Т.Д. № 6-2018

Решение по Търговско дело 6/2018г.

Р   Е   Ш   Е   Н   И Е-41

 

Гр.В.

 

31.10.2018 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Видинският окръжен съд гражданско отделение в открито заседание на деветнадесети октомври две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                           Председател : Г. Й.

                                                     Членове :1.

                                                                       2.

при секретаря     И. К. ........................................................... и с участието на прокурора.....................................................................

изслуша докладваното от съдията Й. т. дело №6     по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното :

 

        

         Делото е образувано по исковата молба на О. Д. с ЕИК.. със седалище и адрес на управление гр.Д. ул…., представлявана   от   кмета   Л. Г. Л. чрез адвокат Т. А. Д. -съдружник и управител в „Адвокатско дружество Д. П. и К.", ЕИК.. ф.д.№ ../2016г. при СГС, с адрес на дружеството : град С., бул… тел. …,със съдебен адрес *** против „Е.– Т." ЕООД с ЕИК.., със седалище и адрес на управление: град В. ул… представлявано от управителя В. И. И.

Поддържа се в исковата молба ,че по силата на Договор за услуга сключен на 18.11.2008г. между О. Д. и „Е.-Т. ЕООД, през периода от 01.01.2009г. до настоящия момент дейностите по сметосъбиранс и сметоизвозване, както и по обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения в О. Д. били осъществявани от „Е.-Т." ЕООД, гр.В..

Договорът за услуга от 18.11.2008г. с „Е.-Т." ЕООД бил сключен след проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на отменения ЗОП   С Решение №333/19.08.2006г. на кмета на О. Д.- Възложител, на основание чл.16, ал.8 от ЗОП (отм.) била открита „открита" по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци на тероиторията на общината. Поддържане и озеленяване на общински зелени площи на територията на общината", като решението ведно с обявлението било публикувано в регистъра на обществените поръчки. На основание чл.74, ал.1 от ЗОП (отм.) Възложителят – О. Д. сключила на 18.11.2008г. Договор за обществена поръчка (Договор за услуга) с участника, класиран от комисията на първо място и определен за изпълнител - „Е.-Т." ЕООД. със седалище гр.В. ЕИК.

Съгласно предмета на сключения на 18.11.2008г. договор (чл.1) „Възложителят възлагал, а Изпълнителят приемал да извършва със собствени машини и съдове всички дейности по:

-        сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъци до общинското депо за неопасни отпадъци, получени в резултата на жизнената дейност на хората по домовете, дворни места, административни, социални, обществени сгради и други обекти на територията на О. Д. в зони определени със заповед на кмета на общината;

-        поддържане на чистотата около съдовете за смет, като почистването се извършва при всяко обслужване на съдовете;

-        почистване на териториите за обществено ползване в гр. Димово".

Съгласно   чл.2   на   договора   сметосъбирането   и   сметоизвозването   следвало да се осъществяват по съгласуван график между Възложителя и Изпълнителя, като пет дни преди изтичане на календарната година изпълнителят се задължавал да представи график за обработка на съдове за отпадъци по населени места, по месеци и дати за следващата календарна година (чл. 16, ал. 2), който се утвърждава от Възложителя (чл. 15).С чл.13 от договора, Изпълнителят се задължавал да осигури необходимото количество съдове за смет, заявени от Възложителя (контейнер 4 м3, контейнер 1,1 м3 тип „Бобър" и кофа 0,24 м3 тип „Мева") през целия срок на договора.

Въпреки, че в предмета на договора не е включена дейността по обезвреждането на битовите отпадъци в общинското депо за неопасни отпадъци, това задължение било предвидено в чл. 17 от договора.

Съгласно договора изпълнителят се задължавал също:

-        да   осигури   охрана   на депото за   неопасни   отпадъци   (чл.   18); да извършва измиване и дезинфекция   на съдовете за отпадъци след писмено заявяване от страна на Възложителя (чл. 19);

-        да   извършва   пробутване   един   път   месечно   и   запръстяване   на отпадъците най-малко три пъти годишно на депата за неопасни отпадъци в общината (чл.21);

-        да   извършва   цялостно   или   частично   миене   на   териториите   за обществено   ползване   в   общината,   след   писмено   заявяване   от   страна   на Възложителя (чл. 23);

-        да ликвидира нерегламентирани сметища на територията на общината,след писмено заявяване от страна на Възложителя (чл. 24).

Съгласно чл.28 на договора изпълнителят бил длъжен да спазва утвърден график и минимална честота на събиране на отпадъците.

При съпоставка на подписания на 18.11.2008г. Договор за услуга с проекта на същия договор по обявената обществена поръчка, неразделна част от офертата на „Е.-Т. ЕООД, гр.В., с която била спечелена обществената поръчка, се установявало, че съгласно чл.28, ал.1 изпълнителят бил длъжен да спазва график и минимална честота на събиране на отпадъците.

Отделно от това, в сключения договор липсвала ал.2 на чл.28, която според проекта на договор, неразделна част от офертата на „Е.-Т." ЕООД, гр.В., въвеждала задължения за Изпълнителя и в полза на Възложителя – О. Д.

Видно от горното, с изменената клауза на чл.28 била нарушена действалата към този момент императивна разпоредба на чл. 41, ал. 2 на Закона за обществените поръчки (отм.), съгласно която договорът за обществена поръчка включва задължително всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител.

Съгласно чл. 29 от договора, видовете дейности е следвало да се заплащат по съответните цени според вида на контейнерите.

Съгласно чл.31, ал.1 от договора, заплащането следвало да се извършва след съставяне и подписване на протокол за фактически извършена работа, остойностена по договорените единични цени на основание представянето на първични счетоводни документи, като: товарителници, актове за машиносмени, пътни листове, протоколи и други и издаване на фактура след подписването на протокола от представители на Възложителя и Изпълнителя, като в ал.2 на същия член било определено, че редът за съставянето и подписването на първичните документи се определял със заповед на Възложителя.

Възложителят се задължавал да заплаща на Изпълнителя ежемесечно извършената работа, след приемането ѝ съгласно представен протокол по реда на чл.31 и издадена фактура (чл. 32, ал. 1).

Чл. 32 на подписания на 18.11.2008г. договор имал и алинея 2, която гласяла следното: „Цените по договора всяка година се индексират с ръста на инфлацията, официално обявени от НСИ и с процента на разходите, представляващи ежегодното нарастване на МРЗ за страната ".Цитираната разпоредба на чл.32, ал.2 не съществувала в утвърдения от Възложителя проект на договор в Документацията за участие в откритата процедура. Такава разпоредба нямало и в подписания и подпечатан проект на договор от офертата на Изпълнителя. Поради това, разпоредбата на чл. 32, ал. 2 от Договор за услуга била допълнена на 18.11.2008г. при подписването на договора за възлагане на обществена поръчка в нарушение на действалата към този момент императивна разпоредба на чл.41. ал.2 на Закона за обществените поръчки .

Поддържа се също така ,че освен описаните случаи на несъответствие между подписания на 18.11.2008г. договор и проекта на договор, неразделна част от офертата на „Е.-Т." ЕООД, гр. В.,имало несъответствия и при три от клаузите в глава VI относно прекратяването на договора,като по този начин била нарушена действалата към този момент императивна разпоредба на чл. 41, ал. 2 на Закона за обществените поръчки (отм.), като бил подписан на 18.11.2008г. договор за възлагане на обществена поръчка, включващ клаузи, непредвидени в офертата на определения изпълнител „Е.-Т." ЕООД, гр. В.

Отделно от гореизложеното, след подписване на 18.11.2008г. на договора с „Е.-Т." ЕООД. гр.В.. същият бил изменян четири пъти,като се поддържа ,че чрез анексите били увеличени договорените единични цени за сметосъбиране и сметоизвозване,договорени допълнителни дейности ,договаряне на нови цени при въвеждане в експлоатация на завод за преработка на отпадъци.

Налице били неоснователни промени на договора, с което била нарушена императивната разпоредба на чл.43. ал.1 на ЗОП За извършените нарушения бил съставен от АДФИ акт за установяване на административно нарушение № 11-01-288 от 30.06.2017г. и съответно наказателно постановление срещу кмета на О. Д. Л. Г. Л. в качеството му на Възложител по смисъла на чл.7, т.1 на ЗОП (отм.). Като необжалвано Наказателно постановление № 11-01-288 от 20.12.2017г. на АДФИ било влязло в сила.

Всички гореизложени нарушения били констатирани и по реда на ЗДФИ от Агенция за държавна финансова инспекция и отразени в Доклад №ДИ4ВД-2 от 30.06.2017г. и заключение към него (приложени към исковата молба).

От правна страна са изложени подробни съображения относно това ,че клаузите на чл.32. ал.2: чл.35 и чл.37 от Договора за услуга, сключен по реда на ЗОП на 18.11.2008г. между О. Д. - Възложител и “Е.-Т." ЕООД - Изпълнител, противоречат на чл.41 от ЗОП, поради което същите са нищожни на основание чл. 26. ал. 1. предл. I ЗЗД.

По същите правни съображения всички клаузи на АНЕКСИТЕ и ДОПЪЛНИТЕЛНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ,подписани на 22.01.2009г.. 01.02.2009г.. 08.09.2011г. и 30.12.2015г., с които се изменя Договора за услуга, сключен по реда на ЗОП (отм.) на 18.11.2008г. между О. Д. - Възложител и „Е.-Т. ЕООД - Изпълнител, противоречали на императивната забрана на чл.43. ал.1 от ЗОП, поради което същите били нищожни на основание чл.26 ал.1. предл.1 ЗЗД. Промяната в редакциите на 43 от ЗОП в периода след сключване на договора - 18.11.2008г. до сключване на последното споразумение - 30.12.2015г. не разколебавала изложените по-горе правни изводи.

Поддържа се ,че нищожните клаузи не пораждали правни последици и следователно не обвързвали страните по сделката. Извършеното изменение на цените на услугите по процесния Договор за услуга от 18.11.2008г. и въвеждането на задължения за плащане на допълнителни или нови дейности довели до плащане от О. Д. на част от процесната сума, не можели да произведат действие. Поради това ответникът „Е.-Т." ЕООД получил без основание сумите, формирани въз основа на клаузите на чл.32, ал.2 на Договора за услуга от 18.11.2008г.; чл.1 и 2 на Анекса от 22.01.2009г.; чл.1 на Анекса от 01.02.2009г. и чл.1 до чл.6 вкл. на Анекса от 30.12.2015г. Налице били елементите от фактическия състав на чл.55. ал.1 вр. чл.34 вр. чл.26. ал.1. предл.1 от ЗЗД във вр. с Постановление на Пленума на ВС №1/1997год. и затова „Е.-Т. ЕООД дължал връщането им обратно до размера ,претендиран от ишеца.

Така обосновани исковете за нищожност не се предявявали с настоящата искова молба като самостоятелни претениции и не се искало съдът да разреши със сила на присъдено нешо въпроса за валидността, а се настоявало по въпроса за валидността на горепосочените клаузи да бъде взето отношение от съда в мотивите на решението и да се приложат законовите последици от това.

По отношение на изпълнението на сключения Договор за услуга от 18.11.2008г.от фактическа страна се поддържа ,че през периода от 01.01.2012г. до настоящия момент в О. Д. нямало представени от изпълнителя графици за обработка на съдовете по населени места, по месеци и дати за съответната календарна година, съгласно чл.16 на договора от 18.11.2009г. Видно от заключението към Доклада №ДИ4 ВД-2 от 30.06.2017г. на АДФИ, това обстоятелство за периода 01.01.2012г. до 31.12.2016г. било установено и при проведената финансова инспексция /Констативен протокол №86 от 17.05.2017г., констатиращ в деловодния регистър на О. Д. липсата на подавани такива графици от „Е.-Т. ЕООД/.

Единствената налична информация в О. Д., относно съдовете за събиране на ТБО били вида и честотата им на извозване, определени в издадените от кмета ежегодни заповеди по чл. 63, ал. 2 на ЗМДТ,като в исковата молба подробно се сочи за кои населени места няма протоколи за извозени съдове,за вида на съдовете и за конкретните месеци .

Поддържа се в исковата молба ,че в приложените към фактурите на „Е.-Т. ЕООД, гр. В. месечни протоколи по чл.31, ал.1 на договора от 18.11,2008г., освен дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване били описани като изпълнени и дейности по :

-обработка на депо с булдозер;

-извозване на отпадъци от нерегламентирани места;

-извънредна работа с фадрома за осигуряване на достъп до сметището на Д. и до съдовете за смет в общината на сметопочистващите машини; денонощна охрана на депо;

-месечна сума по анекс от 01.02.2009г., включваща сметосъбиране и сметоизвозване на 100 бр. контейнери тип „Бобър", осем пъти месечно, така и 1/12 част от годишната сума за измиване и дезинфекция на съдовете за отпадъци.

Съгласно чл.17 на договора от 18.11.2008 г., Изпълнителят „Е.-Т. ЕООД, гр. В. бил длъжен да извършва експлоатация като оператор на общинското депо за неопасни отпадъци, разположено в землището на гр. Д., м. „Дандара. За дейността „Експлоатация на депо за неопасни отпадъци" в чл.29 на договора било предвидено месечно заплащане в размер на 255,04 лв. без ДДС. За извършването на тази дейност Изпълнителят имал задължение да пробутва депонираните отпадъци един път месечно, съгласно чл. 21 от същия договор. В двустранно подписаните месечни протоколи към фактурите на „Е.-Т." ЕООД, гр. Видин, вместо дейността „Експлоатация на депо за неопасни отпадъци" била включена дейността „Обработка на депа с булдозер". Във връзка с това несъответствие, при проверка на офертата на „Е.-Т. ЕООД гр. В., въз основа на която е избран за изпълнител на обществената поръчка, относно формирането на месечната цена за „Експлоатация на депо за неопасни отпадъци"било видно от приложените към офертата количествено-стойностна сметка и калкулация за определяне цената за 1 машиносмяна (МСМ) за обработка с булдозер на депо за битови отпадъци гр. Димово, договорената цена от 255,04 лв. без ДДС месечно включва 2 МСМ обработка на депо с булдозер.

При проверката на съставените месечни протоколи към фактурите на „Е.-Т." ЕООД, гр. В. се установявало, че вместо по 2 МСМ за обработка на депо с булдозер са начислявани няколкократно по-голям брой МСМ (от 6 до 10 МСМ в отделните месечни протоколи). Във връзка със завишеното количество машиносмени, описани в месечни протоколи, управителят на „Е.-Т." ЕООД бил заявил пред финансовата инспекция (виж Доклад №ДИ4ВД-2 от 30.06.2017г.), че причината за увеличените машиносмени с булдозер на депото е увеличеното количество депонирани отпадъци, тъй като на депото били извозвани отпадъци и от общините М. Б. и Н. с.. Депонирането на отпадъци от други общини на депото в гр. Д. не било предмет на сключения на 18.11.2008г. договор между О. Д. и „Е.-Т." ЕООД, гр. В. и разходите за депониране на отпадъци на други общини неоснователно били начислени в месечните протоколи, приложени към фактурите на изпълнителя по този договор.

Съгласно   чл.   24   на   договора   с „Е.-Т."   ЕООД,   гр.   В.   от 18.11.2008г.,   изпълнителят   се   задължавал   да   ликвидира   нерегламентирани сметища на територията на Общината в срок от три работни дни след писмено заявяване от страна на Възложителя, като в чл.29 на същия договор, цената на един м3/км събрани, натоварени и извозени отпадъци от нерегламентирани сметища на територията на общината до депата била 27,25 лв. без ДДС.Дейността „Извозване на отпадъци от нерегламентирани места със самосвал" била включена в месечните протоколи към издадените от „Е.-Т." ЕООД, гр. В., фактури. Поддържа се ,че ежемесечно фактурираната от „Е.-Т." ЕООД, гр. В. дейност „Извозване на отпадъци от нерегламентирани места със самосвал" била документално необоснована, нямало писмени заявки ,удостоверяващи възлагането на такава дейност, както и първични счетоводни документи ,доказващи нейното изпълнение.

         Дейността „Извънредна работа с фадрома за осигуряване на достъп до сметището на Д. и до съдовете за смет в общината на сметопочистващите машини" ,калкулирана в месечните протоколи към издадените от „Е.-Т. ЕООД, гр. В. фактури не била предмет на сключения на 18.11.2008 г. договор и била документално необоснована.

Дейността „Денонощна охрана на депо", калкулирана в месечните протоколи, приложени към фактурите на „Е.-Т." ЕООД също не била предмет на сключения на 18.11.2008г. договор, а задължение на Изпълнителя, съгласно чл.18 от същия и разходите на фирмата за тази дейност били включени в отделните единични цени на договорените услуги.

От януари 2012 г. до септември 2012 г. сумата за тази дейност била 1 500 лв. без ДДС месечно, а от октомври 2012 г. до края на 2015 г. месечната сума била увеличена на 2 000 лв. без ДДС.

В изпълнение на чл.18 от договора ответникът „Е.-Т." ЕООД, гр. В. подсигурявал охрана на депото за неопасни отпадъци в гр. Д.. Предвид клаузите на сключения на 18.11.2008г. договор, това задължение било осъществявано в рамките на изпълнението на предмета на договора. Охраната на депото за неопасни отпадъци не била включена в договорените видове дейности, които ще се заплащат, описани в чл. 29 на Раздел V „Цени и плащания" на договора с „Е.-Т. ЕООД, гр. В..Следвало да се има предвид също, че първоначално, в периода от влизане в сила на договора с „Е.-Т." ЕООД, гр. В., на 01.01.2009г. до 31.12.2011г., изпълнителят не бил фактурирал тази дейност.Поради това, позиция „Денонощна охрана на депо" била неоснователно включена в месечните протоколи към фактурите на „Е.-Т. ЕООД, гр. В., тъй като съгласно клаузите на сключения договор охраната на депото била задължение на Изпълнителя и за него нямало предвидено заплащане по договора, от страна на Възложителя.

Поддържа се ,че в приложените към фактурите на „Е.-Т." ЕООД, гр.В. месечни протоколи по чл.31 ал.1 на договора от 18.11.2008г., освен описаните дотук дейности била калкулирана и позиция „Месечна сума съгл. анекс от 01.02.2009г., към основен договор". В месечните протоколи към фактурите от 01.01.2012г. до 31.12.2015г., тази сума била 3 628,50 лв. без ДДС, а от 01.01.2016г. до 31.12.2016г., сумата била намалена на 363,60 лв. без ДДС. Тези суми не се дължали поради нищожност на анексите и допълнителното споразумение по аргумет от пункт I на настоящата искова молба.

Отделно от това, тези стойности се различавали от договорената в анекса от 01.02.2009г. към договора от 18.11.2008г. цена, в размер на 4 007,77 лв. без ДДС месечно, без да са документално обосновани.

Поради това стойностите на неоснователно начислените дейности по позиция „Месечна сума съгласно анекс от 01.02.2009 г„ към основен договор" от месечните протоколи към фактурите на „Е.-Т." ЕООД, без същите да са документално обосновани, се явявали и неоснователно платени от о. Д..

Поради изложеното се обобщава,че в периода от 01.01.2012г. до 31.12.2017г. от О. Д. е платена сума, видно от представените към исковата молба писмени доказателства (ведомост по аналитични партиди, платежни нареждания и др ), която сума била получена от „Е.-Т." ЕООД също без основание и до размера на която дружеството се било обогатило неоснователно за сметка на общината. Налице били елементите от фактическия състав на чл.55. ал.1 от ЗЗД и затова .“Е.-Т." ЕООД дължал връщането им обратно до размера, претендиран от ищеца.

Всички описани в пункт I и II на исковата молба нарушения били констатирани и от Агенцията за държавна финансова инспекция в заключението към изготвения Доклад №ДИ4 ВД-2 от 30.06.2017г. /приложен към исковата молба/, според което заключение тези неоснователно фактурирани услуги по години били съгласно приложената таблица.

Според доклада на АДФИ от неоснователно фактурираните услуги, общо в размер на 1 212 129,11 лв. с ДДС, в периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2016 г., от О. Д. били платени общо 348 354,50 лв. с ДДС (непогасени по давност), която сума била получена от „Е.-Т." ЕООД без основание и до размера на която дружеството се било обогатило неоснователно за сметка на общината, като на кмета на общината били дадени указания за предприемане на действия за събиране на тези средства от „Е.-Т." ЕООД.

Извън ревизирания период, в периода от 01.01.2017г. до 31.12.2017г. от О. Д. била платена и друга сума ,видно от представените към исковата молба писмени доказателства, която сума била получена от „Е.-Т. " ЕООД също без основание и до размера на която дружеството се било обогатило неоснователно за сметка на общината.

Поддържа се ,че в периода от 01.01.2012г. до 31.12.2017 г.ответникът „Е.-Т." ЕООД се бил обогатил неоснователно по смисъла на чл.55, ал.1 от ЗЗД за сметка на О.Д. до размера на платена от общината сума в размер на 348 354.50 лева без основание. В тази връзка подписаните от страните в периода 01.01.2009г. - 31.12.2017г. фактури и месечни протоколи за фактически извършена работа по Договора за услуга от 18.11.2008г., не отговаряли в пълния си обем на действително осъществените факти, като :

1) част от така   платената сума не се дължала   поради   нищожност на клаузите на чл.32, ал.2 на Договора за услуга от 18.11.2008г.; чл.1 и 2 на Анекса от 22.01.2009г.; чл.1 на Анекса от 01.02.2009г. и чл.1 до чл.6 вкл. на Анекса от 30.12.2015г. към същия договор;

2) част от така платената сума не се дължала поради документална необосоноаност, липса на първични документи по чл.31, ал.1 от договора и липса на реално предоставена услуга;

3) част от така платената сума не се дължала по смисъла на самия договор;

4) част от така платената сума не намирала своето основание в сключения Договор за услуга от 18.11.2008г., така както невярно било отразено във фактурите и месечните протоколи за фактически извършена работа по същия договор.

Поради това се оспорва верността на всички съставени и подписани в периода от 01.01.2009г. до 31.12.2017г. от О. Д. и „Е.-Т." ЕООД фактури и месечните протоколи за фактически извършена работа по Договор за услуга от 18.11.2008г. (приложени към исковата молба) с твърдение, че съдържанието на тези частни документи не отговаря изцяло на действително осъществените .

Иска се след разглеждане на доводите за нищожност като преюдициален въпрос при разрешаване на настоящия спор дали платената сума от 348 354,50 лева е дадена при липса на основание /каквато липса е налице и при нищожните договори и клаузи – Постановление на Пленум ВС №1/1997год./, и в тази връзка след като на основание чл.26, ал.1, предл.1 от ЗЗД в мотивите се установи нищожността на клаузите на чл.32, ал.2; чл.35 и чл.37 от Договора за услуга, сключен на 18.11.2008г. между О. Д. - Възложител и „Е.-Т." ЕООД - Изпълнител, както и нищожността на всички клаузи на Анексите от 22.01.2009г.; 01.02.2009г.,30.12.2015г., и Допълнително споразумение от 08.09.2011г., изменящи същия договор и на основание чл.55 ал.1 от ЗЗД и чл.86 от ЗЗД да се осъди ответника „Е.– Т. ЕООД ЕИК. със седалище и адрес на управление: град В., ул... представлявано от управител В. И. И. ДА ЗАПЛАТИ на О. Д. ЕИК.. със седалище и адрес на управление: град Д. с обл.В. ул… представлявана от кмета Л. Г. Л. сумата 348 354.50 лева (триста четиридесет и осем хиляди триста петдесет и четири лева и 0.50 стотинки) с ДДС. представляваща платена сума от О. Д. на“Е.– Т." ЕООД без основание, в периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2017г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на завеждане на иска до окончателното ѝ изплащане, както и всички разноски по делото.

Към исковата молба са приложени :

 1. Преписка на О. Д. за обявяване на Обществена Поръчка с предмет : „Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци на тероиторията на общината. Поддържане и озеленяване на общински зелени площи на територията на общината." - 271стр.;
 2. Договор за услуга - 18.11.2008г.;
 3. Анекс/30.12.2015г. към Договор за възлагане на обществена поръчка от 18.11.2008г.;
 4. КСС на „Сметосъбиране и сметоизвозваане на твърди битови отпадъци на територията на О. Д. и поддържане чистотата на всички територии за обществено ползване в общината. Поддържа и озеленяване на общински зелени площи на територията на о. Д.";
 5. Анекс от 22.01.2009г. между О. Д. и „Е.-Т. ЕООД;
 6. Допълнително споразумение/08.09.2011г. към Договор за услуга/18.11.2008г.;
 7. Анекс/01.02.2009г. към договор Договор за услуга/18.11.2008г;
 8. Заповед №РД-02-428/29.12.2015г.;
 9. Заповед №РД-02-328/02.10.2015г.;
 10. Заповед №РД-02-368/22.10.2014г.;
 11. Заповед №РД-02-283/24.10.2013г.;
 12. Заповед №РД-02-324/26.10.2012г.;
 13. Съобщение от О. Д., изх.№РД-7000-145/02.09.2016г.;
 14. Съобщение от О. Д. изх.№ТР-7000-9/27.05.2016г.;
 15. Жалба от В. П. И.;
 16. Съобщение от О. Д. изх.№РД-7000-47/03.04.2016г.
 17. Съобщение от О. Д., изх.№РД-7000-50/12/04.2016г.
 18. Съобщение от О. Д., изх.№РД-7000-49/28.03.2016г.
 19. Съобщение от О. Д., изх.№УТ-7000-2/11.01.2016Г.
 20. Уведомление до Л. Л.,изх.№РД-710044/19.10.2017Г;
 21. Допълнително уведомление, изх.№РД-7100-45/30.10.2017г;
 22. Уведомление от Л. Л. изх.№РД-7000-132/30.10.2017Г.;
 23. Уведомление изх. №155/06.11.2017Г.
 24. Наказателно постановление №11-01-288/20.12.2017г.;
 25. Акт за установяване на административно нарушение №11-01-

287/30.06.2017г.;

 1. Разписка към акт за установяване на административно нарушение №11-01-287/30.06.2017г.;
 2. Заповед изх. №ФК-10-1520/20.12.2016Г.;
 3. Съобщение от Агенция за държавна финансова инспекция изх. №ДИ4ВД-2/29.08.2017Г.;
 4. Съобщение от Агенция за държавна финансова инспекция изх. №ДИ4ВД-2/30.08.2017Г;
 5. Съобщение от Агенция за държавна финансова инспекция изх. №ДИ4ВД-2/09.08.2017Г.;
 6. Заключение/04.08.2017г. по доклад ДИ4ВД-2 от 30.06.2017г.;
 7. Доклад ДИ4ВД-2 от 30.06,2017г. за извършена финансова инспекция на О. Д.
 8. Опис/30.06.2017г. на доказателствата в единна инспекционна преписка № ДИ4ВД-2 от 30.06.2017г от извършена финансова инспекция на Община Димово;
 9. Фактура №0000001084/30.01.2009г.;
 10. Месечен протокол №1/30.01.2009г.;
 11. Фактура №0000001159/27.02.2009г.;
 12. Месечен протокол №2/27.02.2009г.;
 13. Фактура №0000001182/31.03.2009г.;
 14. Месечен протокол №3/31.03.2009г.;
 15. Фактура №0000001214/30.04.2009г;
 16. Месечен протокол №4/30.04.2009г.;
 17. Фактура №0000001238/30.05.2009г.;
 18. Месечен протокол №5/30.05.2009г.;
 19. Фактура №0000001308/30.06.2009г.;
 20. Месечен протокол №6/30.06.2009г;
 21. Фактура №0000002588/29.07.2011г.;
 22. Месечен протокол №7/31.07.2011г.;
 23. Фактура №0000001393/31.08.2009г.;
 24. Месечен протокол №8/31.08.2009г.;
 25. Фактура №0000001486/30.09.2009г.;
 26. Месечен протокол №9/30.09.2009г.;
 27. Фактура №0000001487/30.10.2009г.;
 28. Месечен протокол №10/30.10.2009г.;
 29. Фактура №0000001497/30.11.2009г.
 30. Месечен протокол №11/30.11.2009г.
 31. Фактура №0000001621/30.12.2009г.;
 32. Месечен протокол №12/30.12.2009г;
 33. Фактура №0000001687/29.01.2010г.;
 34. Месечен протокол №1/29.01.2010г.;
 35. Фактура №0000001767/26.02.2010г;
 36. Месечен протокол №2/26.02.2010г;
 37. Фактура №0000001813/31.03.2010г.;
 38. Месечен протокол №3/31.03.2010г.;
 39. Фактура №0000001838/30.04.2010г.;
 40. Месечен протокол №4/30.04.2010г.;
 41. Фактура №0000001913/31.05.2010г.;
 42. Месечен протокол №5/31.05.2010г.;
 43. Фактура №0000001912/30.06.2010г.;
 44. Месечен протокол №6/30.06.2010г.;
 45. Фактура №0000002015/30.07.2010г.;
 46. Месечен протокол №7/30.07.2010г.;
 47. Фактура №0000002090/31.08.2010г.;
 48. Месечен протокол №8/31.08.2010г.;
 49. Фактура №0000002115/30.09.2010г.;
 50. Месечен протокол №9/30.09.2010г.;
 51. Фактура №0000002164/29.10.2010г.;
 52. Месечен протокол №10/29.10.2010г.;
 53. Фактура №0000002203/30.11.2010г.;
 54. Месечен протокол №11/30.11.2010г.;
 55. Фактура №0000002267/30.12.2010г;
 56. Месечен протокол №12/30.12.2010г.;
 57. Фактура №0000002337/31.01.2011г.;
 58. Месечен протокол №1/31.01.2011г.;
 59. Фактура №0000002387/28.02.2011г.;
 60. Месечен протокол №2/28.02.2011г.;
 61. Фактура №0000002105/31.03.2011г.;
 62. Месечен протокол №3/31.03.2011г.;
 63. Фактура №0000002463/29.04.2011г.;
 64. Месечен протокол №4/29.04.2011г.;
 65. Фактура №0000002537/31.05.2011г.;
 66. Месечен протокол №5/31.05.2011г.;
 67. Фактура №0000002515/30.06.2011г.
 68. Месечен протокол №6/30.06.2011г.;
 69. Фактура №0000002588/29.07.2011г;
 70. Месечен протокол №7/29.07.2011г.;
 71. Фактура №0000002636/31.08.2011г.;
 72. Месечен протокол №8/31.08.2011г.;
 73. Фактура №0000002687/30.09.2011г.;
 74. Месечен протокол №9/30.09.2011г.;

 

 1. Фактура №0000002787/31.10.2011г.;
 2. Месечен протокол №10/31.10.2011г.;
 3. Фактура №0000002822/30.11.2011г.;
 4. Месечен протокол № 11/30.11.2011г.;
 5. Фактура №0000002800/30.12.2011г.;
 6. Месечен протокол № 12/30.12.2011г.;
 7. Фактура №0000002900/31.01.2012г;
 8. Месечен протокол № 01/31.01.2012г.;
 9. Фактура №0000002988/29.02.2012г.;
 10. Месечен протокол № 2/29.02.2012г.;
 11. Фактура №0000003036/30.03.2012г.;
 12. Месечен протокол №3/30.03.2012г.;
 13. Фактура №0000003024/27.04.2012г.;
 14. Месечен протокол №4/27.04.2012г.;
 15. Фактура №0000003087/31.05.2012г.;
 16. Месечен протокол №5/31.05.2012г.;
 17. Фактура №000000 3150/29.06.2012г.;
 18. Месечен протокол №6/29.06.2012г.;
 19. Фактура №0000003194/31.07.2012г.;
 20. Месечен протокол №7/31.07.2012г.;
 21. Фактура №0000003287/31.08.2012г.;
 22. Месечен протокол №8/31.08.2012г.;
 23. Фактура №0000003311/29.09.2012г.;
 24. Месечен протокол №9/29.09.2012г.;
 25. Фактура №0000003338/31.10.2012 г.;
 26. Месечен протокол № 10/31.10.2012 г.;
 27. Фактура №0000003412/30.11.2012г.;
 28. Месечен протокол № 11/30.11.2012г.;
 29. Фактура №000000 3423/28.12.2012г.;
 30. Месечен протокол №12/28.12.2012г.;
 31. Фактура №0000003497/31.01.2013г.;
 32. Месечен протокол №1/28.12.2012г.;
 33. Фактура №0000003514/28.02.2013г.;
 34. Месечен протокол № 2/28.02.2013г.;
 35. Фактура №0000003586/29.03.2013г.;
 36. Месечен протокол № 3/29.03.2013г;
 37. Фактура №0000003627/30.04.2013г;
 38. Месечен протокол №4/30.04.2013г;
 39. Фактура №0000003575/31.05.2013г.;
 40. Месечен протокол № 5/31.05.2013г.;
 41. Фактура №0000003707/28.06.2013г;
 42. Месечен протокол № 6/28.06.2013г;
 43. Фактура №0000003760/31.07.2013г.;
 44. Месечен протокол № 7/31.07.2013г.;
 45. Фактура №0000003835/30.08.2013г;
 46. Месечен протокол №8/30.08.2013г;
 47. Фактура №0000003885/30.09.2013г.;
 48. Месечен протокол №9/30.09.2013г.;
 49. Фактура №0000003953/31.10.2013г.;
 50. Месечен протокол № 10/31.10.2013г.;
 51. Фактура №0000003964/29.11.2013г.;
 52. Месечен протокол № 11/29.11.2013г.;
 53. Фактура №0000004009/30.12.2013г.;
 54. Месечен протокол №12/30.12.2013г.;
 55. Фактура №0000004054/31.01.2014г.;
 56. Месечен протокол №1/31.01.2014г.;
 57. Фактура №0000004065/28.02.2014г.;
 58. Месечен протокол №2/28.02.2014г.;
 59. Фактура №0000004167/31.03.2014г.;
 60. Месечен протокол №3/31.03.2014г.;

160!  Фактура №0000004261/30.04.2014г.;

 1. Месечен протокол №4/30.04.2014г.;
 2. Фактура №0000004277/31.05.2014г.;
 3. Месечен протокол №5/31.05.2014г.;
 4. Фактура №0000004295/30.06.2014г.;
 5. Месечен протокол №6/30.06.2014г.;
 6. Фактура №0000004327/31.07.2014г.;
 7. Месечен протокол №7/31.07.2014г;
 8. Фактура №0000004386/29.08.2014г.;
 9. Месечен протокол №8/29.08.2014г.;
 10. Фактура №0000004435/30.09.2014г.;
 11. Месечен протокол №9/30.09.2014г.;
 12. Фактура №0000004485/31.10.2014г.;
 13. Месечен протокол №10/31.10.2014г.;
 14. Фактура №0000004510/28.11.2014г.;
 15. Месечен протокол №11/28.11.2014г.;
 16. Фактура №0000004562/30.12.2014г.;
 17. Месечен протокол №12/30.12.2014г.;
 18. Фактура №0000004611/30.01.2015г.;
 19. Месечен протокол №1/30.01.2015г.;
 20. Фактура №0000004687/27.02.2015г.;
 21. Месечен протокол №2/27.02.2015г.;
 22. Фактура №0000004709/31.03.2015г.;
 23. Месечен протокол №3/31.03.2015г;
 24. Фактура №000000-1784/30.04.2015г.;
 25. Месечен протокол № 4/30.04.2015г.;
 26. Фактура №0000004812/29.05.2015г.;
 27. Месечен протокол №5/29.05.2015г.;
 28. Фактура №0000004833/30.06.2015г.;
 29. Месечен протокол №6/30.06.2015г.;
 30. Фактура №0000004885/31.07.2015г.;
 31. Месечен протокол №7/31.07.2015г.;
 32. Фактура №0000004938/31.08.2015г.;
 33. Месечен протокол № 8/31.08.2015г.;
 34. Фактура №0000004961/30.09.2015г.;
 35. Фактура №0000005035/30.10.2015г.;
 36. Месечен протокол №10/30.10.2015г.;
 37. Фактура №0000005050/30.11.2015г.;
 38. Месечен протокол №11/30.11.2015г.;
 39. Фактура №0000005085/30.12.2015г.;
 40. Месечен протокол №12/30.12.2015г.;
 41. Фактура №0000005161/29.01.2016г;
 42. Месечен протокол №1/29.01.2016г.;
 43. Фактура №0000005188/29.02.2016г.;
 44. Месечен протокол №2/29.02.2016г.;
 45. Фактура №0000005196/31.03.2016г.;
 46. Месечен протокол № 3/31.03.2016г.;
 47. Фактура №0000005256/28.04.2016г.;
 48. Месечен протокол №4/28.04.2016г.;
 49. Фактура №0000005264/31.05.2016г.;
 50. Месечен протокол № 5/31.05.2016г.;
 51. Фактура №0000005287/30.06.2016г.;
 52. Месечен протокол №6/30.06.2016г.;
 53. Фактура №0000005328/29.07.2016г.;
 54. Месечен протокол № 7/29.07.2016г.;
 55. Фактура №0000005337/31.08.2016г.;
 56. Месечен протокол №8/31.08.2016г.;
 57. Фактура №0000005344/30.09.2016г.;
 58. Месечен протокол №9/30.09.2016г.;
 59. Фактура №0000005340/31.10.2016г.;
 60. Месечен протокол №10/31.10.2016г.;
 61. Фактура №0000005404/30.11.2016г.;
 62. Месечен протокол №11/30.11.2016г.;
 63. Фактура №0000005412/30.12.2016г.;
 64. Месечен протокол №12/30.12.2016г.;
 65. Фактура №0000005670/29.12.2017г.;
 66. Месечен протокол №12/29.12.2017г.;
 67. Протокол №38/29.12.2017г.;
 68. Фактура №0000005649/30.11.2017г.;
 69. Месечен протокол №11/30.11.2017г.;
 70. Справка за обслужени съдове в О. Д. месец Ноември 2017г.;
 71. Протокол №36/30.11.2017г.;
 72. Фактура №0000005639/31.10.2017г.;
 73. Месечен протокол №10/31.10.2017г.;
 74. Протокол №34/31.10.2017г.;
 75. Фактура №0000005622/29.09.2017г.;
 76. Месечен протокол №9/29.09.2017г;
 77. Протокол №32/29.09.2017г.;
 78. Справка за обслужени съдове в О. Д., месец Септември 2017г.;
 79. Месечен протокол №9/29.09.2017г.;
 80. Фактура №0000005607/31.08.2017г.;
 81. Месечен протокол №8/31.08.2017г.;
 82. Протокол №30/31.08.2017г.;
 83. Фактура №0000005590/31.07.2017г.;
 84. Месечен протокол №7/31.07.2017г.;
 85. Фактура №0000005500/31.05.2017г.;

24ь.   Месечен протокол №6/31.05.2017г.;

 1. Фактура №0000005433/31.05.2017г.;
 2. Месечен протокол №5/31.05.2017г.;
 3. Фактура №0000005436/28.04.2017г.;
 4. Месечен протокол №4/28.04.2017г.;
 5. Фактура №0000005479/31.03.2017г.;
 6. Месечен протокол №3/31.03.2017г.;
 7. Фактура №0000005458/28.02.2017г.;
 8. Месечен протокол №2/28.02.2017г.;
 9. Фактура №0000005424/31.01.2017г.;
 10. Месечен протокол №1/31.01.2017г.;
 11. Ведомост по аналитични партиди - 29 стр.;
 12. Ведомост по аналитични партиди - от мес. Януари до мес. Дек. 2017г.- 7 стр.;
 13. Платежно нареждане/06.06.2011г. - 5 000лв.;
 14. Платежно нареждане/21.06.2011 г. - 5 000лв.;
 15. Платежно нареждане/08.11.2011г. - 5 000лв.;
 16. Платежно нареждане/28.11.2011г. - 8 000лв.;
 17. Платежно нареждане/13.12.2011г. - 10 000лв.;
 18. Платежно нареждане/06.01.2012г. - 15 000лв.;
 19. Платежно нареждане/19.10.2012г. - 15 000лв.;
 20. Платежно нареждане/28.10.2014г. - 3 728,80лв.;
 21. Платежно нареждане/07.03.2013г. - 4 644,33лв.;
 22. Платежно нареждане/23.01.2013г. - 5 000лв.;
 23. Платежно нареждане/29.01.2013г. - 5 000лв.;
 24. Платежно нареждане/11.02.2013г. - 6 921,24лв.;
 25. Платежно нареждане/05.06.2012г.- 5 000лв.;
 26. Платежно нареждане/12.12.2012г.. - 5 000лв.;
 27. Платежно нареждане/07.01.2013г. - 4 644,33лв.
 28. Платежно нареждане/06.03.2013г. - 10 000лв.;
 29. Платежно нареждане/20.03.2013г.- 5 000лв.;
 30. Платежно нареждане/11.06.2013г. - 3 888,18лв.;
 31. Платежно нареждане/24.07.2013г.- 5 000лв.;
 32. Платежно нареждане/11.06.2013г.-1 111,82лв.;
 33. Платежно нареждане/24.06.2013г. - 5 000лв.;
 34. Платежно нареждане/30.07.2013г. - 5 000лв.;
 35. Платежно нареждане/13.08.2013г. - 5 000лв.;
 36. Платежно нареждане/27.08.2013г. - 10 000лв.;
 37. Платежно нареждане/24.09.2013г. - 5 000лв.;
 38. Платежно нареждане/27.08.2013г. - 10 000лв.;
 39. Платежно нареждане/03.10.2012г.- 10 000лв.;
 40. Платежно нареждане/29.01.2014г. - 15 000лв.;
 41. Платежно нареждаие/10.02.2014г. - 10 801,20лв.;
 42. Платежно нареждане/06.11.2013г. - 10 000лв.;
 43. Платежно нареждане/09.10.2013г. - 5 000лв.;
 44. Платежно нареждане/17.10.2013г. - 5 000лв.;
 45. Платежно нареждане/04.12.2013г. - 10 000лв.;
 46. Платежно нареждане/04.12.2013г. - 10 000лв.;
 47. Платежно нареждане/21.12.2013г. - 5 000лв.;
 48. Платежно нареждане/07.01.2014г. - 12 514,95лв.;
 49. Платежно нареждане/11.12.2013г. - 5 000лв.;
 50. Платежно нареждане/28.02.2014г. - 4 198,80лв.;
 51. Платежно нарежлане/10.03.2014г. - 10 000лв.;
 52. Платежно нареждаие/26.03.2014г.- 5 000лв.;
 53. Платежно нареждане/03.04.2014г. - 6 620,30лв.;
 54. Платежно нареждане/28.04.2014г. - 3 379,70лв.;
 55. Платежно нареждане/15.04.2014г. - 5 000лв.;
 56. Платежно нареждане/12.05.2014г. - 5 000лв.;
 57. Платежно нареждане/16.05.2014г.- 5 000лв.;
 58. Платежно нареждане/04.06.2014г. - 5 000лв.;
 59. Платежно нареждане/21.07.2014г. - 5 000лв.;
 60. Платежно нареждане/27.07.2014г. - 10 000лв.;
 61. Платежно нареждане/19.06.2014г. - 5 000лв.;
 62. Платежно нареждане/27.06.2014г. - 10 000лв.;
 63. Платежно нареждане/27.07.2014г. - 10 000лв.;
 64. Платежно нареждане/08.08.2014г. - 5 000лв.;
 65. Платежно нареждане/21.08.2014г. - 5 000лв.;
 66. Платежно нареждане/29.08.2014 - 5 000лв.;
 67. Платежно нареждане/10.09.2014г. - 5 000лв.;
 68. Платежно нареждане/30.09.2014г. - 10 000лв.;
 69. Платежно нареждане/30.09.2014г. - 10 000лв.;
 70. Платежно нареждане/14.10.2014г. - 5 000лв.;
 71. Платежно нареждане/28.10.2014г. - 6 271,20лв.;
 72. Платежно нареждане/15.12.2014г. - 2 000лв.;
 73. Платежно нареждане/08.01.2015г. - 10 000лв.;
 74. Платежно нареждане/14.01.2015г. - 5 000лв.;
 75. Платежно нареждане/29.01.2015г. - 10 000лв.;
 76. Платежно нареждане/15.12.2014 - 2 000лв.;
 77. Платежно нареждане/29.01.2015г. - 10 000лв.;
 78. Платежно нареждане/19.02.2015г. - 15 000лв.;
 79. Платежно нареждане/18.03.2015г. - 15 000лв.;
 80. Платежно нареждане/18.03.2015г. - 15 000лв.;
 81. Платежно нареждане/16.04.2015г. - 15 000лв.;
 82. Платежно нареждане/16.04.2015г. - 15 000лв.;
 83. Платежно нареждане/27.05.2015г. - 15 000лв.;
 84. Платежно нареждане/30.06.2015г. - 15 000лв.;
 85. Платежно нареждане/30.06.2015г. - 15 000лв.;
 86. Платежно нареждане/29.07.2015г. - 15 000лв.;
 87. Платежно нарежднне/01.09.2015г. - 4 680,97лв.;
 88. Платежно нареждапе/01.02.2016г. - 15 000лв.;
 89. Платежно нареждане/02.03.2016г. - 15 000лв.;
 90. Платежно нареждане/02.03.2016г. - 15 000лв.;
 91. Платежно нареждане/30.03.2016г. - 15 000лв.;
 92. Платежно нареждане/19.04.2016г. - 15 000лв.;
 93. Платежно нареждане/19.04.2016г. - 15 000лв.;
 94. Платежно нареждане/12.05.2016г, - 15 000лв.;
 95. Платежно нареждане/29.07.2016г. - 15 000лв.;
 96. Платежно нареждане/29.07.2016г. - 15 000лв.;
 97. Платежно нареждане/02.11.2016г. - 30 000лв.;
 98. Платежно нареждане/02.11.2016г. - 30 000лв.;
 99. Платежно нареждане/21.12.2016г. - 15 000лв.;
 100. Платежно нареждане/26.01.2017г. - 20 000лв.;
 101. Запорно съобщение/вх. №ФС-110012/20.10.2017г.;
 102. Адвокатско пълномощно №39/29.01.2018г.;
 103. Удостоверение на СГС за актуално състояние на „Адвокатско

дружество Д. П. и К." от 01.11.2017г.;

 1. Плат. нареждане от 13.02.2018г. за внесена д.т. по с/ка на ОС – В..

         В с.з.на 21.09.2018 г.(л.765 от делото) цената на иска е увеличена на 398 830,83 лв.

         Ответникът е депозирал отговор на исковата молба ,в който иска да се прекрати производството по делото поради отсъствие на абсолютни процесуални предпоставки, обуславящи допустимостта на иска и наличието на отрицателни такива .Поддържа се ,че предявеният иск е недопустим поради отсъствието на правен интерес от търсената защита.Нормата на чл. 120 ал. 1 от ЗОП/отм/ била процесуална. Тя установявала кръга на лицата, имащи правен интерес и легитимирани да предявяват иск /предявено възражение в настоящият случай, релевирано в исковата молба от процесуалният представител на ищеца/ за установяване на нищожност в случая на описаните подробно в исковата молба клаузи от процесният договор от 18.11.2008 година, както и на искането за прогласяване на нищожност на 4/четири/ броя анекси,подробно описани в исковата молба на О. Д..По тълкуване по аналогия правен интерес от предявяване на такъв иск за нищожност на процесиите анекси, всичките безпорно сключени в съотвествие с императивните разпоредби на закона и произтичащи от договор от 18.11.2008 година и съответстващи напълно на действителната цел на ЗОП,действащ към онзи момент, имали само лицата, които са участвали в процедурата по възлагането на обществената поръчка,имат интерес от нейното възлагане и в тази връзка е възможно да претърпят определяеми вреди.Подобен извод можел да бъде изведен и при изследване на въпроса кои са лицата, имащи право на жалба по смисъла на чл. 120 ал.2 ЗОП, тъй като законът използвал същото понятие "всяко заинтересовано лице".В случая това били само и единствено участниците в обществената поръчка, които са имали интерес от получаването ѝ и на които била нанасена и можело да бъде нанесена вреда.Правната норма на чл.120а ал.1 от ЗОП/отм/ била въведена от законодателя с оглед установяване на правна стабилност при отношенията между публично-правни субекти и частно-правни субекти, особено когато се касаело за дългосрочни такива отношения , както в настоящият случай /срока на договора от 18.11.2008 година ,сключен между страните е 10/десет/ години/.В   разглежданата редакция законът не определял изрично кои са заинтересованите лица,но кръгът им можел да се определи чрез систематично тълкуване.В отмененият ЗОП в действащата редакция към момента на отмяната му, легалното определение на термина "заинтересовано лице" се съдържало в параграф 1 т.6г от ДР на ЗОП,а именно :"всяко лице,което има или е имало интерес от получаването на обществена поръчка и на което е нанесена и е възможно да бъде нанесена вреда от този правопораждащ факт".От това легално определение се установявало по безспорен, несъмнен и категоричен начин, че възложителят и изпълнителят по договор за обществена поръчка/ нямат право на иск за установяване както нищожността на договора , /в случая на цитирани негови клаузи като нищожни според ищеца о. Д./,така и на описаните 4 броя анекси.

В горният релевиран смисъл имало и направена ревизия на АДФИ,завършила с доклад от 2010 година, който доказвал само и единствено факта, че процедурата по ЗОП е проведена законосъобразно ,както и че сключените анекси към договора от 18.11.2018 година са подписани законосъобразно и правилно от предишният кмет Т. И. Т. .В този смисъл имало и постановена оправдателна присъда на подписалият договора и три от цитираните 4 четири анекса кмет на о. Д. към този момент Т. И. Т..

След като правото на иск не било упражнено в преклузивният срок, това определено представлява процесуална пречка за упражняването му сега.

В действащият закон били посочени лицата,които имат право на иск и о. Д. определено не била сред тях, а преклузивният 2/двугодишен/ срок в ЗОП за предявявяне на този иск отдавна бил изтекъл,както по отношение на договора от 18.11.2008 година,така и по отношение на цитираните 4/четири броя анекса,подписани през периода 2009-2015 година.Недопустимо било да се прави възражение за нищожност от ищеца в горният смисъл.

Развиват се подробни доводи относно това ,че нищожността, уредена в ЗОП, е специална по своя характер по отношение на нищожността , уредена в Закона за задълженията и договорите. Специалният      характер    на разпоредбите,касаещи недействителността и в частност нищожността/унищожаемостта по действащият ЗОП се потвърждавал и от разпоредбата на чл.122 и ал.2 и ал.3 ЗОП във връзка с ал.1 от ЗОП ,които императивно и недвусмислено предвиждали само исков път на защита в определен двугодишен преклузивен срок,който в случая бил изтекъл.

По отношение основателността на исковете се поддържа,че исковете са неоснователни .Неоснователни и недоказани били твърденията за констатирани нарушения.Докладът на АДФИ от 30.06.2017 година се оспорва изцяло , поради подробно релевирани по-долу твърдения,подкрепени с безспорни писменни доказателства .Не било налице нито едно от посочените основания за реализация по исков път на иск по смисъла на чл.55 ал.1 ЗЗД, тоест липсвало отпаднало основание,както и неосъществено такова от страна на ответника за получаване на процесните неописани суми от ищеца .Всички посочени суми касаели получена и извършена в пълен обем и размер от ответника работа, приета по надлежният ред ,лично от кмета на о. Д. с осчетоводени фактури и всички придружаващи ги документи ,така както е описано в договор от 18.11.2008 година ,включително и месечни двустранни протоколи за всяка от фактурите ,подписани от ищеца без никакви възражения.Тези действия на кмета на Д. за пълно признание на работата и липса на възражения досежно количеството и обема на извършените дейности от ответника продължавали и към настоящият   момент .

Никъде в исковата молба не се оспорвал фактът, че всички фактури за процесният период са осчетоводени и приети надлежно от о. Д.Фактурите били осчетоводени с тази стойност,за която е свършена работа от ответника ,без да има никакви възражения досежно сумите и качеството и количеството на извършените дейности в предвиденият срок в ЗЗД, отнасящ се за договора за изработка,какъвто безспорно бил настоящият договор,както и последващите го 4/четири/броя анекси .Поддържа се ,че е доказано по безспорен и категоричен начин ,че работата е приета без писменни възражения и забележки от страна на възложителя.

По отношение на претендирания период ,посочен в исковата молба от ищеца , а именно: от 01.01.2012 година до 31.12.2016 година се иска да се приеме наличието на частична неоснователност на иска по отношение на претендираният 5/пет/годишен период,поради изтекла давност.Безспорно било, че ищецът само и единствено можел да претендира за извършени за период от 3/три/ години периодични плащания,каквито били безспорно залегналите в договора за услуга плащания ,дължими на ответника.В горният смисъл била и разпоредбата на чл. 111 буква "в "от ЗЗД,във връзка с постановено ТР №3/2012 година на ОСГТК на ВКС ,определящо 3/три/годишна давност за погасяване на дължимите периодични плащания,респективно на сроковете за предявяване на дължими суми.

Нямало как за периода от 01.01.2012 година до 31.08.2015 година да се претендира за неоснователно обогатяване и неправомерно направени плащания от страна на ищеца поради факта ,че за този период имало образувани изпълнителни дела при ЧСИ В. Т. ,въз основа на окончателно влезли в законна сила съдебни решения на ВОС ,послужили за издаването на 5 /пет/броя изпълнителни листа.Не съществувал механизъм за отмяна на влезли в законна сила съдебни решения, респективно издадени 5 броя изпълнителни листове за периода от 01.01.2012 година до 31.08.2015 г. година.

Представят се нотариалните покани и констативните протоколи-общо 4 броя до о. Д. за задължения към ответника , касаещи периода след месец 08.2015 година до 31.12.2017 година .В тях освен липсата на възражения от страна на кмета досежно качеството и количеството на извършената от ответника работа се съдържало и изрично волеизявление от негова страна за приемане   на   работата   и   дължимост   на   всички   суми по фактурите.Всички последващи възражения, направени едва сега, с исковата молба от страна на ищеца, повече от 3 години след извършване и приемане на работата и фактуриране на задълженията,били отдавна преклудирани от предвидените в ЗЗД срокове и не следвало да бъдат кредитирани от съда.

Ако възложителят О. Д. имал възражения досежно качеството и количеството на извършените дейности,липса на документи и каквито и да било други нарушения по договора от 18.11.2008 година ,то е следвало да ги заяви и извести изпълнителя веднага след откриването и съгласно чл.264 ал.2 изр.2 от ЗЗД ,но това не било направено.Всички фактури за процесният период на иска,както и тези до момента досежно съдържащите се в тях суми, били приети и осчетоводени в пълен размер, без забележки от О. Д..

В този смисъл била и константната съдебна практика на ВКС ,според която " фактурите отразяват възникналото между страните правоотношение и с осчетоводяването им от ответното дружество,включването в дневника за покупко-продажби,     представляват     недвусмислено признание на задължението по тях в пълен размер"/.Цитират се на решение №45 от 28.03.2014 година по т.д №1882/2013 година на вкс първо ТО, решение от 08.01.2016 година ,постановено по гр.дело №7533/2015 година на СГС втори въззивен състав, решение № 388/07.12.2015 година достановено по гр/в/№378/2015 година на ПАС и др.

Категорично се оспорват твърденията за нищожност на посочените клаузи от сключеният договор от 18.11.2008 година,както и на 4/четири/броя анекси към договор от 18.11.2008 година,подробно описани в исковата молба .Първите два анекса от 22.01.2009 година и анекс от 01.02. 2009 година ,както и подписаният договор от 18.11.2008 година по реда на ЗОП били правилно и законосъобразно сключени ,като този факт бил констатиран от доклад на АДФИ №ФИП ВД-0005 от 01.06.2010 година ,касаещ законността на сключеният договор и анексите към него за релевираният период ,в който попадали и договорът от 18.11.2008 година и процесиите анекси.В този доклад не била констатирана никаква липса на документи за извършваните от ответника дейности за целият ревизиран период ,за разлика от сегашният такъв доклад от 30.06.2017 година на АДФИ, което будело основателно съмнение досежно неговата безпристрастност и изчерпателност на факти и обстоятелства.Отделно от този подробно релевиран факт се поддържа,че не били произтекли никакви вредни последици за о. Д.от процесният договор и двата анекса от 2009 година ,в този смисъл били и мотивите на оправдателната присъда на предишният кмет Т. И. Т..

По отношение на твърденията за нищожност на анекса от 08.09.2011 г.се поддържа,че техническата грешка касаела както бъдещите промени ,направени в ЗУО, впоследствие и послужили за подписване от страна на ответника на допълнителен анекс през 2015 година,така и дадената от закона свобода на договаряне между страните.В горният контекст не били посочени от ищеца и нямало как да бъдат посочени никакви негативни правни и финансови последици за Община Димово ,произтекли от подписването на този анекс.

         По отношение на твърденията за нищожност на анекс от 30.12.2015 година се поддържа,че подписването на анекса е станало в съответствие с изискванията на Чл.43 ал.2 т.4 ЗОП /отм/ ,действал към момента на сключването му във връзка с Чл.19, чл.21,чл.23 и чл.25 от ЗУО,както и изрична покана за сключване на анекс от кмета на Димово, материализирана в писмо №ТР 700004 от 20.08.2015 година съгласно заповед №рд-206 /14.08.2015 година на РИОСВ-М.-неразделна част от исковата молба на ищеца.

С оглед на гореизложеното се иска да се отхвърлят изцяло предявените искове и да се присъдят разниските .

От ищеца е депозирана допълнителна искова молба ,в която са изложени аргументи относно направените от ответника доводи.

         Ответникът е депозирал писмен отговор ,в който подробно е развил допълнителни доводи .

 

Видинският окръжен съд ,след като взе предвид събраните по делото доказателства и доводите на страните ,прие за установено от фактическа страна следното :

По силата на Договор за услуга сключен на 18.11.2008г. между О. Д. и „Е.-Т." ЕООД, през периода от 01.01.2009г. до настоящия момент, дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, както и по обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения в О. Д. са осъществявани от „Е.-Т. ЕООД, гр.В..

Договорът за услуга от 18.11.2008г. с „Е.-Т. ЕООД е сключен след проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на отменения ЗОП . С Решение №333/19.08.2006г. на кмета на .О. Д. - Възложител, на основание чл.16, ал.8 от ЗОП (отм.) е открита „открита" по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци на тероиторията на общината. Поддържане и озеленяване на общински зелени площи на територията на общината,", като решението ведно с обявлението е публикувано в регистъра на обществените поръчки на 27.08.2008г. под уникален идентификационен номер на АОП : 00214-2008-0002. Със Заповед №390 от 05.11.2008г. на кмета на О. Д. - Възложител, на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.73, ал.1 от ЗОП (отм.) и Протокол от 03.11.2008г. на назначената комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите на кандидатите за изпълнител на поръчката, за изпълнител на така обявената обществена поръчка е определен „Е.-Т." ЕООД. На основание чл.74, ал.1 от ЗОП (отм.) Възложителят – О. Д. сключва на 18.11.2008г. Договор за обществена поръчка (Договор за услуга) с участника, класиран от комисията на първо място и определен за изпълнител - „Е.-Т." ЕООД. със седалище гр.В., ЕИК.

Съгласно предмета на сключения на 18.11.2008г. договор (чл.1) „Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извършва със собствени машини и съдове всички дейности по:

-сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъци до общинското депо за неопасни отпадъци, получени в резултата на жизнената дейност на хората по домовете, дворни места, административни, социални, обществени сгради и други обекти на територията на О. Д. в зони определени със заповед на кмета на общината;

-поддържане на чистотата около съдовете за смет, като почистването се извършва при всяко обслужване на съдовете;

-почистване на териториите за обществено ползване в гр. Димово".

Договорът е със срок на изпълнение 10 години, считано от 01.01.2009г.

Съгласно   чл.2   на   договора,   сметосъбирането   и сметоизвозването   следва да се осъществяват по съгласуван график между Възложителя и Изпълнителя, като пет дни преди изтичане на календарната година Изпълнителят се задължава да представи график за обработка на съдове за отпадъци по населени места, по месеци и дати за следващата календарна година (чл. 16, ал. 2), който се утвърждава от Възложителя (чл. 15).

С чл.13 от договора, Изпълнителят се задължава да осигури необходимото количество съдове за смет, заявени от Възложителя (контейнер 4 м3, контейнер 1,1 м3 тип „Бобър" и кофа 0,24 м3 тип „Мева") през целия срок на договора.

Въпреки, че в предмета на договора не е включена дейността по обезвреждането на битовите отпадъци в общинското депо за неопасни отпадъци, това задължение е поето в чл. 17 от договора от Изпълнителя, като оператор съгласно Наредба № 8 от 24.08.2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

Съгласно договора, Изпълнителят се задължава също:

-да   осигури   охрана   на депото за   неопасни   отпадъци   (чл.   18);

-да извършва измиване и дезинфекция   на съдовете за отпадъци след писмено заявяване от страна на Възложителя (чл. 19);

-да   извършва   пробутване   един   път   месечно   и   запръстяване   на отпадъците най-малко три пъти годишно на депата за неопасни отпадъци в общината (чл.21);

-да   извършва   цялостно   или   частично   миене   на   териториите   за обществено   ползване   в   общината,   след   писмено   заявяване   от   страна   на Възложителя (чл. 23);

-да ликвидира нерегламентирани сметища на територията на общината след писмено заявяване от страна на Възложителя (чл. 24).

Съгласно чл.28 на договора Изпълнителят е длъжен да спазва следния график и минимална честота на събиране на отпадъците:

-        за гр. Д. кофи 0.240 м3 тип „Мева" - веднъж седмично;

-        контейнери 4 м3 - веднъж на 10 дни;

-        за останалите населени места в общината: контейнери 4 м3 - веднъж на 15 дни.

При съпоставка на подписания на 18.11.2008г. Договор за услуга с проекта на същия договор по обявената обществена поръчка, неразделна част от офертата на „Е.-Т. ЕООД, гр.В. с която е спечелена обществената поръчка, се установява, че съгласно чл.28, ал.1 Изпълнителят е бил длъжен да спазва следния график и минимална честота на събиране на отпадъците:

-        за гр.Димово: контейнери тип „Бобър" - веднъж седмично;

-        контейнери   4 мЗ - веднъж на 10 дни;

за останалите населени места в общината:

-        контейнери тип „Бобър" - веднъж на 10 дни;

-        кофи тип „Мева" - веднъж седмично;

В сключения договор липсва ал.2 на чл.28 от проектодоговора, която е неразделна част от офертата на „Е.-Т." ЕООД, гр.В. и въвежда задължения за Изпълнителя и в полза на Възложителя – О. Д..

С изменената клауза на чл.28 е нарушена действалата към този момент императивна разпоредба на чл. 41, ал. 2 на Закона за обществените поръчки (отм.), съгласно която договорът за обществена поръчка включва задължително всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител.

Съгласно чл. 29 от договора, видовете дейности следва да се заплащат, както следва:

-        единична цена за сметосъбиране и сметоизвозване на един контейнер 1.1 м3 тип „Бобър" - 3,80 лв.;

- единична цена за сметосъбиране и сметоизвозване на един контейнер 4 м3 - 23,56 лв.;

-        единична цена за сметосъбиране и сметоизвозване на една кофа 0.240 м3 тип „Мева" - 0,48 лв.;

-        единична цена за измиване и дезинфекция на един контейнер 1.1 м3 тип „Бобър" - 4,39 лв.;

-        единична цена за измиване и дезинфекция на един контейнер 4 м3 -5,40лв.;

-        единична цена за измиване и дезинфекция на една кофа тип „Мева" -2,88лв.;

-        цена за експлоатация на депо за неопасни отпадъци за един месец -255,04лв.;

-        цена за 1 м3 запръстяване на депо за неопасни отпадъци - 9,25 лв.;

-        цена   за   1   м3/км   събрани,   натоварени   и   извозени   отпадъци   от нерегламентирани сметища на територията на общината до депото - 27,25 лв.;

-        цена за 1 дка машинно измиване на улици и площади - 4,81 лв.;

-        цена за 1 дка ръчно метене на улици и площади -7,18 лв.

Посочените цени включват всички разходи по извършването на дадена операция без ДДС.

Съгласно чл.31 ал.1 от договора заплащането се извършва след съставяне и подписване на протокол за фактически извършена работа, остойностена по договорените единични цени на основание представянето на първични счетоводни документи, като: товарителници, актове за машиносмени, пътни листове, протоколи и други и издаване на фактура след подписването на протокола от представители на Възложителя и Изпълнителя, като в ал.2 на същия член е определено, че редът за съставянето и подписването на първичните документи се определя със заповед на Възложителя.

Възложителят заплаща на Изпълнителя ежемесечно извършената работа, след приемането ѝ съгласно представен протокол по реда на чл.31 и издадена фактура (чл. 32, ал. 1).

Чл. 32 на подписания на 18.11.2008г. договор има и алинея 2, която гласи следното: „Цените по договора всяка година се индексират с ръста на инфлацията, официално обявени от НСИ и с процента на разходите, представляващи ежегодното нарастване на МРЗ за страната ".

Цитираната разпоредба на чл.32 ал.2 не съществува в утвърдения от Възложителя проект на договор в Документацията за участие в откритата процедура. Такава разпоредба няма и в подписания и подпечатан проект на договор от офертата на Изпълнителя,поради което разпоредбата на чл. 32, ал. 2 от Договор за услуга е допълнена на 18.11.2008г. при подписването на договора за възлагане на обществена поръчка в нарушение на действалата към този момент императивна разпоредба на чл.41. ал.2 на Закона за обществените поръчки /отм./.

Освен описаните по-горе случаи на несъответствие между подписания на 18.11.2008г. договор и проекта на договор, неразделна част от офертата на „Е.-Т." НООД, гр. В., несъответствия има и при три от клаузите в глава VI. Прекратяване на договора, а именно:

-в   чл.   33 от   проекта   на   договор е предвидено,   че „Договорът се прекратява едностранно от Възложителя със седемдневно писмено предизвестие при неизпълнение предмета на поръчката", докато в чл. 33 на подписания договор текстът   е:   „Договорът   се   прекратява   едностранно   от   Възложителя   при

ликвидация на дружеството на Изпълнителя ";

-в   чл.   35 от   проекта на   договор е предвидено,   че „Договорът се прекратява при непредставяне на необходимата документация по чл. 24 от настоящия договор", докато в чл. 35 на подписания договор, текста е: „Договорът се прекратява по решение на съда";

-        в чл.   37   от   проекта   на договор е предвидено,   че „Договорът се прекратява при въвеждане в експлоатация на регионално депо", докато в чл. 37 на подписания   договор    текстът   е: „Договорът   се прекратява   при въвеждане в експлоатация   на завод   за   преработка   на   твърди   битови   отпадъци   на територията на общината".

По този начин е нарушена действалата към този момент императивна разпоредба на чл. 41, ал. 2 на Закона за обществените поръчки (отм.), като е подписан на 18.11.2008г. договор за възлагане на обществена поръчка, включващ клаузи, непредвидени в офертата на определения изпълнител „Е.-Т. ЕООД, гр. В..

В договора не са посочени броя и вида на съдовете за събиране на битови отпадъци, които следва да бъдат разположени в населените места на общината.

След подписване на 18.11.2008г. на договора с „Е.-Т." ЕООД гр.В. до настоящия момент същият е изменян четири пъти.

Първият Анекс /л.38 от делото/ е подписан на 22.01.2009г., преди да е изтекъл първият месец от влизане в сила на договора (01.01.2009г.) и да е издадена първата фактура за фактически изпълнени работи. С анекса страните се споразумяват цените по договора да бъдат увеличени с годишния инфлационен индекс по данни на НСИ, в размер на 7,8 % и увеличението на минималната работна заплата от 220 лв. на 240 лв., в размер на 4 %, или общо увеличението на цените е с 11,8 %, считано от 01.01.2009г. ,като по този начин първоначално договорените единични цени по Договор за услуга от 18.11.2008г. не са прилагани. С подписания на 22.01.2009 г. анекс е изменен договорът за възлагане на обществена поръчка от 18.11.2008 г.. в нарушение на императивната разпоредба на чл. 43. ал. 1 на ЗОП (отм.), за което е съставен от АДФИ Акт за установяване на административно нарушение № 11011108/01.06.2010г. и съответно наказателно постановление на бившия кмет на О. Д. Т. И. Т., в качеството му на Възложител по смисъла на чл. 7, т. 1 на ЗОП (отм.). Така издаденото наказателно постановление е потвърдено с Решение № 96 от 13.05.2011г. на Районен съд –Б. постановено по АНД № 81/2011г. и с Решение №165 от 19.09.2011г. на Административен съд – В. по АНД №143/2011г.

Десет дни след подписването на първия анекс, е подписан втори Анекс от 01.02.2009г. /л.40 от делото/. с който са договорени допълнителни дейности, на обща стойност 4 809,32 лв. месечно с ДДС. Към анекса е приложена КСС, съгласно която е формирана посочената месечна сума от 4 007,77 лв. без ДДС/ 4 809,32 лв. с ДДС/, включваща:

-Извозване на ТБО с контейнери тип „Бобър" - 100 бр., 8 пъти месечно, с единична цена 3,80 лв. без ДДС, на обща стойност 3 040,00 лв. без ДДС;

-машинно миене на улици и площади - 24 пъти годишно, с единична цена 4,81 лв. без ДДС, на обща стойност за един месец 288,60 лв. без ДДС;

-измиване и дезинфекция на кофи тип „Мева" - 1 000 бр., 2 пъти годишно, с единична цена 2,88 лв., на обща стойност за един месец 480,00 лв. без ДДС;

-измиване и дезинфекция на един контейнер тип „Бобър" - 100 бр., 2 пъти годишно, с единична цена 4,39 лв., на обща стойност за един месец 73,17 лв. без ДДС;

-измиване и дезинфекция на един контейнер 4м3-   140 бр., 2 пъти годишно, с единична цена 5,40 лв., на обща стойност за един месец 126,00 лв. без ДДС.

С подписването на този анекс е нарушена императивната разпоредба на чл.43. ал.1 на ЗОП (отм.) съгласно която страните по договор за обществена поръчка не могат да го изменят. За това нарушение е съставен от АДФИ Акт за установяване на административно нарушение № 11011107 от 01.06.2010г. и съответно наказателно постановление срещу бившия кмет на О. Д. Т. И. Т. в качеството му на Възложител по смисъла на чл. 7, т. 1 на ЗОП (отм.). Наказателното постановление е потвърдено с Решение № 117 от 03.06.2011 г. на Районен съд – Б., постановено по АНД № 82/2011 г. и с Решение № 186 от 17.10.2011г. Административен съд – В. по АНД № 166/2011 година.

На 08.09.2011г. е сключено трето допълнително споразумение към договора от 18.11.2008г., с което страните са се споразумели за следното:

„Поради явна фактическа грешка в чл. 37 от договора да отпадне стария текст и чл. 37 да придобие нов вид, а именно: При въвеждане в експлоатация на завод за преработка на отпадъци на територията на общината - единичните цени за извозване с различните видове съдове на ТБО се предоговарят."

В действителност е налице „ фактическа грешка" в чл.37, но тя касае промяна на текста между проекта на договор в офертата на „Е.-Т." ЕООД, гр. В. и сключения договор от 18.11.2008 г. по отношение възможна хипотеза за прекратяване на договора, а не възможност за предоговаряне на единичните цени за извозване с различните видове съдове на ТБО.

С подписване на допълнителното споразумение от 08.09.2011г. е изменен договорът за възлагане на обществена поръчка от 18.11.2008г. в нарушение на императивната разпоредба на чл. 43. ал. 1 на ЗОП (отм).

Четвъртият АНЕКС е подписан на 30.12.2015 година/лист 37-38 от делото/, като страните са се споразумели чл.28, ал.1 и чл.29 от договора за възлагане на обществена поръчка от 18Д1.2008г. да се изменят както следва:

-единична цена за сметосъбиране и сметоизвозване на един контейнер тип „Бобър" - 11,00 лв. без ДДС;

-единична цена за сметосъбиране и сметоизвозване на една кофа тип „Мева"-3,64лв. без ДДС;

-цена   за   1   м3   събрани,  натоварени   и   извозени   отпадъци   от нерегламентирани сметища на територията на общината до регионалното депо -55,00 лв.;

-честотата на извозване на съдовете тип „Бобър" и тип „Мева" от гр.Д., с. А. и Г. О. - 4 пъти месечно;

-честотата на извозване на съдовете тип „Бобър" от останалите населени места на О. Д. - 2 пъти месечно;

-наличните контейнери 4 мЗ се заменят със съдове тип „Бобър", общо 426 броя за цялата община, от които 254 броя в гр. Д. с. А. и Г. О. и 172 броя в останалите населени места на общината;

-броят на кофите тип „Мева" остава непроменен - 1 100 броя.

Като основание за подписания анекс са посочени чл.43, ал.2, т.4 на ЗОП (отм.) и разпоредбите на Закона за управление на отпадъците (без да е конкретизирано кои разпоредби). Към анекса от 30.12.2015 г. са приложени утвърден от Кмета на О. Д. списък на съдовете за битови отпадъци -контейнери тип „Бобър" и кофи тип „Мева", разположени по населените места на общината и КСС, в която е определена месечната стойност на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО, съгласно предоговорените с анекса количества съдове, по честота на извозване и единични цени.

Съгласно редакцията на чл.43, ал.2 т.4 на ЗОП (отм.),действала към момента на подписване на анекса - 30.12.2015 г.изменение на договор за обществена поръчка се извършва с допълнително споразумение към договора и се допуска по изключение когато се намира увеличение в цената поради приемането на нормативен акт - до размера, произтичащ като пряка и непосредствена последица от него. В случая страните по договора от 18.11.2008 г. не са посочили конкретния нормативен акт, приемането на който е наложило увеличението на единичните цени.

Налице е неоснователна промяна на договора, с което е нарушена императивната разпоредба на чл.43. ал.1 на ЗОП (отм.). За извършеното нарушение е съставен от АДФИ акт за установяване на административно нарушение № 11-01-288 от 30.06.2017г. и съответно наказателно постановление срещу кмета на О. Д. Л. Г. Л. в качеството му на Възложител по смисъла на чл.7, т.1 на ЗОП (отм.). Като необжалвано Наказателно постановление № 11-01-288 от 20.12.2017г. на АДФИ е влязло в сила.

Всички гореизложени нарушения са констатирани и по реда на ЗДФИ от Агенция за държавна финансова инспекция и отразени в Доклад №ДИ4ВД-2 от 30.06.2017г. и заключение към него (приложени към исковата молба).

По делото е назначена съдебно-икономическа експертиза,изпълнена от вещото лице С.С. (лист 687-753 от делото),чието заключение съдът изцяло кредитира като обективно и компетентно .Заключението на експертизата по същество не е оспорено от страните .

Съгласно заключението на вещото лице

1) общият размер на платената от ищеца по - висока цена на основание чл.32, ал.2 от Договора за обществена поръчка и анексите и допълнителното споразумение към него е 182 494,29 лева.

2) общият размер на платената от ищеца сума за неизвършени и документално необосновани дейности е 132 737,82 лева.

3)общият размер на платената от ищеца сума за дейности, които по договора за обществена поръчка следва да са за сметка на ответника е 46 302.78 лева;

4)общият размер на платената от ищеца сума, която не намира основание в Договора за обществена поръчка и анексите и споразумението към него е 37 295.94 лева.

Вещото лице е включило в посочените по-горе размери суми отпреди исковия период ,които не са предмет на иска ,а също така суми след завеждането на иска ,но погасени по давност (суми за периода от 01.01.2012 г. до 16.02.2013 г.),поради което тези суми следва да се изключат .

За петгодишния давностен срок по чл.110 от ЗЗД, считано от датата на завеждане на исковата молба (16.02.2018г.) и съобразно релевирания с нея период (2012г. - 2017г.), експертизата установява, че на месечна база за периода м.03.13 - м.12.17 г. тези суми са в следните размери :

1.размерът на платената в петгодишния период от ищеца по - висока цена на основание чл.32. ал.2 от Договора за обществена поръчка и анексите и допълнителното споразумение към него е 166 093,32 лева;

 1. размерът на платената в петгодишния период от ищеца сума за неизвършени и документално необосновани дейности е 67 763 лева;

3.размерът на платената в петгодишния период от ищеца сума за дейности, които по Договора за обществена поръчка следва да са за сметка на ответника е 40 800 лева;

 1. размерът на платената в петгодишния период от ищеца сума, която не намира основание в Договора за обществена поръчка и анексите и споразумението към него е 28 260,09 лева.

Така установената фактическа обстановка се установява по безспорен начин от приложените писмени доказателства и по същество не се оспорва от страните ,които спорят единствено относно приложението на материалния закон.

 

         При така установената фактическа обстановка Съдът намира са установено от правна страна следното :

 

         В чл. 55, ал. 1 ЗЗД са уредени три фактически състава. Според първия подлежи на връщане полученото при начална липса на основание. Според втория подлежи на връщане даденото с оглед на бъдещо основание, което не е могло да бъде осъществено. Според третия подлежи на връщане даденото с основание, което е отпаднало с обратна сила. Когато не са налице елементите на някои от тези три фактически състава и когато въобще липсва друга възможност за правна защита, а е увеличено без основание имущество на едно лице за сметка на имуществото на друго лице, обеднелият разполага с иск по чл. 59, ал. 1 ЗЗД.

Първият фактически състав на чл. 55, ал. 1 ЗЗД изисква предаване, съответно получаване, на нещо при начална липса на основание, т. е. когато още при самото получаване липсва основание за преминаване на блага от имуществото на едно лице в имуществото на друго. Начална липса на основание е налице в случаите, когато е получено нещо въз основа на нищожен акт, а в случаите на унищожаемост - когато предаването е станало след прогласяването на унищожаемостта. Възможно е също предаването да е станало и без наличието на някакво правоотношение.

Начална липса на основание е налице също така, когато след изпълнението на едно солидарно задължение в неговия пълен размер от едно от солидарно съзадължените лица същото задължение бъде изпълнено и от друг солидарен съдлъжник; при плащане на по-големи от нормираните цени за стоки, услуги или лихви; при плащане на задължение след неговото погасяване, освен в случаите на чл. 118 ЗЗД, и т. н.

Не се дължи връщане на даденото при начална липса на основание, само когато законът не допуска да се иска обратно даденото .

При втория фактически състав на чл. 55, ал. 1 ЗЗД престацията се извършва с оглед на очаквано в бъдеще основание, което обаче не е могло да бъде осъществено. Текстът намира приложение при двустранните договори, ако задължението на едната страна се погаси поради невъзможност за изпълнение; при сделки под отлагателно условие, когато то не се сбъдне, и т. н. В този последен случай, ако страната, която има интерес от несбъдването на условието, недобросъвестно е попречила да настъпи то, чл. 55, ал. 1 ЗЗД няма приложение, защото по силата на чл. 25, ал. 1, изр. 2 ЗЗД се счита, че условието се е сбъднало.

При третия фактически състав на чл. 55, ал. 1 ЗЗД основанието съществува при получаването на престацията, но след това то е отпаднало с обратна сила. Текстът намира приложение при унищожаване на договорите поради пороци на волята, при разваляне на договорите поради неизпълнение, при настъпване на прекратително условие, когато сделката е сключена при такова условие, и в други подобни случаи.

Когато не са налице елементите на някой от трите фактически състава на чл. 55, ал. 1 ЗЗД и когато въобще липсва друга възможност за правна защита, а е увеличено без основание имуществото на едно лице за сметка на имуществото на друго лице, обеднелият разполага с иска по чл. 59 ЗЗД. Текстът намира приложение например в случаите, когато незадължено по закон да дава издръжка лице издържа нуждаещ се вместо законно задължения; когато държател подобри чужд имот, когато собственикът е лишен от ползването на имота си, а друго лице го ползва без основание и т. н. В тези случаи обогатяването е налице не само при увеличение на имуществото на едно лице, но и когато са му спестени средства за сметка на имуществото на друго лице.

Вземанията, произтичащи от фактическите състави на неоснователно обогатяване, се погасяват с изтичането на петгодишната давност по чл. 110 ЗЗД . С оглед на това, че при първия фактически състав на чл. 55, ал. 1 ЗЗД основанието не е налице при самото извършване на престацията, следва да се приеме, че давностният срок започва да тече от деня на получаването ѝ. От този ден е изискуемо вземането и при общия фактически състав на чл. 59 ЗЗД, защото неоснователността на преминаването на блага от имущество на едно лице в имущество на друго съществува при самото преминаване, а не в някой последващ момент.

         Съгласно чл. 59, ал. 2 ЗЗД правото на иск по чл. 59, ал. 1 ЗЗД възниква, когато ищецът не разполага с друг иск, с който да може да се защити. Субсидиарен характер има само искът по чл. 59, ал. 1 ЗЗД, а не и трите иска по чл. 55, ал. 1 ЗЗД. Това следва не само от систематическото място на чл. 59, ал. 2 ЗЗД, но и от граматическото тълкуване на текста на закона. Това следва и от логическата систематика. Искът по чл. 59, ал. 1 ЗЗД е поставен на разположение на неоснователно обеднелия във всички случаи, когато той не може да се защити нито с исковете по чл. 55, ал. 1 ЗЗД, нито въобще с друг иск. По този начин се осуетява чрез законна норма всяко неоснователно преминаване на блага от едно имущество в друго, макар да не съществува конкретно уредена възможност в други текстове на закона(в горния смисъл е Постановление № 1 от 28.V.1979 г. по гр. д. № 1/79 г., Пленум на ВС „По някои въпроси за неоснователното обогатяване“).           

При иск с правно основание Чл.55 ЗЗД ищецът е длъжен да докаже единствено даването. В тежест на ответника е да докаже, на какво основание е получил даденото. Първата хипотеза на чл. 55 ЗЗД е налице както когато ищецът докаже даването, а ответникът не докаже претендираното от него основание, така и когато ответникът докаже основанието, на което получил даденото, но ищецът докаже и репликата си, че това основание е нищожно. И в двата случая даденото е без основание (В този смисъл решение №29/28.03.2012г. по дело .VI144 2010г. на ВКС. ГК. IV г.о.).

Окръжен съд –В. намира ,че предявеният иск е частично основателен ,тъй като ответникът е получил суми от страна на ищеца без правно основание по смисъла на Чл.55 ал.1 ЗЗД.Получаването на сумите е станало по четири различни начина :

1.Сумата с претендиран размер 182 494.29 лева (непогасен по давност в размер на 166 093,32 лв.)е с правно основание чл.55, ал.1, предл.1 от ЗЗД във връзка с чл.26, ал.1, предл.1 от ЗЗД , тъй като основанията за получаване на тази сума - чл.32, ал.2 от Договора за обществена поръчка и изменящите го три анекса и едно допълнително споразумение са нищожни, като сключени в противоречие с императивни норми от Закона за обществените поръчки, съответно на чл.41, ал.2 от ЗОП (отм.) в редакцията към провеждане на процедурата и сключване на договора, и на чл.43, ал.1 от ЗОП (отм.) в редакцията към сключване на анексите и допълнителното споразумение. Договорът между страните е подчинен на разпоредбите на Закона за обществените поръчки (отм.), в приложимата към датата на сключване на договора редакция и сключен по реда на този закон като възмезден писмен договор за изработка между възложителя и изпълнителя за предоставяне на услуги (§ 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗОП (отм.). чл. 41, ал. 1. вр. чл. 3, ал. 1. т. 2 от ЗОП (отм.).С оглед законоустановената цел на обществените поръчки да осигуряват ефективност при разходването на бюджетните средства, средствата на Европейския съюз или от други международни програми и договори, чуждите средства, както и на средствата, свързани с извършването на определени в закона дейности с обществено значение, ЗОП (отм.) е установявал принципна неизменност на договора за обществена поръчка (чл. 43. ал.1 от ЗОП (отм.), включително относно стойността на договора. Офертата по чл.54 и сл. от ЗОП (отм.), така както е била направена съответно на подробната документация   за участие в процедурата за възлагане, включително пълно описание на предмета на поръчката и техническите спецификации (чл. 28 от ЗОП (отм.), обосновава задължителното сключване на договор с изпълнителя (чл. 74 от ЗОП (отм.), става част от договора (чл. 41, ал. 2 от ЗОП (отм.) и стойността му (задължението на възложителя за плащане)и не може да бъде променяна, освен по изключение в изрично предвидените от закона случаи по силата на императивната разпоредба на чл. 43, ал. 2 от ЗОП (отм.). В този смисъл е и съдебната практика (Решение № 82 от 19.07.2011г. по т.д. № 658/2010г. на ВКС, ТК, I т.о., Решение № 162 от 28.01.2013г. по т.д. № 453/2012г. на ВКС, ТК, I т.о., Решение № 131 от 21.03.2014г. по т.д. № 1121/2011 г. на ВКС, ТК, I т.о., Решение № 241 от 09.03.2017г. по т.д. №2799/ 2015г. на ВКС. ТК, I т.о., )и мн.други.

В Решение № 162 от 28.01.2013г. по т.д. № 453/2012г. на ВКС, ТК, I т.о.се казва :“ Разпоредбата на чл.43, ал.1 от Закона за обществените поръчки установява забрана за страните да изменят сключен договор за обществена поръчка. Изключенията от това правило са уредени в нормата на чл.43, ал.2 ЗОП, като изменението може да се отнася до срока, предмета или цената на договора, при изрично определени в закона хипотези. Промяна на страните – възложител или изпълнител, не е предвидено в изключенията по чл.43, ал.2 ЗОП, поради което по отношение на този вид изменение на договора за обществена поръчка действа установената законова забрана в чл.43, ал.1 ЗОП.

Договорите за обществена поръчка се сключват по реда на специалния закон – ЗОП, в който са определени принципите, условията и реда за възлагане на обществените поръчки с цел осигуряване на ефективност при разходването на бюджетните и извънбюджетните средства и на средствата, свързани с извършването на определени в закона дейности с обществено значение – чл.1 ЗОП. В този смисъл, изключенията от принципа на свободата на договаряне по чл.9 ЗЗД, чрез предвиждане на специален ред за провеждане на процедури за възлагане на обществена поръчка; кръга на обектите и субектите на обществените поръчки; регистрационния режим; правилата за определяне на изпълнител; контролът върху решенията на възложителя при провеждане на процедурата, са установени в обществен интерес с повелителни правни норми.

Разпоредбата на чл.45 ЗОП препраща към нормите на ЗЗД и ТЗ за неуредените въпроси във връзка със сключването, изпълнението или прекратяването на договорите за обществени поръчки. Субсидиарното прилагане на правилата на ЗЗД се извърша доколкото същите са съвместими с целите и принципите на специалния закон. Така например, правилото на чл.14, ал.1 ЗЗД - за сключване на договорите с постигането на съгласие между страните, не може да намери приложение при договора за обществена поръчка, предвид на уредените процедури по възлагане в ЗОП.“В решението ВКС приема ,че е незаконосъобразно цедиране на вземане,произтичащо от договор за обществена поръчка ,тъй като изменението на договора за обществена поръчка е забранено от специалния закон не само, ако замяната на една от страните се е осъществила чрез договор за субективна новация, но и ако чрез друга правна сделка се постига същият резултат, какъвто е случаят на прехвърляне на вземането на изпълнителя чрез договор за цесия. В този смисъл, разпоредбата на чл.43, ал.1 ЗОП не допуска прехвърляне на вземането от изпълнителя по договор за обществена поръчка на трето лице.

В Решение № 82 от 19.07.2011г. по т.д. № 658/2010г. на ВКС, ТК, I т.о. например се казва :“Дори по отношение на договорите, сключени при условията на пряко договаряне, валидни са правилата на чл.20а ал.2 ЗЗД при изменението им – било по отношение на обем, било по отношение на качество или на цена. Когато обаче договорът е сключен по реда на ЗОП, изменението му не може да нарушава параметрите на обществената поръчка – условията при които е открита, проведена и обявена за приключила с одобряването на кандидата за изпълнението и. Изменението в съществени параметри на поръчката в хода на процедурата по ЗОП е недопустимо, а промяната им след сключването на договора, може да бъде разглеждано като заобикаляне на този закон. Вярно е, че в хода на изпълнението на договора може да се установи необходимостта от извършване на допълнителни видове работи с оглед качество, срокове и пр., но в този случай не би се касаело за изменение на постигнатото съгласие, а за дейности с обслужващо предназначение. Поради това и отговорът на поставения правен въпрос е, че е недопустимо изменение на параметрите на сключен по реда на ЗОП договор, не съответстващо на параметрите на обществената поръчка в изпълнението на която е сключен.“

Видно от представената по делото оферта и ценово предложение от 30.10.2008г. на “Е.-Т. ЕООД, същите не съдържат предложение цените по договора всяка година да се индексират с ръста на инфлацията, официално обявени от НСИ и с процента на разходите, представляващи ежегодното нарастване на МРЗ за страната, така както е заложено в чл.32, ал.2 на процесния договор за обществена поръчка, с което е нарушена законовата забрана на чл.41, ал.2 от ЗОП в приложимата към датата на сключване на договора редакция. В проекта на договора, приложен по реда на чл.28, ал.1, т.9 от ЗОП(отм.) към документацията за участие в обществената поръчка също липсва клаузата на чл.32, ал.2.

Към датите на сключване на анексите и допълнителното споразумение нормата на чл.43, ал.1 от ЗОП (отм.) е установявала забрана за страните и да изменят сключения договор за обществена поръчка. От друга страна, по делото не се доказа да е било налице което и да е от изключенията по ал.2 на същия текст, като в тази насока липсват и наведени от ответника твърдения както при двустранната размяна на книжата ,така и в хода на устните състезания и в писмената защита.

Тъй като по отношение на всички изменения на Договора за обществена поръчка от 18.11.2008г. е действала установената законова забрана на чл.43, ал.1 от ЗОП (отм.),то същите са нищожни по смисъла на чл.26, ал.1, предл.1 от ЗЗД, с произтичащите от това законни последици. Съгласно ППВС № 1/79г., при нищожност са налице елементите от фактическия състав на чл.55, ал.1 ЗЗД..Подписаните между страните фактури и месечни протоколи ,макар и да са редовни от външна страна и да притежават всички изискуеми реквизити,като издадени на основание нищожни клаузи на договор не могат да бъдат валидно правно основание за получаване на процесната сума. Такова правно основание не може да бъде и редовното осчетоводяване на процесната сума от страните.

От заключението на приетата по делото съдебно-икономическа експертиза (задачи 1 и 2) и от събраните по делото писмени доказателства се установява, че за процесния период 01.01.12 г.- 31.12.17г. на основание нищожните клаузи на договора, анексите и допълнителното споразумение към него, ответникът е получил от ищеца сумата в размер на 182 494.29 лева, което сочи на основателност и доказаност на иска по чл.55, ал.1,   предл.1 от ЗЗД до този размер.

Относно възражението за изтекла давност съдът намира следното:.

Както се посочи по-горе , съгласно т.7 от ППВС 1/79г. в случаите на първия фактически състав на чл.55, ал.1 ЗЗД погасителната давност започва да тече от деня на получаването на престацията, като вземанията, произтичащи от фактичексите състави на неоснователното обогатяване се погасяват с изтичането на петгодишна давност. С исковата молба ,подадена на 16.02.2018г. е релевиран период на получаване на престацията 01.01.12г. - 31.12.17г., поради което за непогасена по давност следва да бъде приета увеличената и платена цена след месец февруари 2013г. (м.03.13 - м.12.17г.), която според заключението на вещото лице по задача 2 от СИЕ за този иск е в размер на 166 093,32 лева.-от 182 494,29 лв. следва да се извадят сумите преди исковия период за 2009 г.,2010 г.,2011 г. и 2012 г. в размери съответно 3760,19 лв.,2515,74 лв.,3711,68 лв. и 6413,36 лв.или общо сумата от 16 400,97 лв.(л.703-704 от делото ) Поради изложеното, съдът приема,че следва на основание чл.55, ал.1, предл.1 ЗЗД, вр. чл.26, ал.1, предл.1 ЗЗД, вр. ППВС № 1/79г., да осъди ответника да заплати на ищеца непогасената по давност сума в размер на 166 093.32 лева, представляваща платена сума от О. Д. на „Е.-Т. ЕООД без основание, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на завеждане на иска - 16.02.2018г., до окончателното ѝ изплащане.

2.Сумата в  размер на 132 737.82 лева е с правно основание чл.55, ал.1,предл.1 от ЗЗД и се претендира като дадена без основание ,тъй като няма реаално извършени дейности на тази стойност.Дадените суми са реално необосновани ,тъй като сумата е платена без да са представени посочените в чл.31 от договора документи (актове за машиносмени. товарителници, пътни листове и др.), които следва да са основание за получаване на сумата от 132 737.82 лева. .От заключението на вещото лице (задачи 3 и 4-л.704-730 от делото,както и от другите събрани по делото доказателства се установява ,че за процесния период 01.01.12г.-31.12.17г.. за неизвършени и документално необосновани дейности, при липса на договорно или каквото и да е друго основание за получаване, ответника е получил от ищеца сумата в размер на 132 737.82 лева.В заключението си вещото лице подробно е анализирало издедените месечни фактури за исковия период ,като е отразило подробно документално необоснованите,но заплатени дейности –неизвозени кофи и контейнери ,извозване на отпадъци от нерегламентирани сметища до депо и пр.

С оглед възражението на ответника за изтекла давност на ищеца следва да бъде присъдена единствено непогасената по давност сума ,а това е сумата за периода м.03.13 - м.12.17г., която според заключението на вещото лице по задача 4 за този иск е в размер на 67 763 лева.Тази сума се получава като от 132 737,82 лв.се извадят сумите за 2009 г. в размер на 13 402,62 лв.,за 2010 г. в размер на 12 681,43 лв.,за 2011 г. в размер на 19 423,36 лв. (извън исковия период)и за 2012 г. 19 462,41 лв.(в исковия период,но погасена по давност ).

Поради изложеното съдът следва на основание чл.55, ал.1, предл.1 ЗЗД, да осъди ответника да заплати на ищеца непогасената по давност сумата в размер на 67 736 лева, представляваща платена сума от О. Д. на „Е.-Т." ЕООД без основание, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на завеждане на иска - 16.02.2018г., до окончателното ѝ изплащане.

3.Сумата в размер на 46 302.78 лева е с правно основание чл.55, ал.1, предл.1 от ЗЗД, тъй като получаването на тази сума не намира основание в Договора за обществена поръчка от 18.11.2008г„ като ответника не претендира и не доказва друго основание.Безспорно е , че ищецът е платил на ответника сума за дейности, които по смисъла на чл.17 и чл.18 от Договора за обществена поръчка следва да са за сметка на ответника (експлоатация на депото за неопасни отпадъци и охраната на същото ). От заключението на вещото лице (задача 6) ,както и от другите събрани по делото доказателства се установява ,че за процесния период 01.01.12г.-31.12.17г., за дейности, които по силата на този договор следва да са за сметка на ответника, т.е. при липса на договорно или каквото и да е друго основание за получаване, ответникът е получил от ищеца сумата в размер на 46 302.78 лева, което сочи на основателност и доказаност на иска по чл.55, ал.1,   предл.1 от ЗЗД..

С оглед възражението на ответника за изтекла давност на ищеца следва да бъде присъдена единствено непогасената по давност сума ,а това е сумата за периода м.03.13 - м.12.17г., която според заключението на вещото лице по задача 6 за този иск е в размер на 40 800 лева-следва да отпадне сумата от 5 502,78 лв.,платена пред 2012 г.,но погасена по давност.

С оглед на гореизложеното Съдът следва на основание чл.55, ал.1, предл.1 ЗЗД, да осъди ответника да заплати на ищеца сумата 40 800 лева, представляваща платена сума от О. Д. на „Е.-Т. ЕООД без основание, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на завеждане на иска - 16.02.2018г., до окончателното и изплащане.

4.Претендираната сума в размер на 37 295.94 лева е с правно основание чл.55, ал.1, предл.1 от ЗЗД ,като като получаването на тази сума не намира основание в Договора за обществена поръчка от 18.11.2008г. ,а в хода на съдебното дирене ответникът не доказва друго основание.Безспорно е ,че ищецът е платил на ответника сума, която не намира основание в Договора за обществена поръчка, като ответникът не доказва наличието на друго основание за получаване,нито доказа срещу тази сума да е извършена съответна работа или да е предоставена услуга. От заключението на вещото лице (задача 7) и от събраните писмени доказателства се установява ,че за процесния период 01.01.12 г.-31.12.17г., тази сума е в размер на 37 295.94 лева, което сочи на основателност и доказаност на иска по чл.55, ал.1, предл.1 от ЗЗД .

Вещото лице дава заключение ,че горните суми са платени на ответника за дейности,които не са визирани нито в договора,нито в анексите.Вещото лице е дало подробна справка за платените суми по години ( л.731 от делото).

С оглед възражението на ответника за изтекла давност на ищеца следва да бъде присъдена единствено непогасената по давност сума ,а това е сумата за периода м.03.13 - м.12.17г., която според заключението на вещото лице по задача 7 за този иск е в размер на 28 260,09 лв.лева-следва да отпадне сумата от 454,68 лв.,платена за 2009 г.,сумата от 339,81 лв.за 2010 г.,сумата от 3263,49 лв.за 2011 г. ( сумите са преди исковия период )и сумата от 4977,87 лв.за 2012 г. ( сумата е платена през исковия период ,но е погасена по давност).

ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДОВОДИТЕ И ВЪЗРАЖЕНИЯТА НА ОТВЕТНИКА

Ответникът е направил възражение за давност ,което е частично основателно ,като съдът е изложил подробни съображения по-горе и не е присъдил на ищеца неоснователно заплатени ,но погасени по давност суми.

Неоснователно е възражението на ответника ,че давността е тригодишна поради наличието на периодични плащания ,тъй като тази давност намира приложение по отношение на вземанията на ответника при евентуално незаплащане на договорената цена от страна на възложителя .

Неоснователни са възраженията за наличието на сила на пресъдено нещо.Такова възражение е направено с отговора на исковата молба и е подкрепено с 5 броя приложени изпълнителни листове ( листове 602-606 от делото ) .Първите четири касаят присъдени суми извън исковия период .Петият изпълнителен лист от 23.03.2016 г. ,издаден по т.д.№379/2015 г.на Окръжен съд –В. е за сумата от 441 814,79 лв.за дължими суми за периода от 30.04.2014 г.до 31.08.2015 г.,т.е. за исковия период.От заключението на вещото лице е видно обаче,че същото е изключило посочения по-горе период при своите изчисления ,поради което присъдените на ответника суми за периода от 30.04.2014 г.до 31.08.2015 г. не следва да се вземат предвид при постановяване на решението .

Неоснователен е развитият от ответника довод за приложение на Чл.120 ЗОП /отм./,тъй като Чл.120 ЗОП /отм./ регламентира споровете между заинтересованите лица във връзка с възлагането на обществена поръчка,а в конкретния случай се касае за спор между възложител и изпълнител относно изпълнението на договора ,сключен след приключване на процедурата по обществената поръчка .

Неоснователен е развитият от ответника довод относно приложението на Чл.264 ЗЗД и по-конкретно относно това ,че с издаването на месечни фактури О. Д. изразявала воля да приеме работата и че не може да се правят по-късно възражения в този смисъл .Както се посочи по-горе ,разпоредбите на гражданските закони намират приложение единствено ако не противоречет на императивни и специални законови норми ,регламентиращи разходването и контрола на публичните финанси. Субсидиарното прилагане на правилата на ЗЗД ,вкл. и на Чл.264 ЗЗД се извърша доколкото същите са съвместими с целите и принципите на специалните закони –ЗОП (отм.) ,Закона за публичните финанси,Закона за държавната финансова инспекция и др.Съгласно Чл. 20 от Закона за публичните финанси публичните финанси се управляват при спазване на принципите на всеобхватност ,отчетност и отговорност,адекватност , икономичност , ефикасност , ефективност , прозрачност , устойчивост и законосъобразност и всяко едно разходване на публични финанси в нарушение на тези принципи е незаконосъобразно като извършено в нарушение на закона .

С оглед на гореизложеното следва да бъде постановено решение,с което „Е.– Т. ЕООД с ЕИК. със седалище и адрес на управление: град В., ул… представлявано от управител В. И. И. следва да бъде осъден да заплати на О. Д.с ЕИК. със седалище и адрес на управление: град Д. с обл.В. ул. представлявана от кмета Л. Г. Л., сумата 302 916 ,41 лв. (триста и две хиляди деветстотин и шестнадесет лева и четиридесет и една стотинка)   представляваща платена сума от О. Д. на“Е.– Т." ЕООД без основание в периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2017г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на завеждане на иска-16.02.2018 г. до окончателното ѝ изплащане,като иска до пълния му размер 398 830,83 лв.следва да се отхвърли.

 

ПО ОТНОШЕНИЕ НА РАЗНОСКИТЕ

 

Искът е предявен за сумата от 398 830,83 лв.,а е уважен за 302 916,41 лв. т.е. за 75,95 % ,поради което на ищеца следва да бъдат присъдени разноски съобразно уважената част от иска ,а на ответника –съобразно отхвърлената част от иска .Ищецът е направил разноски в размер на 26 562,23 лв.,поради което отвътникът „Е.– Т." ЕООД с ЕИК. със седалище и адрес на управление: град В., ул.. представлявано от управител В. И. И. следва да бъде осъден ДА ЗАПЛАТИ на О. Д. с ЕИК.. със седалище и адрес на управление: град Д. с обл.В.. ул… направените по делото разноски съобразно уважената част от иска в размер на 20 174,01 лв.

         Ответникът е направил разноски в размер на 12 240 лв.,поради което ищецът О. Д. с ЕИК. със седалище и адрес на управление: град Д. с обл.В. ул.. следва да бъде осъден ДА ЗАПЛАТИ на   „Е. – Т." ЕООД с ЕИК. със седалище и адрес на управление: град В. ул. . представлявано от управител В. И. И.   направените по делото разноски съобразно отхвърлената част от иска (24,05 %)в размер на 2943,72 лв. 

Водим от горното Съдът

 

Р   Е   Ш  И :

 

 

         ОСЪЖДА „Е.– Т. ЕООД с ЕИК. със седалище и адрес на управление: град В., ул.. представлявано от управител В. И. И. ДА ЗАПЛАТИ на О. Д. с ЕИК.. със седалище и адрес на управление: град Д. с обл.В. ул.. представлявана от кмета Л. Г. Л., сумата 302 916 ,41 лв. (триста и две хиляди деветстотин и шестнадесет лева и четиридесет и една стотинка) представляваща платена сума от О. Д. на“Е.– Т. ЕООД без основание в периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2017г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на завеждане на иска-16.02.2018 г. до окончателното ѝ изплащане,като иска до пълния му размер 398 830,83 лв.ОТХВЪРЛЯ .

         ОСЪЖДА „Е. – Т. ЕООД с ЕИК. със седалище и адрес на управление: град В., ул… представлявано от управител В. И. И. ДА ЗАПЛАТИ на О. Д. с ЕИК.. със седалище и адрес на управление: град Д. с обл.В. ул.. направените по делото разноски съобразно уважената част от иска в размер на 20 174,01 лв.

         ОСЪЖДА О. Д. с ЕИК.. със седалище и адрес на управление: град Д. с обл.В. ул… ДА ЗАПЛАТИ на   „Е.– Т. ЕООД с ЕИК. със седалище и адрес на управление: град В., ул.. представлявано от управител В. И. И.   направените по делото разноски съобразно отхвърлената част от иска в размер на 2943,72 лв.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Софийския апелативен съд в едномесечен срок от връчване на препис.

 

                                   СЪДИЯ В ОКРЪЖЕН СЪД :