ГР.Д. № 323-2018

Определение по Гражданско дело 323/2018г.

 

 

 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е   №75

 

Гр. Видин

 

27.12.2018 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Видинският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и седми декември две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                                  Председател: Г. Й.

                                                                 Членове:

при секретаря ............. и в присъствието на прокурора ............., като разгледа докладваното от съдията Г. Й. т. дело № 323 по описа за 2018 г., и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

         Производството е по чл.389 от ГПК.

         Постъпила е искова от ищеца К.И.К., ЕГН **********, действащ чрез пълномощника си адвокат П.В. Р., с адрес на кантора гр. С…, ул. „Л…"№ …, ет. …, офис …, тел…. срещу "З…." АД, К…, с адрес на управление гр. Н…, ул. „С…" № …, СЕК, ..-

ти и … етаж, регистрирано в Търговския и фирмен регистър на Р. К. под № …, представлявано от П.Н., паспорт № … със седалище: бул. „А…." № …, Т…. Първи етаж,… Н…, К…, в качеството му на временен       ликвидатор,         действащо         чрез "З…." К.., ЕИК: …, със седалище и адрес на управление: гр. С…., район Т…, бул. „Г.Д." №…., представляван от П… Т… Е… .

         Ответникът е депозирал писмен отговор ,в който оспорва допустимостта на иска.

         В допълнителна искова молба ищецът не изразява право становище относно доводите на ответника за допустимост на иска и не представя доказателства в тази насока .    

Иска на основание чл. 389, ал. 1 от ГПК се постанови определение, с което да се допусне обезпечение на предявения иск по чл. 432, ал. 1 от КЗ срещу „З…. „О…." АД – К…, действащ чрез "З…." К…, ЕИК: …, чрез налагане на запор върху банковите сметки на ответника и в които като титуляр фигурира "З…." К… в следните търговските банки на територията на Б…: „У…." АД; „Б…" АД; „О…." АД; „Ю…." АД; „Р… (Б…)" ЕАД; „С…." АД; „А…." АД; „Б…." АД; „Т…." ЕАД; „П…" АД; „Б…" АД; „П… (Б…)" ЕАД; „Т… Д" АД; „Т…" АД; „И…" АД; „Ц…" АД; „О…" АД; „Б…." АД; „И…." АД; „Т…" АД; И….Н.В. - клон С…; С… АД - клон Б…; Б…. - клон С…; Б…. - клон Б…; Т… - Клон …; В…, клон С….

Окръжен съд Видин като взе предвид постъпилата молба и събраните по делото писмени доказателства ,намира ,че молбата за обезпечение на иска е неоснователна ,а предявеният иск е недопустим ,поради което молбата за обезпечение следва да бъде оставена без уважение ,а производството по делото прекратено поради следните съображения :

В настоящият случай е налице законовата разпоредба в текста на чл. 498, ал. 3 КЗ, в сила от 01.01.2016 г., която обвързва допустимостта на прекия иск от наличието на започната процедура по доброволно уреждане на отношенията между пострадалия при ПТП и застрахователя по задължителна застраховка "Г…." и изтичането на тримесечен срок от предявяването на претенцията пред застрахователя или пред негов представител. Касае се за рекламационен срок, въведен от законодателя с новия КЗ, с цел предотвратяване или намаляване на съдебните производства по този вид спорове. Уредбата е повелителна и за спазването на срока съдът следи служебно. В разпоредбата на чл. 378, ал. 9 КЗ изрично е уредено, че докато тече този срок, спира да тече давностният срок по чл. 378, ал. 2 КЗ за предявяване на прекия иск по чл. 432 КЗ. Следователно, изтичането на рекламационния срок е предпоставка за възникването на самото право на пряк иск на увреденото лице срещу застрахователя на Г…..В този смисъл е практиката на ВКС ,например Определение № 165 от 24.03.2017 г. на ВКС по ч. т. д. № 306/2017 г., II т. о., ТК, докладчик съдията Б….Б…. .

В конкретния случай е предявен пряк иск ,като ищецът не е представил никакви доказателства за наличието на започната процедура по доброволно уреждане на отношенията между пострадалия при ПТП и застрахователя по задължителна застраховка "Г…." и изтичането на тримесечния срок от предявяването на претенцията пред застрахователя или пред негов представител въпреки наведените в тази правни доводи от ответника по иска.

Поради недопустимостта на иска неоснователна се явява и молбата за обезпечение на иска .

Водим от горните съображения Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на К.И.К., ЕГН **********, действащ чрез пълномощника си адвокат П… В… Р…, с адрес на кантора гр. С…, ул. „Л…."№ …, ет. …, офис …, тел. …. ЗА ДОПУСКАНЕ на обезпечение на предявения иск по чл. 432, ал. 1 от КЗ срещу „З…. „О…" АД – К…, действащ чрез "З…." К…, ЕИК: .., чрез налагане на запор върху банковите сметки на ответника и в които като титуляр фигурира "З…" К… в следните търговските банки на територията на Б…: „У… Б…." АД; „Б…" АД; „О…." АД; „Ю…." АД; „Р… (Б…)" ЕАД; „С…." АД; „А…." АД; „Б…." АД; „Т…." ЕАД; „П…" АД; „Б…." АД; „П….(Б….)" ЕАД; „Т…." АД; „Т…." АД; „И…" АД; „Ц…" АД; „О…." АД; „Б….." АД; „И…." АД; „Т…" АД; И…. Н.В. - клон С….; С… АД - клон Б….; Б…. - клон С….; Б….. - клон Б…; Т…..- Клон С….; В…., клон С….

Прекратява производството по т.д.№323/2018 г. по описа на Окръжен съд-Видин .

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Софийския апелативен съд  с частна жалба в едноседмичен срок от връчване на препис.

        

СЪДИЯ В ОКРЪЖЕН СЪД :