ВЧГРД № 396-2018

Определение по Гражданско дело 396/2018г.

 

 

 

 

                                         О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №234

 

Видински окръжен съд         гражданско                         отделение

В закрито     заседание на деветнадесети октомври

През две хиляди и осемнадесета година     в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д. М.

                                                  ЧЛЕНОВЕ:1. С.С.

  1. Г. Й.

 

При секретаря                                                                и с участието

На                             прокурора                     изслуша докладваното

От       съдия С.С.   ч. гр. дело № 396   по описа

За 2018 година,за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл.23,ал.3 ГПК.

Пред ВРС е образувано гр.д. №2826/18г. по иск на С.С.М. и Г.С. М. против Административен съд-В… с правно основание чл.71,ал.1 от Закона за защита от дискриминация.

Поради отстраняване на всички съдии от РС-Видин на основание чл.21,ал.1,т.6 ГПК и невъзможност делото да бъде разгледано пред ВРС с Определение от 14.12.18г. на председателя на ВРС делото е изпратено по реда на чл.23,ал.3 ГПК на ВОС за опредеяляне на друг равен по степен компетентен съд.

Като се запозна с данните по гр.д. №2826/18г. на ВРС Окръжният съд констатира,че всички съдии в РС-Видин са се отвели от производството по делото на основание чл.22,ал.1,т.6 ГПК. Поради тази причина е станало обективно невъзможно разглеждането на делото пред РС-Видин и е налице хипотезата на чл.23,ал.3 ГПК.

ВОС счита,че делото следва да бъде изпратено за разглеждане пред РС-Кула като друг равен по степен съд от района на Окръжен съд –Видин,за което на основание чл.23,ал.3 ГПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ИЗПРАЩА гр.д. №2826/2018г. на ВРС, образувано по иск на С.С.М. и Г.С. М. против Административен съд-В. с правно основание чл.71,ал.1 от Закона за защита от дискриминация за разглеждане от РС-Кула.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                               ЧЛЕНОВЕ: