ЧНД № 171-2017

                  Р Е Ш Е Н И Е   №95

  

гр. Видин 11.07. 2017 г.

 

                  В     И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

        Видинският окръжен съд   наказателно отделение, първи състав          

в публично заседание на шести юли, през две хиляди и седемнадесета

година, в състав:

 

         Председател: И.И.

 

               Членове: Л.Л.

 

             Р.Д.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         при секретаря     Н.К.   и в присъствието на прокурора В.Д.,   като разгледа докладваното от СЪДИЯТА Д. ч.н.д. № 171 по описа за 2017 год. и за да се произнесе съобрази следното:

 

           

С определение, постановено с протокол от 18.05.2017г., от състав на Районен съд Видин, по ЧНД №607 по описа за 2017 година на същия съд, е постановено недопускане групиране на наказанията на осъдения К.С.П.,***, постановени по: н.о.х.д.№777/2016г., н.о.х.д.№349/2017г. и н.о.х.д.№1277/2014т и трите на Районен съд – Видин и производството по делото е прекратено.

В законоустановения срок, осъденият К.С.П. е подал жалба срещу горецитираното определение и отново моли да бъде направена кумулация на наложените му наказания по посочените три дела, като бъде определено едно общо наказание на основание чл.27, ал.1 от НК в размер на осемнадесет месеца „лишаване от свобода“.

            Съдът, след като се запозна с всички приложени по делото писмени доказателства във връзка с всички осъждания на жалбоподателя, констатира, че атакуваното определение е правилно и законосъобразно, а подадената жалба – неоснователна, поради следните съображения:

Делото пред първостепенни съд е образувано по предложение на Министерството на правосъдието, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, затвора град Враца за становище относно получени три присъди, по отношение на които би могло да се приложат чл.25, ал.1, или чл.27 и чл.68 от НК. Присъдите са по н.о.х.д.№777/2016г; н.о.х.д.№349/2017г. и по н.о.х.д.№1277/2014г., всички на Районен съд – Видин.

Първостепенният съд е направил необходимите усилия, за да установи ясно и точно както всички присъди на осъденото лице, така и евентуалното му възражение, че в справката за съдимост, приложена по делото има отразени две присъди, касаещи едно и също деяние и е изискало бюлетините на осъдения от Бюро съдимост при Районен съд – Видин, от които е установено, че възражението е неоснователно.

От бюлетина за съдимост обаче се установява по безспорен начин /стр-17 от делото на ВРС/, че с определение от 14.04.2017г. по н.о.х.д.№349 по описа за 2017г. на ВРС, по което има постигнато споразумение, което определение е влязло в сила на 26.04.2017г., съдът се е произнесъл на основание чл.25, ал.1, във връзка с чл.23, ал.1 от НК, като е определил едно общо наказание на осъдения К.С.П. едно общо на-тежко наказание измежду наложени му по н.о.х.д.№777/2017г. и н.о.х.д.№349/2017г. и двете на ВРС, - „лишаване от свобода“ за срок от осем месеца. Със същото определение съдът се е произнесъл относно третото дело, като на основание чл.68, ал.1 от НК е постановил да изтърпи отделно и отложеното наказание,      наложено му по н.о.х.д.№1277/2014г. наказание „лишаване от свобода“ за срок от десет месеца. Тоест съдът се е произнесъл по кумулирането на присъдите по първите две дела и по третото за отделно изтърпяване на наказание на основание чл.68, ал.1 от НК.

С оглед на тези факти по делото, то правилно първостепенният съд е направил извода, че след направеното пълно групиране с определение от 14.04.2017г. по н.о.х.д.№349 по описа за 2017г. на ВРС, влязло в сила на 26.04.2017г., след тази дата няма влязла в сила нова присъда, която да налага прегрупиране на така определеното общо наказание, както и от постановеното отделно изтърпяване на наказанието, което се намира в отношение на опасен рецидив спрямо останалите такива. С оглед данните, които осъденият дава в съдебно заседание пред въззивния състав, че предишния ден на съдебното заседание пред ВОС – на 05.06.2017г. е получил нова присъда с наказание „лишаване от свобода“ в размер на осем месеца, то тогава след влизане в сила на новата присъда, ще може да се направи исканото групиране.

                                    Предвид горните съображения, Видинският окръжен съд намира, че атакуваното определение е правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

 

          Водим от горното и на основание чл.345 НПК, Съдът

 

                                        Р   Е   Ш     И :

 

          ПОТВЪРЖДАВА определение, постановено с протокол от 18.05.2017г., от състав на Районен съд Видин, по частно наказателно дело №607 по описа за 2017 година на същия съд.

 

         РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на касационно обжалване или протестиране.  

 

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                          ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

 

                                                                               2.