Т.Д. № 44-2018

Определение по Търговско дело 44/2018г.

 

 

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е    №169

 

Гр.В.

 

21.12. 2018 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ВИДИНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД в закрито заседание на двадесети декември две хиляди и осемнадесета година   в състав  

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ :Г. Й.

                                                              Членове:1/

                                                                                2/

                                                                    

при секретаря ..................................... и в присъствието на прокурора

……………………като разгледа докладваното от съдия Й гр.д. № 44 по описа за 2018 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Производството е по реда на чл. 25 от Закона за търговския регистър /ЗТР/ и е образувано по жалба на О. Й. Ц. с ЕГН ********** като управител на „В. С. „ООД с ЕИК..,действащ чрез адвокат В. Б. и адрес за призоваване:гр.В. ул…. срещу отказ №20181127173827-2/03.12.2018   година на длъжностно лице по регистрацията към Агенция по вписвания за вписване на промени .

Поддържа се ,че отказът е незаконосъобразен,постановен в противоречие с материалния закон и се иска да бъде отменен като се задължи Агенция по вписванията да   впише     исканите промени в обстоятелствата .Поддържа се ,че заявлението за промяна в обстоятелствата е по образец,който съдържа всички изискуеми документи за вписване на изисканите обстоятелства по партидата на дружеството и че в случая не била необходима нотариална заверка на решението на съдружниците за назначаване на управител на мястото на починалият     съдружник С. А.защото в устава било предвидено изрично,че всички решенията ,за които се изисква нотариална заверка на подписите на съдружниците,както бил предвидил закона "освен ако в устава е предвидено друго" да бъдат само и единствено в писмена форма-чл.30 ал.1 от устава бил в пълно съответствие с изискванията на чл.137 ал.1 и ал.2 ТЗ.Не без значение бил и фактът,че когато е бил приеман предишният устав през 2015 година,въпросните промени на Т3,изискващи нотариална заверка ,не били в законна сила.Сегашният устав бил приет единодушно с решение на наследниците на починалият съдружник С. А. С. ,за което не била необходима нотариална заверка,защото същите били предвидили в чл.30 ал.1 от устава на дружеството изрично, че такава не е необходима.

 

След като взе предвид събраните по делото доказателства ,Съдът прие за установено следното :

По повод на заявление вх. № 20181127173827 / 27.11.2018г. от В. Ц. Б. на основание чл. 22. ал. 5 от Закона за търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ длъжностното лице по регистрацията с указания №20181127173827/29.11.2018г. е указало ,че съгласно чл. 137, ал. 4 ТЗ за взетите решения по ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо. и т. 7 се съставя протокол с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, освен ако в дружествения договор е предвидена писмена форма. В случая бил представен протокол на общото събрание, с който е взето решение по чл. 137 ал. 1. т. 5, предл. първо ТЗ, което не съдържа нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно. Представен бил изменен дружествен договор, в който била предвидена писмена форма, но същият щял да влезе в сила и ще се прилага след вписването в търговския регистър, съгласно чл. 140 ал. 3 ТЗ. Поради това към заявлението следвало да се приложи нов протокол в предвидената по закон форма.

След извършена проверка на подадените документи, на основание чл. 21 от ЗТРРЮЛН длъжностното лице по регистрацията установило ,че в електронното дело на дружеството по същото това заявление са дадени подробни и изчерпателни указания за наличието на допуснати от страна на заявителя пречки за извършване па фактическия състав по вписване па заявените промени по партидата па търговеца в Търговския регистър и регистьра на юридическите лица с нестопанска цел, както и за начина,по който те следва да бъдат отстранени.Към 03.12.2018, явяваща се и дата на поредното разглеждане на заявлението, се установило от длъжностното лице по регистрацията, че заявителят не се е възползвал от така предоставената му възможност да изпълни дадените му първоначални указания и да отстрани нередовността, в резултат на което пречките за вписване на исканите промени по партидата на ЮЛПЦ били все още налице.С оглед горната фактическа обстановка и на основание чл. 24. ал. 1 във връзка с чл. 22, ад. 5 от ЗУРРЮЛНЦ длъжностното лице по регистрацията постановило отказ по заявлението на формално основание.

При така установената фактическа обстановка Окръжен съд-В. намира ,че постановеният отказ е законосъобразен поради следното :

Съгласно чл. 137, ал. 4 ТЗ (нова ДВ бр.105 от 30.12.2016 г.)за взетите решения по ал. 1, т. 2 (приемане и изключване на съдружник), 4, т. 5 (избиране на управител), предложение първо. и т. 7 ТЗ се съставя протокол с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, освен ако в дружествения договор е предвидена писмена форма. В случая е представен протокол на общото събрание, с който е взето решение по чл. 137. ал. 1. т. 5, предл. първо ТЗ(избиране на управител), което не съдържа нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно. Със заявлението е представен измененият дружествен договор, в който е предвидена писмена форма, но същият ще да влезе в сила и ще се прилага след вписването в търговския регистър, съгласно чл. 140 ал. 3 ТЗ. Изискването за форма важи за представеното заявление за вписване и е очевидно ,че не е спазено ,а развитите в жалбата доводи в тази насока са неоснователни.В действащия към момента на депозиране на заявлението устав на дружеството изрично не е предвидена писмена форма за вземане на решение от общото съобрание по чл. 137, ал. 4 ТЗ (нова ДВ бр.105 от 30.12.2016 г.)за взетите решения по ал. 1, т. 2 (приемане и изключване на съдружник), 4, т. 5 (избиране на управител), предложение първо. и т. 7 ТЗ,поради което важат изискванията на чл. 137, ал. 4 ТЗ .

Водим от горното и на основание  чл. 25, ал. 4 от ЗТР, съдът

 

Р   Е   Ш   И    :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на О. Й. Ц. с ЕГН ********** като управител на „В. С. „ООД с ЕИК..,действащ чрез адвокат В. Б. и адрес за призоваване:гр.В. ул.. срещу отказ №20181127173827-2/03.12.2018   година на длъжностно лице по регистрацията към Агенция по вписвания за вписване на промени .

Решението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му пред Софийския апелативен съд .

                      

                                   ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :