ГР.Д. № 132-2015

Решение по Гражданско дело 132/2015г.

                              Р   Е   Ш   Е Н   И   Е №45

                                       Гр.Видин 17.12.2018

                                 В ИМЕТО НА НАРОДА

Видинският окръжен съд, гражданско отделение в открито заседание на двадесет и шести октомври две хиляди и   осемнадесета година

               ПРЕДСЕДАТЕЛ:В. М.

при секретаря Ил.К.     и с участието на прокурора                          изслуша докладваното от съдията М.   гр. дело № 132 по описа за 2015 година и   за   да   се произнесе, взе   предвид   следното:

Искът е с правно основание чл.75 ал.2 ЗН.

Делото е образувано по искова молба от Л.С.М. ЕГН: ********** и С.Б.С. с правно основание чл.26, ал.1 от ЗЗД за обявяване на нищожен договор за доброволна делба № …, том…, рег.№ …, нот.дело № …от …г. на нотариус № ..-Н. А., вписан вх рег № 3048/07.11.2000г том четвърти, № 143 партида от 3963 до 3977 на Служба по вписвания на Рс-Видин - НИЩОЖЕН на основание чл.75 ал.2 ЗН, тъй като делбата е извършена без участието на всички сънаследници, а именно наследниците на М. И. ***, починала на 26.09.1985г-съпруга на общия наследодател Н. М.Г..

         С протоколно определение от 20.04.2017г. производството по делото е прекратено поради преклудирано право на ищците за претендиране на измама и унищожение на сключения договор за доброволна делба.

         С определение № 3297/11.10.2017г. по ЧГр.Д № 4986/2017г. САС е отменил определението на ОС-Видин и върнал делото за продължаване на съдопроизводствените действия. Прието е ,че ищците са предявили отрицателен установителен иск за установяване на нищожност на договора за доброволна делба с правно основание чл.75, ал.2 от ЗН, а не конститутивен иск по чл.29 от ЗЗД. Използваното словосъчетание „договор сключен чрез измама“ следва да се тълкува като необвързваща съда правна квалификация, а следва да се приеме че е налице нищожност на договора поради противоречи с императивна законова разпоредба – чл.75, ал.2 от ЗН без участието на всичките съсобственици.

         С оглед на това с определение от 20.10.2017г.както и определение от 30.03.2018г. е допуснато изменение на предявения иск .

       В исковата молба се подържа, че договора за доброволна делба № 64 том трети, рег № 4722 нот.дело № 538/06.11.2000г на нотариус Н. А., вписан вх рег № … том четвърти, № … партида от 3963 до 3977 на Служба по вписвания на Рс-В. е НИЩОЖЕН на основание чл.75 ал.2 ЗН, тъй като делбата е извършена без участието на всички сънаследници, а именно наследниците на М.. И. ***, починала на 26.09.1985г-съпруга на общия наследодател Н.. М.Г.. Подържат в исковата молба, че с процесния договор са разделени имоти, собственост на Н.М.Г., като са изключени неговите законни наследници.Предмет на делбата са били имоти възстановени по решение №27 А от 13.08.1998 година на Поземлена комисия В. в реални граници на град В.. Предмет на делбата в посоченият договор са включени имоти

в квартал : 84, УПИ II-5611,УПИ III-5611, УПИ IV-5611, УПИ V- 5611,

в квартал 84А УПИ 1-5611,УПИ II -5611, УПИ III - 5611, УПИ IV- 5611,, УПИ V- 5611, УПИ VI- 5611, УПИ VII - 5611, УПИ VIII - 5611, УПИ IX- 5611,УПИ X - 5611, УПИ XI- 5611, УПИ XII- 5611,

в квартал 87 УПИ III - 5616 „за общежитие",

в квартал 89 УПИ II -5616 и

в квартал 93 УПИ V-5617, УПИ IX-5617, УПИ I - 5617, УПИ VII - 5617, УПИ VI - 5617, УПИ IV - 5617 по плана на град В….

При извършването на делбата е използвано удостоверение за наследници с невярно съдържание- и от кръга на наследниците е отстранена съпругата на НИКОЛА, която е починала след него.Н… е починал на 14.03.1972 година, съпругата му М… И.Г. е починала на 25.09.1985 година.От брака на Н… Г. с М… Г. няма родени деца и наследници на М… са братята и сестрите й,които не са посочени в използваното удостоверение за наследници.

Нейните наследници /на М../ Ц.. П.. Г., Г.. П.. С.. и Е.. И.Г. продават на Л.С.М. и С.Б.С./ищците /, наследството си с договор за покупко - продажба на наследство по чл.212 от ЗЗД на 17.03.2005 година.Посочва се , че от удостоверение за наследници от община В.. е изключена от кръга на наследниците съпругата му М.., която към момента на одържавяването на земеделските земи е имала брак с Н…, църковния брак е сключен на 30.11.1924 година.

В договора за доброволно делба неправилно се извършва делбата въз основа на нотариален акт №83, том IV, рег.№3621,н.дело №797 от 1928 година, тъй като това е била земеделска земя и всеки от четиримата братя си е внесъл предоставената му от баща му земеделска земя по този нотариален акт в ТКЗС и след подаването на документите за възстановяване се връща на наследниците на заявителя. И именно тези имоти които са описали подборно са възстановени с решението на поземлената комисия на Н.., а не на баща им М….

Молят съда да обяви за нищожен договор за доброволна делба №..,том …, рег.№…,н.дело №… от… година на Нотариус №. Н. А., на основание чл.75 ал.2 ЗН.

Представят като писмени доказателства заверени преписи от договор за доброволна делба №,том …, рег.№…,н.дело №… от … година на Нотариус №. Н. А., договор за покупко продажба на наследство по чл.212 от ЗЗД от 17.03.2005 година,удостоверение №УО 661-2840 от 13.02.2006 година от Община В., решение №27а от 12.06.2002 година на Поземлена комисия – В…, решение №27а от 19.05.1993 година на Поземлена комисия – В., решение №27а от 12.06.2002 година на Поземлена комисия – В…,удостоверение №01 от 27.01.2005 година на Църковно настоятелство при храм „…", удостоверение за наследници №2087 от 31.10.1996 година на Община-В… и удостоверение №11057 от 10.12.2014 година на Община – В….

След получаване на препис от молбите с правно основание чл.214 от ГПК, ответниците по делото в изпълнение на указанията от с.з. са депозирали писмени отговори, както следва:

         Адв.С. Л. особен представител на К.С.Д. оспорва предявения иск. Поддържа, че се навеждат доводи за неучастие в доброволната делба на всички сънаследници, а именно тези на М. И.Г. – съпруга на общия наследодател Н. М.Г.. Посочва че липсват доказателства че М. е била съпруга на Н. до неговата смърт, т.е не е настъпило прекратяване на брака,        като липсват данни че същите са били в брачни отношения.

Посочва, че К.Д. не фигурира в удостоверение за наследници по делото и не може да се установи качеството й на наследник. Счита че иска е изцяло неоснователен.

Постъпил е отговор от Й.Д.М., в който изцяло оспорва допуснатото изменение на правното основание, поддържа че не е наследник на Н.М.Г., както и, че между страните е извършвана доброволна делба през 1996г., 2000г., 2003г., по колена и всяко коляно е получило равен дял. Посочва , че ищците са получили полагащото им се по закон , като ако има някакви претенции те следва да се уредят между наследниците само на М., но не и на четиримата братя.

         Адв.М. като проц.представител на Й.Д. е депозирала писмен отговор, в който посочва че исканото изменение се явява недопустимо, тъй като се променят както правните така и фактическите основания. Поддържа възражение за придобиване по давност на имотите, които са били разпределени като собствени по договор за доброволна делба от 06.11.2000г. в режим на СИО със съпругата му А.Д., както и за ищците липсва правен интерес от предявяване на този иск поради придобиване по давност от негова страна. Поради тази причина поддържа искане предявения иск да бъде отхвърлен като се поддържа доказателствени искания/стр.445-446/ от делото.

         Постъпило е и писмено становище от адв.Т. К. особен представител на ответника И.А.И. в който оспорва обстоятелството, че доверителя е сред наследниците на М. Н. Г., посочва че с договора за доброволна делба от 06.11.2000г.предмет на настоящето дело се поделят имоти принадлежали на четирима братя – М., П., И. и П. Й.. Съгласно нот.акт от № …,том.., рег.№ …, дело № ….

         Никола М.Г. е син на първия брат, наследници на Н… са неговата съпруга М.. за която се твърди че не е участвала в процесната доброволна делба и тримата му братя – Д., С. и Д.. Ищецът Л.С.М. от своя страна е наследник на брата на Н.-С.. Делбата предмет на настоящето производство е извършена по колена и всяко коляно е получило равен дял както следва: М. Й. 3437.5 кв.м., наследниците на П… Й. – 3452.95 кв.м.,наследници на И.Й. – 3437.80 кв.м., наследници на П.Й. - 3437.5 кв.м.

Посочва се, че тази делба е напълно законосъобразна като всяко коляно е получило равен дял на дела на останалите колена. Всяко коляно е получило общо количество земи равно на количеството получено от другите колена. Тъй като в исковата молба се твърди че в делбата не са участвали наследниците на М., която е съпруга на сина Н. в коляното на наследниците на М. Й., това няма да увеличи дела на коляното по закон. Наследниците на М. Й. са получили полагаемото им по закон като при участие на наследниците на М. ищците е трябвало да търсят полагаемото им се вътре в коляното, т.е. между наследниците само на М., а не и на четиримата братя.

Наследниците на М. са продали наследството на други съделители в същото коляно, но тази разпоредителна сделка е увеличила само квотата на продавачите на наследството и са наследници, но единствено при разпределение вътре в коляното. Това не оправдава извършването на нова делба между всички наследници на братята Й...

Поддържа в отговора, че за ищците липсва правен интерес от обявяване на делбата за нищожна, като извършването на повторна делба на имотите няма да доведе до различен резултат, защото имотите по закон трябва да бъдат поделени по равно между съсобствениците - четирима братя и различен би бил резултата единствено при разпределение в коляното на М..Й., именно там ищците следва да търсят полагаемите им се имоти.

Посочват , че предвид отдалеченото във времето от момента на извършване на оспорваната делба част от съделителите са станали собственици на придобивно основание-добросъвестно владение, част от тях са се разпоредили с имотите, поради което извършването на повторна делба освен ,че е недопустимо е и невъзможно и неоправдано поради липса на правен интерес у ищците.

По делото е постъпило и становище от В.П.П., Н.С.Г., И.Н.Г., А.И.К., И.А.К., в което посочват че не са наследници по закон на Н. М.Г., а са наследници на наследодателя П.Г.Й.-един от братята Й., което се установява от представените нот.актове, посочват че всеки един от братята Й. притежава ¼ ид.част от имотите, като обстоятелството, че наследниците на М. Г.Й. /Н. М.Г./ не са включени в удостоверението за наследниците някои от правоимащите, то вината е предимно на наследниците в това коляно и разрешаване на спора трябва да е само между самите тях, а не към наследниците на останалите братя – П., И. и П. Й.. Посочват, че ищеца Л.М. е участвал активно във всички действия и е представил удостоверение за наследници на тяхното коляно, участвал е като пряк съделител и наследник, както и във всички доброволни делби между братята, както и при доброволната делба от 2000г., представят доказателства по делото.

         Видински Окръжен Съд, като взе предвид постъпилата искова молба с изменение на иска по чл.214 от ГПК, прие за установено следното : Неучаствалите в делбата съсобственици разполагат не само с правото да искат прекратяване на съсобствеността, но и с правото да продължат да ползват съсобственото имущество съобразно правата си, вкл. да извличат плодовете от съсобствената вещ, да ползват тази вещ /да си служат с нея/, да се разпореждат с дела си в полза на друг съсобственик или на трето лице по реда и при условията, при които законът допуска това. За упражняването на тези права е необходимо да бъде внесена яснота и безспорност в отношенията между съсобствениците досежно съществуването на съсобствеността. И за да не се налага при всеки нов спор да се заявява довод за нищожност на делбата, доколкото произнасянето на съда по този довод в предходен процес няма да се ползва със сила на пресъдено нещо, следва да се признае правото на неучаствалия в делбата съсобственик да установи нищожността на тази делба по съдебен ред в самостоятелно исково производство. Решението по така предявения иск ще се ползва със сила на пресъдено нещо и ще внесе яснота и безспорност в бъдещите отношения на участниците в съсобствеността по повод упражняване правата на всеки един от тях върху съсобственото имущество.

Предявеният иск е с правно основание чл.75, ал.2 от ЗН за прогласяване нищожност на договор за доброволна делба от 06.11.2000г. сключен под № …,том., рег.-№ …,нот.дело № …г. на нотариус Н.А. против наследниците на имоти принадлежали на четиримата братя М…, П…, И. и П. Й. съгласно нот.акт № 83, том 4,рег.№ 3621, нот.дело № 797 от 1928г. Съгласно разпоредбата на чл. 344 ал. 1 ГПК с решението, с което се допуска делбата съдът се произнася по въпросите между кои лица и за кои имоти ще се извърши тя, както и каква е частта на всеки сънаследник.

       С оглед целта на производството съдът е длъжен да следи служебно за конституирането на всички лица, които участват в наследствената общност, а именно наследниците по закон и завещание. Кръгът на наследниците по закон е указан в разпоредбите на чл. 5 - чл. 10 от ЗН и когато наследодателят не е оставил преживели деца, респ. техни низходящи или преживели родители към наследяване са призовани наследниците от трети ред – братята и сестрите на наследодателя и възходящите от втора и по – горна степен. Когато наследодателят не е оставил възходящи от втора или по – горна степен наследяват само братята и сестрите или техните низходящи, а при липса на живи такива към наследяване са призовани роднините от съребрена линия до шеста степен, като близкият по степен и неговите низходящи изключват по далечните по степен.         Съдебната практика приема, че когато е извършено прехвърляне на наследствени права по реда на чл. 212 ЗЗД преди завеждане на делото за делба като страна в производството по делба следва да участва купувачът, а не продавачът на тези права. В случай, че правата на приобретателя по договора за наследствени права, който е и ищец се отрекат изцяло от съда и при липса на участие в делбата на праводателите по договорите по чл. 212 ЗЗД, респ. техните наследници, искът за делба следва да бъде отхвърлен като неоснователен, тъй като в конкретното делбено производство не би могло да се осигури извършване на делба между всички надлежни участници в съсобствеността.

В конкретната хипотеза ищцит се позовава на качеството си на приобретатели по договора за продажба на наследствените права от наследниците на преживялата му съпруга, представени по делото, поради което в тежест на същите е да докажат, че: делбените земеделски земи са останали в наследство от Н., качеството на наследници на Н., респ. преживялата му съпруга М. на прехвърлителите по тези договори, респ. че договорите, от които черпи права са породили действие по отношение на делбените имоти. Видно от Удостоверение за наследници , след смъртта си общият наследодател Н. М. ***, починал на 14.03.1972г., е оставил наследници : съпруга М. И.Г., починала на 26.09.1985г. и оставила наследници сестра Е. И.Г. , починала на 30.09.2005г. и племенници Г. П. С. , починал на 30.06.2005г. и Ц. П. С..Е. И.Г. е оставила наследник дъщеря В. Д. И., а Г. П. С. - съпруга С. Г.С. и дъщери Р.Г. С..и Е. Г. П.

         Освен от съпругата си , общият наследодател е наследен и от тримата си братя Д./Д./ М.Г., починал на 24.01.1975г., С. М.Г., починал на 02.09.2001г., и Д. М.Г. , починал на 06.12.1989г. Първият е оставил наследници син Е.Д. М., починал на 10.05.2007г. и дъщеря Г.Д. М.. Първият е наследен от съпруга Д. С.М., починала на 23.05.2005г. и дъщеря С.Е.А... Вторият брат е наследен от сина си Л.С.М. и низходящите на починалия негов син Х. С.М.- С.Х.И. и В.Х.С..

Братът Д. М.Г. е оставил съпруга Й. Б.Г., починала на 02.03.2004г. и синове Б.Д.Г. и Д.Д.Г.. Видно от удостоверение от 27.01.2005г. на Председател на ЦН на храм"С…." В., М. И.Г. е венчана на 30.11.1924г. на първо венчило с Н. М.Г.. Установява се също от Удостоверение за граждански брак, издадено въз основа на акт № 196/03.09.1964г., съставен в гр.В., че Л.С.М. и С.Б. М. са сключили граждански брак на същата дата.

Въз основа на представените по делото влезли в сила решения на Поземлена Комисия гр. В., решение №27а от 12.06.2002 година на Поземлена комисия – В., решение №27а от 19.05.1993 година на Поземлена комисия – В., решение №27а от 12.06.2002 година на Поземлена комисия – се установява, че делбените недвижими имоти съставляват новооткрито наследство на Н. М.Г., починал на 17.03.1972г г..

         Въз основа на представените удостоверения за наследници може да се направи обоснован извод, че Н. М. Г.. към момента на смъртта си не е оставил за наследници деца или възходящи от която и да е степен, а съпруга му М. И.Г. го е преживяла. Установява се от представеното удостоверение № 1/27.01.2005г на църковно настоятелство при храм „С…„ , че бракът между наследодателя и неговата съпруга е продължил до смъртта на същия. Установява се, че с възстановяването на земеделските земи по силата на закона,всеки от четиримата братя е получил съответната земя, която е внесъл при образуването на ТКЗС. С РЕШЕНИЯ на Поземлена Комисия гр. В…, решение №27а от 12.06.2002 година на Поземлена комисия – В., решение №27а от 19.05.1993 година на Поземлена комисия – В., решение №27а от 12.06.2002 година на Поземлена комисия към наследяване са били призовани братята и сестрите на наследодателя Н. Г. или техните наследници, като преживялата съпруга-М., по силата на разпоредбата на чл. 9 ал. 2 ЗН наследява заедно с братята и сестрите, респ. техните низходящи

С Решение № 27А от 19.05.1993г. за възстановяване на правото на собствеността върху земи в съществуващи стари реални граници в землището на гр.В. на ПК В., на наследниците на Н.М.Г. е възстановено правото на собственост върху нива от 20 дка, находяща се в регулацията на землището на гр.В…, и представляваща имот парцел в кв…, .. от кадастралния план. С Решение № 27А от 13.08.1998г. на ПК В. за възстановяване на правото на собственост на земи в съществуващи стари реални граници в землището на гр.В., на наследниците на Н. М.Г. е възстановено правото на собственост върху нива от 9.905 дка, находяща се в регулацията на землището на гр.В., и представляваща имот 5611, 16 парцел в кв.84А, 93 от кадастралния план. С Решение № 27А от 12.06.2002г. за възстановяване на правото на собственост върху земи в съществуващи стари реални граници в землището на гр.В… на ПК В., на наследниците на същия наследодател е възстановено правото на собственост върху нива от 9.905 дка, находяща се в регулацията на землището на гр.В., и представляваща имот 5611, 16 парцел в кв.84А, 93 от кадастралния план. ПК В., със свое Решение № 27А от 12.06.2002г. за възстановяване на правото на собствеността върху земи в съществуващи стари реални граници в землището на гр.В.е възстановила на наследниците на Н. М.Г. правото на собственост върху нива от 1.051 дка, находяща се в регулацията на землището на гр.В., и представляваща имот 5567, представляваща свободна, невъзстановена част от имот в кв.348, 349 от кадастралния план, като останалата част от същия имот е възстановена с решение …. на ПК В...

По отношение на имот № 5611, на Община В…, се установява, че по повод на молба от наследниците на четиримата братя е издала удостоверение от 15.11.1999г., от което е видно, че с протокол , одобрен със Заповед № 98/30.06.1995г. и Заповед №100 от същата дата са възстановени границите на имоти 5611, в кв.84, 84А, 94. Свободната част от имот 5611 е урегулирана в УПИ II, III, IV, V в кв.84, парцели от I - XII в кв.84А, и VIII в кв. 94, като по отношение на последния е заведено гр.д. № 480/96г.

Урегулирани части от същия имот са предмет на договор за доброволна делба от ….г., с per. №, т. …, рег.№ , нот.д.№ …г. на Нотариус Н.А., между наследниците на четиримата братя, в която не са участвали наследниците на М. И.Г., поради което същата е нищожна.

По отношение на имот № 5616 удостоверение от 15.11.1999г., с протокол , одобрен със Заповед № 98/30.06.1995г. и Заповед №100 от същата дата са възстановени границите на имоти 5616. Свободната част от имот 5616 е урегулирана в парцели от I - XII в кв. 87А, и други, находящи се в квартали, различни от процесиите. Същото е видно и от Удостоверение от 28.11.1996г., издадено по молба на наследниците на братя И., П., М. и П. Г. Й., както и че имотът е собственост на наследниците на същите. Урегулирани части от същия имот са били предмет на съдебна спогодба по гр.д. № 848/1996г, по описа на ВРС, между наследниците на четиримата братя, в която не са участвали наследниците на М. И.Г., поради което на основание чл.75, ал.2 ЗН същата е нищожна.

По отношение на имот № 5617 удостоверение от 15.11.1999г., с протокол, одобрен със Заповед № 98/30.06.1995г. и Заповед №100 от същата дата са възстановени границите на имоти 5617 Свободната част от имот 5617 е урегулирана в парцел IX в кв.89, и парцели от IV, V, VI, VII в кв.93.

Посочено е в удостоверението, че границите на имотите са нанесени в кадастъра на населеното място, както и че неразделна част от същото удостоверение са скици с № 601, 603, 604 и 605 от 14.04.1999г. Видно от същите скици, УПИ I- 5617 , IX- 5617 в кв.89, V 5611 в кв. 84, парцели от I , II,III в кв.84А, V-5617 са записани на наследниците на четиримата братя. И., П., М. и П. Г. Й., както и че имотът е собственост на наследниците на същите.

Със Заповед №74 /16.04.96г.на кмета на община В. е одобрено ЧИ на ЗРП на В., касаещо кварталите 84, 84А, 87,88,89,93, 94, 94А.

С решение № 18/01.02.1997г.по гр.д.№ 634/1996г. на ВОС е изменена същата заповед, като парцел II 5611 в кв.84 е разделен на четири парцела. Останалите изменения не се отнасят до имоти, предмет на делото.

От писмо на община В…от 08.01.2008г. е видно, че при попълване на кадастралната основа с имоти пл.№ .., и , възстановени на наследниците на четиримата братя, като документи за собственост са представени решения на ПК В. 27А/21.10.94г. по преписка А0074/19.09.91г. за възстановяване собствеността на наследници на П. и Ц. Й., №27А/19.05.93г. по преписка А2606/25.05.92г. за възстановяване собствеността на наследници на Н.М.Г., №27А/26.01.95г. по преписка А0347/06.12.91г. за възстановяване собствеността на наследници на И.Г.Й., и 27А/26.01.95г. по преписка № AO 108/25.09.91г. за възстановяване собствеността на наследници на П.Г.Й..

Назначеното по приложеното гр. д № … от… вещо лице-В. Т.-/СТР.560 ГР.Д № 552/2005Г./ излага,че няма идентичност или застъпване на имоти, ,реституирани на Н.М.Г. и тези на П., И. и П. Й., тъй като на всички скици е записано, че имотът на скицата е идентичен с възстановените по преписките на четиримата братя. В съдебно заседание допълва, че на скиците са записани четиримата братя и са описани всички парцели, образувани от имота, като всички парцели са записани на четиримата братя.

УПИ ПЕТ-5617 в кв.93 и IX-5617 в кв.89 са предмет на договора за доброволна делба от 06.11.2000г., който Съдът приема за нищожен, с оглед изложеното по -горе.

От събраните писмени доказателства, а и от заключението на вещото лице, се установява, че скиците и удостоверенията са издадени общо за имотите, правото на собственост върху които е възстановено с решенията по четирите заявления за възстановяване на правото на собственост на четиримата братя - по заявление №А0074/19.09.1991г. за възстановяване право на собственост на наследниците на П… Г.Й., по заявление №А0108/25.09.1991г. за възстановяване право на собственост на наследниците на П.Г.Й., по заявление №А0347/06.12.1991г. за възстановяване право на собственост на наследниците на И.Г.Й., по заявление №А2606/25.05.1992г. за възстановяване право на собственост на наследниците на Н. М.Г..

Вещото лице в производството по гр.д № 552/ 2005г, сочи, че имотите показани на приложените към решенията и удостоверенията скици са идентични с възстановените по четирите заявления на четиримата братя, или с решенията са възстановени имоти, посочени с планоснимачни номера, и притежавани в собственост от наследниците на четиримата братя, от които са образувани и посочените в исковата молба урегулирани поземлени имоти.

В представените удостоверения и скици същите имоти са записани като собствени на четиримата братя.

Относно допустимостта на предявения иск с правно основание чл.75 ал.2 от Закона за наследството:

С Тълкувателно решение № 3 от 19.12.2013 година на ВКС по тълкувателно дело № 3 /2013 г. на ОСГК, по един от разгледаните въпроси, свързани с делбеното производство, по които е налице противоречива практика на ВКС, е решено, което е и задължително за съдилищата, че е допустимо искът за установяване нищожност на договор за доброволна делба по смисъла на чл.75 ал.2 от ЗН да бъде предявен самостоятелно в отделно исково производство. В тази връзка, съдът намира, че искът, предявен по чл.75 ал.2 от ЗН е предявен от надлежна страна срещу пасивно легитимирани лица, поради което е допустим. Ищцата и ответниците са в кръга на наследниците на четиримата братя И., П., М. и П. Г. Й., както и че имотът е собственост на наследниците на същите.

Спорът между страните е за обявяване нищожност на Договор за доброволна делба на земеделски земи поради неучастието в доброволната делба на всички наследници .

В хода на процеса, ищците установиха, чрез способа на главното и пълно доказване, освен качеството си на съсобственици, като наследници на преживялата съпруга на Н. М.Г. - М. И. то и реституираните имоти по ЗСПЗЗ; както и че е приключила административната процедура по възстановяване правото на собственост, имотите, за които е призната и възстановена собствеността, индивидуализирани по площ, категория, начин на ползване, местонахождение, граници и съседи имотите. Качеството “съсобственик” е установено според твърдяното от ищците придобивно основание, установено е и твърдението на ищците, че са придобил правото на съсобственост върху останали в наследство от общия наследодател недвижими имоти, както се установи и неучастието на всички наследници в Договора за доброволна делба от 06.11.2000 г.

По този начин, освен като допустим искът за установяване нищожност на договор за доброволна делба по смисъла на  чл.75 ал.2 от Закона за наследството да бъде предявен самостоятелно в отделно исково производство, то същия е и основателен, с оглед безспорното установяване неучастието на всички наследници при извършената доброволна делба на 06.11.2000 година. Участието в доброволната делба на наследствени земеделски земи на общия наследодател , без наследниците на Н. М.Г. опорочава същата, тя е нищожна. Неучаствалите в делбата съсобственици разполагат не само с правото да искат прекратяване на съсобствеността, но и с правото да продължат да ползват съсобственото имущество съобразно правата си, включително да извличат плодовете от съсобствената вещ, да ползват тази вещ /да си служат с нея/, да се разпореждат с дела си в полза на друг съсобственик или на трето лице по реда и при условията, при които законът допуска това. За упражняването на тези права е необходимо да бъде внесена яснота и безспорност в отношенията между съсобствениците досежно съществуването на съсобствеността. И за да не се налага при всеки нов спор да се заявява довод за нищожност на делбата, доколкото произнасянето на съда по този довод в предходен процес няма да се ползва със сила на пресъдено нещо, следва да се признае правото на неучаствалия в делбата съсобственик да установи нищожността на тази делба по съдебен ред в самостоятелно исково производство. Решението по така предявения иск ще се ползва със сила на пресъдено нещо и ще внесе яснота и безспорност в бъдещите отношения на участниците в съсобствеността по повод упражняване правата на всеки един от тях върху съсобственото имущество.

         При този изход на делото следва ответниците да заплатят на ищците направените в хода на производството разноски съобразно разгледания и уважен иск, по представен списък по реда на чл.80 ГПК.

                Водим от горното, Съдът

 

                                          Р Е Ш И:

 

         ПРОГЛАСЯВА нищожността на Договор за доброволна делба № … том трети, рег № … нот.дело № … на нотариус Н… А., вписан вх рег № …г том четвърти, № … партида от … на Служба по вписвания на Рс-В…,   на основание чл.75 ал.2 ЗН, тъй като делбата е извършена без участието на всички сънаследници, а именно наследниците на М… И. ***, починала на 26.09.1985г-съпруга на общия наследодател Н… М.Г..

         ОСЪЖДА Б.Д.Г. – ЕГН : ********** ,Д.Д.Г. – ЕГН **********, В.Х.С. –ЕГН:**********,В.Ц.М. – ЕГН **********, Б.Й.С. – ЕГН **********

П.И.Й. – ЕГН ********** ,Й.С.Й. – ЕГН **********, И.С.Й. – ЕГН **********,К.С.Д. – ЕГН **********,Р.В.К. – ЕГН **********

К.В.В. – ЕГН ********** ,П.Й.Й. – ЕГН **********,К.Й.П. – ЕГН ********** ,С.Л.Г. – ЕГН**********,И.А.И. – ЕГН ********** Й.Д.М. – ЕГН ********** ,И.А.К. – ЕГН ********** ,А.И.К. – ЕГН **********, В.П.П. – ЕГН **********,Н.С.Г. – ЕГН ********** ,И.Н.Г. – ЕГН **********,А.И.П. – ЕГН **********,С.Е.А. – ЕГН ********** ,Н.П.И. – ЕГН **********,А.Н.П. – ЕГН **********,Р.С.М. – ЕГН ********** ,Й.Е. Д. – ЕГН **********,А. Е.Б. ЕГН ********** , ДА ЗАПЛАТЯТ на Л.С.М. ЕГН: ********** и С.Б.С. ЕГН ********** сумата от 1950/ хиляда деветстотин и петдесет лева /лв.-държавна такса, 1200/хиляда и двеста лева-адвокатски хонорар-договори за правна помощ –стр.164 и 592 /лв.1 500 /хиляда и петстотин лева / лв. внесени суми за особени представители на ответниците –Д.Д., К.Д., И.А., И.Я., С.Л., сумата 60/шестдесет / лв. за съдебни удостоверения

       Решението подлежи на въззивно обжалване пред Софийски апелативен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :