ВЧГРД № 196-2018

Определение по Гражданско дело 196/2018г.

О П Р Е Д Е Л Е   Н   И Е № 127

 

Гр.В**

 

  1. 07. 2018 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВОС гражданско отделение в закрито заседание на девети юли две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                            Председател : Д**М**

                                                     Членове :1.СВ** С**

  1. Г**Й**

при секретаря     ......................................................................................... и с участието на прокурора .........................................

изслуша докладваното от съдията Й** гр. дело №196     по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното :

 

          

        

            Делото е образувано по частна жалба на Р.С.Г.,*** срещу разпореждане без номер и дата, постановено върху молба от вх. № 4629 от 23.04.2018 г. на ВРС .

         Твърди се ,че разпореждането е неправилно, че противоречи на материалния и процесуален закон и че препятства правото на достъп до информация от съда, както и получаването на съдебен акт, постановен в производство, водено от родителите на жалбоподателя.

Поддържа се ,че разпореждането е нищожно -   постановено от незаконен (неясен) съдебен състав в пределите на правораздавателната власт на съда, в ръкописна нечетлива форма  върху   молбата.   Не било отразено  на коя дата   и от кого е съставено. Самото разпореждане   страдало от неяснота - то било неразбираемо и неясно ,поради което се поддържа ,че е невалиден съдебен акт.От обжалваното разпореждане не ставало ясно защо молбата е оставена без уважение в частта, в която е искана справка, дали изобщо в този съд е водено от родителите на жалбоподателя гражданското дело, с кой номер е и от коя година .Жалбоподателката твърди ,че е наследник на страните по делото и че като такава има право да се снабди с препис от постановеното решение и да се запознае с делото именно в качеството ѝ   на   наследник на С** Ф** М** и Й** С** Ф** -така, както всеки един от тях би могъл да ги получи приживе.До този момент съдът не бил поискал от жалбоподателката да представи удостоверение за наследници, а бил достигнал до извода, че жалбоподателката не е страна по делото.Искането ѝ се основавало на чл.77 от Правилника за администрация на съдилищата, според която норма е дадена възможност на страните, техните пълномощници или лицата с правен интерес да искат справки и да получават преписи от документи по архивирани дела, като това право не било обвързано от предмета на делото.Освен това било безспорно и очевидно, че жалбоподателката е лице с правен интерес, тъй като осиновителното дело касаело нейното гражданско състояние, което било самостоятелно основание да има право на достъп до делото.

С оглед изложеното се иска да се отмени разпореждането без номер и дата, постановено върху молба от вх. № 4629 от 23.04.2018 г. на ВРС, като вместо се постанови друго, с което се разпореди да бъде уважена молбата .

Към жалбата са приложени :

  1. вносна бележка за внесена сума в размер на 15 лева, представляваща държавна такса за частна жалба - по сметка на Окръжен съд В**;
  2. удостоверение за наследници.

         След като взе предвид постъпилата жалба и приложените към делото доказателства ,Съдът намира ,че жалбата е неоснователна поради следното :

         Жалбоподателката Р.С.Г. е депозирала молба вх.№4629/23.04.2018 г. до В** районен съд ,с която е поискала да се отговори на въпроса водено ли е гражданско дело през периода 1972-1973 г. със страни С**Ф** М** и Й** Ст** Ф** с предмет осиновяване,съдът произнесъл ли е решение по това дело ,кога ,делото съхранява ли се е архива и в случай ,че се съхранява ,е поискано да се издаде препис от решението и приложените книжа на основание Правилника за администрацията в съдилищата .С резолюция на съдия Д**Д** е отказано да се уважи молбата ,тъй като липсвал законен интерес на жалбоподателката.

Отказът на съда е законосъобразен ,тъй като в молбата си жалбоподателката не твърди ,че е дъщеря на С** Ф** М**и Й**Ст**Ф** и не представя доказателства за това ,че се явява законен наследник на последните.

         Удостоверение за наследници е представено пред Окръжен съд-В** и от него е видно ,че жалбоподателката е дъщеря на С** Ф** М** и Й** С** Ф** и че има законен интерес да получава информация относно водени от тях граждански дела.От материалите по делото обаче е видно ,че гражданското дело е с предмет осиновяване ,поради което разкриването на тайната на осиновяването следва да стане по особения предвиден в закона ред-чл.105 СК.Информацията от делата с предмет осиновяване се разкрива не по реда на Чл.77 от Правилника за администрацията в съдилищата ,а по особената процедура ,предвидена в Чл.105 СК.Искането на жалбоподателката да ѝ се отговори на въпроса водено ли е гражданско дело през периода 1972-1973 г. със страни С** Ф** М** и Й** С** Ф** с предмет осиновяване,съдът произнесъл ли е решение по това дело ,кога ,делото съхранява ли се е архива и в случай ,че се съхранява да се издадат преписи от решението и приложените книжа всъщност представлява искане за разкриване на тайната на осиновяването .Предоставянето на информация от длъжностни лица /съдии,служители в съдебната администрация и пр./относно факти ,касаещи тайната на осиновяването не по установения ред съставлява престъпление от общ характер и ангажира тяхната наказателна отговорност по Чл.284 НК.

Водим от горното Съдът

 

О П Р Е Д Е Л  И :

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане без номер и дата, постановено върху молба от вх. № 4629 от 23.04.2018 г. на Районен съд В** .

Определението не подлежи на обжалване .

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                           ЧЛЕНОВЕ :