ВЧНД № 323-2018

Определение по Наказателно дело 323/2018г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е     №.....

 

     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

                                   Гр.Видин,

27.12.2018 година

 

          Окръжен съд – град Видин, в закрито заседание, проведено на двадесети и седми декември, две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: И.И.

 

                                                       ЧЛЕНОВЕ: 1. ВЛ.С

 

  1. Р.Д.

 

след като разгледа докладваното от съдията Д. частно наказателно дело №323 по описа за 2018 година на Окръжен съд Видин и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

          Производството е по реда на чл.270, ал.4 във вр. с чл.345 от Наказателно процесуалния кодекс.

 

          Делото е образувано по частна жалба от тъжителя по наказателно частен характер дело №1363 по описа за 2018 година на Районен съд – Видин – К.Д.Ц., срещу протоколно определение от 20.11.2018година по същото дело, с което е прекратено производството по н.ч.х.д.№1363/2018 година по описа на Районен съд – Видин. Съображенията на първостепенния съд са били свързани с това, че след справка със САС“Съдебно деловодство“ при ВРС се е оказало, че е налице и друго дело –н.ч.х.д.№753/2018година, което е между същите страни, касае същото престъпление и по същото има влязло в сила определение за прекратяване на производството, като определението е влязло в сила на 15.11.2018 година.

          Със жалбата се изтъква, че атакуваното определение е незаконосъобразно, тъй като определението за прекратяване по н.ч.х.д. №753/2018година е влязло в сила на 15.11.2018 година, а тъжбата, по която е образувано н.ч.х.д.№1363/2018година е подадена на 24.10.2018година, като към тази дата не е имало влязло в сила определение за прекратяване.

          С частната жалба се иска да бъде отменено определението на ВРС по н.ч.х.д.№1363/2018година за прекратяване на производството по него и делото да бъде върнато на Районен съд – Видин за продължаване на съдопроизводствените действия.

          По жалбата е постъпил по делото и отговор от служебния защитник на подсъдимия по делото Е.Ф.Ч., с който се твърди, че обжалваното определение е правилно и законосъобразно и следва да бъде оставено в сила. Съображенията за това са, че и към момента на подавана на втората жалба с дата 24.10.2018г. са били налице и други основания същата да не бъде образувана в ново наказателно дело, тъй като такова вече е било образувано, и на второ място – че тъжителят е имал възможността да обжалва определението за прекратяване по предходното н.ч.х.д.№753/2018 година, което е било висящо към датата на подаване на новата тъжба спрямо Е.Ч.за същото престъпление, но вместо да го обжалва, същият е подал нова тъжба, което било недопустимо.

С отговора се иска да бъде оставена частната жалба без уважение и да бъде потвърдено атакуваното определение като правилно и законосъобразно.

 

Видинският окръжен съд след като разгледа частната жалба и прецени събраните по делото доказателства, и атакувания съдебен акт, намира за установено от фактическа страна следното:

Във Видински районен съд е образувано ч.н.д.№753 по описа за 2018година по тъжба на К.Д.Ц. срещу подсъдим Е. Ф.Ч., постъпила на 14.06.2018година. По същото дело е постановено определение за прекратяване на производството по делото с дата 16.10.2018година поради неявяването на частния тъжител и неговият защитник в съдебно заседание. Определението за прекратяването на производството не е обжалвано и същото е влязло в сила на 15.11.2018година.

Същевременно в Районен съд – Видин е постъпила нова тъжба с дата 24.10.2018година от тъжителя К.Д.Ц. срещу същия подсъдим Е. Ф.Ч. за едно и също деяние както по първата тъжба така и по втората такава – разгласяване на позорни обстоятелства за тъжителя и приписване качеството „престъпник“ в жалба от 08.05.2018г. подадена в Община В.

 

          Съдът, вземайки предвид материалите по делото и доказателствата, въз основа на вътрешното си убеждение и закона, прие следните правни изводи:

          Частната жалба е подадена от страна в производството, която има правен интерес срещу подлежащ на въззивно обжалване съдебен акт.

          Жалбата е редовна, подадена в законоустановения срок, от лице, което има качество на страна в процеса, поради което същият е допустима.

Разгледана по същество, частната жалба е неоснователна, тъй като от доказателствата по делото се установява по безспорен начин на първо място, че са налице подадени две тъжби от един и същи тъжител - К.Д.Ц. срещу един и същи подсъдим – Е.Ф. Ч. за едно и също престъпно деяние. На второ място се установява също, че преди да е влязло в сила първото определение за прекратяване на производството по ч.н.д.№753/2018г. е подадена втората тъжба, по която е образувано ч.н.д.№1363/2018 година. Правилно първостепенния съд е приложил разпоредбата на чл.24, ал.1, т.6 от НПК, съгласно която образуваното производство се прекратява когато „спрямо същото лице за същото престъпление има незавършено наказателно производство, влязла в сила присъда, постановление или влязло в сила определение или разпореждане за прекратяване на делото.“ В конкретния случай още към датата на подаване на втората тъжба е било налице незавършено наказателно производство, а към датата на постановяване на атакуваното определение е било налице влязло в сила определение за прекратяване на производството. В този смисъл неоснователни са изложените съображения в частната жалба, че към момента на подаване на втората тъжба с дата 24.10.2018г. не е имало влязло в сила определение за прекратяване.

Ето защо с оглед на всички изложени по-горе доказателства и констатации на съда, същият счита, че частната жалба е неоснователна и като такава следва да се остави без уважение, а атакуваното определение на Районен съд – Видин – потвърдено.

          По изложените съображения и на основание чл.345 ал.І – НПК, Съдът

 

                                      О П Р Е Д Е Л И :

 

          ПОТВЪРЖДАВА протоколно определение от 20.11.2018година по н.ч.х.д.№1363/2018 година по описа на Районен съд – Видин, с което е прекратено производството по делото на основание чл.24, ал.5, във вр. с ал.1, т.6, предложение четвърто от НПК.

 

          ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                       ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

                                                                                          2.