ЧНД № 177-2017

               Р Е Ш Е Н И Е   №98

  

гр. Видин 11.07. 2017 г.

 

                  В     И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Видинският окръжен съд   наказателно отделение, в публично

заседание на шести юли, през две хиляди и осемнадесета година,

в състав:

 

Председател: И.И.

 

         Членове: Л.Л.

 

     Р.Д.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         при секретаря     Н.К.   и в присъствието на прокурора В.Д.,   като разгледа докладваното от СЪДИЯТА Д. ч.н.д.

№177 по описа за 2017 год. и за да се произнесе съобрази следното:

 

           

Делото е образувано по частна жалба от А.Е.С. ***, ЕГН **********, против определение №77, постановено на 26.05.2017г. по ч.н.д.№71 по описа за 2017г. на Районен съд – Белоградчик, с което на А.Е. Г., ЕГН *********, на основание чл.25 ал.1, във вр. с чл.23ал1 от НК му е определено едно общо наказание измежду наказанията, наложени му с определение №22/24.02.2017г. по н.о.х.д.№15/2017г., на РС-Белоградчик и определение №63/21.04.2017г. по н.о.х.д. №70/2017г. на РС – Белоградчик на „лишаване от свобода“ за срок от осем месеца, при режим на изтърпяване „строг“. На основание чл.24 от НК съдът е увеличил така определеното общо наказание с три месеца, което следва да се изтърпи при първоначален „строг“ режим. На основание чл.25, ал.2 от НК съдът е приспаднал от така определеното общо най-тежко наказание, изтърпяната част от наказанието, наложено на С. по н.о.х.д.№15/2017г. на РС-Белоградчик, считано от 22.08.2016г. до 26.04.2017г.

В жалбата се сочи, че жалбоподателят атакува определението само в частта му, в която е приложен чл.24 от НК и му е увеличено общото най-тежко наказание с три месеца. Сочи, че има тежко семейно положение и както той така и съпругата му са безработни. Счита, че приложението на чл.24 и чл.25 от НК са достатъчни за постигане на целите на наказанието.

Иска се да бъде отменено атакуваното определение в частта му по отношение на приложението на чл.24 от НК.

         Съдът, след като се запозна с всички приложени по делото писмени доказателства във връзка с всички осъждания на жалбоподателя, констатира, така подадена жалбата е основателна в частта й относно прилагане разпоредбата на чл.24 от НК, поради следните съображения:

          Правилно първоинстанционният съд е констатирал, че действително осъденият А.Е. Георгиев има изявена и последователна престъпна дейност, поради което и това е основното му съображение за прилагането на чл.24 от НК.

      Въззивният състав обаче намира, че на фона на така съобразената престъпна дейност следва да се обсъдят и другите факти по делото, а именно: на първо място факта,че жалбоподателят има сериозен здравословен проблем, за което говорят приложените служебни бележки за прекъсване изпълнението на наказанието на два пъти/л.19 и 20 от делото/. Освен това, видно от приложеното свидетелство за съдимост, действително по трите наказателни дела по които е извършена кумулацията от първостепенния съд има сключени споразумения, и по всички материалните щети са възстановени напълно от осъденото лице. Безспорен и факта,че действително осъденото лице има тежко семейно и материално положение, като едната му дъщеря е в 10-ти клас. Не е без значение и факта, че при предишна кумулация с определение №44/28.03.30217г., постановено по ч.н.д.№20/2017г. на БРС вече е приложен чл.24 и определеното най-тежко наказание е увеличено с два месеца.

      Настоящият състав, отчитайки всички гореизложени налични факти и вземайки в предвид влошеното здравословно състояние на жалбоподателя, намира, че може и трябва да му се осигури както възможност за лечение, така и доверие с оглед необходимостта от лечение и помагане на семейството си, което може да доведе до много по-голяма роля за превъзпитанието и най-вече до възпиране от по-нататъшната проява на престъпните му действия.

     Предвид горните съображения, Видинският окръжен съд намира, че частната жалба е основателна в частта й относно прилагането на чл.24 от НК, а атакуваното определение в останалата му част е правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

 

          Водим от горното и на основание чл.345 НПК, Съдът

 

 

                                        Р   Е   Ш     И :

 

          ОТМЕНЯ определение №77, постановено на 26.05.2017г. по ч.н.д.№71 по описа за 2017г. на Районен съд – Белоградчик, в частта му, с която е приложен чл.24 от НК.

          В останалата част потвърждава определението като правилно и законосъобразно.

 

         РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на касационно обжалване или протестиране.  

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                          ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

 

                                                                             2.