх. № ТД05ВТ/. е получен отговор от ЧСИ, заедно с приложени копия на документи, включително и от последната проведена публична продан за този имот. С Протокол за обявяване на купувач от 09.03.2017 г., за купувач на този имот е обявен П Т К с ЕГН Обявеният купувач на имота е предложил сумата лв., при което същият е заплатил в законоустановения срок обявената цена за придобиване на имота.

2.2 Широколистна гора с площ от кв.м., находяща се в местността „бсъставляваща имот № /парцел / по картата на землището на с. Г, с код по ЕКАТТЕ, общ. Д, с начин на трайно ползване: дървопроизводителна горска площ, при граници и съседи: имот №, имот №, имот № , имот № и имот № за сумата общо за двата имота от. Данъчната оценка общо на двата недвижими имота е в размер на.

Вписана е възбрана върху гореописаният имот, във връзка с изпълнително дело №, образувано въз основа на Изпълнителен лист издаден на 07.12.2012 г. от Районен съд гр. Д, на основание Заповед за незабавно изпълнение/чл.417/ по ЧГД г. на Районен съд Д, по молба на „М К“ ЕООД, ЕИК, срещу длъжника И Д Ц

С писмо с вх. № /31.03.2017г. е получен отговор от ЧСИ, заедно с приложени копия на документи, включително и от последната проведена публична продан за този имот. С Протокол за обявяване на купувач от 09.03.2017 г., за купувач на този имот е обявен П Т К с ЕГН. Обявеният купувач на имота е предложил сумата от лв., при което същият е заплатил в законоустановения срок обявената цена за придобиване на имота.

 1. С нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот №г. по описа на нотариус с рег. № с район на действие РС Дряново и по описа на Служба по вписвания гр. Дряново, с вх. рег. № акт № 8/2007 г, том V, дело № г. с който лицата: Н Г Д, ЕГН, Д Г К, ЕГН и К К ГЕГН, чрез пълномощника си П А Т, ЕГН, продават 1/3 идеална част на П А Т, ЕГН и 2/3 идеални части на И Д Ц, ЕГН от следния свой собствен недвижим имот:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ кад. № 2 от кадастрален район 503 по кадастралната карта на с. Г, с код по ЕКАТТЕ общ. Д с площ от 717 кв.м., при граници и съседи: от две страни улици, ПИ на ПД С и земеделски земи ведно с построената в него двуетажна, паянтова жилищна сграда, със застроена кв.м. за сумата от лв. Данъчната оценка на недвижимия имот е в размер на 1 лв.

С нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот №г. по описа на нотариус с рег. № 372 с район на действи и по описа на Служба по вписвания гр. Д. с вх. рег. 06.2008 г., акт № е РС Д. г. с който лицата: П А Т, ЕГН, П Тодорова Т, ЕГН и И Д Ц, ЕГН, продават на Д Г Г и съпругата му, 1/3 идеална част на П А Т, ЕГН и идеални части от И Д Ц, ЕГН от следния техен собствен недвижим имот:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ кад. № 2 от кадастрален район 503 по кадастралната карта на с. Г, с код по ЕКАТТЕ, общ. Д с площ от 717 кв.м., при граници и съседи: от две страни улици, ПИ на П Д С и земеделски земи ведно с построената в него двуетажна, паянтова жилищна сграда, със застроена площ.м. за сумата от лв. Данъчната оценка на недвижимия имот е в размер на.

Недвижими имоти придобити на територията на Служба по вписвания гр. Т, както следва:

 1. С нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № г. по описа на нотариус с рег. № 516 с район на действие Районен съд гр.Т и по описа на Служба по вписвания гр. Т, с вх. рег. № г., акт г. том II, дело № г. с който лицата ЕГН, ЕГН И и Д, ЕГН, чрез пълномощника си И Д Ц, ЕГН, продават на И Д Ц, ЕГНследните свои собствени недвижими имоти находящи се в землището на с. С х ЕКАТТЕ община Т, а именно:

1.1. имот № /, находящ се в землището на с. С ЕКАТТЕ, община Т с начин на трайно ползване залесена територия, целия с площ от дка в местността „СП- Мпри граници и съседи: имот № залесена територия на наследници на И Д Ц, имот № - залесена територия на наследници на С К Ц, имот № полски път на общ. Т и имот № залесена територия на МЗГ- ДЛ.

1.2. имот находящ се в землището на с. С ЕКАТТЕ община с начин на трайно ползване залесена територия, целия с площ от 2,106 дка в местността „С- М Д“, при граници и съседи: имот №- залесена територия на МЗГ-ДЛ, № - залесена територия на МЗГ- ДЛ, имот № - изоставена нива на земи по чл. 19 от ЗСППЗ и имот № - залесена територия на наследници на Р И Д.

1.3. имот № 114050/сто и четиринадесет хиляди и петдесет/, находящ се в землището на с. Ст ЕКАТТЕ, община Т с начин на трайно ползване залесена територия, целия с площ дка в местността „Б- Г Р“, при граници и съседи: имот № залесена територия на наследници на П Й Д, №- залесена територия на МЗГ - НУГ, имот - горски път на МЗГ- ДЛ, имот - залесена територия на МЗГ - НУГ, имот № - нива на наследници на П К, имот № - нива на наследници на К Д Н. Сумата общо за трите имота е в размер на лв. Данъчната оценка общо на трите недвижими имота е в размер на.

Върху гореописаните имоти с искане до Служба по вписванията гр. Т от 30.04.2013 г., порг. на ЧСИ К Д рег. № с Район на действие Окръжен съд гр. П, е вписана възбрана, във връзка с изпълнително дело №, образувано въз основа на Изпълнителен лист издаден на 07.12.2012 г. от Районен съд гр. Д, на основание Заповед за незабавно изпълнение/чл.417/ по ЧГД г. на РС Д, по молба на „М К ЕООД, ЕИК, срещу длъжника Ив Д Ц.

 1. С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № г. по описа на нотариус с рег. № 516 с район на действие РС Т и по описа на Служба по вписвания гр. Т, с вх. рег. № г., акт г, том III, дело № г. с който лицата Р Р И ЕГНи Т Р М, ЕГН, чрез пълномощника си И Д Ц, ЕГН, продават на И Д Ц, ЕГН от следните свои собствени недвижими имоти- придобити по наследство находящи се в землището на с. П, община Т, а именно:

2.1. имот № /, в землището на с. П с ЕКАТТЕ, община Т, с площ от декара, начин на трайно ползване нива, категория на земята при неполивни условия - Десета /с площ /, Пета /с площ от дка/, на местността „Ш“, при граници и съседи: имот № – нива на наследници на КП Н, имот № - пасище, мера на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № пасище мера на Ц С Д, имот № - пасище мера на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот №- полски път на общ. Т, имот № - залесена територия на МЗГ- НУГ, имот № - път-IV клас на общ. Т и имот №- залесена територия на МЗГ - ДЛ.

С Постановление за възлагане на недвижим имот от 08.07.2014 г. на ЧСИ З В рег. №, с Район на действие Окръжен съд Г, във връзка с изпълнително дело №и проведена публична продан в периода от 07.04.2014 г. до 07.05.2014 г., имотът е възложен на М Й Д, ЕГН за сумата от лв., която е внесена в законния едноседмичен срок.

2.2. имот № /, в землището на с. П с ЕКАТТЕ, община Т, с площ от декара, начин на трайно ползване нива, категория на земята при неполивни условия-Пета категория, на местността „Ш“, при граници и съседи: имот №– нива на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ имот №- дървопроизводителни площи на Л Т К, имот № полски път на общ. Т, имот № - пасище мера на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот № - нива на наследници на И С К, имот №- път-IV клас на общ. Т

С Постановление за възлагане на недвижим имот от 08.07.2014 г. на ЧСИ З В рег. № 734, с Район на действие Окръжен съд Г, във връзка с изпълнително дело № и проведена публична продан в периода от 07.04.2014 г. до 07.05.2014 г., имотът е възложен на М Й Д, ЕГНза сумата лв., която е внесена в законния едноседмичен срок.

2.3. имот № /, находящ се в землището на с. С, ЕКАТТЕ 6, община Т, с площ от 3,700 дка, с начин на трайно ползване залесена територия, в местността „С-М Д“, при граници и съседи: имот № - залесена територия на наследници на Н М И, № - залесена територия на МЗГ- ДЛ, имот № - на наследници на И Д Ц и имот изоставена нива на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ. Покупна цена на общо трите имота е в размер лв. Данъчната оценка общо на трите недвижими имота е в размер лв.

3 С нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № г. по описа на нотариус с рег. №с район на действие РС Т и по описа на Служба по вписвания гр. Т, с вх. рег. № г, том II, делг. с които лицето С И Д, ЕГН, продава на ИД Ц, ЕГН следните свои собствени недвижими имоти находящи се в землището на с. Ф, община Т, а именно:

3.1 имот № /, с площ от, начин на трайно ползване залесена територия, частна собственост, имотът попада в К, с площ, вид на гората - иглолистна в местността „З“, при граници и съседи: № - залесена територия на С И Дводно течение на държавата МОСВ, №- пасище, мера на наследници на Б

П

-пасище, мера на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ и №- просека на МЗГ-Д, за сумата лв. Данъчната оценка на описания имот лв.

3.2 имот №/триста и четиринадесет, нула, двадесет/, с площ от дка, начин на трайно ползване залесена територия, частна собственост, имотът попада в пототдел К, с площ дка, вид на гората - иглолистна в местността „З“, при граници и съседи: залесена територия на С И Д, №- полски път на община Т, №- залесена територия на МЗГ-ДЛ, № полски път на община Т. Имотът е образуван от имот № и е купен за сумата от Данъчната оценка на описания имот.

3.3. имот № /триста и четиринадесет, нула, двадесет и едно/, с площ от дка, начин на трайно ползване залесена територия, частна собственост, имотът попада в отдел 161, пототдел К, с площ от дка, вид на гората - иглолистна в местността „ЗА“, при граници и съседи: № 100100- полски път на община Т № - залесена територия на С И Д, № 0- полски път на община Т, № - водно течение на държавата МОСВ, № - залесена територия на С И Д, № - просека на МЗГ-ДЛ. Имотът е образуван от имот № и е продаден за сумата от. Данъчната оценка на описания имот

Върху гореописаните имоти с искане до Служба по вписванията гр. Т от 30.04.2013 г., пор. №г. на ЧСИ К Д рег. № 818, с Район на действие Окръжен съд П, е вписана възбрана, във връзка с изпълнително дело №, образувано въз основа на Изпълнителен лист издаден на 07.12.2012 г. от Районен съд гр. Д, на основание Заповед за незабавно изпълнение/чл.417/ по ЧГД № г. на Районен съд гр. Д молба на „М К“ ЕООД, ЕИК, срещу длъжника И Д Ц.

Недвижими имоти придобити на територията на Служба по вписвания гр. Г, както следва:

 1. С нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № г. по описа на нотариус с рег. № 093 с район на действие РС Г и по описа на Служба по вписвания гр., с вх. рег. Х, дело г. с който лицата С. И. П,. ЕГН В. Ц. С., ЕГН и М .И. Г., ЕГН .продават на И. Д. Ц.ЕГН . следните свои собствени недвижими имоти находящи се в землището на с. К. ЕКНМ .община Г., а именно:

1.1. нискостъблени дървесни видове/акация, гледичия/ в местността „общото“, с площ на целия имот дка, представляващ имот № /, по картата на землището на с. К.ЕКНМ, община Г., при граници и съседи: имот № 180010- ниви/орна земя/ на наследници на Д. И. Д.имот № посевни площи, стопанисвани от Общината, имот № И. С. Й.№ 180005- нискостъблени дървестни видове/акация, гледици/ на наследници на К. А. К., № посевни площи на наследници на В. П. К.

1.2. широколистна гора в местността „общото“, с площ на целия имот, представляващ имот № /, по картата на землището на с. К., ЕКНМ, община Г. при граници и съседи: имот № - широколистна гора на наследници на И. М. И., имот № широколистна гора на наследници на Р. Д. Д., имот № широколистна гора на наследници на В. Ц. С., имот № ливада,земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ полски път на общ. Т. и имот № залесена територия на МЗГ- ДЛ.

1.3. широколистна гора в местността „П.“, с площ на целия имот от 1,007 дка, представляващ имот № и пет/, по картата на землището на с. К., ЕКНМ община Г. при граници и съседи: имот №- ниви/орна земя/ на Д. К. Д., имот №- ниви/орна земя/ на стопанисване от Общината, имот № - широколистни дървесни видове на наследници на И. Д. П. № - широколистни дървесни видове на наследници на И. К. Л., №   широколистни дървесни видове на наследници на М. Ц. П.. Общо трите имота са купени за сумата от 516,70 лв. Данъчната оценка общо на трите имота е в размер.

Върху гореописаните имоти с искане до служба по вписванията гр. Г. от 25.04.2013 г., вписана в. на ЧСИ К. Д. рег. № Район на действие Окръжен съд П., е вписана възбрана, във връзка с изпълнително дело № въз основа на Изпълнителен лист издаден на 07.12.2012 г. от Районен съд гр. Д., на основание Заповед за незабавно изпълнение/чл.417/ по ЧГД. на Районен съд гр. Д., по молба на „М. К.“ ЕООД, ЕИК срещу длъжника И. Д. Ц.

 

Недвижими имоти придобити на територията на Служба по вписвания гр. С. както следва:

 1. С нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № г. по описа на нотариус с рег. № 300 с район на действие РС С. и по описа на Служба по вписвания гр. С., с вх. рег. № г, том 1, дело № 29/2009 г. с който лицето Й. С. П., ЕГН чрез пълномощника си И. Д. Ц, ЕГН продава на И. Д. Ц. ЕГН., при условията на чл. 38 от ЗЗД, собствения си недвижим имот, придобит по наследство находящ се в землището на с. Б., община С., а именно:

Дървопроизводителна горска площ, с площ от дка, представляваща имот /, находящ се в местността „г.“, в землището на с. Б. община С., по картата на възстановената собственост на землището, при граници на имота: № - дървопроизводителна площ на наследници на Д. И. К., - полски път на Община Д. № - дървопроизводителна площ на наследници на Ц. К. Ц. № нива на наследници на К. К. Г. , № - изоставена нива на Община Д., за сумата Данъчната оценка на гореописания имот възлиза лв.

Върху гореописаният недвижим имот с искане до Служба по вписванията гр. С. от 29.08.2013 г., г. на ЧСИ З. В. рег. № 734, с Район на действие Окръжен съд Г. е вписана възбрана, във връзка с изпълнително дело, образувано въз основа на Изпълнителен лист издаден на 07.12.2012 г. от Районен съд гр. Д. на основание Заповед за незабавно изпълнение/чл.417/ по ЧГД № г. на Районен съд гр. Д., по молба на „М. К.“ ЕООД, ЕИК ., срещу длъжника И. Д. Ц.

Недвижими имоти придобити на територията на Служба по вписвания гр. В. Т. както следва:

 1. С нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № по описа на нотариус с рег. № 347 с район на действие Районен съд В. Т. и по описа на Служба по вписвания гр. В. Т. с вх. рег. г. с който лицата: Н. Д. Р., ЕГН, И. Д. Р., ЕГН. и Д. Д. М., ЕГН.., продават на И. Д. Ц. ЕГН., собствения си недвижим имот, находящ се в землището на с. В. В., община В. Т. а именно:

         Залесена територия от дка,отдел/подотдел 97 ж от . дка - широколистна гора в местността „П. у.“, в землището на с. В., общ. В. Т., съставляваща имот № /, при граници: № залесена територия на наследници. на Д. Г. Г. Т. залесена територия на МЗГ-ДЛ/ДДС, № - залесена територия на наследници на Н. Т. В., - изоставена нива на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, за сумата Данъчната оценка на имота

Върху гореописаният недвижим имот с искане до Служба по вписвания гр. В. Т. от 30.08.2013 г., пор. №г. на ЧСИ З. В. рег. № 734, с Район на действие Окръжен съд гр. Г., е вписана възбрана, във връзка с изпълнително дело №, образувано въз основа на Изпълнителен лист издаден на 07.12.2012 г. от Районен съд гр. Д., на основание Заповед за незабавно изпълнение/чл.417/ по ЧГД г. на Районен съд гр. Д. по молба на „М. К.“ ЕООД, ЕИК срещу длъжника И. Д. Ц..

Недвижими имоти придобити на територията на Служба по вписвания гр. В., както следва:

 1. С нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № г. по описа на нотариус с рег. № 488 с район на действие РС В. и по описа на Служба по вписвания гр. В.с вх. рег. том ХIХ, дело г. с който „М. К.“ ЕООД, ЕИК, със седалище и адрес на управление: гр. П., ул.“ представлявано от управителя М. М. С. ЕГН., продава на И. Д. Ц. ЕГН., чрез пълномощника му Х. А. Д., ЕГН. следните недвижими имоти общо за сумата от лв., а именно:

1.1. Дървопроизводителна горска площ, находяща се в землището на с. М. общ. Г., обл. В. ЕКАТТТЕв местността „К.“, съставляваща имот № /, по картата на възстановената собственост, при граници и съседи: Дървопроизводителна площ на Ц. Ц. Г., № на общ. Г.№ Дървопроизводителна площ на Й. В. С., №- пасище мера на община Г.. Данъчната оценка на имота е Върху гореописаният недвижим имот с искане до Служба по вписвания гр. В. от 09.01.2013 г., вписана в на ЧСИ К. Д. рег. № 818, с Район на действие Окръжен съд гр. П., е вписана възбрана, във връзка с изпълнително дело №, образувано въз основа на Изпълнителен лист издаден на 07.12.2012 г. от Районен съд гр. Д-, на основание Заповед за незабавно изпълнение/чл.417/ по ЧГД г. на Районен съд гр. Д., по молба на „М. К.“ ЕООД, ЕИК .срещу длъжника И. Д. Ц., ЕГН .

*.2. Дървопроизводителна горска площ от 4,000 дка, находяща се в землището на с. М. общ. Г., обл. В. ЕКАТТТЕ в местността „К.“, съставляваща имот /, по картата на възстановената собственост, при граници и съседи: № - Дървопроизводителна площ на В. Т. С., № на МЗГ-ДЛ/ДДС, № Дървопроизводителна площ на В. К. С., № Горски път на МЗГ-ДЛ/ДДС. Данъчната оценка на имота е Върху гореописаният недвижим имот с искане до Служба по вписвания гр. В. от 09.01.2013 г., вписана вх.рег. №г. на ЧСИ К. Д. рег. № 818, с Район на действие Окръжен съд гр. П. е вписана възбрана, във връзка с изпълнително дело №, образувано въз основа на Изпълнителен лист издаден на 07.12.2012 г. от Районен съд гр. Д., на основание Заповед за незабавно изпълнение/чл.417/ по ЧГД г. на Районен съд гр. Д., по молба на „М. К.“ ЕООД, ЕИК, срещу длъжника И. Д. Ц., ЕГН

*.3. Дървопроизводителна горска площ от 9,002 дка, находяща се в землището на с. М., общ. М., обл. В.ЕКАТТТЕв местността „Р.“, съставляваща имот /, по картата на възстановената собственост, при граници и съседи: № - Дървопроизв. площ на насаледници на К. И. Л., № Дървопроизводителна площ на наследници на Й. Д. Р., № - Дървопроизводителна площ на „Б.“ ООД, №- Горски път на М.-Д.. Данъчната оценка на имота е .

Върху гореописаният недвижим имот с искане до Служба по вписвания гр. В. от 09.01.2013 г., вписана в. на ЧСИ К. Д. рег. № 818, с Район на действие Окръжен съд гр. П., е вписана възбрана, във връзка с изпълнително дело №, образувано въз основа на Изпълнителен лист издаден на 07.12.2012 г. от Районен съд гр. Д, на основание Заповед за незабавно изпълнение/чл.417/ по ЧГД № 699/2012 г. на Районен съд гр. Д, по молба на „М. К.“ ЕООД, ЕИК, срещу длъжника И. Д. Ц,. ЕГН

*.4. Широколистна гора с площ, находяща се в землището на с. П., общ. М., обл. В., ЕКАТТТЕ в местността „К. п.“, съставляваща имот № /, по картата на възстановената собственост, при граници и съседи: № широколистна гора на В И П, № - широколистна гора на наследници на Б. И. В., № широколистна гора на МЗГ-ДЛ, № - широколистна гора на наследник на В. В. В., № широколистна гора на П. С. Г, полски път на Общината- Км. П.Данъчната оценка на имота

С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 42/17.11.2011 г. , г. по описа на нотариус с рег. № 488 с район на действие РС В. и по описа на Служба по вписвания гр. В., с вх. г., акт № 172/2011 г, том ХХ, дело № 3542/2011 г. с който „М. К.“ ЕООД, ЕИК., със седалище и адрес на управление: гр. П., ул.“. представлявано от управителя М. М. С. ЕГН., купува от И. Д. Ц. ЕГН. чрез пълномощника му М. М. С. ЕГН. Данъчната оценка на имота е

1.5. Широколистна гора с площ находяща се в землището на с. П., общ. М. обл.В., ЕКАТТТЕв местността „Б., съставляваща имот /двеста и седемдесет и седем хиляди и три/, по картата на възстановената собственост, при граници и съседи: № - широколистна гора на П. В. П., № горски път на МЗГ-ДЛ, № широколистна гора на наследници на Й. К. Й. № широколистна гора на Община М.Данъчната оценка на имота.

Върху гореописаният недвижим имот с искане до Служба по вписвания гр. В.от 09.01.2013 г., вписана в г. на ЧСИ К. Д. рег. № 818, с Район на действие Окръжен съд гр. П. е вписана възбрана, във връзка с изпълнително дело №, образувано въз основа на Изпълнителен лист издаден на 07.12.2012 г. от Районен съд гр. Д.на основание Заповед за незабавно изпълнение/чл.417/ по ЧГД г. на Районен съд гр. Д., по молба на „М. К.“ ЕООД, ЕИК, срещу длъжника И. Д. Ц., ЕГН.

*.6. Широколистна гора с площ от дка, находяща се в землището на с. П., общ. М. обл. В., ЕКАТТТЕв местността „В.“, съставляваща имот № /, по картата на възстановената собственост, при граници и съседи: № горски път на МЗГ-ДЛ, широколистна гора на наследници на Н. П. Т., № - горски път на МЗГ-ДЛ, широколистна гора на „Г. АД, № - широколистна гора на наследници на В. И. В., № широколистна гора на наследници на М. Р. М. № - широколистна гора на „Г.“ АД. Данъчната оценка на имота

С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 42/17.11.2011 г. , г. по описа на нотариус с рег. № 488 с район на действие РС В. и по описа на Служба по вписвания гр. В., с вх. рег. № 7146/17.11.2011 г., г. с който „М. К.“ ЕООД, ЕИК, със седалище и адрес на управление: гр. П. ул.“, представлявано от управителя М. М. С., ЕГН., купува от И. Д. Ц., ЕГН., чрез пълномощника му М. М. С., ЕГН. Данъчната оценка на имота е лв.

1.7. Дървопроизводителна горска площ от дка, находяща се в землището на с. М. л., общ. Г., обл. В., ЕКАТТТЕ.в местността „Д.“, съставляваща имот № …/четиристотин двадесет и три хиляди и седемнадесет/, по картата на възстановената собственост, при граници и съседи: №..- горски път на МЗГ-ДЛ/ДДС, № 423002- Дървопроизводителна площ на наследници на К. И. Б., землищна граница, № - Дървопроизводителна площ на „Е.“ ООД. Данъчната оценка на имота е

Върху гореописаният недвижим имот с искане до Служба по вписвания гр. В. от 09.01.2013 г., вписана в г. на ЧСИ К. Д. рег. № 818, с Район на действие Окръжен съд гр. П., е вписана възбрана, във връзка с изпълнително дело № . образувано въз основа на Изпълнителен лист издаден на 07.12.2012 г. от Районен съд гр. Д. на основание Заповед за незабавно изпълнение/чл.417/ по ЧГД № г. на Районен съд гр. Д., по молба на „М. К. ЕООД, ЕИК, срещу длъжника И. Д. Ц., ЕГН .

*.8. Залесена горска територия с площ от дка, находяща се в землището на с. Т., общ. Б., обл. В., ЕКАТТТЕв местността „К.“, съставляваща имот № по картата на възстановената собственост, при граници и съседи: № залесена територия на наследници на В. Н. Г., № залесена територия на наследници на Г. С. Б., № 000185- язовир на общ. Б. № 066101- залесена територия на наследници на М. С. К., № 066030- залесена територия на наследници на Ф. Ц. Г. № 066031- залесена територия на наследници на Ф. Ц. Г., № 066032- залесена територия на наследници на И. К. П.. Данъчната оценка на имота е в.

С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 42/17.11.2011 г. , г. по описа на нотариус с рег. № 488 с район на действие РС В. и по описа на Служба по вписвания гр. В., с вх. рег. г., акт № г, том ХХ, дело г. с който „М. К.“ ЕООД, ЕИК . със седалище и адрес на управление: гр. П. ул.“ представлявано от управителя М. М. С. ЕГН ., купува от И. Д. Ц., ЕГН. чрез пълномощника му М М С, ЕГН. Данъчната оценка на имота е 504 лв.

2 С нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № 52/30.11.2011 г. , г. по описа на нотариус с рег. № 488 с район на действие РС В и по описа на СВ гр. В, с вх. рег. № 7615/30.11.2011 г., акт № 48/2011 г, том ХХII, дело № 3743/2011 г. с който „М К“ ЕООД, ЕИК, със седалище и адрес на управление: гр. П, ул.“П Р С“ №, представлявано от управителя М М С, ЕГН, продава на И Д. Ц, ЕГН, чрез пълномощника му Х.А Д, ЕГН, следните недвижими имоти общо за сумата от лв., а именно:

2.1. Широколистна гора, площ от 60 дка, находяща се в землището на с. В, общ. В, обл. В, ЕКАТТТЕ в местността „Л“, съставляваща имот № 077037/седемдесет и седем хиляди и тридесет и седем/, по картата на възстановената собственост, който имот по ЛУП от 2003 г. попада в отдел 121/ф, 121/м, при граници и съседи: № 077034- широколистна гора на наследници на П Н Н, № 077209- широколистна гора на МЗГ- ДЛ/ДДС, № 077210- широколистна гора на С И Г, № - широколистна гора на „Т К Г И С Р“, № - широколистна гора на Н А Й и Землищна граница. Данъчната оценка на имота е

2.2 Дървопроизводителна горска площ от 22,499 дка, находяща се в землището на с. М, общ. М, обл. В, ЕКАТТТЕ в местността „У“, съставляваща имот № 321014/триста и двадесет и една хиляди и четиринадесет/, по картата на възстановената собственост на селото, който имот по ЛУП от 2003 г. попада в отдел 329/д, при граници и съседи: № 320028- Дървопроизводителна площ на наследници на Р П Н, № 320015- Дървопроизводителна площ на наследници на Ц Н Т, № 3- Дървопроизводителна площ на И В Ц, № 321026- Дървопроизводителна площ на „Б .“ ООД, № 1- нива наследници на А И П, № 321037- Дървопроизводителна площ на И П И и др., № 321009- Дървопроизводителна площ на И П И и др., № 3210029- Дървопроизводителна площ на наследници на П М Ц, № 320031- Дървопроизводителна площ на наследници на М И Ц. Данъчната оценка на имота е 1 275,70 лв.

Върху гореописаните недвижими имоти с искане до Служба по вписвания гр. В. от 09.01.2013 г., вписана в акт № 3, том I, вх.рег. №46/10.01.2013 г. на ЧСИ К Да рег. № 818, с Район на действие Окръжен съд гр. П, е вписана възбрана, във връзка с изпълнително дело № 20128180400606, образувано въз основа на Изпълнителен лист издаден на 07.12.2012 г. от Районен съд гр. Д, на основание Заповед за незабавно изпълнение/чл.417/ по ЧГД № 699/2012 г. на Районен съд гр. Д, по молба на „М К“ ЕООД, ЕИК, срещу длъжника И Д. Ц.

 1. С нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № 147/26.07.2012 г., том I, рег. № 1986, дело № 106/2012 г. по описа на нотариус с рег. № 488 с район на действие РС и по описа на Служба по вписвания гр. В., с вх. рег. № 4590/26.07.2012 г., акт № 100/2012 г, том ХIII, дело № 2029/2012 г. с който лицата: М Х Д, Р И Д и С И Д, продават на И Д Ц, ЕГН, чрез пълномощника му К П С, ЕГН, следния свой недвижим имот, находящ се в землището на село Я., ЕКАТТЕ, община Д, обл. В, а именно:

Имот № 9/ /, по картата на възстановената собственост на същото село с площ от 15,000 дка, представляващ Дървопроизводителна горска площ, находаща се в местността „М“, при граници и съседи по актуална скица: имот № - Дървопроизводителна горска площ на Държавно лесничейство- МЗГ, землищна граница, № 9- Дървопроизводителна горска площ на Н С010- нива на наследници на С Д С, № 000141- полски път на Община Д, № 2 - нива на Държавен поземлен фонд, за сумата от 1950 лв. Данъчната оценка на имота е 3 672 лв.

 1. С нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № 169/14.09.2012 г., том I, рег. № 2276, дело № 120/2012 г. по описа на нотариус с рег. № 488 с район на действие РС В и по описа на СВ гр. В, с вх. рег. № 5690/14.09.2012 г., акт № 187/2012 г, том ХVI, дело № 2655/2012 г. с който лицето И М Н, ЕГН, чрез пълномощника си Н Ц В, ЕГН, продава на И Д Ц, ЕГН, чрез пълномощника му К П С, ЕГН, следния свой недвижим имот, находящ се в землището на село М, ЕКАТТЕ, община М., обл. Ва именно:

Имот № 307010/триста и седем нула десет/, по картата на възстановената собственост на село М, община М, в местността „Г“, попадащ съгласно скица в нов отдел 336 “ф“,336 №3 по ЛУП на селото като имота е с площ от 9,998 дка, представляващ Дървопроизводителна горска площ, при граници и съседи: имот № 307011- Дървопроизводителна горска площ на наследници на В И Г, имот № 000024- полски път на Община М, имот № 00- вътрешна река на МОСВ, имот №059006- нива на Община М, имот № 307004- Дървопроизводителна горска площ на МЗГАР-Държавно лесничейство, имот № 06- нива на Община М, № 30- - Дървопроизводителна горска. площ на наследници. на Ц К П, № 307009- дървопроизводителна площ на наследници. на П И К, за сумата от 1 700 лв.. Данъчната оценка на имота е.

 1. С нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № 171/18.09.2012 г., № 122/2012 г. по описа на нотариус с рег. № 488 с район на действие РС В и по описа на СВ гр. В, с вх. рег. № 5805/18.09.2012 г., акт № 80/2012 г, том ХVII, дело № 2689/2012 г. с който лицето П В К, ЕГН, продава на И. Д* Ц*, ЕГН , чрез пълномощника му К. П. С., ЕГН, следните свои недвижими имоти, находящи се в землището на село М. ЕКАТТЕ 46245, община М. обл. В, а именно:

5.1. Имот № 321036/триста двадесет и едно нула тридесет и шест/, по картата на възстановената собственост на село М., община М., ЕКАТТЕ 46245, в местността „У. Д.“, попадащ съгласно скица в нов отдел 329 “д“ по ЛУП на селото като имота е с площ от 9,950 дка, представляващ Дървопроизводителна горска площ, при граници и съседи: имот № 321013- Дървопроизводителна горска площ на наследници на Д. Н. Р. имот № 320014- Дървопроизводителна горска площ на наследници на Й. П. М. Землищна граница, имот № 321037- Дървопроизводителна горска площ на И. П. И.и др., имот № 143003- нива на наследници на А. И. П. и имот № 321012- Дървопроизводителна горска площ на В. И. П.

5.2. Имот № 310046/триста и десет нула четиридесет и шест/, по картата на възстановената собственост на село М. община М., ЕКАТТЕ 46245, в местността „Р.“, попадащ съгласно скица в нов отдел 327 “в“, 328 „а“ по ЛУП на селото като имота е с площ от 4,500 дка, представляващ Дървопроизводителна горска площ, при граници и съседи: имот № 310047- Дървопроизводителна горска площ на И. П. И. и др., имот № 000426- горски път на МЗГАР- Държавно лесничейство и имот № 310037- Дървопроизводителна горска площ на Г. В. В..       

 1. С нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № 191/25.09.2012 г., г. по описа на нотариус с рег. № 161 с район на действие РС В. и по описа на Служба по вписвания гр. В. с вх. рег. № 6198/26.09.2012 г., г. с който лицето Т. П. Н., ЕГН чрез пълномощника си Р. П. Г., ЕГН, продава на И. Д. Ц., ЕГН . чрез пълномощника му Б. А. Й. ЕГН , следния свой недвижим имот, находящ се в землището на село М. ЕКАТТЕ 46245, община М., обл. В., а именно:

Залесена горска територия, представляваща Дървопроизводителна горска площ в землището на с. М. обл. В. с № по ЕКАТТЕ 46245, в местността „Р. Т. с площ от 20,000 дка, обособена като парцел № 16 от масив № 296, съставляващ имот № /, по картата на възстановената собственост на горите в землището на същото село, при граници и съседи: имот № 296006 - на наследници на Г. Н. П., кадастрален № 000354- полски път, имот № 296015 – Р. П. Г., имот № 113028- на наследници Т. И. П. имот № 113009 - на ДПФ, № 113008- на наследници на В. Г. за сумата от Данъчната оценка на имота

 1. С нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № 162/13.02.2015 гг. по описа на нотариус с рег. № 162 с район на действие РС В. и по описа на Служба по вписвания гр. В., с вх. рег. № 897/13.02.2012 г., акт № 103/2015 г, г. с който лицето С. Я. В., ЕГН чрез пълномощника си Б. А. Й., ЕГН продава на И. Д. Ц. ЕГН.. чрез пълномощника му Б. А. Й. ЕГН, следните свои недвижими имоти, находящи се в землището на село П., ЕКАТТЕ 56980, община М. обл. В., общо за сумата от 3 830лв. а именно:

7.1. Широколистна гора от 20,000 дка, находяща се в землището на с. П., ЕКАТТЕ 56980, община М., обл. . в местността „К. П. имот № по картата на землището, до съседи: имот № 2252002- широколистна гора на наследници на Д. Т. Д., имот № 251022- година на МЗГ- ДЛ, имот № 251023- голина на наследници на С. Г. Н. имот № 251024- година на наследници П. К. М. имот № 253007- широколистна гора на Община М.№ 253008- широколистна гора на „С. ф.“ ЕООД. Данъчната оценка на недвижимия имот е

7.2. Залесено пасище от 14,002 дка, находящо се в землището на с. П., ЕКАТТЕ 56980, община М. обл. В., в местността „Б. Д., имот № /, по картата на землището, до съседи: имот № 254013- залесено пасище на МЗГ-ДЛ, имот №254002- широколистна гора на В. Н. И. имот № 254030- широколистна гора на МЗГ- ДЛ, имот № 254001- широколистна гора на н-ци на Й. В. К. имот № 255005- широколистна гора на „С. ф.“ ЕООД, имот № 255006- Широколистна гора на М. В. Н. имот № 254015- залесено пасище на Камен Т. Д. № 254012- широколистна гора на К. Т. Д. Данъчната оценка на недвижимия имот е 1 440 лв.

 

7.3. Широколистна гора от 3,694 дка, находяща се в землището на с. П. ЕКАТТЕ 56980, община М. обл. В. в местността „Д. П., имот № 241011/двеста четиридесет и едно хиляди и единадесет/, по картата на землището, до съседи: имот № 026040- полски път, имот № 241002- широколистна гора на наследници на С. С. Р., имот № 241007- широколистна гора на МЗГ- ДЛ, имот № 241003- широколистна гора на „П. К. 2004“ ЕООД, имот № 241012- широколистна гора на МЗГ-ДЛ. Имотът е образуван от имот № 241010. Данъчната оценка на недвижимия имот е.

7.4. Широколистна гора от 4,306 дка, находяща се в землището на с. П., ЕКАТТЕ 56980, община М. обл. В., в местността „Д. П. имот № /, по картата на землището, съседи: имот № 24012- широколистна гора на „Г.“ АД, имот № 241008- широколистна гора на „Ш. с. р.“, имот № 242015- широколистна гора на наследници на Р. Н. И. , имот № 242014- широколистна гора на МЗГ-ДЛ, № 242015- широколистна гора на наследници на Р. Н. И. ,имот № 026071- изоставена нива на наследници на П. П. И.. Данъчната оценка на недвижимия имот е 504,40 лв.

Недвижими имоти придобити на територията на Служба по вписвания гр. Б. както следва:

 1. С нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № 56/10.11.2011 г. г. по описа на нотариус с рег. № 546 с район на действие РС Б. и по описа на Служба по вписвания гр. Б. с вх. рег. № 2563/10.11.2011 г., акт № 144/2011 г, том 6, дело № 846/2011 г. с който „М. К.“ ЕООД, ЕИК 160073185, със седалище и адрес на управление: гр. П. ул.“, представлявано от управителя М. М. С., ЕГН., продава на И. Д. Ц., ЕГН.., чрез пълномощника му Х. А. Д. ЕГН.. следните недвижими имоти, а именно:

1.1. дървопроизводителна горска площ от 12,000 дка, находяща се в землището на с. О. общ. Д. обл. В., ЕКАТТТЕ 54434 в местността „М.“, съставляваща имот № /, от които 10,293 дка попадат в отдел/подотдел 178/б и 1,706 дка в отдел/подотдел 178/д- широколистна гора, при граници и съседи: имот № 062018- дървопроизводителна горска площ на наследници на И. Н. П., имот № 061019- дървопроизводителна горска площ на МЗГ- ДЛ, имот № 000003- пасище мера на общ. Д., имот № 062001- дървопроизводителна горска площ на наследници на М. В. Н. имот № 062011- дървопроизводителна горска площ на наследници на С. И. П. за сумата от 1 411 лв. Данъчната оценка на имота е 1 411,20 лв.

Върху гореописаният недвижим имот с искане до Служба по вписвания гр. Б. от 09.01.2013 г., вписана във вх.рег. №11/11.01.2013 г. на ЧСИ К. Д. рег. № 818, с Район на действие Окръжен съд П., е вписана възбрана, във връзка с изпълнително дело №., образувано въз основа на Изпълнителен лист издаден на 07.12.2012 г. от Районен съд гр. Д., на основание Заповед за незабавно изпълнение/чл.417/ по ЧГД № 699/2012 г. на Районен съд гр. Д., по молба на „М. К.“ ЕООД, ЕИК , срещу длъжника И. Д. Ц..

1.2. Дървопроизводителна горска площ от 6,000 дка, находяща се в землището на с. И., общ. Д. обл. В., ЕКАТТТЕ 32370 в местността „П. Д.“, съставляваща имот /, отдел/подотдел 21/е- широколистна гора, при граници и съседи: имот № 159044- дървопроизводителна горска площ на „Х. АД, имот № 159007- дървопроизводителна горска площ на Ц. В. П. имот № 159001- дървопроизводителна горска площ на МЗГ-ДЛ, имот № 159020- дървопроизводителна горска площ на наследници на Я. А. Н., имот № 159022- дървопроизводителна горска площ на И. П. Н. за сумата от 618 лв. Данъчната оценка на имота е Върху гореописаният недвижим имот с искане до Служба по вписвания гр. Б. от 09.01.2013 г., вписана във вх.рег. №11/11.01.2013 г. на ЧСИ К. Д. рег. № 818, с Район на действие Окръжен съд П. е вписана възбрана, във връзка с изпълнително дело № 2, образувано въз основа на Изпълнителен лист издаден на 07.12.2012 г. от Районен съд гр. Д., на основание Заповед за незабавно изпълнение/чл.417/ по ЧГД № 699/2012 г. на Районен съд гр. Д., по молба на „М. К.“ ЕООД, ЕИК. срещу длъжника И. Д. Ц.

1.3. Дървопроизводителна горска площ от 12,000 дка, находяща се в землището на с. И., общ. Д. обл. В. ЕКАТТТЕ 32370 в местността „П. Д., съставляваща имот /, от които 10,870 дка отдел/подотдел 22/а и 1,220 дка отдел/подотдел 22/б- широколистна гора, при граници и съседи: имот № 160004 - дървопроизводителна горска площ на наследници на И. Н. Ц. имот № 160013 - дървопроизводителна горска площ на МЗГ-ДЛ, имот № 160006- дървопроизводителна горска площ на наследници на В. Н. Ц., имот № 159040- дървопроизводителна горска площ на „Х. Е.“ АД, имот № 159025- дървопроизводителна горска. площ на наследници на Е. П. М. за сумата от 1 235 лв. Данъчната оценка на имота е 1 234,80 лв.

Върху гореописаният недвижим имот с искане до Служба по вписвания гр. Б. от 09.01.2013 г., вписана във вх.рег. №11/11.01.2013 г. на ЧСИ К. Д. рег. № 818, с Район на действие Окръжен съд П. е вписана възбрана, във връзка с изпълнително дело № образувано въз основа на Изпълнителен лист издаден на 07.12.2012 г. от Районен съд гр. Д., на основание Заповед за незабавно изпълнение/чл.417/ по ЧГД № 699/2012 г. на Районен съд гр. Д., по молба на „М. К.“ ЕООД, ЕИК.. срещу длъжника И. Д. Ц.

1.4. Дървопроизводителна горска площ от 20,000 дка, находяща се в землището на с. К. общ. Д. обл. В., ЕКАТТТЕ 38995 в местността „Г. В., съставляваща имот № /, отдел/подотдел 221/е - широколистна гора, при граници и съседи: имот № 118001- дървопроизводителна горска площ на наследници Ц. М. Т., имот № 118014- дървопроизводителна горска площ на наследници на Ц. В., имот № 118015- дървопроизводителна горска площ на наследници на Л. Н. К. имот № 118017- дървопроизводителна горска площ на наследници на Н. М. К., имот № 118008- дървопроизводителна горска площ на наследници на П. М. Д. имот № 118067- дървопроизводителна горска площ на Т. И. К. за сумата от 2 646лв. Данъчната оценка на имота е 2 646 лв.

Върху гореописаният недвижим имот с искане до Служба по вписвания гр. Б. от 09.01.2013 г., вписана във вх.рег. №11/11.01.2013 г. на ЧСИ К. Д. рег. № 818, с Район на действие Окръжен съд П. е вписана възбрана, във връзка с изпълнително дело №., образувано въз основа на Изпълнителен лист издаден на 07.12.2012 г. от Районен съд гр. Д., на основание Заповед за незабавно изпълнение/чл.417/ по ЧГД № 699/2012 г. на Районен съд гр. Д. по молба на „М. К.“ ЕООД, ЕИК. срещу длъжника И. Д. Ц.

1.5. Дървопроизводителна горска площ от 1,000 дка, находяща се в землището на с. К. общ. Д., обл. В. ЕКАТТТЕ 38995 в местността „Б. В., съставляваща имот № /, от които 0,109 дка- камионен път отдел/подотдел 190/3, 0,277 дка отдел/подотдел 190/б и 0,615 дка отдел/подотдел 190/в- широколистна гора, при граници и съседи: имот № 102091- дървопроизводителна горска площ на МЗГ-ДЛ, имот № 102007- дървопроизводителна горска площ на наследници на Й. Н. М., имот № 102089- дървопроизводителна горска площ на МЗГ-ДЛ, имот № 102005- дървопроизводителна горска площ на „Х.АД за сумата от Данъчната оценка на имота

Върху гореописаният недвижим имот с искане до Служба по вписвания гр. Б. от 09.01.2013 г., вписана във вх.рег. №11/11.01.2013 г. на ЧСИ К. Д. рег. № 818, с Район на действие Окръжен съд П. е вписана възбрана, във връзка с изпълнително дело № образувано въз основа на Изпълнителен лист издаден на 07.12.2012 г. от Районен съд гр. Д., на основание Заповед за незабавно изпълнение/чл.417/ по ЧГД № 699/2012 г. на Районен съд гр. Д. по молба на „М. К.“ ЕООД, ЕИК., срещу длъжника И. Д. Ц.

1.6. Дървопроизводителна горска площ от, находяща се в землището на с. К. общ. Д. обл. В., ЕКАТТТЕ 38995 в местността „С., съставляваща имот № /, отдел/подотдел 192/е- широколистна гора, при граници и съседи: имот № 105028- дървопроизводителна горска площ на наследници на П. С. П. имот № 105056- дървопроизв. площ на С. П. С. и др., имот № 105030- дървопроизводителна горска площ на наследници на И. М. С. имот № 105057- дървопроизводителна горска площ на МЗГ-ДЛ, имот № 105047- дървопроизводителна горска площ на наследници на М. И. М. С. за сумата от 236 лв. Данъчната оценка на имота.

Върху гореописаният недвижим имот с искане до Служба по вписвания гр. Б. от 09.01.2013 г., вписана във вх.рег. №11/11.01.2013 г. на ЧСИ К. Д. рег. № 818, с Район на действие Окръжен съд П., е вписана възбрана, във връзка с изпълнително дело № , образувано въз основа на Изпълнителен лист издаден на 07.12.2012 г. от Районен съд гр. Д., на основание Заповед за незабавно изпълнение/чл.417/ по ЧГД № 699/2012 г. на Районен съд гр. Д., по молба на „М. К.“ ЕООД, ЕИК срещу длъжника И. Д. Ц.

1.7. Дървопроизводителна горска площ от 1,200 дка, находяща се в землището на с. К. общ. Д., обл. В. ЕКАТТТЕ 38995 в местността „П., съставляваща имот № /, отдел/подотдел 822/а- широколистна гора, при граници и съседи: землищна граница, имот № 107015- дървопроизводителна горска площ на МЗГ-ДЛ, имот № 090101- полски път на общ. Д., имот № 107017- дървопроизводителна горска площ на МЗГ-ДЛ за сумата от. Данъчната оценка на имота е.

Върху гореописаният недвижим имот с искане до Служба по вписвания гр. Б. от 09.01.2013 г., вписана във вх.рег. №11/11.01.2013 г. на ЧСИ К. Д. рег. № 818, с Район на действие Окръжен съд П., е вписана възбрана, във връзка с изпълнително дело № образувано въз основа на Изпълнителен лист издаден на 07.12.2012 г. от Районен съд гр. Д., на основание Заповед за незабавно изпълнение/чл.417/ по ЧГД № 699/2012 г. на Районен съд гр. Д., по молба на „М. К.“ ЕООД, ЕИК. срещу длъжника И. Д. Ц.

1.8. Дървопроизводителна горска площ с площ от 7,220 дка, находяща се в землището на с. С., общ. Ч., обл. В., ЕКАТТТЕ 68518 в местността „П., съставляваща имот № от които 0,508 дка- камионен път отдел/подотдел 173/д и 0,067 дка отдел/подотдел 173/ж- иглолистна гора, при граници и съседи: имот № 201022- залесена територия на наследници на И. Т. Н., имот № 201023- залесена територия на наследници на Т.Ф. П., имот № 201024- залесена територия на „Б. АД, имот № 201034- залесена територия на И. В. К.и др., имот № 014003- ливада на „Б. 2007“ ООД, имот № 014002- ливада на наследници на Т. И. Т. за сумата от Имотът е образуван от имот № 201025. Данъчната оценка на имота

Върху гореописаният недвижим имот с искане до Служба по вписвания гр. Б. от 09.01.2013 г., вписана във вх.рег. №11/11.01.2013 г. на ЧСИ К. Д.рег. № 818, с Район на действие Окръжен съд П. е вписана възбрана, във връзка с изпълнително дело № образувано въз основа на Изпълнителен лист издаден на 07.12.2012 г. от Районен съд гр. Д., на основание Заповед за незабавно изпълнение/чл.417/ по ЧГД № 699/2012 г. на Районен съд гр. Д. по молба на „М. К.“ ЕООД, ЕИК, срещу длъжника И. Д. Ц.

1.9. Залесена горска територия с площ от 2,770 дка, находяща се в землището на с. С., общ. Ч. обл. В., ЕКАТТТЕ 68518 в местността „П.“, съставляваща имот № отдел/подотдел 173/д- иглолистна гора, при граници и съседи: имот № 201024- залесена територия на „Б.“ АД, имот № 201020- залесена територия на наследници на Г. Л. Я. имот № 000050- полски път на общ. Ч. имот № 201027- залесена територия на „С. с. ЕООД, имот № 201029- залесена територия на МЗГ- Държавно лесничейство за сумата от. Данъчната оценка на имота е.

Върху гореописаният недвижим имот с искане до Служба по вписвания гр. Б. от 09.01.2013 г., вписана във вх.рег. №11/11.01.2013 г. на ЧСИ К. Д. рег. № 818, с Район на действие Окръжен съд П. е вписана възбрана, във връзка с изпълнително дело № образувано въз основа на Изпълнителен лист издаден на 07.12.2012 г. от Районен съд гр. Д., на основание Заповед за незабавно изпълнение/чл.417/ по ЧГД № 699/2012 г. на Районен съд гр. Д. по молба на „М. К.“ ЕООД, ЕИК ., срещу длъжника И. Д. Ц. 1.10. Дървопроизводителна горска площ от 5,000 дка, находяща се в землището на с. С., общ. Б., обл. В. ЕКАТТТЕ 69910 в местността „Д. П.“, съставляваща имот № 107020/сто и седем хиляди и двадесет/, отдел/подотдел 150/б- широколистна гора, при граници и съседи: имот № 107019- дървопроизводителна горска площ на МЗГ-ДЛ/ДДС, имот № 107034- дървопроизводителна горска площ на МЗГ- ДЛ/ДДС, имот № 107021- дървопроизводителна горска площ на наследници на Н. М. К. имот № 107034- дървопроизводителна горска площ на МЗГ- ДЛ/ДДС за сумата от 588лв. Данъчната оценка на имота е 705 лв.

Върху гореописаният недвижим имот с искане до Служба по вписвания гр. Б. от 09.01.2013 г., вписана във вх.рег. №11/11.01.2013 г. на ЧСИ К. Д. рег. № 818, с Район на действие Окръжен съд П. е вписана възбрана, във връзка с изпълнително дело № образувано въз основа на Изпълнителен лист издаден на 07.12.2012 г. от Районен съд гр. Д., на основание Заповед за незабавно изпълнение /чл.417/ по ЧГД № 699/2012 г. на Районен съд гр. Д., по молба на „М. К. ЕООД, ЕИК. срещу длъжника И. Д. Ц.

1.11. Дървопроизводителна горска площ от 1,500 дка, находяща се в землището на с. С. общ. Б. обл. В. ЕКАТТТЕ 69910 в местността „Г., съставляваща имот № /, отдел/подотдел 150/г- широколистна гора, при граници и съседи: имот № 107033- дървопроизводителна горска площ на МЗГ-ДЛ/ДДС, имот № 111025- дървопроизводителна горска площ на МЗГ- ДЛ/ДДС, имот № 111002- дървопроизводителна горска площ на „Х.- С.“ АД, имот № 111025- дървопроизводителна горска площ на МЗГ- ДЛ/ДДС за сумата от 177 лв. Данъчната оценка на имота е 176,40 лв.

Върху гореописаният недвижим имот с искане до Служба по вписвания гр. Б. от 09.01.2013 г., вписана във вх.рег. №11/11.01.2013 г. на ЧСИ К. Д. рег. № 818, с Район на действие Окръжен съд П. е вписана възбрана, във връзка с изпълнително дело № 20128180400606, образувано въз основа на Изпълнителен лист издаден на 07.12.2012 г. от Районен съд гр. Д., на основание Заповед за незабавно изпълнение/чл.417/ по ЧГД № 699/2012 г. на Районен съд гр. Д., по молба на „М. К.“ ЕООД, ЕИК., срещу длъжника И. Д. Ц..

1.12. Дървопроизводителна горска площ от, находяща се в землището на с. С. общ. Б. обл. В., ЕКАТТТЕ 69910 в местността „С. Л., съставляваща имот № от които 1,827 дка отдел/подотдел 156/д- широколистна гора и 0,174 дка в отдел/подотдел 156/е- иглолистна гора, при граници и съседи: имот №, имот № 120016- дървопроизводителна горска площ на наследници на Р. Ц. С. имот № 120019- дървопроизводителна горска площ на „С. Ф. ЕООД, имот № 120018- дървопроизводителна горска площ на наследници на П. М. П., имот № 120007- на А. Д. С. за сумата от в. Данъчната оценка на имота е.

Върху гореописаният недвижим имот с искане до Служба по вписвания гр. Б. от 09.01.2013 г., вписана във вх.рег. №11/11.01.2013 г. на ЧСИ К. Д. рег. № 818, с Район на действие Окръжен съд П., е вписана възбрана, във връзка с изпълнително дело № ., образувано въз основа на Изпълнителен лист издаден на 07.12.2012 г. от Районен съд гр. Д., на основание Заповед за незабавно изпълнение/чл.417/ по ЧГД № 699/2012 г. на Районен съд гр. Д., по молба на „М. К.“ ЕООД, ЕИК. срещу длъжника И. Д. Ц.

 1. С нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № 196/02.12.2011 г., том V, рег. № 3382, дело № 908/2011 г. по описа на нотариус с рег. № 546 с район на действие РС Б. и по описа на Служба по вписвания гр. Б., с вх. рег. № 2829/02.12.2011 г., акт № 101/2011 г, том 7, дело № 979/2011 г. с който „М. К.“ ЕООД, ЕИК със седалище и адрес на управление: гр. П. ул.“ представлявано от управителя М. М. С., ЕГН , продава на И. Д. Ц., ЕГН. чрез пълномощника му Х. А. Д., ЕГН ., следните недвижими имоти, а именно:

2.1. Дървопроизводителна площ от 7,000 дка, находяща се в землището на с. Б. П., общ. Р. обл. В., ЕКАТТТЕ 03678 в местността „П.“, съставляваща имот № / по картата на възстановената собственост на землището отдел/подотдел 228/1- 5,142 дка- обработваема площ и отдел/подотдел 228/б- 1,857 дка - широколистна гора, при граници и съседи: имот № 202009- дървопроизводителна горска площ на Кметстово с. Б. П., имот № 202002- дървопроизводителна горска площ на наследници. на К. В. П., имот № 000031- полски път на общ. Ружинци за сумата от 706 лв. Данъчната оценка на имота е 705,60 лв.

Върху гореописаният недвижим имот с искане до Служба по вписвания гр. Б. от 09.01.2013 г., вписана във вх.рег. №11/11.01.2013 г. на ЧСИ К. Д. рег. № 818, с Район на действие Окръжен съд П., е вписана възбрана, във връзка с изпълнително дело №, образувано въз основа на Изпълнителен лист издаден на 07.12.2012 г. от Районен съд гр. Д., на основание Заповед за незабавно изпълнение/чл.417/ по ЧГД № 699/2012 г. на Районен съд гр. Д., по молба на „М. К.“ ЕООД, ЕИК срещу длъжника И. Д. Ц..

2.2 Дървопроизводителна площ от 27,252 дка, находяща се в землището на с. Р. общ. Б. обл. В., ЕКАТТТЕ 62339 в местността „К., съставляваща имот № /по картата на възстановената собственост на землището отдел/подотдел 44/в, 44/е, 44/ж, 44/з, 44/и- широколистна гора, при граници и съседи: имот № 217020- дървопроизводителна горска площ на „Д. с.“ ЕАД, имот № 217016- дървопроизводителна горска площ на МЗГ-ДЛ/ДДС, имот № 217013- дървопроизводителна горска площ на наследници на Г. И. М. имот № 217015- дървопроизводителна горска П. на наследници на П. И. С.за сумата от 1 963 лв. Данъчната оценка на имота е 1 962,14 лв.

Върху гореописаният недвижим имот с искане до Служба по вписвания гр. Б. от 09.01.2013 г., вписана във вх.рег. №11/11.01.2013 г. на ЧСИ К. Д. рег. № 818, с Район на действие Окръжен съд П. е вписана възбрана, във връзка с изпълнително дело № образувано въз основа на Изпълнителен лист издаден на 07.12.2012 г. от Районен съд гр. Д., на основание Заповед за незабавно изпълнение/чл.417/ по ЧГД № 699/2012 г. на Районен съд гр. Д., по молба на „М. К. ЕООД, ЕИК срещу длъжника И. Д. Ц..

2.3 Дървопроизводителна площ от 25,000 дка, находяща се в землището на с. Р. общ. Б., обл. В. ЕКАТТТЕ 62339 в местността „Г.“, съставляваща имот № /по картата на възстановената собственост на землището, отдел/подотдел 88/в, 88/е, 88/ж- широколистна гора, при граници и съседи: имот № 236012- дървопроизводителна горска площ на наследници на П. Т. З. имот № 237017- дървопроизводителна горска площ на В. С. В. имот № 237018- дървопроизводителна горска площ на В. С. В.имот № 236014- дървопроизводителна горска площ на наследници на Г. Т. В., имот № 236022- дървопроизводителна горска площ на „А. с. т.“ ООД за сумата от 2 573 лв. Данъчната оценка на имота е Върху гореописаният недвижим имот с искане до Служба по вписвания гр. Б. от 09.01.2013 г., вписана във вх.рег. №11/11.01.2013 г. на ЧСИ К. Д.рег. № 818, с Район на действие Окръжен съд П., е вписана възбрана, във връзка с изпълнително дело № образувано въз основа на Изпълнителен лист издаден на 07.12.2012 г. от Районен съд гр. Д., на основание Заповед за незабавно изпълнение/чл.417/ по ЧГД № 699/2012 г. на Районен съд гр. Д., по молба на „М. К.“ ЕООД, ЕИК. срещу длъжника И. Д. Ц..

2.4 Дървопроизводителна площ от 68,000 дка, находяща се в землището на с. Л., общ. Д. обл. В. ЕКАТТТЕ 43027 в местността „Ц.“, съставляваща имот № /по картата на възстановената собственост на землището отдел/подотдел 6/2- 3,451 дка- поляна, 6/3- 1,908 дка- поляна, 6/г- 1,646 дка- широколистна гора, 6/д- 28,048 дка- шириколистна гора, 6/е- 32,947 дка- широколистна гора, при граници и съседи: имот № 106063- дървопроизводителна горска площ на „Г. АД, имот № 106062- дървопроизводителна горска площ на С. Ц. Д. имот № 106056- дървопроизводителна горска площ на наследници на Н. П. К.имот № 106057- дървопроизводителна горска площ на „Г.“ АД имот № 106044 - дървопроизводителна горска площ на П. Т. В., имот № 106036- дървопроизводителна горска площ на наследници на В. А. В., имот № 106035- дървопроизводителна горска площ на наследници на С. Н. Я. имот № 106042- дървопроизводителна горска площ на В. П. В. имот № 106051- дървопроизводителна горска площ на К. Д. С. за сумата от 8 997 лв. Данъчната оценка на имота е. (Имотът с най-висока данъчна оценка)

Върху гореописаният недвижим имот с искане до Служба по вписвания гр. Б. от 09.01.2013 г., вписана във вх.рег. №11/11.01.2013 г. на ЧСИ К. Д. рег. № 818, с Район на действие Окръжен съд П. е вписана възбрана, във връзка с изпълнително дело № 20128180400606, образувано въз основа на Изпълнителен лист издаден на 07.12.2012 г. от Районен съд гр. Д., на основание Заповед за незабавно изпълнение/чл.417/ по ЧГД № 699/2012 г. на Районен съд гр. Д. по молба на „М. К. ЕООД, ЕИК.., срещу длъжника И. Д. Ц..

 1. С нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № 90/05.11.2013 г., г. по описа на нотариус с рег. № 546 с район на действие РС Б. и по описа на Служба по вписвания гр. Б. с вх. рег. № 2602/05.11.2013 г., акт № 129/2013 г, том 11, дело № 864/2013 г. с който лицата Н. Б. П. Й. А. Ц. М. М. И. и И. М. О., чрез пълномощника си Й. А. Ц. продават на И. Д. Ц. ЕГН следните недвижими имоти общо за сумата от., а именно:

- Дървопроизводителна площ от 10,000 дка, находяща се в землището на с. Р. общ. Б., обл. В. ЕКАТТТЕ 62339 в местността „Б., от която 4,900 дка- отдел/подотдел 50/а и 5,100 дка- отдел/подотдел 50/б- широколистна гора, съставляваща имот № /, при граници и съседи: имот № 220003- дървопроизводителна горска площ на държавата- незаявена, имот № 050002- нива на Общината, имот № 000043- пасище с храсти на наследници на А. М. К. имот № 050002- нива на Общината, имот № 049001- нива на наследници на М. Т. Й. имот № 219004- дървопроизводителна горска площ на държавата- незаявена, имот № 050001- нива на наследници на Н. И. Д. имот № 049001- нива на наследници на М. Т. Й. имот № 219004- дървопроизводителна горска площ на държавата- незаявена, имот № 050001- нива на наследници на Н. И. Д., землищна граница. Данъчната оценка на имота е 504 лв.

Дървопроизводителна площ от 6,000 дка, находяща се в землището на с. О. общ. Б., обл. В., ЕКАТТТЕ 54517 в местността „З.“, от която 5,572 дка- отдел/подотдел 603/б и 0,428 дка- отдел/подотдел 603/г- широколистна гора, съставляваща имот № при граници и съседи: имот № 020004- дървопроизводителна горска площ на ДЛ, имот № 019006- просека ДЛ, имот № 001037- полски път на община Б. имот № 020005- дървопроизводителна горска площ на наследници на Л. И. М. Данъчната оценка на имота е 705,60 лв.

 1. С нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № 91/05.11.2013 г., г. по описа на нотариус с рег. № 546 с район на действие РС Б. и по описа на Служба по вписвания гр. Белоградчик, с вх. рег. № 3604/05.11.2013 г., акт № 2013 г, г. с който лицата Н. Б. П.като пълномощник на Е. Н. Т. Й. А. Ц., М. М. И., и И. М. О., чрез пълномощника си Й. А. Ц., продават на И. Д. Ц. ЕГН. следния собствен недвижим имот, а именно:

-Дървопроизводителна площ от 30,000 дка, находяща се в землището на с. Р., общ. Б. обл. В., ЕКАТТТЕ 62339 в местността „Г.“, от която 8,437 дка- отдел/подотдел 88/к, 20,873 дка- отдел/подотдел 88/л и 0,690 дка отдел/подотдел 89/6- широколистна гора, съставляваща имот № 236011/две, /, при граници и съседи: имот № 236005- дървопроизводителна горска площ на наследници на Л. И. М., имот № 236008- дървопроизводителна горска площ на ДЛ, имот № 236012- дървопроизводителна горска площ на наследници на П. Т. З. имот № 237013- дървопроизводителна горска площ на ДЛ, имот № 237011- дървопроизводителна горска площ на наследници на С. И. С.- Л. за сумата Данъчната оценка на имота

Недвижими имоти придобити на територията на Служба по вписвания гр. К., както следва:

 1. С нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № 117/31.10.2011 г., № 938/2011 г. по описа на нотариус с рег. № 256 с район на действие РС К. и по описа на Служба по вписвания гр. К. с вх. рег. № 2191/31.10.2011 г., г, г. с който „М. К.“ ЕООД, ЕИК.. със седалище и адрес на управление: гр. П., ул.“ представлявано от управителя М.М. С. ЕГН продава на И. Д. Ц., ЕГН. чрез пълномощника му Х. А. Д. ЕГН., следните недвижими имоти- гори, находящи се в землищата на: с. К. П.- ЕКАТТЕ 38858, с. .Ц. П.- ЕКАТТЕ 78224,общ К.обл. В. с. С.- ЕКАТТЕ 68269, с. В.- ЕКАТТЕ 11720, гр. Г.- ЕКАТТЕ 17645, обл. В. общо за сумата от. а именно:

1.1 Дървопроизводителна горска площ от 15,000 дка, находяща се в землището на с. К. П. ЕКАТТЕ 38858 , общ. К.обл. В. по картата на възстановената собственост, в местността „М.“, съставляваща имот № /, при граници и съседи: имот №. Данъчната оценка на имота е.

Върху гореописаният недвижим имот с искане до Служба по вписвания гр. К. от 09.01.2013 г., вписана във вх.рег. №11/11.01.2013 г. на ЧСИ К. Д. рег. № 818, с Район на действие Окръжен съд гр. П., е вписана възбрана, във връзка с изпълнително дело № образувано въз основа на Изпълнителен лист издаден на 07.12.2012 г. от Районен съд гр. Д., на основание Заповед за незабавно изпълнение/чл.417/ по ЧГД № 699/2012 г. на Районен съд гр. Д. по молба на „М. К.“ ЕООД, ЕИК., срещу длъжника И. Д. Ц..

1.2 Дървопроизводителна горска площ от 4,785 дка, находяща се в землището на с. Ц. П. ЕКАТТЕ 78224,общ К.,обл. В. по картата на възстановената собственост, в местността „С. В.“, съставляваща имот № 226003/двеста двадсет и шест хиляди и три/, при граници и съседи: имот №. Данъчната оценка на имота е.

Върху гореописаният недвижим имот с искане до Служба по вписвания гр. К. от 09.01.2013 г., вписана във вх.рег. №11/11.01.2013 г. на ЧСИ К. Д. рег. № 818, с Район на действие Окръжен съд гр. П., е вписана възбрана, във връзка с изпълнително дело №, образувано въз основа на Изпълнителен лист издаден на 07.12.2012 г. от Районен съд гр. Д., на основание Заповед за незабавно изпълнение/чл.417/ по ЧГД № 699/2012 г. на Районен съд гр. Д., по молба на „М. К.“ ЕООД, ЕИК., срещу длъжника И. Д. Ц..

1.3 Дървопроизводителна горска площ от 13,300 дка, находяща се в землището на с. С. ЕКАТТЕ 68269, общ. Г. обл. В. по картата на възстановената собственост, в местността „П., съставляваща имот № 406021/четиристотин и шест хиляди и двадесет и едно/, при граници и съседи: имот №. Данъчната оценка на имота

Върху гореописаният недвижим имот с искане до Служба по вписвания гр. К. от 09.01.2013 г., вписана във вх.рег. №11/11.01.2013 г. на ЧСИ К. Д. рег. № 818, с Район на действие Окръжен съд гр. П. е вписана възбрана, във връзка с изпълнително дело №, образувано въз основа на Изпълнителен лист издаден на 07.12.2012 г. от Районен съд гр. Д. на основание Заповед за незабавно изпълнение/чл.417/ по ЧГД № 699/2012 г. на Районен съд гр. Д., по молба на „М. К.“ ЕООД, ЕИК., срещу длъжника И. Д. Ц.

1.4 Дървопроизводителна горска площ от 6,000 дка, находяща се в землището на с. В. ЕКАТТЕ 11720, общ. Г. обл. В. по картата на възстановената собственост, в местността „Б.“, съставляваща имот № /, при граници и съседи: имот №. Данъчната оценка на имота е 793,80 лв.

Върху гореописаният недвижим имот с искане до Служба по вписвания гр. К. от 09.01.2013 г., вписана във вх.рег. №11/11.01.2013 г. на ЧСИ К. Д. рег. № 818, с Район на действие Окръжен съд гр. П., е вписана възбрана, във връзка с изпълнително дело №, образувано въз основа на Изпълнителен лист издаден на 07.12.2012 г. от Районен съд гр. Д. на основание Заповед за незабавно изпълнение/чл.417/ по ЧГД № 699/2012 г. на Районен съд гр. Д. по молба на „М. К.“ ЕООД, ЕИК., срещу длъжника И. Д. Ц.

1.5. Дървопроизводителна горска площ от 9,000 дка, находяща се в землището на с. В. ЕКАТТЕ 11720, общ. Г., обл. В. по картата на възстановената собственост, в местността „Р., съставляваща имот № /, при граници и съседи: имот №. Данъчната оценка на имота е

Върху гореописаният недвижим имот с искане до Служба по вписвания гр. К. от 09.01.2013 г., вписана във вх.рег. №11/11.01.2013 г. на ЧСИ К. Д. рег. № 818, с Район на действие Окръжен съд гр. П., е вписана възбрана, във връзка с изпълнително дело № 20128180400606, образувано въз основа на Изпълнителен лист издаден на 07.12.2012 г. от Районен съд гр. Д.на основание Заповед за незабавно изпълнение/чл.417/ по ЧГД № 699/2012 г. на Районен съд гр. Д.. по молба на „М. К.“ ЕООД, ЕИК., срещу длъжника И. Д. Ц..

1.6. дървопроизводителна горска площ от 3,200 дка, находяща се в землището на гр. Г. ЕКАТТЕ 17645, общ. Г., обл. В. по картата на възстановената собственост, в местността „Я.“, съставляваща имот № /, при граници и съседи: имот. Данъчната оценка на имота

Върху гореописаният недвижим имот с искане до Служба по вписвания гр. К. от 09.01.2013 г., вписана във вх.рег. №11/11.01.2013 г. на ЧСИ К. Д. рег. № 818, с Район на действие Окръжен съд гр. П., е вписана възбрана, във връзка с изпълнително дело № 20128180400606, образувано въз основа на Изпълнителен лист издаден на 07.12.2012 г. от Районен съд гр. Д., на основание Заповед за незабавно изпълнение/чл.417/ по ЧГД № 699/2012 г. на Районен съд гр. Д., по молба на „М. К.“ ЕООД, ЕИК., срещу длъжника И. Д. Ц..

 1. С нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № 177/22.05.2012 г. , том II, рег. № 1008, дело № 231/2012 г. по описа на нотариус с рег. № 256 с район на действие РС К. и по описа на Служба по вписвания гр. К. с вх. рег. № 681/22.05.2012 г., акт № 64/2012 г, том II, дело № 216/2012 г. с който лицето В. М. В. продава на И. Д. Ц.ЕГН чрез пълномощника му Б. А. ЕГН следния свой наследствен недвижим имот- гора, находящ се в землището на: с. С. ЕКАТТЕ 68269, община Г., обл. В. а именно:

- Дървопроизводителна горска площ от 13,000 дка, находяща се в землището на с. С. ЕКАТТЕ 68269, общ. Г. обл. В. по картата на възстановената собственост, в местността „П.“, съставляваща имот № /, при граници и съседи: имот № а сумата от 2 000 лв. Данъчната оценка на имота е

 1. С нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № 160/29.06.2012 г., том III, рег. № 1486, дело № 386/2012 г. по описа на нотариус с рег. № 256 с район на действие РС К. и по описа на Служба по вписвания гр. К., с вх. рег. № 956/29.05. 2012 г., акт № 15/2012 г, том III, дело № 369/2012 г. с който лицето Т. В. Д., лично и като пълномощник на Г. Ц. П. и Г. В. Д. продават на И. Д. Ц. ЕГН., чрез пълномощника му К. П. С. следните свои наследствени недвижими имот- гори, находящи се в землището на: с. Б.ЕКАТТЕ 06121, община Г. обл. В., общо за сумата от именно:

3.1 Дървопроизводителна горска площ от 4,000 дка, находяща се в землището на с. Б. ЕКАТТЕ 06121, общ. Г., обл. В. по картата на възстановената собственост, в местността „Т., съставляваща имот № 113003/ сто и тринадесет хиляди и три/, при граници и съседи: имот № Данъчната оценка на имота

3.2. Дървопроизводителна горска площ от 15,000 дка, находяща се в землището на с. Б. ЕКАТТЕ 06121, общ. Г., обл. В. по картата на възстановената собственост, в местността „Т.“, съставляваща имот № 113004/ сто и тринадесет хиляди и четири/, при граници и съседи: имот № Данъчната оценка на имота е

3.3. Дървопроизводителна горска площ от 2,189 дка, находяща се в землището на с. Б. ЕКАТТЕ 06121, общ. Г., обл. В. по картата на възстановената собственост, в местността „Т., съставляваща имот № 1/ /, при граници и съседи: имот № 000111, 114005. Данъчната оценка на имота е

3.4. Дървопроизводителна горска площ от 3,000 дка, находяща се в землището на с. Б. ЕКАТТЕ 06121, общ. Г. обл. В.по картата на възстановената собственост, в местността „Т., съставляваща имот № /, при граници и съседи: имот №. Данъчната оценка на имота

 1. С нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № 161/29.06.2012 г., том III, рег. № 1490, дело № 387/2012 г. по описа на нотариус с рег. № 256 с район на действие РС К. и по описа на Служба по вписвания гр. К., с вх. рег. № 957/29.05. 2012 г., акт № 16/2012 г, том III, дело № 370/2012 г. с който лицето Н. Д. Б., чрез пълномощника си Г. П. Г. продава на И. Д. Ц., ЕГН. чрез пълномощника му К. П. С. следния свой собствен недвижим имот- гора, находящ се в землището на: с. Ц. П. ЕКАТТЕ 78224, община К. обл. В., а именно:

-Дървопроизводителна горска площ от 11,193 дка, находяща се в землището на с. Ц. П. ЕКАТТЕ 78224, общ. К. обл. В. по картата на възстановената собственост, в местността „П.“, съставляваща имот № /, при граници и съседи: имот № за сумата Данъчната оценка на имота.

 1. С нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № 103/06.08.2012 г., том, IV рег. № 1864, дело № 486/2012 г. по описа на нотариус с рег. № 256 с район на действие РС К. и по описа на Служба по вписвания гр. К. с вх. рег. № 1211/06.08. 2012 г., акт № 134/2012 г, том III, дело № 472/2012 г. с който лицето Р. С. А., продава на И. Д. Ц. ЕГН., чрез пълномощника му Б. А. Й.,ЕГН., следния свой наследствен недвижим имот- гора, находящ се в землището на: с. В.ЕКАТТЕ 11720, община Г., обл. В., а именно:

-Дървопроизводителна горска площ от 23,000 дка, находяща се в землището на с. В. ЕКАТТЕ 11720, община Г.бл. В. по картата на възстановената собственост, в местността „Р., съставляваща имот № /, при граници и съседи: имот № за сумата от. Данъчната оценка на имота

 

Установява се ,че през проверявания период ответникът ѝ. Ц. е придобил следните МПС:

От справка в АИС „КАТ“ /протокол №ТД05ВТ/УВ-4748/23.07.2015 г./ и получената информация от ОД на МВР - Сектор „ПП“– Г./писмо № 264000- 14798/24.08.2015 г, Община Д.- звено „МДТ“ /писмо № 35-00-24/06.08.2015 г./, Община Г.- Дирекция „МДТ“ /писмо № МДТ-11-39/31.07.2015 г./, Община С.- звено „МДТ“ /писмо № ДД-3-А-03.843-/1/06.08.2015 г./, се установява, че за И. Д. Ц. има данни за придобити следните МПС :

 1. Л.А. - марка “НИСАН”, модел „“, с цвят зелен металик с рег. № ЕВ, рама № JN1, двигател № R, дата на първа регистрация 29.03.2000 г. МПС е придобито от И. Ц. на 12.03.2015 г., съгласно договор за покупко-продажба от същата дата, за сумата общо от в. отчислено на 01.04.2015г. с рег. № ВТ, съгласно информация от КАТ Г.
 2. Л.А. марка “АУДИ ”, модел с цвят тъмно син с рег. № ЕР, рама №, двигател с № AF, дата на първа регистрация 04.06.1998 г. По договор за покупка МПС е придобито на 05.08.2008 г. за сумата от лв., по информация от КАТ Г. същото е регистрирано от лицето на 06.08.2008 г.

Към настоящия момент Л.А. марка “АУДИ ”, модел „“, с цвят тъмно син с рег. № Е не е наличен. С Протокол за опис на движимо имущество с вх. №ТД05ВТ/УВ-09.03.2017 г. по изп. Дело № 12/2017 г. в присъствието на представител на ТД на К. гр. В. Т. ДСИ , Е. Д.- вещо лице и И. Д. Ц. длъжник по изпълнителното дело е извършен оглед на Л.А. марка “АУДИ ”, модел „А 8“, с цвят тъмно син с рег. № № Wдвигател с № При огледа се установява ,че посоченото МПС не е налично и не е във владение на длъжника към момента на огледа. С писмо от РУ на МВР гр. Д. с рег. №.- предоставено на ДСИ, се посочва, че МПС не е установено на територията на Община Д. При извършена проверка от органите на МВР за сключена застраховка „Гражданска отговорност“ е установено, че от 2012 г. автомобилът няма такава застраховка. По данни от И. Ц. по време на огледа, автомобилът през 2012 г. е бил откаран за ремонт при друго лице, което впоследствие го е продавало на части и остатъците от него са откарани на вторични суровини. Тази информация, получена с писмо с вх. №., се потвърждава и от отговора на лицето М. А. М. от гр. Т. при когото е откарано МПС за ремонт.

 1. Л.А. марка “ФОЛКСВАГЕН ”, модел „ГОЛФ“, с цвят зелен металик с рег. № рама №, двигател с № дата на първа регистрация 13.05.1987 г. По договор за покупка МПС е придобито на 26.08.2010 г. за сумата отлв. Считано от 20.01.2017г. автомобилът е с прекратена регистрация в КАТ.

         

За периода от 08.07.2005 г. до 08.07.2015 г., доходът на проверяваното лице по трудови и извънтрудови правоотношения по години е както следва:

За 2010 г. подадена ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ с вх. № 0700006102/26.04.2011г. Декларацията е подадена във връзка с изчисляване на общото данъчна основа от изплатените през годината доходи от различни източници. Декларирани са доходи по код 01/ТД/ изплатен от ООД “Д.- а.” гр. Д. с Булстат в размер на лв. и по същия осигурителен код изплатен от ЕТ „В.-Г. В.“ с Булстат в размер на лв. Общо изплатения размер на по код 01/ТД/ е 3 лв. Удържаните вноски за ДОО и ЗО са общо в размер на лв. В ГДД е посочен и доход от отдадено имущество под наем/ЛА/ в размер налв. Нетният доход за годината е в размер.

За 2011 г. подадена ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ с вх. № 074391200187684/02.04.2012г. Декларацията е подадена във връзка с изчисляване на общото данъчна основа от изплатените през годината доходи от различни източници. Деклариран е доход по код 01/ТД/ изплатен от ООД “Д.- а.” гр. Д. с Булстат в размер на. нетен доход. От наем нетен доход.

През проверявания период няма данни за подадени други ГДД и Справки касаещи проверяваното лице.

За 2012 г. подадена Справка по чл. 73 от ЗДДФЛ с вх. № 074471300065656/15.04.2013г. от ЕООД „И.“ с ЕИК. за изплатен доход от отдадено имущество под наем/ЛА/ в размер на. За изплатената сума от ЕООД „И.“ е подадена Справка за годината с авансово удържания ДОД е в размер на лв. Нетният доход за годината е в размер на в.

Доходите на ответника за годините, за които липсват подадени декларации по справки от НОИ възлизат на :

- 2005 г. –лицето е осигурено по код 06/ТД/ за кадрови военнослужещи по ЗОВС на РБ, държавни служители, граждански лица по ЗМВР, по Закона за изпълнения на наказанията и за служители от Националната следствена служба от 01.01.2004 г. до 31.12.2006 г./

-2006 г. – . за 5 месеца- лицето е осигурено от Националния осигурителен институт по код/15/като безработен.

За периода 2007-2009 г. лицето е осигурено по код 1 с осигурители „Д.–а.“БУЛСТАТ, ЕТ В. – Г. В. БУЛСТАТ, „Д.“ с БУЛСТАТ.. както следва :.

2007 г. –2008 г. 2009 г. –.

За периода 2012 г. – 2015 г. лицето е осигурено по код 12 с осигурител „И.. ЕООД

Осигурителният доход по години е както следва:

-за 2012 г..

- за 2013 г- за 2014 г

- за 2015 г.

С Решение № 70/30.07.2015 г. по ЧГД № 292/2015 г. по описа на РС – гр. Д. е разкрита банковата тайна по смисъла на чл. 62, ал.6, т.4 от ЗКИ относно номерата, операциите и наличностите по сметките и влоговете в търговските банки на територията на страната за И. Д. Ц. бившата му съпруга- М. Т. Г./Ц./ и „ И.“ ЕООД

От получената информация се установява следното:

И. Д. Ц. ЕГН притежава банкови сметки в:

-Б. „У.К. Б.“ АД /писмо № /ЗВИ/СЕП г.

 1. Разплащателна сметка на проверяваното лице в лева с BGN, открита на 07.05.2015 г. За периода от откриването на сметката до 29.06.2015 г. няма отразено движение. На 29.06.2015 г. по сметката е отразена вноска на каса в размер на. с основание „ Вноска на каса“. На същата дата сумата е изразходвана с посочено основание „Погасяване на главница и лихва за просрочие“ На 03.07.2015 г. на каса е внесена сумата от. с основание „ Погасяване на главница“. По сметката през периода няма отразено друго движение на средства. Сметката към 08.09.2015 г. е активна с нулево салдо

-Б. „КТБ“ АД в несъстоятелност /писмо 08.2015 г.

 1. Разплащателна сметка на проверяваното лице в лева с открита през проверявания период на 31.11.2007 г. във връзка с получаването на работни заплати. За периода от откриването на сметката до 01.06.2011 г. по сметката са постъпвали суми от трудови възнаграждения общо в размер на.   Получените средства по сметката от работни заплати не следва да се отразяват в приход при анализа предвид на това, че те са отразени като приход от „осигурителен доход“ през периода с цел да се избегне дублиране на доходи за един и същ период.

Статус на сметката: Сметката е закрита на 01.06.2011 г. с нулево салдо.

-Б „ЦКБ“ АД /писмо.09.2015 г.

1.Разплащателна сметка на проверяваното лице в лева с BGN, открита на 02.01.2011 г. с вноска на каса от За 2011 г. няма други вноски или преводи отразени по сметката, с изключение на таксите за обслужване и поддържане на сметката. Салдото към 31.12.2011 г. е в размер на. За 2012 г. по сметката няма отразено движение на средства. За 2013 г. са отразени вноски на каса в размер на, за покер игри е преведена сума в размер на

Сумата в размер на преведена за покер игри е отразена като извънреден разход.

За 2014 г., на 20.10.2014 г. по сметката е отразен превод от лицето Т. Г. с основание „Захранване на сметка“ в размер. На същата дата сумата е изтеглена от И. Ц. . На 28.10.2014 са преведени. на 30.10.2014 г. са преведени., и на 04.11.2014 г. са преведени. от същото лице

На 12.11.2014 г. по сметката е отразен превод от „“А.“ ЕООД с основание „По договор от 11.11.2014 г. № .“ в размер на .. На същата дата сумата е изтеглена на каса от ответника. На 28.11.2014 г. по сметката е отразен превод от „А.“ ЕООД с основание „По договор“ в размер на .. На същата дата сумата е изтеглена от ответника. За месец декември 2014 г. преводите от „А.“ ЕООД с основание „По договор“, общо в размер на . лв., които след получаването по сметката са изтеглени на каса от ответника. Направени са лични вноски в размер на . и са внесени от П. М. . лв. За 2014 г. преводите и вноските по сметката на лицето са общо в размер на ..

За 2015г. по сметката са постъпвали суми с основание „По договор с „А.“ ЕООД “ в размер .. от физически лица с основание „захранване на сметка. лв. Усвоен е кредит PLUS-. от Б.П. П. Ф. ЕАД, в размер на .. Средствата са изтеглени на каса от И. Ц.Сметката към 21.07.2015 г. е активна със салдо от .. От писмо 737/01.03.2017 г. на Б. П. П. Ф. ЕАД и подадена справка се установява, че до 08.07.2015 г. са внесени лв. от проверяваното лице за погасяване на отпуснатия кредит.

-Б „ОББ“ АД /писмо № 2015/

1.Разплащателна сметка на ответника в “ОББ”АД открита на 29.03.2004 г. преди проверявания период, във връзка с отпуснат потребителски кредит в размер. Кредитът е с падеж на 01.04.2009 г. Салдото по сметката към 01.08.2005 г. е в размер.

- На 01.08.2005 г. ответникът внесъл на каса сумата от за погасителна вноска по ползвания кредит.

- За 2005 г. за периода от 01.08.2005 г. до 31.12.2005 г. вноските на каса за погасяване на кредита са общо в размер на.

- За 2006 г.-вноските на каса за погасяване на кредита са общо в размер на

- За 2007 г.- вноските на каса за погасяване на кредита са общо в размер на - За 2008 г.- вноските на каса за погасяване на кредита са общо в размер на

- За 2009 г.- вноските на каса за погасяване на кредита са общо в размер на. с което кредита е погасен.

Общо през проверявания период разхода на средства за вноски на каса от лицето, за погасителни вноски по ползвания потребителски кредит са в размер на През периода са получавани преводи както следва:

- На 21.11.2007 г. по сметката е получен превод по системата Б. от лицето М. И. Ц., без посочено основание в размер на.

- На 22.11.2007 г. по сметката е получен превод по системата Б. от лицето М. И. Ц, без посочено основание в размер

- На 28.11.2007 г. по сметката е получен превод по системата Б. от лицето М. И. Ц, без посочено основание в размер

Общо за 2007 г. лицето М. И. Ц. е превел по сметката на И. Ц. сумата от. След получаване на преводите по сметката на същите дати ответникът И. Ц. ги изтеглил на каса. Сметката е закрита на 22.01.2010 г. с нулево салдо.

 1. Разплащателна сметка на ответника в “ОББ”АД в лева, открита на 06.12.2002 г. преди проверявания период. Салдото по сметката към 07.09.2006 г. е в размер. Сметката е захранвана с вноски на каса от ответника .

- За 2006 г.-вноските на каса от И. Ц. са в размер на лв. .

- За 2008 г.- вноските на каса от И. Ц. са в размер на лв.

- За 2009 г.-вноските на каса от И. Ц. са в размер лв.

- За 2010 г.-вноските на каса от И. Ц. са в размер лв.,

Разплащателна сметка на ответника Ц. в “ОББ”АД в в евро , открита на 23.08.2012 г. през проверявания период с вноска на каса в размер на евро с левова равностойност На 27.08. и на 29.08.2012 г. ответникът продал сумата общо от с левова равностойност

Сметката е закрита на 13.02.2015 г. с нулево салдо.

-Б „ДСК“ ЕАД /писмо № 01-ИСК-08433/1/ от 17.09.2015 г./

 1. Разплащателна сметка в лева с № 3626652, открита на 09.02.2002 г. / преди проверявания период/ сметката е разкрита във връзка с преводите от работодателя за вноски по ползван потребителски кредит № 10196133, отпуснат на 21.04.2005 г. в размер на. с падеж на 13.05.2015 г. с титуляр И. Д. Ц. Салдото по сметката към 25.07.2005 г. е в размер. По сметката са превеждани средства от работни заплати, погасителните вноски по месеци са с прехвърляне на суми по сметка № след което са превеждани по сметка № 10196133- отчитаща кредита. Сметката е закрита на 28.07.2009 г. с нулево салдо.
 2. Разплащателна сметка в лева, с № 11308313, с титуляр И. Д. Ц. открита на 10.02.2006 г. с нулево салдо. За периода от откриването на сметката до 15.07.2015 г. по сметката няма отразено движение на средства.Сметката е закрита.
 3. Разплащателна сметка в лева, с № с титуляр И.Д. Ц., открита на 20.04.2006 г. Сметката е разкрита във връзка с преводите за вноски по ползван потребителски кредит № 10196133, отпуснат на 21.04.2005 г. в размер на. с падеж на 13.05.2015 г. с титуляр И. Д. Ц.. По сметката са превеждани средства за погасителните вноски по месеци от сметка с №, по която са получавани трудови доходи.Сметката е закрита на 21.12.2013 г. когато кредита е погасен с нулево салдо.
 4. Сметка- спестовен влог в лева, с № с титуляр И. Д. Ц. открита на 16.11.2006 г. с нулево салдо. За периода от откриването на сметката до 23.07.2008 г. по сметката няма отразено движение на средства.Сметката е закрита.
 5. Разплащателна сметка - отчитаща потребителския кредит в лева, с № 10196133, открита през проверявания период, във връзка с потребителски кредит № 10196133, отпуснат на 21.04.2005 г. в размер на. с падеж на 13.05.2015 г. с титуляр И. Д. Ц.. По сметката са превеждани средства за погасителните вноски по месеци от сметка с №, по която са получавани трудови доходи, и чрез сметка № с вноски на каса.

-За 2005 г. за периода от 25.07.2005 г. до 31.12.2005 г. за погасителни вноски по потребителския кредит са преведени общо.от сметка с №и са изцяло от работни заплати.

От 2006 г. до 2013г. погасителните вноски по кредита са извършени с вноски на каса по сметка с №и прехвърлени по сметка с №както следва:

-За 2006г. за погасителни вноски по потребителския кредит са внесени общо

-За 2007г. за погасителни вноски по потребителския кредит са внесени общо

-За 2008 г. за погасителни вноски по потребителския кредит са внесени общо

-За 2009 г. за погасителни вноски по потребителския кредит са преведени общо

-За 2010 г. за погасителни вноски по потребителския кредит са внесени общо

-За 2011г. за погасителни вноски по потребителския кредит са внесени общо

-За 2012 г. за погасителни вноски по потребителския кредит са внесени общо

-За 2013 г. за погасителни вноски по потребителския кредит са преведени общо. с което кредита е погасен окончателно.

 1. Разплащателна сметка с титуляр И. Д. Ц. в лева с BGN, открита на 15.07.2010 г.

- На 16.08.2010г. по сметката са преведени от НОИ обезщетения за безработица в размер на

- На 15.09.2010г. по сметката са преведени от НОИ обезщетения за безработица в размер.

- На 30.11.2012 г. по сметката са преведени от З. „О.- З.“ АД за щета на М. „Н. П.“ в размер на

По сметката са внасяни суми от ответника и трети лица с основание „по сметка“, „захранване на сметка“ както следва, и са теглени в брой, начислена е лихва в размер на .

за 2010 г. от И. Ц.

за 2011 г. от И. Ц..

за 2011 г от трети лица от трети лица

за 2012 г. от И. Ц..

за 2012 г. от трети лица лв.

за 2013 г. от трети лица лв.  

Сметката към 21.07.2015 г. е активна със салдо от 0,00 лв.

На 08.03.2013 г. чрез филиала на ДСК в гр. Д. ответникът И. Ц. нарежда по системата M. G. сумата от евро- лв. Преведената сума е от средствата внесени в брой.

 

-Б.„О. б.“ АД /писмо № 3135/ от 25.08.2015 г./

 1. Разплащателна сметка в лева, с титуляр И. Ц. открита на 25.04.2014 г. с нулево салдо.

- На 07.05.2014 г. по сметката на лицето са преведени. от ЗАД „О.- З.“ АД с основание щета на МПС- доплащане. На 09.05.2014 г. сумата от. са изтеглени на каса от ответника. До 31.12.2014 г. по сметката не са постъпвали средства , плащани са само таксите за обслужване на сметката. Сметката е активна към момента на получаване на отговора от - 25.08.2015 г. с нулево салдо.

От справка в НС „И. /протокол № ТД05ВТ/УВ-4747/23.07.2015 г./, Служби по вписванията: гр. Д./писмо № 257/30.07.2015 г./ гр. Т./писмо № 194/29.07.2015 г./, гр. Г./писмо № 305/29.07.2015 г./, гр. С./писмо № 277/03.08.2015 г./, гр. В. Т. /писмо №398/13.08.2015 г./ гр. Т./писмо № 995/03.08.2015 г./, гр. Р./писмо № 984-4483/20.08.2015 г./, гр. В./писмо № 644-652/04.08.2015 г./, гр. Б./писмо № 12-06-1777/30.07.2015 г./, гр. К./писмо № 163/30.07.2015 г./, Община Д. „МДТ“/писмо № 35-00-24/06.08.2015 г./, Община Г. „МДТ“/писмо № МДТ-11-39/31.07.2015 г./, Община С. „МДТ“/писмо № ДД-3-А-03.843-/1//06.08.2015 г./, ТД на НАП – В. Т.- офис Г.писмо № 16543-1/05.08.2015 г., ТД на НАП – В.- офис Р./писмо № 22881#1/22.07.2015 г. се установява, че за И. Д. Ц. има данни за периода относно платените публичноправни задължения във връзка с притежаваната собственост от посоченото лице. За бившата му съпруга М. Т. Ц., ЕГН.няма данни за периода относно платените публичноправни задължения във връзка с притежаваната собственост.

За периода И. Д. Ц. е платил за притежавана собственост на територията на община Д. следните данъчни задължения по периоди:

За 2005 г.- платени суми по ЗМДТ

За 2006 г.- платени суми по ЗМДТ

За 2007 г.- няма платени суми по ЗМДТ- но има дължими.

За 2008 г.- платени суми по ЗМДТ.

За 2009 г.- платени суми по ЗМДТ.

За 2010 г.- платени суми по ЗМДТ

За 2011 г.- платени суми по ЗМДТ на 18.11.2013 г. в размер на в.

а 2012 г.- платени суми по ЗМДТ на 19.05.2014 г. в размер.

За 2013 г.- платени суми по ЗМДТ на 19.01.2015 г. в размер на.

Общо платените суми за периода по ЗМДТ от лицето са в размер на 1.

Към 04.08.2015 г. дължимите суми заедно с лихвите от лицето по ЗМДТ са общо в размер …..От Протокол за проверка в системата на “Ц. д.„ АД, рег. № ТД05ВТ/УВ-4960/07.08.2015 г., се установява, че през проверявания период ответникът Ц. и свързаните с него лица не са придобивали безналични ценни книжа и не притежават такива безналични ценни книжа придобити по реда на масовата приватизация или друг ред .

С Протокол рег.№ ТД05ВТ/УВ-4752/23.07.2015 г. за проверка в системата на Главна дирекция “Гражданска въздухоплавателна администрация” се установява, че по отношение на проверяваното лице и свързаните с него лица липсват данни за притежавани, наети или държани на друго основание въздухоплавателни средства.

С Протокол за проверка в системата на Изпълнителна агенция “Морска администрация“, рег. № ТД05ВТ/УВ-4967/04.08.2015 г. се установява, че в регистровите книги няма данни за регистрирани плавателни съдове от проверяваното лице и свързаните с него лица обект на проверката.

С протокол рег. № ТД05ВТ/УВ-4751/23.07.2015 г. е извършена проверка в системата на “Централния регистър на особените залози”, при което се установява, че за проверяваното лице и свързаните с него физически лица няма вписвания през проверявания период.

С протокол рег. № ТД05ВТ/УВ-4749/23.07.2015 г. в системата на Патентно ведомство се установява, че за проверяваното лице и свързаните с него лица няма регистрация за притежаване на обекти на индустриална собственост: патенти, марки, промишлени дизайни и всякакви др.

С протокол рег. № ТД05ВТ/УВ-4750/23.07.2015г. е извършена проверка в системата на Агенция „М.“ за проверяваното лице и свързаните с него лица, относно фигурирането им в информационните масиви. При проверката се установява, че липсват данни, относно: вноса, износа и транзита на стоки и валута, както и данни за митнически нарушения и наложени наказания касаещи визираните лица през проверявания период.

С писмо с изх. № ТД05ВТ/УВ-4761/23.07.2015 г. е изискана информация от Общинска служба “З.” гр. Д. за лицата, обект на проверката, относно фигурирането им в информационните масиви на Общинската служба “З., като регистрирани земеделски производители през проверявания период. От отговора получен от институцията с писмо с вх. № ТД05ВТ/УВ-5742/21.08.2015 г., е видно, че в информационните масиви няма налична информация касаеща лицата през проверявания период.

С писмо с изх. № ТД05ВТ/УВ-4762/23.07.2015 г. е изискана информация от ДФ “З. гр. С. за лицата обект на проверката, относно фигурирането им в информационните масиви на ДФ “З., като регистрирани и подпомагани земеделски производители през проверявания период. От отговора получен от институцията с писмо с вх. № ТД05ВТ/УВ-5246/10.08.2015 г., е видно, че в информационните масиви има налична информация касаеща И. Ц.. През проверявания период лицето е подало заявление за подпомагане по линията за директни плащания от ДФ “Земеделие“ за кампанията 2008 г. с УРН 370412 и УИН 07/210508/07465, но не е получило финансиране, включително и през целия проверяван период.

С писмо с изх. № ТД05ВТ/УВ-4763/23.07.2015 г. е изискана информация от КТИ гр. Г. за лицата, обект на проверката, относно фигурирането им в информационните масиви на КТИ, за регистрирана и притежавана земеделска и горска техника през проверявания период. От отговора ,получен от институцията с писмо с вх. № ТД05ВТ/УВ-5025/05.08.2015 г., е видно, че в информационните масиви няма налична информация касаеща ответника през проверявания период.

С писмо с изх. № ТД05ВТ/УВ-3959/01.07.2015г., е изискана информация от ТП на “НОИ” гр. Г. за ответника и бившата му съпруга, относно фигурирането им в информационните масиви на поделението за получаване на обезщетения поради заболяване, безработица, пенсии по болест и др. От отговора ,получен от институцията с писмо с вх. № ТД05ВТ/УВ-5133/07.08.2015г., е видно, че в информационните масиви няма данни за изплащани на лицата суми за пенсии, има данни за изплащани обезщетения и болнични през периода на И. Ц. и на М. Г./Ц./. Изплатени суми на И. Д. Ц. от ТП на НОИ- Г. по чл. 54б, ал.1 и ал.4 от КСО за безработица и временна неработоспособност:

-За месеците: февруари, март и май на 2006 г. на лицето са изплатени общо.

-За месеците: август и септември на 2010 г. на лицето са изплатени общо.

-За месеците: февруари, март, юли и август на 2008 г. поради временна неработоспособност /болнични/ на лицето са изплатени общо

На основание Решение №72/22.02.2017 г. на К. е внесено искане за обезпечение на бъдещ иск в Окръжен съд – В. С Определение № 1 от 24.02.2017 г. по ч.гр.д. №С-1/2017 г. Окръжен съд – В. е допуснал обезпечение на бъдещия иск по чл. 74 от ЗОПДНПИ. Издадени са 8 броя обезпечителни заповеди за съдия по вписванията и 1 брой за съдия изпълнител. Определен е тримесечен срок за предявяване на иска, считано от датата на постановяване на определението.

С Протокол рег. №ТД05ВТ/УВ-3233/11.04.2017 г., е извършена проверка в системата на Изпълнителна агенция по горите, относно наличие на регистрация на И. Д. Ц.От извършената проверка се установява, че лицето няма регистрация през периода в системата на Изпълнителна агенция по горите за извършване на дейности регламентирани в Закона за горите. Установява се от проверката, че „И.“ ЕООД- собственост на И. Ц. в този период, има две регистрации в системата, както следва:

-Удостоверение № 2871/30.11.2010 г. и Удостоверение № 4960/01.03.2013 г.

К. приела в хода на проверката,че мероприятия в горите, включително и дърводобив може да провежда не физическото лице ,а „И.“ ЕООД,следователно представеното копие на Договора от 11.11.2014 г. касае търговското дружество, а не физическото лице. То е само страна по договора като представител и собственик на дружеството, при което получените суми от „А.“ ЕООД не се приемат за превод за извършена дейност или услуга от И. Ц., за която той няма Удостоверение, а следва да се приеме като услуга ,свързана с дейността на „И.“ ЕООД. Независимо че средствата са постъпвали по личната сметка на проверяваното лице, същите не са отразени от К. като приход при анализа през периода.

Общо получените заемни средства от И. Ц., предоставени от лицето М. О. през периода са в размер на 8 930 лв. До края на проверявания период тези заемни средства не са възстановени от И. Ц. на М. О.. Към писмения отговор е приложено копие на Споразумение от 12.04.2016 г., което регламентира кредитните взаимоотношения между страните.

През 2014 г. лицето Т. Г. превеждал периодично по сметката на И. Ц. в „Ц.“ АД суми,като в отговора на И. Ц. е посочено, че това са краткосрочни заемни средства, които е връщал.

През 2007 г. лицето М. И. Ц. превел на части по сметката на И. Ц. в „ОББ“ АД сумата в размер на. След получаване на преводите по сметката на същите дати И. Ц. ги изтеглил на каса. В отговора си И. Ц. посочва, че това са заемни средства предоставени от посоченото лице, без наличието на документи, доказващи заема. Той посочва, че е върнал заема ,без да посочи кога е върнат и без приложени документи ,доказващи връщането на средствата.

Ответникът И. Ц. посочва в отговора си относно получените приходи през проверявания период, че е ползвал заемни средства от сестра си Н. Д. Д. и племенника си М. С. Д. Приложени са към отговора и копия на техните договори за кредити от Б. „ДСК“ ЕАД и копие на нотариален акт № 171/ 28.03.2017 г. по описа на СВ гр. Д., с който той прехвърлил собствеността на свой недвижим имот на сестра си и племенника си за парично задължение в размер на..

С Договор за кредит за текущо потребление от 20.08.2012 г. б. „ДСК“ ЕАД е предоставила на Н. Д. Д. кредит в размер на.. Кредита е усвоен по сметката на Н. Д.

- С Договор за кредит за текущо потребление от 11.12.2013 г. б. „ДСК“ ЕАД е предоставила на М. С. Д. кредит в размер на лв. Кредитът е усвоен по сметката на М. Д.. Общия размер на двата кредита ,отпуснати на лицата ,е в размер на

Ищецът приема ,че ответникът е получил като заем сумата в размер на лв. и същата е включена като приход в анализа.

 

При така установената фактическа обстановка Видинският окръжен съд намира за установено от правна страна следното :

   Правото по чл. 74 от Закона за отнемане в полза на държавата на на незаконно придобите имущество (ЗОПДНПИ) е призната и гарантирана от закона възможност в полза на държавата - в лицето на К., да се отнемат принудително и безвъзмездно имуществени права. За субекта, спрямо чието имущество се осъществява принуда, ограничаването и отнемането на имуществени права е неблагоприятна последица и санкция за определено неправомерно поведение на извършителя на престъпното деяние. Субективното право на държавата е преобразуващо.

От тези характеристики на правото следва, че хипотезите на отнемане са изчерпателно изброени, те не могат да се прилагат по аналогия на закона или правото, недопустимо е разширително или поправително тълкуване.   Не може да се изхожда и от отменения ЗСГ, глава III, защото обхвата и целите на двата нормативни акта са различни, има промяна като цяло в законодателството, както и в обществените отношения - много по-развит и свободен пазар, подчинен на волята на страните, без посредничеството на държавен орган и ограничения в разпореждането.

Съдът в производството по чл. 74 от Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (ЗОПДНПИ-отм.) не преценява доколко отнемането на конкретно имущество се явява съответно като санкция на престъплението, нито степента на обществената опасност на деянието и дееца, подбудите за извършване на деянието и другите смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства. Отнемането по ЗОПДНПИ (отм.), също така, има по-голям обхват по отношение на обектите, а също и на субектите, спрямо които може да се приложи.

Съдът в производството по чл. 74 от Закона за отнемане в полза на държавата на на незаконно придобите имущество (ЗОПДНПИ) може да отнема имущество, придобито от престъпна дейност ,когато лицето е привлечено като обвиняем за престъпление по някой от предвидените в Чл.22 ал.1 ЗОПДНПИ текстове ,а също така когато е налице някоя от визираните в Чл.22 ал.2 и 3 ЗОПДНПИ хипотези : когато лицето не е било привлечено като обвиняем за престъпление по ал. 1 поради това, че е отказано образуване на наказателно производство или образуваното наказателно производство е било прекратено, тъй като:

 1. е последвала амнистия;
 2. е изтекла предвидената в закона давност;
 3. след извършване на престъплението деецът е изпаднал в продължително разстройство на съзнанието, което изключва вменяемостта;
 4. деецът е починал;
 5. по отношение на лицето е допуснат трансфер на наказателно производство в друга държава.

Проверката започва и когато наказателното производство за престъпление по ал. 1 е спряно и лицето не може да бъде привлечено като обвиняем, тъй като:

 1. след извършване на престъплението е изпаднало в краткотрайно разстройство на съзнанието, което изключва вменяемостта или има друго тежко заболяване;
 2. притежава имунитет;
 3. е с неизвестен адрес и не може да бъде намерено.

 

ПО ДОПУСТИМОСТТА НА ИСКА:

Предявеният иск с правно основание чл. 74 ал. 1 от ЗОПДНПИ (отм.), е допустим , тъй като е предявен от надлежна страна, а именно К.за по реда на чл.74, ал.1 от ЗОПДНПИ (отм.)при спазване правилата на родовата и местна подсъдност.

Налице е правен интерес у ищеца.

 

          ПО ОСНОВАТЕЛНОСТТА НА ИСКА

          Исковата молба наК.  е неоснователна поради следното :

За успешното провеждане на иска е необходимо да са налице едновременно три кумулативни изисквания :

-открито или приключило с осъдителна присъда наказателно производство срещу определено лице за някое от изброените в Чл.22 от закона престъпления;

-придобито от това лице или от лицата по Раздел Трети от закона имущество и

-възможност да се направи основателно предположение, че имуществото е придобито от престъпна дейност, доколкото липсва законен източник на средствата, с които е придобито имуществото, предмет на иска по чл.74 ал.1 от закона. Окръжен съд-В. намира ,че не е налице нито една от посочените по-горе предпоставки.

Окръжен съд-В. намира ,че не е налице първата предпоставка поради следното :

В случая към момента на образуването на проверката срещу ответника И. Ц. е било налице повдигнато обвинение в престъпление ,визирано в Чл.22 от Закона .Към момента на депозиране на исковата молба в съда обаче е налице влязло в сила решение на Великотърновския апелативен съд ,с което се признава потвърждава оправдателната присъда срещу ответника .

В съдебната практика ,включително и на ВКС е спорен въпросът дали     съставлява абсолютна процесуална пречка за съществуването и надлежното упражняване правото на иск за отнемане на незаконно придобито имущество в полза на държавата прекратяването на наказателното производство за престъпление, посочено в разпоредбата на чл. 22, ал. 1 ЗОПДНПИ, извън случаите по чл. 22, ал. 2 ЗОПДНПИ .

На състава на Окръжен съд-В. е известно ,че с Определение № 399 от 07.08.2016 г. по ч. гр. д. № 2932/16 г. състав на IV-то г. о. на ВКС на основание чл. 292 ГПК е спрял производството по делото, като е предложил на Общото събрание на Гражданската колегия на ВКС да постанови тълкувателно решение по следния въпрос:

   "Съставлява ли абсолютна процесуална пречка за съществуването и надлежното упражняване правото на иск за отнемане на незаконно придобито имущество в полза на държавата прекратяването на наказателното производство за престъпление, посочено в разпоредбата на чл. 22, ал. 1 ЗОПДНПИ, извън случаите по чл. 22, ал. 2 ЗОПДНПИ?"

С Разпореждане от 12.10.2016 г. на ВКС за образуване на т. д. № 4/2016 г., ОСГК по  т. д. № 4/2016 г., ОСГК и на основание чл. 128, ал. 1 ЗСВ, е разпоредено да бъде образувано тълкувателно дело на №4/2016 г. на Гражданската колегия на ВКС по въпроса съставлява ли абсолютна процесуална пречка за съществуването и надлежното упражняване правото на иск за отнемане на незаконно придобито имущество в полза на държавата прекратяването на наказателното производство за престъпление, посочено в разпоредбата на чл. 22, ал. 1 ЗОПДНПИ, извън случаите по чл. 22, ал. 2 ЗОПДНИ .

          Делото е насрочено за 15.11.2018 г. за 14 ч. и 30 минути .

          С оглед на задължителната практика на ВКС съставът на Окръжен съд-В. намира ,че не може да спре висящото дело до произнасяне на ВКС с тълкувателно решение,поради което следва да изложи мотиви относно едната от двете взаимно изключващи се тези.

          Окръжен съд-В. в настоящия състав намира ,че съставлява абсолютна процесуална пречка за съществуването и надлежното упражняване правото на иск за отнемане на незаконно придобито имущество в полза на държавата прекратяването на наказателното производство за престъпление, посочено в разпоредбата на чл. 22, ал. 1 ЗОПДНПИ, извън случаите по чл. 22, ал. 2 ЗОПДНИ поради следното :

Основанията за започване на проверката по чл. 21, ал. 2 ЗОПДНПИ, предвидени в чл. 22 - 24 ЗОПДНПИ, са условия за законосъобразното сезиране на К., абсолютни процесуални предпоставки за допустимост на законовата процедура и изисквания за законосъобразност на съдебните актове по Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество. Следователно изискването на специалния закон проверяваното лице да е привлечено като обвиняем за престъпленията, посочени в чл. 22, ал. 1 ЗОПДНПИ, следва да е спазено не само към образуване на законовата процедура за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество пред К., но и да съществува през целия период на нейната висящност, освен ако случаят покрива изключенията в ал. 2 или ал. 3 на цитираната разпоредба или някое от другите две основания за нейното образуване, посочени съответно в чл. 23 или в чл. 24, ал. 1.

Прекратяването на наказателното производство по престъплението, предвидено в чл. 22, ал. 1 ЗОПДНПИ, за което проверяваното лице е било привлечено като обвиняем, осъществява абсолютна процесуална пречка за допустимостта на исковете, предвидени в чл. 75, ал. 1 и ал. 2 ЗОПДНПИ, ако наказателното производство е прекратено поради това, че деянието не е извършено или не съставлява престъпление (прегради за развитието на наказателния процес по чл. 24, ал. 1, т. 1 НПК). Съображенията за това са следните:

Изходната тълкувателна позиция следва да бъде поставена откъм основното съдържание, идеи и принципи на ЗОПДНПИ. Те са обсъждани и в мотивите към решение № 13/13.10.2012 г. по конст. д. № 6/2012 г. на Конституционния съд на Република Б. - ДВ бр. 82/2012 г.

Новите положения, които законодателят възприе в ЗОПДНПИ като разлика с отменения ЗОПДИППД, предопределят разширено понятие за подлежащото на отнемане имущество. Предмет на отнемане в полза на държавата по силата на чл. 1, ал. 2 ЗОПДНПИ се счита имуществото, за придобиването на което не е установен законен източник. ЗОПДНПИ учредява държавни органи за установяване на незаконно придобито имущество – К. (и нейните териториални звена (дирекции) и регламентира трите основни етапа на развитие на законовата процедура: 1) провеждане на предварителна проверка; 2) внасяне в съда на искане за обезпечаване на бъдещ иск и действия след налагане на обезпечителните мерки и 3) съдебно производство за отнемане в полза на държавата на незаконно придобитото имущество. Гражданският съд също е орган на ЗОПДНПИ с призната от специалния закон компетентност във втория и третия основен етап на развитие на процедурата.

Целта на проверката, извършвана от органите по ЗОПДНПИ, е установяване дали има значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице, т.е. дали натрупването на неговото богатство може да бъде обяснено с конституционно признатите и законово регламентирани източници - предприемаческа дейност, упражняване на свободна професия, трудов или граждански договор, наследяване и пр. (арг. от чл. 21, ал. 2, чл. 61, ал. 1, т. 2, чл. 77, ал. 4, т. 3 ЗОПДНПИ). Основанията за започване на проверката са:

1) привличане на обвиняем за изрично посочени престъпления или прокурорски акт, установяващ преграда за развитието на наказателния процес за такива престъпления поради амнистия, давност за наказателно преследване, трансфер на наказателното производство в друга държава, укриване, имунитет или смърт на дееца и други подобни прегради, които обаче не изключват авторството или съставомерността на престъпленията, посочени в специалния закон (чл. 22 ЗОПДНПИ);

2) уведомление за наличието на влязъл в сила административен акт за административно нарушение от естество да създава облага, ако облагата е на стойност над. към момента на придобиването й (чл. 24 ЗОПДНПИ) и

3) признат от българското законодателство акт на чуждестранен съд за престъпление или административно нарушение от горепосочените категории (чл. 23 ЗОПДНПИ). При извършване на проверката специализираните органи по закона могат да получават информация за имуществото на проверявания от други държавни структури при спазване на ЗЗКИ и ЗЗЛД, да искат съдействие и сведения от всички държавни и общински органи, търговците, кредитните институции, както и от други юридически лица, от нотариуси и съдебни изпълнители (глава V-та на специалния закон). Финансовата проверка в компетентност на К. продължава до една година, като тя може да я продължи еднократно с 6 месеца.

Когато намери, че от проверката са събрани достатъчно данни, от които да се направи обосновано предположение, че имуществото е назаконно придобито, К. взема решение и съответно - внася в съда искане за обезпечаване на бъдещия иск. С налагането на обезпечителни мерки започва производството по отнемане в полза на държавата на незаконно придобитото имущество. От този момент проверяваното лице, съответно - неговите правоприемници, разполагат с възможността да се запознаят със събраните доказателства, да правят възражения и да представят доказателства, чрез които да проведат обратното доказване на обримите законови презупции. Продължителността на този етап от процедурата не трябва да трае повече от три месеца (чл. 74, ал. 1 ЗОПДНПИ). Съдът отменя обезпечителните мерки, ако служебно или по искане на заинтересованите лица установи, че искът е предявен след изтичане на тримесечния срок от налагането им (чл. 74, ал. 4 ЗОПДНПИ).

Законът установява специални правила за провеждане на съдебното производство - активна процесуална субституция от вида на суброгацията за К., освобождава я от държавна такса като субект, който упражнява чужди (на държавата) права; задължение за обективно съединяване на искове, съвместна легитимация на страната на ответниците. Последното осигурява възможност за третите лица, чиито права биха могли да бъдат накърнени от решението по предявения иск, да участват ефективно по гражданското дело. Процесът е открит и състезателен. Уредени са допустимите параметри на евентуална съдебна спогодба (чл. 79 ЗОПДНПИ). Доколкото няма специални норми, следващи от Закона, се прилагат разпоредбите на общия исков процес в ГПК.

Законът учредява и орган за управление на отнетото имущество - Междуведомствен съвет (чл. 87 ЗОПДНПИ). Той предлага на Министерски съвет да предостави за управление на бюджетни организации и общини за изпълнение на техните функции отнетото по реда на закона имущество или да възложи неговата продажба. Продажбата извършва НАП по реда на ДОПК. Предвидено е и законово основание за встъпване на българската държава в признатите по съдебен ред парични задължения към пострадалите от престъпленията, посочени в чл. 22, ал. 1 ЗОПДНПИ, до общата стойност на отнетото имущество и регресен иск в полза на държавата за платеното (чл. 90 ЗОПДНПИ).

Според очертаната законова рамка смисълът и значението на законовите основания за започване на проверката от К. по чл. 22 - 24 ЗОПДНПИ провеждат основен принцип в чл. 4 ЗОПДНПИ. Съгласно цитираната разпоредба, ограниченията на собствеността, предвидени в специалния закон, следва да се прилагат в степента, необходима за постигане целта на закона. Целта е поставена в чл. 3 ЗОПДНПИ, който в конституционносъответстващата си част придвижда, че законът защитава интересите на обществото чрез предотвратяване и ограничаване на възможностите за незаконно придобито имущество и разпореждането с него.

