ВНОХД № 267-2018

Решение по Наказателно дело 267/2018г.

                                                Р Е Ш Е Н И Е №103

                                   гр.Видин 14.12.2018г.

 

                       В  И М Е Т О   НА Н А Р О Д А

 

ВИДИНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН   СЪД - наказателно   отделение в открито   съдебно заседание - проведено на петнадесети ноември    двехиляди и осемнадесета година в състав :

                

           ПРЕДСЕДАТЕЛ :И.И.

 

                                                 Л.Л.    

                               ЧЛЕНОВЕ :

                                                  Р.Д.

при  участието на   секретар   А..А. и  прокурора М.К. , след   като   разгледа   докладваното от СЪДИЯТА И.   - въззивно наказателно ОХ дело №267  от   2018 г. – и за   да   се   произнесе взе в предвид следното :

         Производството по   делото   е   по чл.318 и сл. от НПК.

         Делото е   образувано по въззивна  жалба   от  П.   М.   С. *** А   с   ЕГН:********** ,чрез адвокат   Г. *** срещу   Присъда   №401   от   26.09.2018г. постановена   по   НОХ дело №553 от 2018 г. на   Видински    Районен Съд   ,с   която е   признат   за   виновен   по обвинение по чл.216 ал.1 от   НК ,за     което   на     същото     основание   във   вр.   с чл.36 от НК   във   вр. с чл.55 ал.1 т.2 б“б“ от   НК   във   вр.   с   чл.42 а   ал.1   т.2 от   НК е осъден   на   наказание     „ПРОБАЦИЯ“   при   следните   пробационни мерки :

       1.Задължителна   регистрация по   настоящ   адрес ,за   срок   от   6/шест/ месеца   с   периодично   заявяване   и   подписване     пред     пробационен   служител   ,или     определено   от   него   длъжностно     лице     два   пъти   седмично   и  

         2.Задължителни   периодични     срещи     с     пробационен служител     за     срок     от     6/шест/ месеца ,като   е   осъден     да   заплати     и     разноските     по   делото .

       Твърди   се   в   жалбата ,че     присъдата   е   незаконосъобразна ,     необоснована   и   постановена   при съществени   процесуални     нарушения .

        Оплакванията   за   нарушение     на   материалния   закон са ,за това , че   не   е  доказано   по   безспорен   и категоричен     начин   извършване   на   деяние   по   чл.216 ал.1 от НК,като   в   хода   на   производството   не     са   събрани достатъчно     доказателства     за   осъдителна   присъда,а   същата   почива   изцяло   на     предположения,което   е     недопустимо .

         Иска     се     да     бъде изменена   присъда,като   бъде определено   наказание     около     минимума     по   чл.55 от   НК,или   бъде     отменена     изцяло   присъдата   и   бъде постановена   оправдателна     присъда .Направени     са   искания   и   за     преквалифициране     на     деянието     по   чл.216 ал.4 от   НК ,с   оглед  на     размера     на     щетата   и   начина   на   нанасяне   на същата ,както   и   отмяна на   присъдата   за   допуснати   съществени   нарушения   на процесуалните   правила   и   връщане   на   делото   за   ново разглеждане     от   друг     състав   на     първоинстанционния съд

         Представителят на Окръжна Прокуратура гр.Видин е заявил в съдебното   заседание   на 15.11.2018г.,че присъдата   е   законосъобразна ,обоснована,   при   постановяването   и   не   са   нарушени   съществени   процесуални правила   и размера     на   наказанието е   правилно   определен ,поради   което следва да бъде    потвърдена .

       За   частния   обвинител     и    граждански     ищец   ЕТ „О. И.-*** -редовно     призован     за   съдебното заседание   на   15.11.2018г. – представител   не   се е   явил.

         Подсъдимият  се   е явил  лично в   съдебното   заседание  на   15.11.2018г. ,като   е   бил   представляван   от   защитника   си . Поискано  е   от   тях -   жалбата   да   бъде     уважена.

         ВИДИНСКИЯТ  ОКРЪЖЕН СЪД  - след като  разгледа въззивната   жалба ,събраните   по делото доказателства, атакувания   съдебен   акт  и     взе в предвид  становището на    страните – прие за   установено следното :

         Въззивната   жалба  е  подадена  от надлежна страна/подсъдим /  по НОХ дело   №553 от 2018г. на Видински  РС,с право   и  интерес да  обжалва , подлежащ на въззивно   обжалване  съдебен   акт /Осъдителна   Присъда / -в законоустановения   срок  и   е   процесуално ДОПУСТИМА

         Разгледана   по същество е  НЕОСНОВАТЕЛНА –поради  следното :

         За   да   се  произнесе   с   Присъда №401   от   26.09.2018г.   по   НОХ дело №553 от 2018г.   на   Видински    Районен   Съд    и    признае   подсъдимият   П.   М.   С. *** А   с   ЕГН:**********  за  виновен в това ,че на 25.12.2017г.   в гр.В.   в     игрална   зала   „***“ ,находяща   се   на улица „********“ №*******повредил   противозаконно   чужда   движима   вещ   ,а именно 1 /един/   брой  монитор   с     тъчскрийн   на   игрален   автомат     марка   „*****“   с   фабричен   №****   на   стойност 920.00 /деветстотин и двадесет/ лева ,собственост     на   ЕТ “О.   И.-*** ,за   което   като   престъпление   по   чл.216 ал.1   от   НК   във   вр.   с чл.36   и чл.55   ал.1   т.2 б „б“   от   НК   във   вр.   с   чл.42 а   ал.1   т.2   от   НК   го   осъди   и   му   наложи   наказание „ПРОБАЦИЯ“   със   следните   пробационни   мерки :

     1.Задължителна   регистрация   по     настоящ   адрес   ,за   срок   от     6/шест/   месеца     с     периодично   заявяване   и   подписване     пред     пробационен   служител   ,или   определено     от     него     длъжностно     лице     два   пъти седмично   и

     2.Задължителни   периодични   срещи     с   пробационен   служител     за     срок   от   6/шест/ месеца   -   правилно е   установил   фактическата   обстановка   и   правилно   е     приложил  закона .

         Съдебният му акт не   страда   от  пороците   изложени   във     възивната   жалба .

         По   делото   е   безспорно   установено ,че   на   25.12.2017г.   до   около   17.00   часа   ,подсъдимият   П.   М.   С.   бил     в     игрална     зала   „******“, намираща     се     в     гр.В.   ул.“*******“ №******** ,където   играел     на     игралните     автомати .В тази игрална   зала     се     намирали  още   крупието   Ц. Н.     Ц.   и   свидетелят     П.   М.   Т. ,който   бил   клиент     на     игралната   зала.Подсъдимият   С.   в     процеса   на    играта   изгубил     сумата   около 4000/четири   хиляди/ евро   и   ядосан   от   този     факт   ударил     с     юмрука     на   дясната си     ръка     по   монитора   на     игралния     автомат ,марка „*********“   с   фабричен   №********* в   следствие     на     което     мониторът   се     счупил . Крупието   Ц. Н.     Ц.     бил     с   гръб   към   подсъдимия     С.   ,но   след     шума     от     удара   се обърнал     и     видял     счупения     монитор ,както   и   това,че   от     ръката     на     С.     тече     кръв.Ц.   огледал     автомата     и     установил ,че   действително   монитора   е       счупен     и     веднага     се     обадил   на управителя    на     игралната   зала   - В.   К. М. ,както   и     на     охраната     на     казиното.Подсъдимият     ядосан   от     това,че   загубил   посочената     по горе     парична   сума     не     пожелал   да   изчака     идването     на     охраната     на     казиното   и   незабавно     напуснал       игралната     зала .

       От   действията     на   подсъдимия ,била   причинена   повреда     на     монитора     на     игралния     автомат ,а именно     счупване   на     тъчскрийна ,като   същия     не   можел   да   функционира.Свидетелят   В.   М. -Управител   на   игралната     зала   уведомил   собственика   на   игралната   зала   и   на     игралния     автомат   О.   И.   С.   за   повредата     и     поръчал     да     бъде   доставен   нов   монитор     с     тъчскрийн   ,за   да   бъде   подменен   повреденият   от     подсъдимия.След   доставянето   му   бил   монтиран     на     игралния     автомат.

      Тази   фактическа   обстановка   е     безспорно   установена   от     първоинстанционният   съд   и   въззивния   съд   не   намира ,че следва да   я     преповтаря   изцяло ,а   да   насочи   вниманието  си   на   наведените   с въззивната   жалба     оплаквания .

         При     тази   фактическа   обстановка   Видинският    РС правилно  е   приел ,че   по   безспорен     начин   е     доказано  авторството  на    престъпното    деяние  по   смисъла   на   чл.216 ал.1   от   НК .Изложеното   по горе   е доказано     по     безсъмнен   начин     с     показанията   на   Ц. Н. Ц.,В.   К.   М., П.     М.   Т.   и   О.   И.   С..Производството   е   разгледано   по   реда   на   чл.371   т.2   от   НПК ,като     подсъдимият     се     е     признал   за     виновен     по     повдигнатото     му     обвинение     и   е изразил   съжаление   за     стореното .От   съдебно  оценъчната експертиза     назначена   по делото     се установява,че    пазарната   стойност     на     употребявания 19.5 инчов   LED   тъч     скрийн     монитор     с     висока     резолюция   от   игрален   автомат   към     25.12.2017г.   възлиза   на 920.00/деветстотин и двадесет/ лева .

         Тази   фактическа   обстановка   е   безспорно   установена от     първоинстанционния     съд   и   се   подкрепя   изцяло   от   Видински   Окръжен   Съд .Не   са   налице   оплакванията във   въззивната   жалба за    нарушение  на материалния   закон .

         По    безспорен     начин   се   доказва   авторството   на деянието , с   обясненията   на   подсъдимия ,показанията   н   посочените   по горе   свидетели     и     доказателствата   събрани     и   проверени     с   посочената   по горе експертиза,като   способ   за   проверка   и   събиране на доказателства .

         Неоснователни   са оплакванията   на   необоснованост, тъй    като   всяко   едно   обстоятелство в   присъдата е обоснован в   максимален обем.

         Безспорно   установено   е ,че подсъдимият   е   осъществил   деянието    по чл.216 ал.1   от   НК ,както от обективна,така   и   от   субективна   страна .От   обективна   страна   деянието   му   се   доказва   с   дадените   от него обяснения,показанията   на     посочените     по горе   свидетели и     доказателствата     събрани   и   проверени   с     експертизата.

         От  субективна   страна   е     налице  пряк   умисъл   и   това   е     правилно описано   в   мотивите към Присъдата. Той   е   съзнавал ,че удряйки     с     юмрук   по   стъклото на   електронния     екран   ,така   наречения   тъчскрийн   същият   ще   се   счупи   и   той   ще   повреди   игралния   апарат,което   и   е     станало .Умисълът   на   дееца   се установява   от   извършените   действия   на     подсъдимия, които     той   не     отрича   да    е     извършил ,а   дава   подробни   обяснения   и     съжалява   за     извършеното. Неоснователно   се   твърди   в     жалбата ,че     не   е доказано авторството   на   деянието   по   безспорен     начин,съобразно   голеизложеното.Не   са   налице   обстоятелства   ,които   да     наведат     съда   на   мисълта,че деянието   не   е   извършено   от     подсъдимия - при това положение.

         Размерът   на   наказанието   е правилно   определен   в минимума     си   и  с  това  наказание   ще се   постигнат целите   на   наказанието , с оглед специалната и  генерална   превенции .Не   са   налице   предпоставки   за   преквалифициране   на   деянието   по   чл.216 ал.4   от   НК ,тъй  като   според   настоящият   състав   на     Видински   ОС извършеното   не     представлява   маловажен   случай.Случаят   е   маловажен,когато   с     оглед   на   всички   обстоятелства   по   делото ,отнасящи   се     до     деянието   и     дееца, извършеното     престъпление   представлява     по   ниска   степен     на     обществена   опасност   в сръвнение   с   обикновените   случаи     на   престъпление   от   съответния   вид.Размерът     на   засегнатото     имущество   НЕ   Е   ЕДИНСТВЕНИЯТ   КРИТЕРИЙ   ,от   който   следва   да   се изхожда ,за   да   се     определи   дали   случаят   е  маловажен или не /Р 64 -72-ІІ   на ВС   на РБ ,стр.51   /.

         Правилно   е   приложен   и   чл.55 ал.1 т.2 б „б“ от   НК,тъй   като   на   основание   чл.58 а ал.4 от НК - законосъобразно    е     прието,че     е     по     благоприятен   за   дееца.

       Видински   РС - законосъобразно   и   обосновано   е отхвърлил   ,като     неоснователен     предявения     граждански иск     от     О.   И.   С.   против   подсъдимия   за   сумата   от   460/четиристотин и шесдесет / лева, представляващи   неизплатената   част   от   имуществени   вреди   в   резултат   на  престъплението ,в   едно   със   законната     лихва ,считано   от   момента   на     деянието   до окончателното   изплащане,тъй     като   правилно   е   прието   въз оснава   на   събрания     по делото доказателствен материал ,че     веща   не   е     нова.

       Законосъобразно   подсъдимият     е     осъден     да   заплати разноските   по     делото .

         При   това положение   ВИДИНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН   СЪД   намира   въззивната   жалба   за     неоснователна .Не   са налице   направените   с   нея   оплаквания   за   незаконосъобразност   и   необоснованост.Не   са   налице и оплакванията     за   допуснати   съществени   нарушения   на процесуалните   правила ,както   и     за  това ,че   наказанието   е   завишено  по  размер .

         ВИДИНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН   СЪД - извърши проверка изцяло   на  присъдата на основание    чл.314 ал.1 от НК ,като я   намира     за законосъобразна и обоснована и при   постановяването и   не са допуснати   съществени нарушения   на   процесуалните правила.

         По тези   съображения ВИДИНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН   СЪД   намира   ,че следва   да потвърди     присъдата   на   Видински   Районен   Съд - като   законосъобразна и   обоснована . При   постановяването и   не  са  допуснати съществени     нарушения    да    процесуалните  правила .      

         С оглед на гореизложеното и на основание чл. 338 от НПК във вр. с чл.334 т.6 от НПК-  ВИДИНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН СЪД

                         Р           Е           Ш           И     :

 

       ПОТВЪРЖДАВА   ПРИСЪДА №401 от 26.09.2018 г. по НОХ дело №553  от  2018 г.   на Видински    Районен Съд.

         РЕШЕНИЕТО НЕ ПОДЛЕЖИ   НА ОБЖАЛВАНЕ И ПРОТЕСТ .

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:               ЧЛЕНОВЕ: