НОХД № 266-2018

Споразумение по Наказателно дело 266/2018г.

П Р О Т   О К О Л № 84

 

гр. Видин, 16.11.2018г.

 

ВИДИНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД в публично

Съдебно заседание на  шестнадесети ноември,

Две хиляди и осемнадесета година, в състав:

                         

           Председател:     Л.Л.

                                                                           

           Съдебни Заседатели: 1. Д.Д.

 

  1. Б.Б.

                                

при   участието на секретаря И.К.

и   прокурора К.К.

сложи за разглеждане НОХ Дело № 266 по описа за 2018г.,

докладвано от съдията ЛЮЛИН ЛОЗАНОВ

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

 

За ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВИДИН – се явява прокурорът К.К.

Подсъдимият В.Ц.А. – се явява лично и с адв.Б.В. с пълномощно по ДП.

        На страните се разясни правото им на отводи по чл.274 от НПК.    

Прокурорът К.К.: - Нямам искания по горния текст от НПК.

Адвокат Б.В.: - Нямаме искания за отводи.

Подсъдимият В.Ц.А.: - Нямам искания за отводи. Получил съм призовка по делото, ведно с препис от обвинителния акт и разпореждане за насрочване на днешното разпоредително заседание, преди повече от 7 дена.

Съдът констатира от призовката на подсъдимия за днешното разпоредително заседание, че същия я е получил, ведно с препис от обвинителния акт и разпореждане за насрочване на разпоредителното заседание, на 05.11.2018г., т.е. преди повече от 7 дена.

Съдът намира, че в разпоредителното заседание следва да се поставят на обсъждане въпросите по чл. 248, ал.1 от НПК, а именно:

  1. подсъдно ли е делото на съда;
  2. има ли основание за прекратяване или спиране на наказателното производство;
  3. допуснато ли е на досъдебното производство отстранимо съществено нарушение на процесуални правила, довело до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия, на пострадалия или на неговите наследници;
  4. налице ли са основания за разглеждане на делото по реда на особените правила;
  5. разглеждането на делото при закрити врати, привличането на резервен съдия или съдебен заседател, назначаването на защитник, вещо лице, преводач или тълковник и извършването на съдебни следствени действия по делегация;
  6. взетите мерки за процесуална принуда;
  7. искания за събиране на нови доказателства;
  8. насрочването на съдебното заседание и лицата, които следва да се призоват за него.

Съдът указва на страните, че в съдебно заседание на първоинстанционния и въззивния съд не могат да се правят възражения за допуснатите нарушения на процесуалните правила по ал. 1, т. 3, на чл.248 от НПК, които не са били поставени на обсъждане в разпоредителното заседание, включително по почин на съдията-докладчик, или които са приети за несъществени.

Съдът запитва страните по хода на разпоредителното заседание и отношение по въпросите по чл. 248, ал.1 от НПК.

Прокурорът К.К.: - Моля да се даде ход на разпоредителното заседание.

Адвокат Б.В.: - Моля да се даде ход на разпоредителното заседание.

Предвид становищата на страните, съдът намира, че няма пречки за даване ход на разпоредително заседание по делото, като страните вземат отношение по въпросите, регламентирани в чл.248, ал.1 от НПК, за което

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ДАВА ХОД НА РАЗПОРЕДИТЕЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ.

Прокурорът К.К.: - Уважаеми окръжни съдии, делото е подсъдно на ВОС. Няма основания за прекратяване или спиране на наказателното производство. На ДП не са допуснати съществени процесуални нарушения. Не са налице основания за разглеждане на делото по реда на особените правила, освен по реда на глава ХХIХ, т.е. решаване на делото със споразумение. Не е налице необходимост за разглеждането на делото при закрити врати, привличането на резервен съдия или съдебен заседател, назначаването на защитник, вещо лице, преводач или тълковник и извършването на съдебни следствени действия по делегация. Няма взета мярка за неотклонение спрямо подсъдимия и няма необходимост от промяна в тази насока. Нямам искане за нови доказателства. Не следва да се насрочи друго съдебно заседание, но делото следва да бъде разгледано незабавно след провеждането на разпоредителното заседание.

Господин съдия, няма пречки делото да бъде разгледано по реда на особени правила по глава ХХIХ от НПК, което да бъде сторено в днешното с.з. Считам, че са налице законовите предпоставки за това. Да се даде ход на делото. С адвокат Б.В. и подсъдимия В.Ц.А. постигнахме споразумение, което съдържа съгласие, съобразно чл.381, ал.5 от НПК и което Ви предлагаме за одобрение. Споразумението е в следния смисъл:

Подсъдимият В.Ц.А. следва да бъде признат за ВИНОВЕН за това, че на 11.07.2018г. в гр.В., като непълнолетен, но след като е могъл да разбира свойството и значението на деянието си и да ръководи постъпките си, без надлежно разрешително съгласно чл.73, ал.1 и в нарушение на чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекусорите /ЗКНВП/, държал в себе си с цел разпространение високорисково наркотично вещество по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗКНВП, във връзка с Приложение №1 – Списък І – „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина“ към чл.3, т.1 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични /НРКВРН/ - „коноп“ с нето тегло 0.17 грама с концентрация на активния компонент „тетрахидроканабинол“ 18% на стойност 1.02лв. и в дома си в гр.В., на ул.“******“ №** държал с цел разпространение високорисково наркотично вещество – „коноп“ с нето тегло 36.35 грама със съдържание на активния компонент „тетрахидроканабинол“ 18% на стойност 218.10лв. и „коноп“ с нето тегло 0.55 грама със съдържание на активния компонент „тетрахидроканабинол“ 6% на стойност 3.30лв. или общо 37.07 грама „коноп“ на обща стойност 222.42лева- престъпление по чл.354а, ал.1, предл.ІV-то, във вр. с чл.63, ал.1, т.3 и т.5 от НК.

На основание чл.354а, ал.1, предл.ІV-то, във вр. с чл.63, ал.1, т.3 и т.5 от НК във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.„б“ и ал.3 от НК, на подсъдимия В.Ц.А. следва да бъде наложено наказание „пробация“, включваща следните пробационни мерки:

„Задължителна регистрация по настоящ адрес“ с явяване и подписване на осъдения пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице, два пъти седмично, за срок от 1 година;

„Задължителни периодични срещи с пробационен служител“, за срок от 1 година;

„Безвъзмезден труд в полза на обществото“ - 120 часа за срок от 1 година.

Веществените доказателства – 1 бр.мобилен телефон „****” със счупен дисплей и 1 бр. мобилен телефон „*** плюс” с пукнат дисплей да се върнат на техния собственик – подсъдиимя В. Ц. А..

Вещественото доказателство- електронна джобна везна с кутия с надпис „*****“, съобразно чл.53, ал.1, б.„а“ от НК, да се отнеме в полза на Държавата.

Веществените доказателства- 1 бр. найлонов плик тип „спейсбек“, съдържащ 7 бр. навити на руло пликове от същия вид, найлонов плик тип „спейсбек“, съдържащ 3 бр. семена от неизвестен растителен произход и 3 бр. пликове на куриерска фирма „****“, ДА СЕ УНИЩОЖАТ след изтичане на 6 месеца от днес.

Вещественото доказателство - компактдиск с информация от фирма „****“, приложен по делото ДА ОСТАНЕ КЪМ ДЕЛОТО.

Предметът на престъплението, предаден на Централно митническо управление , отдел МРР-НОП, с писмо № 178600-10068/29.08.20018г. на ОД на МВР-В. суха зелена растителна маса, по външни белези и химически състав „коноп“ с нето тегло 0.17 грама с концентрация на активния компонент „тетрахидроканабинол“ 18%, от които изразходвано количество за анализ – 0.13 грама; суха зелена растителна маса, по външни белези и химически състав „коноп“ с нето тегло 36.35 грама със съдържание на „тетрахидроканабинол“ 18%, от които изразходвано количество за анализ – 0.14 грама; суха зелена растителна маса, по външни белези и химически състав „коноп“ с нето тегло 0,55 грама със съдържание на „тетрахидроканабинол“ 6%, от които изразходвано количество за анализ - 0.12 грама, ДА СЕ ОТНЕМЕ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА, съобразно чл.354а, ал.6 от НК.

Подсъдимият В.Ц.А. следва да бъде осъден да заплати на ОД на МВР-В.направените на ДП разноски- 152.12 лева за физико-химическа експертиза и 46.92 лв. за оценителна експертиза, или общо 199.04 лв./сто деветдесет и деветлева и четири стотинки/

 

Адвокат Б.В.: - Уважаеми окръжни съдии, делото е подсъдно на ВОС. Няма основания за прекратяване или спиране на наказателното производство. На ДП не са допуснати съществени процесуални нарушения. Не са налице основания за разглеждане на делото по реда на особените правила, освен по реда на глава ХХIХ, т.е. решаване на делото със споразумение. Не е налице необходимост за разглеждането на делото при закрити врати, привличането на резервен съдия или съдебен заседател, назначаването на защитник, вещо лице, преводач или тълковник и извършването на съдебни следствени действия по делегация. Няма взета мярка за неотклонение спрямо подсъдимия и няма необходимост от промяна в тази насока. Нямам искане за нови доказателства. Не следва да се насрочи друго съдебно заседание, но делото следва да бъде разгледано незабавно след провеждането на разпоредителното заседание.

Действително с представителя на ОП – Видин постигнахме споразумение, което Прокурорът представи точно и в пълнота пред Вас и моля да го одобрите.

Подсъдимият В.Ц.А.: - Нямам искания за доказателства и отводи. Моля, да се даде ход на делото. Искам да сключа споразумение с Прокурора, което той представи пред Вас. Съгласен съм изцяло с него, както и да заплатя разноските направени в наказателния процес до момента.

        С оглед становищата на страните и Закона, Съдът намира, че:

Делото е подсъдно на ВОС. Няма основания за прекратяване или спиране на наказателното производство. На ДП не са допуснати процесуални нарушения, довели до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия, на пострадалия или на неговите наследници. Не е налице необходимост за разглеждането на делото при закрити врати, привличането на резервен съдия или съдебен заседател, назначаването на защитник, вещо лице, преводач или тълковник и извършването на съдебни следствени действия по делегация. Няма взета мярка за неотклонение спрямо подсъдимия и няма необходимост от промяна в тази насока. Няма необходимост от нови доказателства. Не следва да се насрочи друго съдебно заседание, но делото следва да бъде разгледано незабавно след провеждането на разпоредителното заседание, съобразно чл.252, ал.1 от НПК, тъй като са налице основания за разглеждане на делото по реда на особените правила, респ. по реда на глава ХХIХ, т.е. решаване на делото със споразумение.      

Предвид горното, и тъй като няма пречки за даване ход на делото, СЪДЪТ

                                       ОПРЕДЕЛИ:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СНЕМА самоличността на подсъдимия както следва:

В.Ц.А., роден на ***г***, местоживеене *** българин, български гражданин, с основно образование, ученик, не женен, неосъждан, с ЕГН:**********.

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

       

Прокурорът да прочете обвинителния акт.

Прокурорът прочете обвинителния акт.

Подсъдимият В.Ц.А.: - Разбирам повдигнатото срещу мен обвинени и се признавам за виновен по него. Постигнали сме споразумение с прокурора.

На основание чл.384, ал.1 във вр. с чл.382, ал.4 от НПК, Съдът запитва подсъдимия В.Ц.А., разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с тях и доброволно ли ще подпише споразумението.

 

Подсъдимият В.Ц.А.: - Заявявам пред Съда, че разбирам обвинението, признавам се за виновен по обвинението, разбирам последиците от споразумението, а именно: след одобряването му от първоинстанционния съд, определението на съда по чл.382 от НПК е окончателно и съгласно чл.383, ал.1 от НПК има последиците на влязла в сила присъда. Съгласен съм с последиците от споразумението и доброволно ще подпиша споразумението. Съгласен съм да заплатя по сметка на ОД на МВР – Видин разноските по делото в размер на 199.04 лева.

Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред. Моля да одобрите споразумението.         

На основание чл.384, ал.1 във вр. с чл.382, ал.6 от НПК

СЪДЪТ

                                         ОПРЕДЕЛИ:

       

ДА СЕ ВПИШЕ в протокола окончателното споразумение.

ВПИСВА в протокола окончателното споразумение:

В.Ц.А. да бъде признат за ВИНОВЕН в това, че:

На 11.07.2018г. в гр.Видин, като непълнолетен, но след като е могъл да разбира свойството и значението на деянието си и да ръководи постъпките си, без надлежно разрешително съгласно чл.73, ал.1 и в нарушение на чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекусорите /ЗКНВП/, държал в себе си с цел разпространение високорисково наркотично вещество по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗКНВП, във връзка с Приложение №1 – Списък І – „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина“ към чл.3, т.1 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични /НРКВРН/ - „коноп“ с нето тегло 0.17 грама с концентрация на активния компонент „тетрахидроканабинол“ 18% на стойност 1.02лв. и в дома си в гр.В., на ул.“*********“ №**** държал с цел разпространение високорисково наркотично вещество – „коноп“ с нето тегло 36.35 грама със съдържание на активния компонент „тетрахидроканабинол“ 18% на стойност 218.10лв. и „коноп“ с нето тегло 0.55 грама със съдържание на активния компонент „тетрахидроканабинол“ 6% на стойност 3.30лв. или общо 37.07 грама „коноп“ на обща стойност 222.42лева- престъпление по чл.354а, ал.1, предл.ІV-то, във вр. с чл.63, ал.1, т.3 и т.5 от НК.

С оглед предвиденото в чл.354а, ал.1, предл.ІV-то, във вр. с чл.63, ал.1, т.3 и т.5 от НК наказание и предвид разпоредбата на чл.384, ал.1 във вр. с чл.381, ал.5, т.2 във вр. с ал.4 от НПК във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.„б“ и ал.3 от НК, страните се съгласиха на подсъдимия В.Ц.А., да бъде наложено наказание „пробация“, включваща следните пробационни мерки:

„Задължителна регистрация по настоящ адрес“ с явяване и подписване на осъдения пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице, два пъти седмично, за срок от 1 година;

„Задължителни периодични срещи с пробационен служител“, за срок от 1 година;

„Безвъзмезден труд в полза на обществото“ - 120 часа за срок от 1 година.

Предвид разпоредбата на чл.384, ал.1 във вр. с чл.381, ал.5, т.6 от НПК във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.„б“ и ал.3 от НК, страните се съгласиха следното относно веществените доказателства и разноските по делото:

Веществените доказателства – 1 бр.мобилен телефон „***” със счупен дисплей и 1 бр. мобилен телефон „***** плюс” с пукнат дисплей да се върнат на техния собственик – подсъдиимя В. Ц*А..

Вещественото доказателство - електронна джобна везна с кутия с надпис „*****“, съобразно чл.53, ал.1, б.„а“ от НК, да се отнеме в полза на Държавата.

Веществените доказателства - 1 бр. найлонов плик тип „спейсбек“, съдържащ 7 бр. навити на руло пликове от същия вид, найлонов плик тип „спейсбек“, съдържащ 3 бр. семена от неизвестен растителен произход и 3 бр. пликове на куриерска фирма „*****т“, ДА СЕ УНИЩОЖАТ след изтичане на 6 месеца от днес.

Вещественото доказателство – компактдиск с информация от фирма „*****“, приложен по делото ДА ОСТАНЕ КЪМ ДЕЛОТО.

Предметът на престъплението, предаден на Централно митническо управление , отдел МРР-НОП, с писмо № 178600-10068/29.08.20018г. на ОД на МВР-В.: суха зелена растителна маса, по външни белези и химически състав „коноп“ с нето тегло 0.17 грама с концентрация на активния компонент „тетрахидроканабинол“ 18%, от които изразходвано количество за анализ – 0.13 грама; суха зелена растителна маса, по външни белези и химически състав „коноп“ с нето тегло 36.35 грама със съдържание на „тетрахидроканабинол“ 18%, от които изразходвано количество за анализ – 0.14 грама; суха зелена растителна маса, по външни белези и химически състав „коноп“ с нето тегло 0.55 грама със съдържание на „тетрахидроканабинол“ 6%, от които изразходвано количество за анализ – 0.12 грама, ДА СЕ ОТНЕМЕ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА, съобразно чл.354а, ал.6 от НК.

Подсъдимият В.Ц.А. следва да бъде осъден да заплати на ОД на МВР-Видин, направените на ДП разноски - 152.12 лева за физико-химическа експертиза и 46.92лв. за оценителна експертиза, или общо 199,04 лева.                

 

                                 СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

 

 

ПРОКУРОР:.............                           ЗАЩИТНИК:.......................

         /Кирил Кирилов/                                      /Адв.Б.В./

 

 

 

                            ПОДСЪДИМ:.......................                                                          

                                          /В.Ц.А./

СЪДЪТ намира, че така постигнатото споразумение, визирано по-горе и доброволно подписано от страните по делото не противоречи на закона и морала, за което и при условията на чл.384, ал.1 и ал.3 във вр. с чл.382, ал.7 от НПК

                                           ОПРЕДЕЛИ:

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните – от една страна прокурорът от Окръжна прокуратура-В. К.К. и от друга – подсъдимия В.Ц.А. и неговия защитник адвокат Б.В., по силата на което:

ПРИЗНАВА подсъдимия В.Ц.А., роден на ***г***, с местоживеене *** българин, български гражданин, с основно образование, ученик, не женен, неосъждан, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че:

На 11.07.2018г. в гр.Видин, като непълнолетен, но след като е могъл да разбира свойството и значението на деянието си и да ръководи постъпките си, без надлежно разрешително съгласно чл.73, ал.1 и в нарушение на чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекусорите /ЗКНВП/, държал в себе си с цел разпространение високорисково наркотично вещество по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗКНВП, във връзка с Приложение №1 – Списък І – „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина“ към чл.3, т.1 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични /НРКВРН/ - „коноп“ с нето тегло 0.17 грама с концентрация на активния компонент „тетрахидроканабинол“ 18% на стойност 1.02лв. и в дома си в гр.В., на ул.“*******“ №****** държал с цел разпространение високорисково наркотично вещество – „коноп“ с нето тегло 36.35 грама със съдържание на активния компонент „тетрахидроканабинол“ 18% на стойност 218.10лв. и „коноп“ с нето тегло 0.55 грама със съдържание на активния компонент „тетрахидроканабинол“ 6% на стойност 3.30лв. или общо 37.07 грама „коноп“ на обща стойност 222.42лева- престъпление по чл.354а, ал.1, предл.ІV-то, във вр. с чл.63, ал.1, т.3 и т.5 от НК, за което и на основание чл.354а, ал.1, предл.ІV-то, във вр. с чл.63, ал.1, т.3 и т.5 от НК във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.„б“ и ал.3 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия В.Ц.А. И МУ НАЛАГА наказание „пробация“, включваща следните пробационни мерки:

„Задължителна регистрация по настоящ адрес“ с явяване и подписване на осъдения пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице, два пъти седмично, за срок от 1 година;

„Задължителни периодични срещи с пробационен служител“, за срок от 1 година;

„Безвъзмезден труд в полза на обществото“ - 120 часа за срок от 1 година.

Веществените доказателства – 1 бр.мобилен телефон „***” със счупен дисплей и 1 бр. мобилен телефон „*** плюс” с пукнат дисплей да се върнат на техния собственик – подсъдиимя В. Ц. А..

Вещественото доказателство - електронна джобна везна с кутия с надпис „******“, съобразно чл.53, ал.1, б.„а“ от НК, ОТНЕМА полза на Държавата.

Веществените доказателства - 1 бр. найлонов плик тип „спейсбек“, съдържащ 7 бр. навити на руло пликове от същия вид, найлонов плик тип „спейсбек“, съдържащ 3 бр. семена от неизвестен растителен произход и 3 бр. пликове на куриерска фирма „***“, ДА СЕ УНИЩОЖАТ след изтичане на 6 месеца от днес.

Вещественото доказателство - компактдиск с информация от фирма „****“, приложен по делото ДА ОСТАНЕ КЪМ ДЕЛОТО.

ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА, съобразно чл.354а, ал.6 от НК, предметът на престъплението, предаден на Централно митническо управление , отдел МРР-НОП, с писмо № 178600-10068/29.08.20018г. на ОД на МВР-Видин: суха зелена растителна маса, по външни белези и химически състав „коноп“ с нето тегло 0.17 грама с концентрация на активния компонент „тетрахидроканабинол“ 18 %, от които изразходвано количество за анализ – 0.13 грама; суха зелена растителна маса, по външни белези и химически състав „коноп“ с нето тегло 36.35 грама със съдържание на „тетрахидроканабинол“ 18 %, от които изразходвано количество за анализ – 0.14 грама; суха зелена растителна маса, по външни белези и химически състав „коноп“ с нето тегло 0.55 грама със съдържание на „тетрахидроканабинол“ 6%, от които изразходвано количество за анализ – 0.12 грама.

ОСЪЖДА подсъдимия В.Ц.А., със снета по горе самоличност да заплати на ОД на МВР-Видин, направените на ДП разноски в размер на 199.04лв./сто деветдесет и девет лева и четири стотинки/                

На основание чл.24, ал.3 от НПК, Съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №266/2018г., по описа на Видински окръжен съд.

На основание чл.384, ал.1 във вр. с чл.382, ал.9 от НПК, определението е окончателно.

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                             СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

                                                                           2.

 

На съдебните заседатели Д.И.Д. и Б.Ц.Б. да се изплати възнаграждение от бюджета на ВОС за участие в съдебно заседание за времето от 09:30 до 10:30ч., съгласно Заповед №277/09.07.2018г. на административния ръководител на ВОС.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание, което се закри в 10:30ч.

 

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                            

 

 

                                                 СЕКРЕТАР: