ВГРД № 401-2018

Решение по Гражданско дело 401/2018г.

 

 

 

 

                                         Р Е Ш Е Н И Е №5

 

Видински окръжен съд         гражданско                         отделение

В закрито   заседание   на девети януари

Две хиляди и деветнадесета година     в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д.М.

                                                   ЧЛЕНОВЕ:1. С. С.

  1. Г.Й.

 

При секретаря                                                                и с участието

На                             прокурора                     изслуша докладваното

От   съдия С.С.   гр . дело № 401 по описа

За 2018 година,за да се произнесе съобрази следното:

 

Делото е образувано по жалба на П.И.Г. *** против действията на ЧСИ В.Т.,изразяващи се в отказ да прекрати изпълнителното производство при условията на чл.433,ал.1,т.8 ГПК .Твърди,че повече от две години за периода 20.10.2010г. до 20.10.2012г. взискателят не е предприел изпълнителни действия по отношение на нея,поради което иска от ЧСИ производството да бъде прекратено.Моли съда да отмени обжалваните ДСИ.

Взискателите не са подали възражение срещу жалбата.

ЧСИ В.Т. е изложила мотиви по обжалваните действия на основание чл.436,ал.3 ГПК .Счита същата за допустима, но неоснователна.Сочи,че няма период от две години,в които да не са предприемани изпълнителни действия,както и наличие на солидарна отговорност като спрямо другият длъжник е предприето изпълнение и същият е изплащал суми по задължението.

От данните по делото във връзка с направените оплаквания по ч.жалба съдът приема за установено следното от фактическа страна:

Жалбоподателката е длъжник по изп.д №… на ЧСИ В.Т. с взискател ОББ.Солидарен длъжник е В. Б. К. за сума от 9 090,23лв. главница и съответни лихви и разноски по ползван от П.И.Г. кредит. По изпълнителното производство са предприети изпълнителни действия за събиране на вземането като е наложен запор върху тр. възнаграждение на солидарния длъжник В.Б. К. и така са събирани суми от 2010г. до 05.06.2015г.

На 08.07.2016г. О… е поискала и е наложена възбрана върху недв. имот собственост на другия солидарен длъжник П.И.Г..На 19.06.2018г. като взискател по делото е конституиран „Е….“ЕООД въз основа на договор за цесия.Остатъкът от дълга наследниците на солидарния длъжник В.Б.К. са изплатили направо на взискателя и са поискали да бъдат конституирани като взискатели срещу длъжника П.И.Г..С молба от 30.08.2018г. „Е…“ЕООД са поискали производството срещу наследниците на В.Б. К. да бъде прекратено и то да продължи само срещу длъжника П.И.Г..

При тези данни ВОС достигна до следните изводи:

Жалбата е ндопустима предвид изчерпателно изброените действия на СИ,които могат да бъдат обжалвани от дължика-чл.435,ал.2,т.6 ГПК.

По същество същата е неоснователна.Налице е принудително изпълнение за събиране на вземането,инициирано от взискателя и в хода на изпълнителното производство няма период от две календарни години,в които да не са предприемани изпълнителни действия,следователно не е налице посочената в чл.433,ал.1,т.8 ГПК хипотеза за двугодишно бездействие на взискателя.Предприетите изпълнителни действия спрямо единия от солидарно отговорните длъжници имат действие и спрямо другия солидарен длъжник и той не може да се позовава на бездействие от страна на взискателя по изпълнителното производство спрямо него.Освен това от приложеното изп.дело е видно,че липсва период от две години,в които да не са предприемани изпълнителбни действия.Извън изложеното дори да е налице двугодишен период ,в който не се предприемани изп. действия с предприемането на такива по молба на взискателя този двугодишен период се санира и длъжникът не може да се позовава на него. В противен случай би се стигнало до обезсилване на напълно законосъобразни действия на съдия изпълнителя.

Предвид изложеното съдът

 

Р   Е   Ш     И :

 

Потвърждава действията на ЧСИ В.Т.,изразяващи се в отказ да прекрати изпълнителното производство при условията на чл.433,ал.1,.8 ГПК

по изп. д. №20107240400140 .

Решението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                        ЧЛЕНОВЕ:1.