Чл. 1, ал. 2 ЗОПДНПИ дефинира като незаконно онова имущество, за придобиването на което не е установен законен източник, но изисква наличието на законово основание за образуване на законовата процедура (чл. 22 - 24 ЗОПДНПИ). Ако необходимостта от установяване липсата на законен източник за придобиването на имуществото е достатъчното основание (предпоставка) за нейното провеждане, то законът не би уредил основанията за надлежно сезиране на К. по начин, който стои извън източника на придобитото имущество. Би предвидил също така задължение за сезиране на К. от всички държавни органи, които имат призната от законите компетентност да извършват проверка на източниците за придобиване на имущество (прокуратурата, МВР, органите на вътрешните работи, органите на Държавна агенция "Национална сигурност", органите на Агенция "Митници"), в т. ч. възможност за служебно сезиране и право на сигнал в полза на гражданите, юридическите лица и общинските органи. В чл. 22 - 24 ЗОПДНПИ обаче (изчерпателно) са уредени основанията за образуване на производството пред К.Сред държавните органи, компетентни да извършват проверка на източниците за придобиване на имущество, специалният закон признава само за прокуратурата правомощие да сезира К.. За другите държавни органи това правомощие възниква, само ако те са издателите на влезлия в сила акт за административно нарушение и то при основанието на чл. 24 ЗОПДНПИ. За останалите държавни органи специалният закон предвижда единствено задължение за взаимодействие с органите на ЗОПДНПИ (чл. 30). Изключена е възможността К. да се самосезира и да бъде надлежно сезирана от граждани, юридически лица и общински органи. Включително не са уредени подобни законови основания за започване на проверката по чл. 21, ал. 2 ЗОПДНПИ.

Само когато и докато съществува някое от законовите основания, предвидени в чл. 22 - 24 ЗОПДНПИ, е допустимо образуването и развитието на процедурата по установяване на незаконния източник на придобитото имущество, предвидена в специалния закон. Само тогава ограниченията на собствеността, следващи от нея, в необходимата степен защитават интересите на обществото (чл. 4, вр. чл. 3 ЗОПДНПИ). Нейното провеждане е недопустимо, ако законово основание за образуване на процедурата не съществува или ако то отпадне в периода на нейната висящност. Това е така, защото наличието на производство по установяване на източника на придобитото имущество засяга собствеността. Тя става обект на проверка от държавните органи на ЗОПДНПИ. Обект на проверката е частна собственост, а чл. 17, ал. 3 КРБ прогласява частната собственост за неприкосновена. Неприкосновеността на частната собственост е накърнена, ако при липсата на законово основание (някое от предвидените в чл. 22 - 24 ЗОПДНПИ) държавни органи проверяват източниците за придобиването й. Яркият пример, че това е така, се проявява във втория етап на процедурата - при налагане на обезпечителните мерки от съда.

Незаконен е актът, с който държавният орган (прокурорът - в случаите по чл. 22, ал. 1 или административнонаказващият орган - по чл. 24, ал. 1 ЗОПДНПИ) уведомява директорът на съответната териториална агенция за основание за образуване на проверката по чл. 21, ал. 2 ЗОПДНПИ, каквото в действителност не съществува. Незаконен е и актът, с който директорът на съответната териториална агенция образува проверката по чл. 21, ал. 2 ЗОПДНПИ, въпреки липсата на някое от законовите основания в чл. 22 - 24 ЗОПДНПИ. Незаконно е решението на К. за образуване на производство по специалния закон, въпреки липсата на такова основание. За вредите по причина на тези незаконни актове Законът за отговорността на държавата и общините за вреди предвижда деликтна отговорност на държавата - чл. 1, ал. 1 и чл. 2а от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди.

Чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди предвижда деликтна отговорност на държавата за вредите от обвинение в извършване на престъпление, ако лицето бъде оправдано или ако образуваното наказателно производство бъде прекратено поради това, че деянието не е извършено от лицето или че извършеното не представлява престъпление. Чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди предвижда деликтна отговорност на държавата и за вредите от незаконното обвинение, когато проверяваното лице е оправдано или ако наказателното производство е прекратено поради това, че деянието не е извършено или извършеното не представлява престъпление, посочено в чл. 22, ал. 1 ЗОПДНПИ. Установената по надлежния ред незаконност на обвинението - с влезли в сила постановление на прокурора по чл. 243, ал. 1, т. 1, разпореждане на съда по чл. 250, ал. 1 или оправдателна присъда по чл. 304 НПК - води до извода, че К. е сезирана незаконно, без в действителност да съществува основание по чл. 22 ЗОПДНПИ. Незаконна е и процедурата по установяване законността на източника на придобитото имущество. С цел ограничаване на вредите, които държавата дължи да репарира от незаконната процедура, чл. 31 ЗОПДНПИ задължава прокурора незабавно да уведоми директора на съответната териториална дирекция за всяко постановление за прекратяване на наказателното производство; чл. 11, ал. 1, т. 3 и 4 ЗОПДНПИ оправомощава К. да приеме решение за прекратяване на производството, респ. за отказ от образуваното пред съда производство по специалния закон, а чл. 77, ал. 4, т. 2 ЗОПДНПИ - я задължава да представи пред съда доказателства за съществуване на обстоятелствата по чл. 22, 23 и 24.

Видно от мотивите по т.4 на Тълкувателно решение № 3 от 22.04.2004 г. на ВКС по тълк. гр. д. № 3/2004 г., ОСГК/ докладчик съдията Ж. Н./, постановено в редакцията на ЗОДОВ преди 2012 г., когато настоящата т.3 на ал.1 на чл. 2 е била т.2 на ал.1 на чл. 2 отговорността на държавата за вреди от незаконни действия на правозащитни органи възниква от момента на влизане в сила на прокурорския акт за прекратяване на наказателното производство - чл. 2, т. 2 изр. 2 ЗОДВПГ/настоящо заглавие ЗОДОВ/; от влизане в сила на оправдателната присъда за извършено престъпление - чл. 2, т. 2, изр. 1 ЗОДВПГ/настоящо заглавие ЗОДОВ/; от влизане в сила на решението, с което е оправдано лицето, осъдено на наказание по НК - т. е. от влизане в сила на акта, с който се признават за незаконни действията на държавния орган. От този момент държавните органи изпадат в забава, дължат лихва върху размера на присъденото обезщетение и започва да тече погасителната давност за реализиране отговорността на държавата. Следователно, влезлият в сила прокурорски акт за прекратяване на наказателното производство признава,че всички процесуални действия, извършени от образуването му до постановяването му, са били незаконни. За законността или незаконността на наказателното производство, при влязъл в сила акт за прекратяването му, е без значение дали е реализирана или е пристъпено към реализиране на отговорността на държавата по особения ред на чл. 8 от ЗОДОВ. Влезлият в сила прокурорски акт за прекратяване на наказателното производство е налице,той установява незаконността на действията на правозащитните органи, а тя е основна предпоставка за отговорността на държавата за вреди по ЗОДОВ. Дали засегнатото от незаконните действия лице ще предяви претенции за обезщетение или не по особения ред на закона е въпрос на негов избор, но правото му на обезщетение като правна възможност е безспорно, че съществува. При това, действията на правозащитните органи, в хипотезата на прекратено наказателно производство са незаконни не от момента на постановяване или на влизане в сила на прокурорския акт за прекратяване(респективно на оправдателна присъда), а от момента на образуване на самото наказателно производство въз основа на съответен прокурорски акт.

След като от момента на образуването му наказателното производство е незаконно, то не може да бъде законна основа за развитие на други производства в полза на субекта, осъществил незаконния акт. Принципно, незаконно действие от какъвто и да е характер не може да бъде нито повод за стартиране на каквото и да е производство, нито материална предпоставка, нито елемент от фактически състав на субективно материално право.Това е така,тъй като основен принцип на правото е, че никой не може да черпи права от собственото си неправомерно поведение". Този принцип важи спрямо всички правни субекти, включително и спрямо държавата, в случаите в които тя е носител на права и задължения, независимо чрез кои органи ги упражнява и дали тези органи съвпадат. Следователно, при положение, че обвинението е незаконно,то не може да послужи като повод по смисъла на отменения ЗОПДНПИ, за образуване на проверка и започване на производство по отнемане на имущество,тъй като е незаконен. Незаконното обвинение не може да е и елемент от фактическия състав или материална предпоставка по отменения закон за възникване или упражняване на право на държавата да отнеме имущество.

Незаконен е и съдебният акт, насочен към развитие на производството по специалния закон, когато обстоятелство по чл. 22, 23 и 24 не съществува. Абсолютна процесуална пречка за допустимост на законната процедура има, както когато основанието не съществува към момента на сезиране на К. за извършване на проверката по чл. 21, ал. 2 ЗОПДНПИ, така и когато основанието е отпаднало в хода на висящност на законовата процедура - при прекратяване на наказателното производство поради преградата по чл. 24, ал. 1 НПК с влязъл в сила акт на прокурора, влязло в сила разпореждане на съда по чл. 250, ал. 1 или поради оправдаване на проверяваното лице поради липса на авторство или несъставомерност на деянието за престъплението, посочено в чл. 22, ал. 1 ЗОПДНПИ; при отмяна на влезлия в сила акт за административното нарушение, посочено в чл. 24, ал. 1 ЗОПДНПИ по извънреден способ за контрол и при отмяна по извънреден способ на признатия от българското законодателство акт на за престъпление или административно нарушение от посочените в чл. 22, ал. 1 и чл. 24, ал. 1 ЗОПДНПИ категории. Деликтният състав на чл. 2, ал. 2 ЗОДОВ предвижда отговорност на държавата във всяка подобна хипотеза. Съставът бе въведен с изменението на ЗОДОВ, извършено със ЗОПДНПИ (ДВ бр. 38/2012 г.).

Представлява "друго" разпореждане на закона по смисъла на чл. 299, ал. 1 ГПК и преодолява дори силата на пресъдено нещо на влязлото в сила решение, с което е уважен искът по чл. 75, ал. 1 и ал. 2 ЗОПДНПИ.

Следователно основанията за започване на процедурата по чл. 21, ал. 2 ЗОПДНПИ, предвидени в чл. 22 - 24 ЗОПДНПИ, са условия за законосъобразно сезиране на К., абсолютни процесуални предпоставки за допустимост на законовата процедура и изисквания за законосъобразност на съдебните актове по Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество. Чл. 2 ЗОПДНПИ (в конституционно съответната си част) предвижда, че производството по този закон се провежда независимо от наказателното производство срещу проверяваното лице и/ или свързаните с него лице. Той следва да се тълкува в смисъл, че специалният закон допуска паралелно развитие на двете производства - наказателното и по установяване на незаконно придобитото имущество - и цели скъсяването на сроковете, в които приключва гражданското производство.

Тезата ,че постановяването на оправдателна присъда не е пречка да се постанови осъдително решение по ЗОПДНПИ противоречи на основните правни принципи ,по силата на които nemo ex suo delicto meliorem suam conditionem facere potest (никой не може да черпи права от собственото си неправомерно поведение).

Незаконното обвинение е граждански деликт ,който поражда за деликвента само задължения ,а за увредения –само права.Ако се приеме ,че постановяването на оправдателна присъда не е пречка да се постанови осъдително решение по ЗОПДНПИ ,то излиза ,че незаконното обвинение винаги ще води до две взаимно изключващи се решения (осъдително решение срещу държавата по ЗОДОВ в полза на обвиняемия (подсъдимия ) и осъдително решение срещу обвиняемия (подсъдимия ) в полза на държавата по ЗОПДНПИ .Тълкуване на закона ,което може да доведе до взаимноизключващи се решения на съдилищата ,влиза в противоречие с принципите на правовата държава.В този смисъл са мотивите на Конституционния съд при обявяването за противоконституционна на разпоредбата на Чл.11 ал.5 от ЗОПДНПИ (Решение № 2 от 23.05.2013 г. на КС по к. д. № 1/2013 г., докладчик съдията Б. В. ).

Конституционният съд многократно е посочвал ,че правна уредба, която затруднява правоприлагането или е взаимноизключваща се (в това число въвеждаща т.н.успоредно правосъдие от страна на различни съдилища и произтичащата от това възможност за противоречащи си решения, постановени въз основа на едни и същи факти,) , не е в унисон с принципа на правовата държава (Решение на Конституционния съд № 10 от 2009 г., Решение на Конституционния съд № 5 от 2000 г. , Решение на Конституционния съд № 5 от 2002 г. ,Решение на Конституционния съд № 3 от 2008 г. , Решение на Конституционния съд № 10 от 2009 г.,Решение на Конституционния съд № 3 от 2012 г.).

         Тъй като в настоящия случай е безспорно,че поводът за започване на проверка е незаконен-незаконно обвинение,установено от влязла в сила оправдателна присъда на наказателен съд ,то право на отнемане не е възникнало и искът следва да бъде отхвърлен изцяло без да се навлиза в съществото на изследване на останалите предпоставки по отменения закон.

          За пълнота на изложението Окръжен съд-В. намира за нужно да отбележи следното :

Не е налице и втората предпостава за уважаване на предявения иск:

За придобитото имущество не може да се направи основателно предположение, че е придобито от престъпна дейност на ответника И. Ц. Д..

Съгласно Тълкувателно решение № 7 от 30.06.2014 г. на ВКС по тълк. д. № 7/2013 г., ОСГК необходимо е да има връзка (пряка или косвена) между престъпната дейност по чл. 3, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.) и придобиването на имуществото. Достатъчно е връзката да може обосновано да се предположи логически, с оглед обстоятелствата по делото, както и да не е установен законен източник в придобиването на имуществото, за да бъде то отнето по реда на чл. 28 ЗОПДИППД (отм.).Конкретната престъпна дейност и обстоятелствата, от които се прави предположението за връзката с придобиването на имуществото, са тези, които определят релевантния период във всеки конкретен случай, който трябва да е в рамките на чл. 11 ЗОПДИППД (отм.).

В горното Тълкувателно решение ВКС дава следното тълкуване на закона ,което е задължително за съда и следва да бъде отнесено към фактите по делото ,тъй като между ЗОПДИППД (отм.). и ЗОПДНПИ (отм.).няма принципна разрика относно наличието на пряка или косвена връзка ,а законовите текстове ,на които се е позовал ВКС в ЗОПДИППД (отм.). са възпроизведени и в ЗОПДНПИ (отм.).:

Законът изисква връзка между престъпната дейност и имуществото, което се отнема и този извод се налага от граматическото тълкуване на неговите текстове. Във всички разпоредби на ЗОПДИППД (отм.), включително тези, определящи предметния обхват на закона - чл. 1, неговите цели - чл. 2, предпоставките за отнемане на имущество - чл. 3 и предмета на отнемане - чл. 4 - 10, както и в заглавието на нормативния акт е записано, че имуществото е "придобито от престъпна дейност". Имуществото се определя като вид облага и то, именно от установената по чл. 3, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.) престъпна дейност и тази връзка е необходимо условие, за уважаване на искането по чл. 28 ЗОПДИППД (отм.).

   Изключването на връзка между престъплението и придобиването на имуществото, освен това ще наруши правото на субектите по чл. 4 - 9 ЗОПДИППД (отм.). на справедлив съдебен процес и правото на пропорционалност в ограничението на правото на собственост.

Необходимостта за наличие на връзка между престъпното деяние и придобиването на имуществото сочи и анализът на чл. 7, т. 2, предл. 1 и чл. 8 ЗОПДИПД (отм.). Елемент от фактическия състав, в двете хипотези, е знание у третите лица - приобретатели на имуществото, за престъпното деяние и за връзката му с придобиването на имуществото от прехвърлителя. По иска с правно основание чл. 7, т. 2, предл. 1 ЗОПДИПД (отм.), Комисията - ищец следва да установява по пътя на пълно главно доказване подобно знание у третото лице относно извършването на конкретното престъпление, както и фактите, обуславящи връзката му с придобиването на имуществото. За уважаването на иска по чл. 8, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.) също е необходимо да се установи знание у изброените в правната норма трети лица, че имуществото е било придобито от прехвърлителя от престъпна дейност. Оборимата презумпция по чл. 8, ал. 2 ЗОПДИППД (отм.), че знанието на лицата по ал. 1 се предполага до доказване на противното, само обръща тежестта на доказване - тя е за ответниците, които трябва да проведат обратно доказване, че към датата, на която са придобили имота не са знаели или не биха могли да знаят за извършеното престъпление от прехвърлителя и фактите, обуславящи връзката му с придобиването на имуществото, предмет на сделката.

По аргумент от противното, ако се приеме тезата, че законът не предполага наличие на връзка между престъпната дейност и имуществото, чието отнемане се цели, тогава би било без значение дали придобиването му е от установеното престъпно деяние. Това би означавало, че щом липсва законен източник на доходите за придобиването му, то се отнема, но това би лишило от смисъл да се установява престъпната дейност и в закона изрично да се изброяват престъпните състави, като елемент от правото на държавата да отнеме имуществото. Ако смисълът е, че мярката се прилага като вид санкция спрямо лица, за които е установено, че са извършили престъпление по чл. 3, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.) без оглед на връзката с престъпната дейност, тогава в специалния граждански закон е предвидено допълнително наказание, извън тези по чл. 37 от Наказателния кодекс (НК), което се налага не по реда на Наказателнопроцесуалния кодекс (НПК), а такъв подход е недопустим за законодателя, след като съгласно чл. 3 НК, последният се прилага за всички престъпления, извършени на територията на Република Б.. Това означава, че установяването на престъпното деяние (извън случаите по чл. 124, ал. 3 ГПК), признаването на дееца за виновен в извършването му, определянето на наказанието и налагането му, са в предметния обхват на НК. Конфискацията, като вид имуществена санкция за извършено престъпление, е изрично уредена в НК, и е възможно наказание, включително за болшинството от хипотезите, уредени в чл. 3, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.). Тя се прилага само спрямо притежавано от дееца имущество, тъй като наказание може да се наложи само на лице, извършило предвидено в закона престъпление, трябва да е съответно на престъпното деяние, без значение дали придобиването на конфискуваното имущество е във връзка с престъпната дейност на дееца.

Придобиването на имуществото следва да е от установената, конкретна, престъпна дейност.

Законодателят има предвид само онази престъпна дейност, която е изрично определена в чл. 3, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.) - изброените състави по Наказателния кодекс в точки 1-25 (§ 1, т. 3 от закона). За да пристъпи гражданският съд към процедура по отнемане на имуществото, престъплението следва да е установено от наказателния съд с влязъл в сила съдебен акт, постановен по реда на НПК и само в изключението по чл. 3, ал. 2 ЗОПДИППД (отм.) - от гражданския съд, по мотивираното предложение на Комисията.

Придобиването на имуществото от извършителя на престъплението може да е, както пряко, така и косвено от престъпната дейност (чл. 1 и § 3 от закона), но във всички случаи тази връзка трябва да бъде установена, или да може да се направи предположение за съществуването ѝ (арг. чл. 3, ал. 1, чл. 4, ал. 1).

Между престъпната дейност и имуществото е налице пряка връзка, напр. в случаите, когато то е пряко придобито от престъплението. Съгласно чл. 53, ал. 2, б. "б" НК, това имущество подлежи на отнемане в полза на държавата, независимо от наказателната отговорност. Допустимо е да се отнеме по ЗОПДИППД (отм.), в случаите, когато отнемането не може да се реализира по НК, защото имуществото не е в патримониума на дееца (хипотезите на чл. 5-8 ЗОПДИППД (отм.), а също и винаги, когато престъпното деяние се установява от гражданския съд (чл. 3, ал. 2 ЗОПДИППД (отм.).

Косвена е връзката между престъпно деяние и конкретното имуществено право, когато придобиването му е непряко от конкретното престъпление, опосредено чрез други действия, напр. с една или няколко пълни или частични трансформации на средства чрез разпоредителни сделки.

Дори връзката да не е безспорно установена, ако такава може основателно да се предположи, то предположението е достатъчно за целите на закона, щом не е установен законен източник в придобиването на имуществото.

Предположението е вероятност, възможност, при която от дадена причина се следва определен резултат, последица, а в хипотезите на закона, от конкретното престъпление - имуществена облага. Предположението е основателно, когато от осъществяването на твърдяните факти, с оглед сочената връзка между тях, по правилата на логиката, науката и опита, може да се направи заключение за връзката между причината и следствието. В случая, с оглед вида и характера на престъплението, броя на престъпленията, придобивния способ на имуществото, евентуалните последващи трансформации и всички други твърдяни факти и логически взаимовръзки, да може да се стигне до извод за връзка между престъпното деяние по чл. 3, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.) и имуществото, чието отнемане се иска.

Неустановяването на законен източник за придобиване на имущество, не замества основателното предположение за връзка с престъпната дейност, а само освобождава Комисията от тежестта да я установи по несъмнен начин.

В подкрепа на даденото тълкуване за необходимостта от обосновано логическо предположение, направено на базата на фактите и обстоятелствата и сочената взаимовръзка между тях, е и нормата на чл. 15 ЗОПДИППД (отм.), според която предмет на проверките на К., за което има данни, че е придобито пряко или косвено от престъпна дейност. Съгласно разпоредбите на чл. 18, ал. 1, т. 7 и ал. 2, т. 6 ЗОПДИППД (отм.), Комисията не се ограничава до проверка само на имуществото, правното основание за придобиването му, неговата стойност и трансформация, доходите на проверяваното лице, съответно разходите му, но проверява и всички други обстоятелствата, които имат значение за изясняване на произхода на имуществото и начина на придобиването му, както и събира доказателства от значение за изясняване произхода на имуществото.

Въпросът към кой момент се установява дали имуществото е придобито от престъпната дейност, няма еднозначен отговор. Във всяка конкретна хипотеза този отговор зависи от вида на конкретното престъпление и от установената или предполагаема връзка с облагодетелствуването на извършителя (придобиването на имуществото), както и от начина на придобиване (сделка, придобивна давност, осъществено строителство, награда, печалба от лотария или друг вид игра и пр. ). Преценката за доходите на извършителя и евентуално на неговото семейство, разходите, съответно влагането на средства от законен източник в конкретното придобиване, се извършва също към момент, който се определя от горните обстоятелства.

При преценката за връзката между конкретното престъпно деяние и дадено имущество, следва да се изхожда не само от произхода на средствата, вложени към момента на юридическото придобиване, а от това дали притежанието на съответното имуществено благо е опосредено от установеното престъпление. Така напр., в обхвата на чл. 3 ЗОПДИППД (отм.), попада и имущество, заплатено с кредити и заеми, които са върнати със средствата, придобити от престъпната дейност.

В тази връзка, допустимо е основателно да се предположи придобиване на имущество във връзка с престъпна дейност и назад във времето - преди извършване на престъпното деяние, в срока по чл. 11 ЗОПДИППД (отм.). Не е възможно всички варианти да бъдат предварително предвидени дори като хипотези, а още по-малко, изчерпателно изброени - от законодателя или от съда.

По въпросите какви са критериите при формиране на основателно предположение, че придобитото имущество е свързано с престъпна дейност, т.е. по какъв начин следва да се преценява връзката между конкретното престъпление, повод за образуване на производството по ЗОПДИППД, и конкретното придобиване на имуществото, предмет на отнемане по реда на чл.28 от цитирания закон, и следва ли формално да се има предвид периода на извършване на престъплението, предпоставка за започване на проверката с момента на придобиване на имуществото, предмет на искането за отнемане, или тази връзка следва да се преценява логически за всеки отделен случай с оглед установените по делото факти има и формирана задължителна практика на ВКС и на константната съдебна практика на ВКС, опредметена в:решение №328/29.03.2013 г.на ВКС по гр.д.271/2011 г. решение № 70/04.7.2012 г. по гр.д.№704/2011 г., ІV г.о.; решение №806/10.02.2011 г., по гр.д.№1335/2009 г., ІV г.о.; решение № 834/23.12.2011 г. по гр.д.№1417/2009 г., ІV г.о.; решение №160/01.6.2012 г. по гр.д.№787/2011 г., ІІІ г.о.; решение №388/22.02.2012 г. по гр.д.№248/2011 г., ІІІ г.о.,; решение №750/13.12.2010 г. по гр.д.№952/2009 г., ІV г.о., и др.

С оглед на гореизложеното Окръжен съд-В. намира ,че поради липсата на първата предпоставка (повдигнато обвинение за конкретно престъпление ) е изобщо невъзможно да се прави преценка за наличието на пряка или косвена връзка между конкретното деяние и наличието на незаконно придобито имущество .

Въпреки това за цялостност на изложението Окръжен съд-В. намира за необходимо да отбележи следното :

С Постановление от 11. 06. 2015 г. по. пр. № 67/ 15 г. И. Ц. е привлечен в качеството му на обвиняем за извършено престъпление по чл. 255, ал. 4, вр. ал. 1, т. 6, вр. чл. 26, ал. 1 НК, за това, че при условията на продължавано престъпление, в периода от месец юни 2010 г. до месец октомври 2010 г. в гр. Д., при упражняване на стопанска дейност от „Д. А." ООД гр. Д., упълномощен с пълномощно от управителя на „ Д. А." ООД – Л. Т. Л. да го представлява в качеството на управител и да представлява „ Д. А. "ООД пред всички държавни органи, е ползвал при воденото
счетоводство и при предоставяне на информация пред ТД на НАП
документи с невярно съдържание за извършени доставки, чрез
които е приспаднат неследващ се данъчен кредит и потвърждавайки неистина за реалното им извършване в подадените декларации по ЗДДС пред ТД на НАП, е избегнал плащането на данъчно задължение по ЗДДС в големи размери .

Дори да се приеме ,че оправдателната присъда не е пречка за разглеждане на иска по същество ,Окръжен съд-В. намира с оглед на събраните по делото доказателства ,че не може да се направи каквато и да било пряка или косвена връзка между деянието ,за което е повдигтано обвинение и придобитото от ответника И. Ц. имущество .С оглед задължителните указания на ВКС с горното тълкувателно решение Окръжен съд-В. следва да търси пряка или косвена връзка между придобитото от ответника имущество и дейността му като регистриран по ДДС търговец или представител на такъв ,при която чрез извършване на данъчни престъпления (и по-точно неправомерно източване на ДДС) да са генерирани значителни парични суми за закупуване на придобитото имущество .От материалите по делото е видно ,че ответникът е действал като пълномощник на управителя на регистрирано по ДДС търговско дружество за много кратък период ,визиран в Постановление от 11. 06. 2015 г. по. пр. № 67/ 15 г. По делото не са събрани каквито и да било доказателства (а дори не се и твърди от страна на ищеца) през проверявания период ответникът И. Д. Ц. да е бил регистриран по ДДС търговец или представител на такъв ,следователно той не би могъл да оято чрез извършване на данъчни престъпления (и по-точно неправомерно източване на ДДС) да са генерирани значителни парични суми за закупуване на придобитото имущество .

Не е налице и третата предпоставка за отнемане на имуществото ,тъй като за придобиването му в хода на производството бе установен законен източник-упражняването на разрешена от закона стопанска дейност-дърводобив .От разпита на свидетелите Т. Е. А.,С. И. С. и М. С. Д.-горски стражар , се установява ,че ответникът И. Ц. закупувал гори на различни места в страната ,след което осъществявал дърводобив по законоустановения ред и продавал добитата дървесина ,част от която била строителна и се използвала в мебелната индустрия,а останалата част била за огрев .

Вещото лице Р. И. е изготвил заключение за пазарната стойност на добитата дървесина/стр.836-842 /,съгласно което пазарната стойност лв.При разпита в с.з. на 8.12.2017 г. /л.865 от делото/ вещото лице уточнява ,че това е цената на т.н. временни складове в гората ,която е около два пъти по-ниска от пазарната цена на дървесината ,тъй като след като дървесината се нареже и транспортира до съответните търговски обекти ,нейната стойност се удвоява поради допълнителните разходи ,т.е. реалната пазарна цена на дървесината е около.Следва да се подчертае ,че оценката е извършена не въз основа на на свидетелски показания и частни документи ,които могат да имат ниска доказателствена стойност или изобщо да нямат такава ,а въз основа на официални документи –протоколи за освидетелстване на сечища ,позволителни за сеч ,публикувани в официалния online сайт на Изпълнителната агенция по горите ,информация от Държавно горско стопанство-П. и пр.

В резултат на дърводобива ответникът е генерирал доходи в значителни размери ,тъй като пазарната цена на добитата дървесина превишава няколко пъти стойността на закупената гора .Това се вижда при съпоставяне на цените на закупените гори (съдебно –оценъчна експертиза на в.л.Р. И. –л.782-800 )с цената на добитата дървесина (допълнителна съдебно –оценъчна експертиза на в.л.Р. И. –л.833-842) .Така например имот №104 021 ,находящ се в землищета на с.С. х. ,община Т. с площ от 5,094 дка в местността „СП-М. д.“ е на стойност. (л.782 от делото ),а стойността на добитата дървесина е 7.(л.837 от делото ) ,т.е. около три пъти по-голяма ,а по същество около шест пъти по-голяма с оглед на реалната пазарна цена.Приблизително същото е съотношението и при другите имоти .

От допълнителното заключение на в.л.С. М. С. (л.1205-1284 от делото ) е видно ,че при отчитане като доход на постъпленията от продадената дървесина приходите на ответника значително надвишават разходите му.

Следва да се отчете също така ,че по делото се събраха категорични доказателства за това ,че ответникът И. Ц. е получил кредити от кредитни институции и частни лица ,които следва да се отразят като доходи на ищеца.Постъпленията по банковата сметка на ищеца от трети лица са всъщност парични преводи за продадена дървесина и следва да се отчетат като доходи ,а не като незаконно придобито имущество с неустановен произход.

С оглед на гореизложеното Окръжен съд –В. намира ,че предявените обективно съединени искове следва да бъдат отхвърлени изцяло.

 

          ПО ОТНОШЕНИЕ НА РАЗНОСКИТЕ

 

          С оглед изхода на делото Окръжен съд-В. намира ,че направените от ищеца разноски остават за негова сметка.

          Окръжен съд-В. намира ,че разноски не следва да се присъждат и на ответника .Разпоредбата на Чл.78 ал.2 ГПК въвежда един основен правен принцип ,изразяващ се в това ,че независимо от изхода на делото страната има право на разноски само и единствено ако е действала добросъвестно.Действията на ответника са добросъвестни само не е излагал неистина пред комисията и ако добросъвестно е изпълнил произтичащите от закона задължения.По силата на Чл.57 ал.1 т.3 ЗОПДНПИ проверяваното лице е длъжно да посочи пред комисията в писмена декларация източниците на средства и основанията за придобиване на имуществото и за издръжката на семейството .Ако проверяваното лице има законни източници на средства ,недекларирани пред органите по приходите и други държавни органи ,то следва да посочи този факт пред комисията ,за да може последната да вземе законосъобразно и правилно решение дали да предяви или да не предяви иск за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество пред окръжния съд .“Повод за завеждане на делото“ по смисъла на Чл.78 ал.2 ГПК се появява когато комисията след проучване на декларациите на ответника направи извод за наличието на имущество с неустановен произход.Когато с невярна или непълна декларация ответникът е навел комисията на извод ,че е налице имущество с неустановен произход ,то той е дал повод за завеждане на делото и не може да черпи права от неправомерното си поведение по сила на общия правен принцип ,че nemo ex suo delicto meliorem suam conditionem facere potest (никой не може да черпи права от собственото си неправомерно поведение).В подобен смисъл е разпоредбата на Чл.156 ал.6 от новия Закон за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (ДВ бр.19 от 2018 г.) .Тази разпоредба няма ретроактивно действие ,но изводът ,че ответникът няма право на разноски може да се изведе и при тълкуване на разпоредбата на Чл.78 ал.2 ГПК.  

                    Водим от горното и на основание чл.74 ЗОПДНПИ Съдът

 

                                           Р     Е     Ш     И     :

 

 

ОТХВЪРЛЯ иска на К., БУЛСТАТ, чрез председателя П. Г. Д., ЕГН. с адрес за призоваване:гр. В. Т., пл.“., сграда на Областен управител за отнемане в полза на държавата от И. Д. Ц., ЕГН . с постоянен адрес:***. на основание чл. 63, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ:

ШИРОКОЛИСТНА ГОРА с площ от 7 600,00 кв.м., находяща се в местността „Л.“, съставляваща имот № землището на с. Г., с код по ЕКАТТЕ 17350, общ. Д. с начин на трайно ползване: дървопроизводителна горска площ, при граници и съседи: имот № 386004, имот № 049068- полски път на общ. Д. имот № 386002 и имот № 049069- полски път на общ.

ШИРОКОЛИСТНА ГОРА с площ от 15 800,00 кв.м., находяща се в местността „К.“, съставляваща имот № / по картата на землището на с. Г.с код по ЕКАТТЕ 17350, общ. Д., с начин на трайно ползване: дървопроизводителна горска площ , при граници и съседи: имот № 000036- водно течение на МОСВ, имот № 370040, имот № 370041, имот № 370042, имот № 370075 и имот № 000138- горски път.

- ШИРОКОЛИСТНА ГОРА с площ от 2 400,00 кв.м., находяща се в местността „б.“, съставляваща имот № 380010/парцел десет от масив триста и осемдесети/ по картата на землището на с. Г., с код по ЕКАТТЕ 17350, общ. Д., с начин на трайно ползване: дървопроизводителна горска площ, при граници и съседи: имот № 380003, имот № 092049, имот № , имот № 380004 и имот № 089040.

- НЕДВИЖИМ ИМОТ №104021, находящ се в землището на с. С. х. ЕКАТТЕ 68823, община Т. с начин на трайно ползване залесена територия, целия с площ от 5,094 дка в местността „С.- М. Д.“, при граници и съседи: имот № 104018- залесена територия на наследници на И. Д. Ц., имот № 104017- залесена територия на наследници на С. К. Ц., имот № 000159- полски път на общ. Т. и имот № 104005- залесена територия на МЗГ- ДЛ.

- НЕДВИЖИМ ИМОТ №104022, находящ се в землището на с. С. х. ЕКАТТЕ 68823, община Т. с начин на трайно ползване залесена територия, целия с площ от 2,106 дка в местността „С.- М. Д.“, при граници и съседи: имот № 104005- залесена територия на МЗГ-ДЛ, № 000157- залесена територия на МЗГ- ДЛ, имот № 022039- изоставена нива на земи по чл. 19 от ЗСППЗ и имот № 104019- залесена територия на наследници на Р. И. Д..

- НЕДВИЖИМ ИМОТ №114050, находящ се в землището на с. С. х. ЕКАТТЕ 68823, община Т. с начин на трайно ползване залесена територия, целия с площ от 11,700 дка в местността „Б.- Г. Р.“, при граници и съседи: имот № 114049- залесена територия на наследници на П. Й. Д., № 114046- залесена територия на МЗГ- НУГ, имот № 000643- горски път на МЗГ- ДЛ, имот № 114051- залесена територия на МЗГ-НУГ, имот № 030037- нива на наследници на Н. П. К. имот № 030002- нива на наследници на К. Д. Н..

- НЕДВИЖИМ ИМОТ №104019, находящ се в землището на с. С., ЕКАТТЕ 68823, община Т., с площ от 3,700 дка, с начин на трайно ползване залесена територия, в местността „С.-М. Д.“, при граници и съседи: имот № 104022- залесена територия на наследници на Н. М. И., № 104005- залесена територия на МЗГ- ДЛ, имот № 104018- на наследници на И. Д. Ц. и имот № 022039- изоставена нива на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.

 

- НЕДВИЖИМ ИМОТ №314018, с площ от 4,000 дка, начин на трайно ползване залесена територия, частна собственост, имотът попада в отдел 161, подотдел К, с площ от 4,000 дка, вид на гората - иглолистна в местността „З.“, при граници и съседи: № 314021- залесена територия на С. И. Д. № 000169- водно течение на държавата МОСВ, № 224004- пасище, мера на наследници на Б. П. Д., № 224007- пасище, мера на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ и №314002- просека на МЗГ-Д.

- НЕДВИЖИМ ИМОТ №314020, с площ от 3,000 дка, начин на трайно ползване залесена територия, частна собственост, имотът попада в отдел 161, пототдел К, с площ от 3,000 дка, вид на гората - иглолистна в местността „З., при граници и съседи: № 314021- залесена територия на С. И. Д. № 000293- полски път на община Т., № 314001- залесена територия на МЗГ-ДЛ, № 100100- полски път на община Т..

- НЕДВИЖИМ ИМОТ №314021, с площ от 5,000 дка, начин на трайно ползване залесена територия, частна собственост, имотът попада в отдел 161, пототдел К, с площ от 5,000 дка, вид на гората - иглолистна в местността „З.“, при граници и съседи: № 100100- полски път на община Т. № 314020- залесена територия на С. И. Д. № 000293- полски път на община Т., № 000169- водно течение на държавата МОСВ, № 314018- залесена територия на С. И. Д., № 314001- просека на МЗГ-ДЛ.

- НЕДВИЖИМ ИМОТ С НИСКОСТЪБЛЕНИ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ/акация, гледичия/ в местността „Общото“, с площ на целия имот от 1,700 дка, представляващ имот №, по картата на землището на с. К. ЕКНМ 38577, община Г. при граници и съседи: имот № 180010- ниви/орна земя/ на наследници на Д. И. Д. имот № 180009- посевни площи, стопанисвани от Общината, имот № 560006- нискостъблени дървестни видове/акация, гледици/ на наследници на И. С. Й., № 180005- нискостъблени дървестни видове/акация, гледици/ на наследници на К. А. К., № 180011- посевни площи на наследници на В. П. К.

- НЕДВИЖИМ ИМОТ С ШИРОКОЛИСТНА ГОРА в местността „О.“, с площ на целия имот от 0,747 дка, представляващ имот № по картата на землището на с. К., ЕКНМ 38577, община Г., при граници и съседи: имот № 056024- широколистна гора на наследници на И. М. И., имот № 056017- широколистна гора на наследници на Р. Д. Д., имот № 056016- широколистна гора на наследници на В. Ц. С., имот № 024036- ливада,земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ полски път на общ. Т. и имот № 104005- залесена територия на МЗГ- ДЛ.

- НЕДВИЖИМ ИМОТ С ШИРОКОЛИСТНА ГОРА в местността „П.“, с площ на целия имот от 1,007 дка, представляващ имот № /, по картата на землището на с. К. ЕКНМ 38577, община Г., при граници и съседи: имот № 21016- ниви/орна земя/ на Д. К. Д., имот № 21017- ниви/орна земя/ на стопанисване от Общината, имот № 56072- широколистни дървесни видове на наследници на И. Д. П. № 56073- широколистни дървесни видове на наследници на И. К. Л. № 56070- широколистни дървесни видове на наследници на М. Ц. П..

- ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРСКА ПЛОЩ, с площ от 7,801 дка, представляваща имот № 164022/едно шест четири нула две две/, находящ се в местността „г.“, в землището на с. Б., община С., по картата на възстановената собственост на землището, при граници на имота: № 164023- дървопроизводителна площ на наследници на Д. И. К., № 000230- полски път на Община Д., № 164002- дървопроизводителна площ на наследници на Ц. К.Ц., № 036075- нива на наследници на К. К. Г., № 036076- изоставена нива на Община Д..

- НЕДВИЖИМ ИМОТ С ШИРОКОЛИСТНА ГОРА в местността „П. у.“ в землището на с. В. в., общ. В. Т., съставляваща имот /, при граници: № 319011- залесена територия на наследници. на Д. Г. Г. Т., № 319059- залесена територия на МЗГ-ДЛ/ДДС, № 3129009- залесена територия на наследници на Н. Т. В., № 000481- изоставена нива на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.

- ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРСКА ПЛОЩ от 2,000 дка, находяща се в землището на с. М., общ. Г. обл. В., ЕКАТТТЕ 47583 в местността „К.“, съставляваща имот № /, по картата на възстановената собственост, при граници и съседи: № 320026- Дървопроизводителна площ на Ц. Ц. Г. № 000172- Полски път на общ. Г. № 320017- Дървопроизводителна площ на Й. В. С., № 153006- пасище мера на община Г.

 

- ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРСКА ПЛОЩ от 4,000 дка, находяща се в землището на с. М., общ. Г., обл. В. ЕКАТТТЕ 47583 в местността „К.“, съставляваща имот № /, по картата на възстановената собственост, при граници и съседи: № 316023- Дървопроизводителна площ на В. Т. С., № 000564- Горски път на МЗГ-ДЛ/ДДС, № 316006- Дървопроизводителна площ на В. К. С. № 000565- Горски път на МЗГ-ДЛ/ДДС.

- ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРСКА ПЛОЩ от 9,002 дка, находяща се в землището на с. М. общ. М., обл. В., ЕКАТТТЕ 46245 в местността „Р.“, съставляваща имот № /, по картата на възстановената собственост, при граници и съседи: № 309021- Дървопроизв. площ на насаледници на К. И. Л., № 309012- Дървопроизводителна площ на насаледници на Й. Д. Р. № 309056- Дървопроизводителна площ на „Б. ООД, № 000565- Горски път на М..

- ШИРОКОЛИСТНА ГОРА с площ от 12,000 дка, находяща се в землището на с. П., общ. М., обл. В., ЕКАТТТЕ 56980 в местността „Б.“, съставляваща имот № /, по картата на възстановената собственост, при граници и съседи: № 277004- широколистна гора на П. В. П. № 000194- горски път на МЗГ-ДЛ, № 277002- широколистна гора на наследници на Й. К. Й. № 278011- широколистна гора на Община М.

- ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРСКА ПЛОЩ от 10,000 дка, находяща се в землището на с. М. л., общ. Г., обл. В., ЕКАТТТЕ 48266 в местността „Д.“, съставляваща имот № /, по картата на възстановената собственост, при граници и съседи: № 000524- горски път на МЗГ-ДЛ/ДДС, № 423002- Дървопроизводителна площ на наследници на К. И. Б. землищна граница, № 309056- Дървопроизводителна площ на „Е.“ ООД.

- ШИРОКОЛИСТНА ГОРА, с площ от 60,000 дка, находяща се в землището на с. В., общ. В. обл. В. ЕКАТТТЕ 11925 в местността „Л.“, съставляваща имот по картата на възстановената собственост, който имот по ЛУП от 2003 г. попада в отдел 121/ф, 121/м, при граници и съседи: № 077034- широколистна гора на наследници на П. Н. Н. № 077209- широколистна гора на МЗГ- ДЛ/ДДС, № 077210- широколистна гора на С. И. Г., № 077034- широколистна гора на „Т. К. Г. И. С. Р.“, № 077198- широколистна гора на Н. А. Й. и З. г..

- ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРСКА ПЛОЩ от 22,499 дка, находяща се в землището на с. М. общ. М., обл. В., ЕКАТТТЕ 46245 в местността „У.Д.“, съставляваща имот № /, по картата на възстановената собственост на селото, който имот по ЛУП от 2003 г. попада в отдел 329/д, при граници и съседи: № 320028- Дървопроизводителна площ на наследници на Р. П. Н. № 320015- Дървопроизводителна площ на наследници на Ц. Н. Т., № 320006- Дървопроизводителна площ на И. В. Ц., № 321026- Дървопроизводителна площ на „Б.“ ООД, № 143003- нива наследници на А. И. П., № 321037- Дървопроизводителна площ на И. П. И. и др., № 321009- Дървопроизводителна площ на И. П. И. и др., № 3210029- Дървопроизводителна площ на наследници на П. М. Ц., № 320031- Дървопроизводителна площ на наследници на М. И. Ц.

- НЕДВИЖИМ ИМОТ № 933003/деветстотин тридесет и три нула нула три/ находящ се в село Я. по картата на възстановената собственост на същото село с площ от 15,000 дка, представляващ Дървопроизводителна горска площ, находаща се в местността „М.“, при граници и съседи по актуална скица: имот № 000915- Дървопроизводителна горска площ на Държавно лесничейство- МЗГ, землищна граница, № 932005- Дървопроизводителна горска площ на Н. С. И., № 250010- нива на наследници на С. Д. С. № 000141- полски път на Община Д., № 240110 - нива на Държавен поземлен фонд.

- НЕДВИЖИМ ИМОТ № 307010/триста и седем нула десет/, по картата на възстановената собственост на село М., община М., в местността „Г.“, попадащ съгласно скица в нов отдел 336 “ф“,336 №3 по ЛУП на селото като имота е с площ от 9,998 дка, представляващ Дървопроизводителна горска площ, при граници и съседи: имот № 307011- Дървопроизводителна горска площ на наследници на В. И. Г. имот № 000024- полски път на Община М. имот № 000916- вътрешна река на МОСВ, имот №059006- нива на Община М., имот № 307004- Дървопроизводителна горска площ на МЗГАР-Държавно лесничейство, имот № 060001- нива на Община М. № 307002- - Дървопроизводителна горска. площ на наследници. на Ц. К. П., № 307009- дървопроизводителна площ на наследници. на П. И. К.

- НЕДВИЖИМ ИМОТ № 321036/триста двадесет и едно нула тридесет и шест/, по картата на възстановената собственост на село М. община М. ЕКАТТЕ 46245, в местността „У. Д.“, попадащ съгласно скица в нов отдел 329 “д“ по Л. на селото като имота е с площ от 9,950 дка, представляващ Дървопроизводителна горска площ, при граници и съседи: имот № 321013- Дървопроизводителна горска площ на наследници на Д. Н. Р., имот № 320014- Дървопроизводителна горска площ на наследници на Й. П. М. Землищна граница, имот № 321037- Дървопроизводителна горска площ на И. П. И. и др., имот № 143003- нива на наследници на А. И. П. и имот № 321012- Дървопроизводителна горска площ на В. И. П.

- НЕДВИЖИМ ИМОТ № 310046/триста и десет нула четиридесет и шест/, по картата на възстановената собственост на село М. община М., ЕКАТТЕ 46245, в местността „Р.“, попадащ съгласно скица в нов отдел 327 “в“, 328 „а“ по ЛУП на селото като имота е с площ от 4,500 дка, представляващ Дървопроизводителна горска площ, при граници и съседи: имот № 310047- Дървопроизводителна горска площ на И. П. И. и др., имот № 000426- горски път на МЗГАР- Държавно лесничейство и имот № 310037- Дървопроизводителна горска площ на Г. В. В..

- З. Г. Т., представляваща Дървопроизводителна горска площ в землището на с. М., обл. В., с № по ЕКАТТЕ 46245, в местността „Р. Т.“ с площ от 20,000 дка, обособена като парцел № 16 от масив № 296, съставляващ имот № /, по картата на възстановената собственост на горите в землището на същото село, при граници и съседи: имот № 296006- на наследници на Г. Н. П., кадастрален № 000354- полски път, имот № 296015- Р. П. Г., имот № 113028- на наследници Т. И. П., имот № 113009- на ДПФ, № 113008- на наследници на В. И. Г.

- ШИРОКОЛИСТНА ГОРА от 20,000 дка, находяща се в землището на с. П., ЕКАТТЕ 56980, община М., обл. В., в местността „К. П., имот № по картата на землището, до съседи: имот № 2252002- широколистна гора на наследници на Д. Т. Д., имот № 251022- година на МЗГ- ДЛ, имот № 251023- голина на наследници на С. Г. Н. имот № 251024- година на наследници П. К. М. имот № 253007- широколистна гора на Община М., № 253008- широколистна гора на „С. ф.“ ЕООД.

 

- ЗАЛЕСЕНО ПАСИЩЕ от 14,002 дка, находящо се в землището на с. П., ЕКАТТЕ 56980, община М., обл. В., в местността „Б. Д., имот № /, по картата на землището, до съседи: имот № 254013- залесено пасище на МЗГ-ДЛ, имот №254002- широколистна гора на В. Н. И., имот № 254030- широколистна гора на МЗГ- ДЛ, имот № 254001- широколистна гора на н-ци на Й. В. К., имот № 255005- широколистна гора на „С. ф.“ ЕООД, имот № 255006- Широколистна гора на М. В. Н., имот № 254015- залесено пасище на К. Т. Д.№ 254012- широколистна гора на К. Т. Д.

- ШИРОКОЛИСТНА ГОРА от 3,694 дка, находяща се в землището на с. П. ЕКАТТЕ 56980, община М., обл. В. в местността „Д. П., имот № /, по картата на землището, до съседи: имот № 026040- полски път, имот № 241002- широколистна гора на наследници на С. С. Р., имот № 241007- широколистна гора на МЗГ- ДЛ, имот № 241003- широколистна гора на „П. К.“ ЕООД, имот № 241012- широколистна гора на МЗГ-ДЛ.

- ШИРОКОЛИСТНА ГОРА от 4,306 дка, находяща се в землището на с. П. ЕКАТТЕ 56980, община М. обл. В. в местността „Д. П., имот № /, по картата на землището, съседи: имот № 24012- широколистна гора на „Г. АД, имот № 241008- широколистна гора на „Ш.“, имот № 242015- широколистна гора на наследници на Р. Н. И. , имот № 242014- широколистна гора на МЗГ-ДЛ, № 242015- широколистна гора на наследници на Р. Н. И. ,имот № 026071- изоставена нива на наследници на П. П. И.

- ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРСКА ПЛОЩ от 12,000 дка, находяща се в землището на с. О. общ. Д., обл. В., ЕКАТТТЕ 54434 в местността „М.“, съставляваща имот № /, от които 10,293 дка попадат в отдел/подотдел 178/б и 1,706 дка в отдел/подотдел 178/д- широколистна гора, при граници и съседи: имот № 062018- дървопроизводителна горска площ на наследници на И. Н. П. имот № 061019- дървопроизводителна горска площ на МЗГ- ДЛ, имот № 000003- пасище мера на общ. Д., имот № 062001- дървопроизводителна горска площ на наследници на М. В. Н., имот № 062011- дървопроизводителна горска площ на наследници на С. И. П..

- ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРСКА ПЛОЩ от 6,000 дка, находяща се в землището на с. И. общ. Д. обл. В., ЕКАТТТЕ 32370 в местността „П. Д.“, съставляваща имот № /, отдел/подотдел 21/е- широколистна гора, при граници и съседи: имот № 159044- дървопроизводителна горска площ на „Х….“ АД, имот № 159007- дървопроизводителна горска площ на Ц. В. П. имот № 159001- дървопроизводителна горска площ на МЗГ-ДЛ, имот № 159020- дървопроизводителна горска площ на наследници на Я. А. Н. имот № 159022- дървопроизводителна горска площ на И. П. Н.

- ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРСКА ПЛОЩ от 12,000 дка, находяща се в землището на с. И. общ. Д. обл. В., ЕКАТТТЕ 32370 в местността „П.Д., съставляваща имот № /, от които 10,870 дка отдел/подотдел 22/а и 1,220 дка отдел/подотдел 22/б- широколистна гора, при граници и съседи: имот № 160004- дървопроизводителна горска площ на наследници на И. Н. Ц., имот № 160013- дървопроизводителна горска площ на МЗГ-ДЛ, имот № 160006- дървопроизводителна горска площ на наследници на В. Н. Ц., имот № 159040- дървопроизводителна горска площ на „Х.АД, имот № 159025- дървопроизводителна горска. площ на наследници на Е. П. М..

- ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРСКА ПЛОЩ от 20,000 дка, находяща се в землището на с. К. общ. Д. обл. В., ЕКАТТТЕ 38995 в местността „Г. В., съставляваща имот /, отдел/подотдел 221/е - широколистна гора, при граници и съседи: имот № 118001- дървопроизводителна горска площ на наследници Ц. М. Т., имот № 118014- дървопроизводителна горска площ на наследници на Ц. В., имот № 118015- дървопроизводителна горска площ на наследници на Л. Н. К. имот № 118017- дървопроизводителна горска площ на наследници на Н. М. К., имот № 118008- дървопроизводителна горска площ на наследници на П. М. Д., имот № 118067- дървопроизводителна горска площ на Т. И. К..

- ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРСКА ПЛОЩ от 1,000 дка, находяща се в землището на с. К., общ. Д., обл. В., ЕКАТТТЕ 38995 в местността „Б. В.“, съставляваща имот № от които 0,109 дка- камионен път отдел/подотдел 190/3, 0,277 дка отдел/подотдел 190/б и 0,615 дка отдел/подотдел 190/в- широколистна гора, при граници и съседи: имот № 102091- дървопроизводителна горска площ на МЗГ-ДЛ, имот № 102007- дървопроизводителна горска площ на наследници на Й. Н. М., имот № 102089- дървопроизводителна горска площ на МЗГ-ДЛ, имот № 102005- дървопроизводителна горска площ на „Х.“ АД.

- ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРСКА ПЛОЩ от 2,000 дка, находяща се в землището на с. К., общ. Д. обл. В. ЕКАТТТЕ 38995 в местността „С.“, съставляваща имот № /, отдел/подотдел 192/е- широколистна гора, при граници и съседи: имот № 105028- дървопроизводителна горска площ на наследници на П. С. П., имот № 105056- дървопроизв. площ на С. П. С. и др., имот № 105030- дървопроизводителна горска площ на наследници на И. М. С., имот № 105057- дървопроизводителна горска площ на МЗГ-ДЛ, имот № 105047- дървопроизводителна горска площ на наследници на М. И. М. С..

- ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРСКА ПЛОЩ от 1,200 дка, находяща се в землището на с. К. общ. Д. обл. В., ЕКАТТТЕ 38995 в местността „П., съставляваща имот № отдел/подотдел 822/а- широколистна гора, при граници и съседи: землищна граница, имот № 107015- дървопроизводителна горска площ на МЗГ-ДЛ, имот № 090101- полски път на общ. Д. имот № 107017- дървопроизводителна горска площ на МЗГ-ДЛ.

- ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРСКА ПЛОЩ от 7,220 дка, находяща се в землището на с. С., общ. Ч. обл. В. ЕКАТТТЕ 68518 в местността „П.“, съставляваща имот № от които 0,508 дка- камионен път отдел/подотдел 173/д и 0,067 дка отдел/подотдел 173/ж- иглолистна гора, при граници и съседи: имот № 201022- залесена територия на наследници на И. Т. Н. имот № 201023- залесена територия на наследници на Т. Ф. П., имот № 201024- залесена територия на „Б. АД, имот № 201034- залесена територия на И. В. К. и др., имот № 014003- ливада на „Б. 2007“ ООД, имот № 014002- ливада на наследници на Т. И. Т..

- ЗАЛЕСЕНА ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ с площ от 2,770 дка, находяща се в землището на с. С. общ. Ч. обл. В., ЕКАТТТЕ 68518 в местността „П., съставляваща имот /, отдел/подотдел 173/д- иглолистна гора, при граници и съседи: имот № 201024- залесена територия на „Б. АД, имот № 201020- залесена територия на наследници на Г. Л. Я. имот № 000050- полски път на общ. Ч., имот № 201027- залесена територия на „С. с.“ ЕООД, имот № 201029- залесена територия на МЗГ- Държавно лесничейство.

- ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРСКА ПЛОЩ от 5,000 дка, находяща се в землището на с. С., общ. Б., обл. В. ЕКАТТТЕ 69910 в местността „Д. П.“, съставляваща имот № /, отдел/подотдел 150/б- широколистна гора, при граници и съседи: имот № 107019- дървопроизводителна горска площ на МЗГ-ДЛ/ДДС, имот № 107034- дървопроизводителна горска площ на МЗГ- ДЛ/ДДС, имот № 107021- дървопроизводителна горска площ на наследници на Н. М. К. имот № 107034- дървопроизводителна горска площ на МЗГ- ДЛ/ДДС.

- ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРСКА ПЛОЩ от 1,500 дка, находяща се в землището на с. С., общ. Б. обл. В., ЕКАТТТЕ 69910 в местността „Г., съставляваща имот № /, отдел/подотдел 150/г- широколистна гора, при граници и съседи: имот № 107033- дървопроизводителна горска площ на МЗГ-ДЛ/ДДС, имот № 111025- дървопроизводителна горска площ на МЗГ- ДЛ/ДДС, имот № 111002- дървопроизводителна горска площ на „Х… АД, имот № 111025- дървопроизводителна горска площ на МЗГ- ДЛ/ДДС.

- ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРСКА ПЛОЩ от 2,000 дка, находяща се в землището на с. С., общ. Б. обл. В., ЕКАТТТЕ 69910 в местността „С. Л.“, съставляваща имот № /, от които 1,827 дка отдел/подотдел 156/д- широколистна гора и 0,174 дка в отдел/подотдел 156/е- иглолистна гора, при граници и съседи: имот №, имот № 120016- дървопроизводителна горска площ на наследници на Р. Ц. С. имот № 120019- дървопроизводителна горска площ на „С. Ф. ЕООД, имот № 120018- дървопроизводителна горска площ на наследници на П. М. П. имот № 120007- на А. Д. С.

- ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРСКА ПЛОЩ от 7,000 дка, находяща се в землището на с. Б. П. общ. Р., обл. В. ЕКАТТТЕ 03678 в местността „П.“, съставляваща имот № / по картата на възстановената собственост на землището отдел/подотдел 228/1- 5,142 дка- обработваема площ и отдел/подотдел 228/б- 1,857 дка - широколистна гора, при граници и съседи: имот № 202009- дървопроизводителна горска площ на Кметстово с. Б. П., имот № 202002- дървопроизводителна горска площ на наследници. на К. В. П. имот № 000031- полски път на общ. Р..

- ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРСКА ПЛОЩ от 27,252 дка, находяща се в землището на с. Р. общ. Б., обл. В., ЕКАТТТЕ 62339 в местността „К., съставляваща имот № и /по картата на възстановената собственост на землището отдел/подотдел 44/в, 44/е, 44/ж, 44/з, 44/и- широколистна гора, при граници и съседи: имот № 217020- дървопроизводителна горска площ на „Д..“ ЕАД, имот № 217016- дървопроизводителна горска площ на МЗГ-ДЛ/ДДС, имот № 217013- дървопроизводителна горска площ на наследници на Г. И. М. имот № 217015- дървопроизводителна горска ПЛОЩ на наследници на П. И. С..

- ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРСКА ПЛОЩ от 25,000 дка, находяща се в землището на с. Р. общ. Б., обл. В., ЕКАТТТЕ 62339 в местността „Г..“, съставляваща имот № и тринадесет/по картата на възстановената собственост на землището, отдел/подотдел 88/в, 88/е, 88/ж- широколистна гора, при граници и съседи: имот № 236012- дървопроизводителна горска площ на наследници на П. Т. З. имот № 237017- дървопроизводителна горска площ на В. С. В. имот № 237018- дървопроизводителна горска площ на В. С. В. имот № 236014- дървопроизводителна горска площ на наследници на Г. Т. В., имот № 236022- дървопроизводителна горска площ на „А…. ООД.

- ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРСКА ПЛОЩ от 68,000 дка, находяща се в землището на с. Л. общ. Д., обл. В. ЕКАТТТЕ 43027 в местността „Ц. съставляваща имот № /по картата на възстановената собственост на землището отдел/подотдел 6/2- 3,451 дка- поляна, 6/3- 1,908 дка- поляна, 6/г- 1,646 дка- широколистна гора, 6/д- 28,048 дка- шириколистна гора, 6/е- 32,947 дка- широколистна гора, при граници и съседи: имот № 106063- дървопроизводителна горска площ на „Г.“ АД, имот № 106062- дървопроизводителна горска площ на С. Ц. Д., имот № 106056- дървопроизводителна горска площ на наследници на Н. П. К. имот № 106057- дървопроизводителна горска площ на „Г. АД имот № 106044 - дървопроизводителна горска площ на П. Т. В., имот № 106036- дървопроизводителна горска площ на наследници на В. А. В., имот № 106035- дървопроизводителна горска площ на наследници на С.Н. Я. имот № 106042- дървопроизводителна горска площ на В. П. В., имот № 106051- дървопроизводителна горска площ на К. Д. С.

- ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ПЛОЩ от 10,000 дка, находяща се в землището на с. Р. общ. Б., обл. В., ЕКАТТТЕ 62339 в местността „Б.“, от която 4,900 дка- отдел/подотдел 50/а и 5,100 дка- отдел/подотдел 50/б- широколистна гора, съставляваща имот №, , при граници и съседи: имот № 220003- дървопроизводителна горска площ на държавата- незаявена, имот № 050002- нива на Общината, имот № 000043- пасище с храсти на наследници на А. М. К. имот № 050002- нива на Общината, имот № 049001- нива на наследници на М. Т. Й. имот № 219004- дървопроизводителна горска площ на държавата- незаявена, имот № 050001- нива на наследници на Н. И. Д. имот № 049001- нива на наследници на М. Т. Й., имот № 219004 - дървопроизводителна горска площ на държавата- незаявена, имот № 050001 - нива на наследници на Н. И. Д. землищна граница.

- ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ПЛОЩ от 6,000 дка, находяща се в землището на с. О., общ. Б., обл. В. ЕКАТТТЕ 54517 в местността „З.“, от която 5,572 дка- отдел/подотдел 603/б и 0,428 дка- отдел/подотдел 603/г- широколистна гора, съставляваща имот № 020006/нула, две, нула, нула, нула, шест/, при граници и съседи: имот № 020004- дървопроизводителна горска площ на ДЛ, имот № 019006- просека ДЛ, имот № 001037- полски път на община Б., имот № 020005- дървопроизводителна горска площ на наследници на Л. И. М.

- ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ПЛОЩ от 30,000 дка, находяща се в землището на с. Р., общ. Б., обл. В., ЕКАТТТЕ 62339 в местността „Г.“, от която 8,437 дка- отдел/подотдел 88/к, 20,873 дка- отдел/подотдел 88/л и 0,690 дка отдел/подотдел 89/6- широколистна гора, съставляваща имот № /, при граници и съседи: имот № 236005- дървопроизводителна горска площ на наследници на Л. И. М., имот № 236008- дървопроизводителна горска площ на ДЛ, имот № 236012- дървопроизводителна горска площ на наследници на П. Т. З., имот № 237013- дървопроизводителна горска площ на ДЛ, имот № 237011- дървопроизводителна горска площ на наследници на С.И. С.- Л..

- ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРСКА ПЛОЩ от 15,000 дка, находяща се в землището на с. К. П. ЕКАТТЕ 38858 , общ. К., обл. В. по картата на възстановената собственост, в местността „М.“, съставляваща имот № при граници и съседи: имот №

- ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРСКА ПЛОЩ от 4,785 дка, находяща се в землището на с. Ц. П. ЕКАТТЕ 78224,общ К.,обл. В. по картата на възстановената собственост, в местността „С. В.“, съставляваща имот № при граници и съседи: имот №.

- ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРСКА ПЛОЩ от 13,300 дка, находяща се в землището на с. С. ЕКАТТЕ 68269, общ. Г., обл. В. по картата на възстановената собственост, в местността „П., съставляваща имот № /, при граници и съседи: имот №.

- ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРСКА ПЛОЩ от 6,000 дка, находяща се в землището на с. .В ЕКАТТЕ 11720, общ. Г., обл. В. по картата на възстановената собственост, в местността „Б.“, съставляваща имот № /, при граници и съседи: имот №.

- ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРСКА ПЛОЩ от 9,000 дка, находяща се в землището на с. В. ЕКАТТЕ 11720, общ. Г., обл. В. по картата на възстановената собственост, в местността „Р.“, съставляваща имот № /, при граници и съседи: имот № - ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРСКА ПЛОЩ от 3,200 дка, находяща се в землището на гр. Г. ЕКАТТЕ 17645, общ. Г., обл. В. по картата на възстановената собственост, в местността „Я.“, съставляваща имот № при граници и съседи: имот №.

- ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРСКА ПЛОЩ от 13,000 дка, находяща се в землището на с. С. ЕКАТТЕ 68269, общ. Г., обл. В. по картата на възстановената собственост, в местността „П.“, съставляваща имот № /, при граници и съседи: имот №.

 

- ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРСКА ПЛОЩ от 4,000 дка, находяща се в землището на с. Б. ЕКАТТЕ 06121, общ. Г., обл. В. по картата на възстановената собственост, в местността „Т.“, съставляваща имот № /, при граници и съседи: имот №.

- ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРСКА ПЛОЩ от 15,000 дка, находяща се в землището на с. Б. ЕКАТТЕ 06121, общ. Г., обл. В. по картата на възстановената собственост, в местността „Т.“, съставляваща имот № при граници и съседи: имот №.

- ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРСКА ПЛОЩ от 2,189 дка, находяща се в землището на с. Б. ЕКАТТЕ 06121, общ. Г., обл. В. по картата на възстановената собственост, в местността „Т. съставляваща имот №, при граници и съседи: имот №

- ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРСКА ПЛОЩ от 3,000 дка, находяща се в землището на с. Б. ЕКАТТЕ 06121, общ. Г. обл. В. по картата на възстановената собственост, в местността „Т., съставляваща имот № /, при граници и съседи: имот.

 

- ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРСКА ПЛОЩ от 11,193 дка, находяща се в землището на с. Ц. П. ЕКАТТЕ 78224, общ. К., обл. В. по картата на възстановената собственост, в местността „П.“, съставляваща имот № /, при граници и съседи: имот №.

- ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРСКА ПЛОЩ от 23,000 дка, находяща се в землището на с. В. ЕКАТТЕ 11720, община Г. обл. В. по картата на възстановената собственост, в местността „Р., съставляваща имот № /, при граници и съседи: имот №

ОТХВЪРЛЯ иска на  К., БУЛСТАТ, чрез председателя П. Г. Д.ЕГН с адрес за призоваване:гр. В. Т. пл.., сграда на Областен управител,…за отнемане в полза на държавата от И. Д. Ц., ЕГН с постоянен адрес:*** основание Чл.72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ на :

          - Сумата в размер на., представляваща две трети от пазарната стойност към датата на отчуждаването на П. И. кад. № 2 от кадастрален район по кадастралната карта на с. Г., с код по ЕКАТТЕ 18397, общ. Д. с площ от 717 кв.м., при граници и съседи: от две страни улици, ПИ на П. Д. С. и земеделски земи ведно с построената в него двуетажна, паянтова жилищна сграда, със застроена площ от 68 кв.м.

- Сумата в размер на., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаването на Широколистна гора с площ от , находяща се в землището на с. П., общ. М., обл. В., ЕКАТТТЕ 56980 в местността „К. п.“, съставляваща имот № - Сумата в размер на представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаването на Широколистна гора с площ от дка, находяща се в землището на с. П. общ. М., обл. В., ЕКАТТТЕ 56980 в местността „В., съставляваща имот /, по картата на възстановената собственост.

- Сумата в размер на представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаването на Залесена горска територия с площ от дка, находяща се в землището на с. Т., общ. Б., обл. В., ЕКАТТТЕ 72518 в местността „К.“, съставляваща имот № /, по картата на възстановената собственост.

- Сума в размер представляваща пазарната стойност към момента на отчисляване на лек автомобил марка “НИСАН”, модел „П.“, с цвят зелен металик с рег. № рама №, двигател №

- Сума в размер на., представляваща пазарната стойност към дата на отчуждаването на лек автомобил марка “АУДИ”, модел „с цвят тъмно син с рег. №, рама № двигател с №

- Сума в размер на представляваща пазарната стойност към момента на отчисляване на лек автомобил марка “ФОЛКСВАГЕН ”, модел „“, с цвят зелен металик с рег. № рама №

 

ОТХВЪРЛЯ иска на  К. БУЛСТАТ.., чрез председателя П. Г. Д., ЕГН..с адрес за призоваване:гр. В. Т., пл.“ на Областен управител, за отнемане в полза на държавата от И. Д. Ц., ЕГН с постоянен адрес:*** основание на основание чл. 63, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ:

- Сума в размер общо на., внесени на каса по разплащателна сметка лева с в Б. „У.К. Б.“ АД,

- Сума в размер общо на., внесени на каса по разплащателна сметка лева с IBAN ***. „ЦКБ“ АД,

- Сума в размер на. внесени на каса в Б.П. П. Ф. ЕАД;

- Сума в размер общо., внесени на каса по разплащателна сметка лева с IBAN ***. „ОББ“ АД;

- Сума в размер общо., внесени на каса по разплащателна сметка лева IBAN ***. „ОББ“ АД;

- Сума в размер общо на., внесени на каса по разплащателна сметка, отчитаща потребителския кредит в лева, с № в Б. „ДСК“ ЕАД;

- Сума в размер общо на., внесени на каса по разплащателна сметка, с IBAN ***. „ДСК“ ЕАД;

- Сума в размер общо на лв., внесени на каса по разплащателна сметка с IBAN *** .в Б. „ЦКБ“ АД;

- Сума в размер на лв., внесени на каса по разплащателна сметка с IBAN ***.а „ОББ“ АД;

- Сума в размер на., внесени на каса по разплащателна сметка с IBAN ***. „ДСК“ ЕАД;

- Сума от валутни операции в евро в размер на.., извършени по банкова сметка *** ***. „ОББ“ АД;

ОТХВЪРЛЯ исковете на .К., БУЛСТАТ . и на И. Д. Ц., ЕГН.. с постоянен адрес:*** заплащане на разноски .

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Апелативен съд-С. в двуседмичен срок от връчване на препис от решението .

 

                                                ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :