ГР.Д. № 270-2018

Решение по Гражданско дело 270/2018г.

                               Р Е   Ш   Е Н   И   Е №59

 

                               Гр.Видин 04.01.2019

 

                             В ИМЕТО НА НАРОДА

                                      

Видинският окръжен съд                     гражданска колегия

В открито заседание на четиринадесети декември  

през две хиляди и осемнадесета година в състав :

 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: В.М.                                                            

                                                                              

При участието на секретар   Н. К.

И в присъствието на прокурор     М. И.     като разгледа докладваното от Съдията В.М.

Гр.д   № 270 по описа за 2018г и за да се произнесе взе предвид следното :

 

 

               Производството е за поставяне под запрещение , по реда на чл. 336 и сл. от ГПК.

               М.Ц.Р. *** , ЕГН : ********** е предявил иск до ВОС за поставяне под пълно запрещение Х.Ц.Г., нейна майка с ЕГН: ********** с постоянен адрес *** .

Поддържа в молбата че ответника страда от тежко психично

Разстройство-съдова деменция, тежка социална дисфункция

Поддържа, че ответницата е изпаднала в тежка депресия след смъртта на съпруга си –Ц. Г. преди 14г., която е преодоляна с много грижи и временно състоянието й се е подобрило.През последните 4г започва рязко да се влошава. Ответницата не разпознава дъщеря си, внучката си, счита ги за чужди хора, проявява агресия спрямо тях.Изхвърля предмети, агресивна спрямо всички хора, крещи, наводнява мазето, инициира запалване с нафта.

След проведени прегледи със специалисти се установява, че страда от съдова деменция, която провокира душената й болест и , че има упадък на когнитивни функции, че е видимо неориентирана, има опасно поведение и се нуждае от непрекъсната подкрепа и контрол.

Поради състоянието й и отказа да полага грижа за нея жена през деня,със съдействието на ДСП-Б… и Заповед от 08.08.2018 е настанена в специализирана институция в с.Д…-Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция. Посочва, че душевната й болест е в пряка връзка с неспособността й да се грижи за своите работи и да взема самостоятелни решения.

Моли съда да постанови съдебно решение, с което постави под пълно запрещение Х.Ц.Г., нейна майка с ЕГН: **********, ведно със законните последици.

         Видински окръжен съд като взе в предвид постъпилата искова молба и съобразявайки представените по делото доказателства в тяхната съвкупност, прие за установено следното от фактическа страна:

         Ответникът Х.Ц.Г. от 2014г е с данни за прогресиране на паметовите и поведенческите отклонение със задълбочаваща се личностова промяна, изцяло зависеща от чужди грижи.Налице е тежко психично разстройство, увредени функции на мислене, памет, ориентация, съждение.

На основание чл.336 ГПК съдът в съдебното заседание от 20.04.2012г. придоби непосредствени впечатления от лицето, чието запрещение се желае. Съдът констатира, че не е ориентирана за време и място, не установява местожителството си, не разпознава околните,своите близки и роднини , не може да определи възрастта си.

По делото като свидетели са разпитани Р.Й. и Г.А./зет на Х./, които по категоричен начин установяват твърденията в исковата молба за невъзможността на ответницата да полага грижи за себе си и собствените си интереси.

Вещото лице психиатър, д-р Б.К. в подробното си и мотивирано заключение установява, че лицето Х.Ц.Г., с ЕГН: ********** страда от съдова деменция с необратим и прогресиращ ход, което затруднява възможността й да се грижи за себе си и да защитава своите интереси.заболяването й е придружено с психотични симтоми, поведенчески отклонения със задълбочаваща се личностова промяна, тежка социална дисфункция и загуба на автономност.

Видински окръжен съд като взе в предвид данните по делото намира предявеният иска за основателен по следните съображения:

Поставянето на едно лице под запрещение (пълно или ограничено) предполага наличието на два вида предпоставки- процесуални предпоставки и материалноправни предпоставки.

Процесуалната предпоставка е само една и обуславя правото на иск - възможността да се поиска от съда поставяне на едно лице под запрещение . В текста на чл. 336 ал. І от ГПК законодателя диспозитивно е посочил лицата , които могат да поискат поставяне на едно лице под пълно или ограничено запрещение. Изброяването е диспозитивно, тъй като освен изрично посочените правни субекти “ съпруг” , “близки роднини “ и “прокурора “ , правото на иск е предоставено и на всяко лице, което има “правен интерес” да поиска поставянето на друго лице под запрещение. В конкретния казус исковата молба е подадена от дъщерята на ответника , която попада в родовото понятие “ близък роднина”. Това прави исковата молба процесуално допустима по отношение на тази положителна процесуална предпоставка (активна процесуална   легитимация) .

Материалните предпоставки са посочени в текста на чл. 5 от Закона за лицата и семейството /ЗЛС/ .

Анализът на тази правна норма води до следното:

1/ под “пълно запрещение” могат да бъдат поставени само непълнолетни и пълнолетни лица, но не и малолетни лица- чл. 5 ал. І от Закона за лицата и семейството(ЗЛС). Малолетните лица по закон са напълно недееспособни,поради което не могат да бъдат поставяни под запрещение ( пълно или ограничено)  – чл. 3 от ЗЛС.

2/ под “ограничено” запрещение може да се постави само пълнолетно лице-чл. 5 ал. ІІ от ЗЛС. Непълнолетните лица по закон са ограничено дееспособни,поради което не могат да бъдат поставяни под ограничено запрещение – чл. 4 от ЗЛС.

3/ освен с възрастта на лицето , поставянето под запрещение е свързано и с неговото здравословно състояние . Под запрещение може да бъде поставено лице, което страда от заболяване, определено от закона , като “слабоумие или душевна болест”- чл. 5 ал. І от ЗЛС.

Заболяването   обаче не е достатъчно , за да обуслове поставяне под запрещение.

4/законът изисква наличието на причинна връзка между   заболяването и неговите клинични проявления- в резултат на заболяването лицето “да не е в състояние да се грижи за своите работи” – чл. 5 ал. І от ЗЛС.

Законодателят не е дал легално ( дифинитивно ) определение на това понятие , нито пък го е определил диспозитивно . Ето защо съдържанието му следва да се преценява от съда, с оглед на всеки конкретен случай. Въпреки това , когато следва да се направи преценка на основателността, на   искането за поставяне под запрещение и да се определи вида на запрещението, съдът следва да изходи от някои обективни критерии, като-възможността на лицето да разбира свойството и значението на това , което извършва; да ръководи постъпките си; да контролира действията си; от възможността за трудова и социална адаптация в обществото; от начина , по който лицето възприема околната действителност; от възможността за нормално общуване с   хората и не на последно място от възможността сам да полага грижи за себе си- да си закупува или приготвя храна, да се храни   и облича самостоятелно,да полага грижи за личната и домашна хигиена и т. н.

         Ответникът Х.Ц.Г., с ЕГН: ********** е с установено заболяване което попада под критерия душевна болест, като необходим елемент от фактическият състав за поставяне на едно лице под пълно запрещение. Пред съда по безспорен начин се установи, че лицето не може да полага грижи за себе си и за собствените си интереси. Медицинският критерий на заболяването е установен с конкретно изготвена психиатрична експертиза.

Ответникът не е в състояние да се грижи за себе си и собствените си интереси, обстоятелствата подробно посочени и от в.л. психиатър в изготвената от същия съдебно-психиатрична експертиза.

         Лицето страда от душевна болест, което ограничава възможностите му за пълноценни контакти, както и способността му да полага грижи за себе си и да ръководи действията си, поради което ще следва да бъде поставено под пълно   запрещение.

         В този смисъл е и становището на ищеца , подържана в ход по същество на делото, както и становището на представителя на Окръжна прокуратура- гр. В.

По делото се установиха конкретните характеристики на заболяването и неговите проявления , от които , съдът да направи извода ,че с оглед тежестта на заболяването , ответника следва да се постави под “пълно запрещение “ и да бъде признат за”напълно недееспособен” .  

Ще следва да се съобщи на органа по Настойничество-Кмета на община В… , за да се учреди настойничество и се определи настойник на основание чл.338 ал.3 ГПК.

         Водим от горното, Съдът :

                 Р   Е     Ш     И     :

         Поставя под пълно   запрещение Х.Ц.Г., с ЕГН: ********** с постоянен адрес *** поради от тежко психично

Разстройство-„съдова деменция, тежка социална дисфункция

        Препис от решението да се изпрати на Кмета на община   В., обл.В. за учредяване на настойничество и определяне на настойник.

         Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщението до страните пред Софийски апелативен съд.              

 

                                                          ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :