Т.Д. № 40-2018

Решение по Търговско дело 40/2018г.

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   № 168

                                              

 

Гр. В.

                                                                                                 18.12.2018

 

В   И М Е Т О   Н А     Н А Р О Д А

 

Видинският    окръжен     съд   гражданска  колегия

В закрито съдебно заседание на осемнадесети декември

две   хиляди  и   осемнадесета  година    в   състав:

                                                Председател: Д. М.

 

                                                     Членове:

                                                          

При   секретаря ………………..

и  в присъствието   на   прокурора ………………    

като разгледа докладваното от Съдията М.

търговско  дело № 40 по описа за 2018г.

и  за да  се произнесе,    взе предвид  следното:

 

Производството е по реда на чл.25 ЗТРРЮЛНЦ.

Образувано е по жалбата на адв.Д. Л., адвокат от АК-гр.В. като пълномощник на Я. /М. Н./ И. Б. като управител на „Х. К.“ ООД – дружество в процес на регистрация против отказ №20181105105025/07.11.2018г. на Агенция по вписванията.

Поддържа се в жалбата, че постановеният отказ е незаконосъобразен, тъй като длъжностното лице е извършило проверка по чл.21 от ЗТРРЮЛНЦ, констатирало е, че в Търговския регистър има регистриран търговец с наименование „Х. К.“ и на това основание е постановило отказа си. Поддържа се, че не съществува идентичност между наименованията на двете фирми, тъй като наименованията съдържат отделни една от друга букви и няма законова пречка да бъде вписано посоченото по-горе дружество. Поискано е да се отмени постановения отказ и да се разпореди вписване на дружеството в Търговския регистър.

Окръжният съд, след като се запозна с оплакванията в жалбата, приема за установено следното:

По делото е приложен отказ на длъжностно лице от Агенция по вписванията №20181105105025/07.11.2018г., в който длъжностното лице се произнесло, че отказва вписване на начална регистрация на фирма с наименование „Х. К.“, дружество с ограничена отговорност, със седалище гр.В. в мотивите си длъжностното лице е посочило, че е извършил проверка по чл.21 от ЗТРРЮЛНЦ съобразно изискванията на т.7 от цитираната разпоредба. Проверката е установила, че наименованието „Х. К.“ се употребява от търговец, регистриран въз основа на заявление вх.№20180125181316 от 25.01.2018г. и е вписан на 31.01.2018г. с ЕИК:…. На това основание длъжностното лице е отказал вписване на първоначална регистрация на дружеството жалбоподател.

Окръжният съд приема, че отказът е правилен и законосъобразен. Действително в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ има вписване на дружество с ограничена отговорност „Х. К.“ ООД със седалище гр.С., което вписване е извършено на 31.01.2018г. Предметът на дейност на дружеството е Професионално почистване и хигиенизиране на домове, офиси, внос, износ и търговия с битова химия, почистващи и перилни препарати и тн. В предмета на дейност на дружеството, за което е поискана първоначална регистрация е вписан Производство на перилни и почистващи препарати, търговия, внос и износ на перилни и почистващи препарати и тн. И по отношение на двете дружество изписването на чужд език включва думата „CLEAN“, която е изписана в наименованието на двете дружества по различен начин – в регистрираното дружество „К., а в дружеството, поискало регистрация като „К.“. Независимо от начина на изписване, фонетичното звучене и на двете изписвания е идентично, като следва да се вземе предвид и обстоятелството, че и двете дружества са вписали почти идентичен предмет на дейност, поради което съдът приема, че отказът е обоснован.

Жалбата ще следва да се приеме за неоснователна, поради което

Окръжният съд

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на адв.Д. И. Л. от АК-В., пълномощник на Я. /М. Н./ И. Б. като управител на „Х. К.“ ООД – дружество в процес на регистрация против отказ №20181105105025/07.11.2018г. на Агенция по вписванията.

Решението може да бъде обжалвано пред Софийски апелативен съд в 7-дневен срок от съобщението.

 

 

 

                             ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :