ВАНД № 274-2018

Решение по Наказателно дело 274/2018г.

                                     Р Е Ш Е Н И Е №105                              

                             гр.Видин 02.01.2019г.

 

 

                   В  И М Е Т О   НА Н А Р О Д А

 

ВИДИНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН   СЪД - наказателно   отделение  в открито   съдебно заседание - проведено на шести   декември двехиляди и осемнадесета година в състав :

 

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ :И.И.

 

                                                 Л.Л.

                               ЧЛЕНОВЕ :

                                                     Р.Д.

 

при  участието на   секретар А.А. и  прокурора В.В. - след   като   разгледа   докладваното от СЪДИЯТА И.   - въззивно наказателно АХ дело №274 от  2018г. – и за   да   се   произнесе взе в предвид следното :

         Производството по   делото   е   по чл.318 и сл. НПК във вр. с чл.378 ал.5   от   НПК.

         Делото   е   образувано   по Протест   от   Районна   Прокуратура   гр.Видин   срещу   Решение №406 от   26.09.2018г.   по НАХ дело №1053 от 2018г. на   Видинският   Районен   Съд   ,с   което   обвиняемия   С.   А.   А. ***   с   ЕГН:********** е   признат за невинен   в   това ,че   на   03.08.2018г. в гр.В.обл.В.   по ул.“*****“,с   посока     на     движение   от бул.“*****“ към   ул.“****“ ,управлявал   моторно   превозно   средство - мотоциклет  марка „******“,модел   „******* „,с рег.№********* ,собственост   на   С.   А.   А. *** ,в   срока   на   изтърпяване   на     принудителна   административна   мярка за   временно   отнемане   на   свидетелството   за   управление на   МПС,наложена   му     със   Заповед   за   прилагане   на   принудителна   административна   мярка №18-0953-000022/12.01.2018г.,влязла   в   законна сила на 08.02.2018г., като   е   оправдан   за     извършеното ,като   престъпление   по   чл.343в ал.3 от   НК във вр.   с   чл.343в ал.1 от   НК   на   основание     чл.378 ал.4 т.2   от НПК .

         Твърди   се ,че   решението   е неправилно   ,тъй   като   е постановено  в   нарушение     на  закона .Излага   се,че   неправилно   са   преценявани   събраните     по   делото доказателства     от     Видински   Районен   Съд,при   което   същият   е   достигнал   до     изцяло   погрешни   правни изводи.Сочи   се,че   когато   е   управлявам   МПС   обвиняемия   е     бил     с     ПАМ ,а   НП   не   е   било   влязло   в   законна сила     и   не   е  породило     правните   последици.

       С   оглед   на това ,се   иска да   бъде   отменено решението   на   Видински   Районен   Съд   и   С.   А.   А.  признат   за   виновен   по обвинението ,освободен от наказателна отговорност и   му  бъде наложено   административно   наказание  по обвинението  предявено   в първата инстанция .

        Представителят   на Окръжна   Прокуратура гр.Видин   е   заявил   в съдебното   заседание   на   06.12.2018г.,че подържа протестта   и   иска същия   да   бъде  уважен.

         Обвиняемия се е явил    лично  в   съдебното   заседание   на 06.12.2018г. ,като   е   представляван   от   защитника   си, който     е  оспорил  протестта .

        ВИДИНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД  - след като разгледа протестта ,събраните   по делото доказателства ,взе в предвид   атакувания  съдебен   акт  и   становището на   страните – прие  за     установено  следното :

         Протестта е   подаден  от надлежна страна /мл.прокурор от Районна Прокуратура гр.Видин / по НАХ   дело   №1053 от 2018 г. на Видинският  Районен Съд,с право и   интерес да протестира , подлежащ  на протест съдебен акт /Решение с което   обвиняемия   е   признат   за   невинен   и оправдан/-в законоустановения   срок   и   е   процесуално  ДОПУСТИМ .

         Разгледан по същество   е НЕОСНОВАТЕЛЕН    - поради следното :

       За   да   постанови   Решение №406 от 26.09.2018г. по НАХ д.№1053 от   2018 г. Видинският   Районен   Съд   и   признае   обвиняемия   С.   А.   А. ***   с   ЕГН:**********   за невинен в това ,че   че   на   03.08.2018г. в гр.Видин   обл.Видин   по ул.“*****“,с   посока     на     движение   от бул.“********“ към   ул.“*******“ ,управлявал   моторно   превозно   средство - мотоциклет   марка „********“,модел   „******** „,с рег.№************ ,собственост   на   С.   А.   А. *** ,в   срока   на   изтърпяване   на     принудителна   административна    мярка   за   временно   отнемане   на   свидетелството     за   управление на   МПС,наложена   му     със   Заповед   за   прилагане   на   принудителна   административна   мярка №18-0953-000022/12.01.2018г.,влязла   в   законна сила на 08.02.2018г., като   го     оправдае   за     извършеното ,като   престъпление   по   чл.343в ал.3 от   НК във вр.   с   чл.343в ал.1 от   НК   на   основание     чл.378 ал.4 т.2   от НПК - правилно   е   установил   фактическата   обстановка   и   правилно   е   приложил   закона .Съдебният   му   акт не   страда   от пороците     изложени     в     протестта .

         Видинският   Районен   Съд  в   атакуваното   решение е   приел ,че   С.   А.     А.   на   03.08.2018г. в   гр.Видин   обл.Видин   по   ул.“*******“,с   посока     на     движение   от бул.“*******“ към   ул.“******“ ,управлявал   моторно   превозно   средство - мотоциклет   марка „*******“,модел   „******** „,с рег.№*** ,собственост   на     С.   А.   А. ***   ,но     не   в   срока   на   изтърпяване   на   принудителна     административна   мярка   за   временно отнемане     на   свидетелството   му   за     управление   на МПС,наложена   му   със   Заповед   за   прилагане   на   ПАМ №18-0953-000022/12.01.2018г. ,влязла     в     законна     сила   на 08.02.2018 г. ,а   в   срока   ,когато   е     издадено НП   ,с     което      е  решен      въпроса     с    отговорността    му.При   извършване   на   служебна   проверка     на   атакуваното   решение ,съобразно     оплакванията     изложени     в   протестта     въззивната   инстанция   констатира,че   действително   с   НП №18-0953-000115   от   05.02.2018г. на Началника   на   Сектор   към ОД   на   МВР , с-р Пътна Полиция   Видин   е   бил     решен   въпроса     с     отговорноста   на   А..При     това       положение Видински   РС   правилно     е      приел,че   въпроса     с     отговорността     на   обвиняемия     е     решен       с   НП,като     не  се     доказва   обвиняемия       да       управлява   МПС   в   срока   на   наложената     му     ПАМ .Обстоятелството   ,че     на   обвиняемия     не     му       е     връчвано     НП,а     са   му отнети   10   точки       за       деянието   - само     по     себе     си сочи ,за     това,че   НП ,след     като   повече   от   6   месеца   от   издаването     му   не е   правен   опит   за   връчване   от   наказващия     орган       е     прието,че       е     връчено   и   съответно    влязло    в    законна     сила.Видински   РС   правилно   е     приел,че   след   като   е     издадено   НП въпроса     е     решен   и     обвиняемия   не   управлява МПС   в   срока     на   ПАМ   ,поради   което   обвинението   по   чл.343в   ал.3 от   НК   се   явява   недоказано.В   справката   приложена по   делото   от   ОД на   МВР Видин   е   видно,че   е   отразено   обстоятелството – „НП №18-0953 -000115 от   05.02.2018г. -   влязло   в     сила   и   регистрирано   в   системата „. При     тези   данни     неправилно     се     твърди   в протестта     ,че    не    било   влязло     в     законна     сила,след     като     според     наказващия     орган     е     влязло     в     законна     сила,/а     в     протестта     прокуратурата   твърди   обратното / .

       Видинският Районен Съд   при   това   положение   правилно  е приел ,че   с   оглед     на   това  става   ясно, че   обвиняемия   не   е   извършил престъплението  по чл.343в   ал.3 от  НК във   вр.   с   чл.343в ал.1 от   НК - както   от   обективна ,така  и от  субективна страна.

         Видинският   Окръжен   Съд   при това   положение   не споделя   становището   на   Районна   Прокуратура   гр.Видин,   подкрепено от   Окръжна   Прокуратура   гр.Видин - в   протестта  за   решението на   първоинстанционния съд , че е   неправилно   и    е   постановено   в   нарушение   на   закона, тъй  като   с   издаването   на   посоченото   по горе   НП ,той   е     решил     въпроса     с     отговорността   на А..Обвинението     по     този   текст   от   НК   при   това положение   се   явява   недоказано,поради     което правилно   е   постановено   и     атакуваното  с     протестта    решение.

           С   оглед  на това   решението   на   Видинският   Районен   Съд   се     явява   законосъобразно ,обосновано   и   при   постановяването   му   не са допуснати съществени нарушения на   процесуалните правила ,поради което следва   да бъде потвърдено .Не   са   налице   оплакванията   в протестта   на Районна   Прокуратура   гр.Видин .

        ВИДИНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД   провери   изцяло   правилността   на решението по смисъла на чл.314 ал.1 от НПК ,независимо   от   основанията   посочени от страните ,като намира ,че същото  е   законосъобразно, обосновано и при постановяването му   не са допуснати съществени   нарушения на процесуалните правила .

         С   оглед на гореизложеното и на основание чл. 338 от НПК във вр. с чл.334 т.6 от НПК -   ВИДИНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН СЪД

 

 

                      Р             Е             Ш             И         :

 

         ПОТВЪРЖДАВА РЕШЕНИЕ №406 от 26.09.2018г. постановено по   АН дело   №1053 от  2018г. на Видинският   Районен   Съд .

         РЕШЕНИЕТО НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ.

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ:                       1.

                                                 ЧЛЕНОВЕ :          

                                                                  2.