ВНАХД № 160-2017

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е        №82

 

гр.Видин    18.07.2016 година

 

В   И М Е Т О   Н А     Н А Р О Д А

 

             Видинският окръжен съд ,наказателна колегия в открито

заседание на двадесети юни

две хилядна и седемнадесета година в състав:    

                                    

                                                     Председател:   В.В.  

                                                             Членове:   С.С.

                                                                              В.М.

при секретаря   .....В.К............ и в присъствието на прокурора ……………………………. като разгледа докладваното от

съдия   В.В........ВНАХД № 160

по описа за 2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството   по   делото   е   по чл.318 и сл. от НПК .

         Делото е образувано по протест на РП-Видин против решение №248/20.04.17г. по НАХД №304/17г. на ВРС ,с което Я.В.К. с ЕГН ********** е призната за невинна в това, че на 02.11.2015г. в гр. Видин с цел да извърши разпоредителна сделка с МПС, а именно с договор за покупко-продажба на МПС от 02.11.2015г. продала на купувача П.И.Н. от гр. Видин, лек автомобил марка „****", модел „****" с рег. № ****, представляващ семейна имуществена общност със съпруга й Н.П.К. от гр. Видин и затова в писмена декларация за гражданство и гражданско състояние по чл. 25, ал. 8 от ЗНД потвърдила неистина посочвайки, че е неомъжена, която декларация по силата на този закон се дава пред орган на властта за удостоверяване истинността на някой обстоятелства, в случая пред Б.Т. - Нотариус под №*** на Нотариалната камара с район на действие Видински районен съд, за което и на основание чл.378, ал.4, т.2 от НПК я оправдал по повдигнатото обвинение за извършено престъпление по чл. 313, ал. 1 от НК.Подържа се в протеста,че по делото са събрани безспорни доказателства,че подсъдимата от обективна и субективна страна е извършила деянието,за което и е повдигнато обвинение.По делото били събрани безспорни доказателства,че на посочената дата подсъдимата пред нотариус Т.декларирала,че е неомъжена,което обстоятелство не отговаря на истината. Поради това се иска обжалваното решение да бъде отменено и вместо него бъде постановено решение,с което подсъдимата бъде призната за виновна за престъплението,за което и е повдигнато обвинение.

         В съдебно заседание представителят на ОП-Видин подържа протеста.

         В съдебно заседание защитникът на подсъдимата подържа,че решението на ВРС е правилно и законосъобразно.Навеждат се доводи,че брака на подсъдимата е фиктивен,а съпругът й нямал принос в придобиването на автомобила.

         Окръжният съд след като прецени доводите на страните и събрания доказателствен материал установи следното: Пред ВРС Административно-наказателното производство е с правно основание чл. 375 и сл. от НК.   Делото е образувано по постановление на РП-ВИДИН, с което се прави предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание на основание чл. 78а от НК на Я.В.К. за  това, че на 02.11.2015г. в гр. Видин с цел да извърши разпоредителна сделка с МПС, а именно с договор за покупко-продажба на МПС от ******г.. продала на купувача П.И.Н. от гр. Видин , лек автомобил марка „*****", модел „*****" с рег. № *****, представляващ семейна имуществена общност със съпруга й Н.П.К. от гр. Видин и затова в писмена декларация за гражданство и гражданско състояние по чл. 25, ал. 8 от ЗНД потвърдила неистина посочвайки, че е неомъжена, която декларация по силата на този закон се дава пред орган на властта за удостоверяване истинността на някой обстоятелства, в случая пред Б.Т.- Нотариус под № **** на Нотариалната камара с район на действие Видински районен съд- престъпление по чл. 313, ал. 1 от НК.ВРС приел от фактическа страна следното:На 29.10.2015 г. подсъдимата се явила пред нотариус Б.Т. - с район на действие РС-Видин, вписан в НОТАРИАЛНАТА КАМАРА под № ***, като заявила желанието си да изповяда сделка за покупко-продажба на лек автомобил марка „****“, модел „****“ с ДК № ****За целта представила договор за покупко-продажба, с който бил придобит въпросния лек автомобил и нотариално заверено пълномощно заверено от нотариус Л.Ц.-  с район на действие РС-Видин, под рег. № ****** г. по Общия регистър на нотариуса, с което съпругът    ѝ-Н.К., я упълномощава да се разпорежда с моторното превозно средство.Преди да изповяда сделката, нотариус Т. извършил проверка в нотариалната кантора, където била изповядана сделката за покупко-продажба на въпросното МПС /софийска нотариална кантора/, при което се оказало, че изповяданата сделка за придобиване на собствеността върху МПС-то е реална и сделката действително е изповядана от тях. След това се св. Т. решил да извърши справка и относно представеното пълномощно, което било заверено нотариално от нотариус Л.Ц.. Свидетелката Ц. обаче заявила, че  в Общият ѝ регистър не фигурира заверка на пълномощно с такъв рег. номер.Свидетелят Т.ведомил К.  за извършената проверка и за това, че е констатирал, че такова пълномощно не съществува по регистъра на нотариус Л.Ц.Тя си взела оригиналните документи и напуснала кантората. При нотариус Т.останало копието, което той направил докато извършвал справките. По делото не е установен и приобщен оригинала на представеното от обвиняемата К. пълномощно.Няколко дни след това  - на ****г.  К. отново се явила пред нотариус Т.с купувача на МПС-то- свидетелят П. Н.от гр. Видин и поискала да изповяда разпоредителна сделка, като този път автомобила бил регистриран в сектор „ПП“ при ОДМВР-Видин на нейно име. При изповядване на сделката подписала декларация по чл. 25 от ЗННД, която видно от първоначалния отговор на нотариуса, е върната на декларатора. Съгласно  чл.25, ал.8 от ЗННД „при извършване на разпоредителни сделки страните са длъжни да представят пред нотариуса декларация за гражданство и гражданско състояние по образец, утвърден от министъра на правосъдието". Образецът на тази декларация е бил утвърден от Министъра на правосъдието със Заповед № ЛС-04-224/20.06.2003 г.Именно в тази декларация, която е по горния образец обвиняемата потвърдила неистина относно гражданското си състояние като заявила, че е неомъжена..Тъй като сделката не касае отчуждаване на недвижимо имущество, то нотариуса, изповядващ сделката, не е длъжен да извършва проверка в националната база данни на ГРАО, поради което изповядал сделката между страните.Горната фактическа обстановка се установява от разпитаните по досъдебното производство производство свидетели, чиито показания са приобщени по реда на чл. 283 от НК.От показанията на същите безспорно е установено, че свидетелят Н.К. не е давал пълномощно за продажбата на МПС.Представеното такова не присъства в общия регистър на нотариус Ц. .Обвиняемата безспорно е декларирала невярното обстоятелство в декларацията по чл25, ал.8 от ЗННД, че не омъжена.От заключението на изготвената по делото графическа  експертиза - Протокол №Г-31/16.08.2016 г.се установява, че  подписът в реквизита „Декларатор“ в декларация за гражданство и гражданско състояние по чл.25, ал.8 от ЗННД от 02.11.2015 г. от името на Я.К., е изпълнен от същата.За да постанови обжалвания съдебен акт ВРС е приел,че от правна страна деянието осъществено от обвиняемата не може да бъде подведено под нормата на чл.313, ал.1 от НК,поради това,че липсва основен обективен елемент от престъпния състав, а именно: инкриминираната декларация да се дава по силата на определен конкретен нормативен акт – закон, указ или ПМС пред ОРГАН НА ВЛАСТТА, за да бъде удостоверена чрез нея неверността на някои обстоятелства. ВРС е приел,че нотариусът съгласно разпоредбата на чл.93, т.2 от НК, НЕ Е “ОРГАН НА ВЛАСТ”, тъй като НЕ Е НАТОВАРЕН с ВЛАСТНИЧЕСКИ ПРАВОМОЩИЯ и НЕ Е ЧАСТ от ОРГАНИТЕ НА ДЪРЖАВНА ВЛАСТ, на ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ, на СЪДЕБНАТА ВЛАСТ, както и на служителите при тях, които са натоварени с упражняването на властнически функции.ВРС се е позовал на Решение № 542 от 09.02.2010г. на ВКС по н.д. № 671/2009г., I н.о.,НК.Декларацията по чл.25, ал.8 от ЗННД не е била подадена пред орган на власт. Вмененото деяние на подсъдимата във връзка с попълването/подписването/ на посочената декларация се явява несъставомерно по чл.313, ал.1 от НК,поради това,че липсва обективна страна на престъпният състав разписан в цитираната норма

При установената по-горе фактическа обстановка ВОС счита,че решението на ВРС е незаконосъобразно,поради което следва да бъде отменено и вместо него бъде постановено решение,с което подсъдимата бъде призната за виновна в извършване на деянието,за което и е повдигнато обвинение като и бъде наложено и съответното наказание.При правилно установената фактическа обстановка ВРС е направил незаконосъобразния извод,че подсъдимата от обективна страна не е извършила деянието,за което и е повдигнато обвинение.

       Съгласно чл.313,ал.1 от НК който потвърди неистина или затаи истина в писмена декларация или съобщение, изпратено по електронен път, които по силата на закон, указ или постановление на Министерския съвет се дават пред орган на властта за удостоверяване истинността на някои обстоятелства, се наказва с лишаване от свобода до три години или с глоба от сто до триста лева.В настоящия случай основния въпрос от значение за решаване на спора по настоящето дело е дали нотариуса е „орган на власт“ по смисъла на закона или не. Съдът счита,че нотариуса е орган на власт, поради следното:Съобразно чл. 2, ал. 1 ГПК (отм.), съдилищата са длъжни да разгледат и разрешат всяка подадена до тях молба за защита и съдействие на лични и имуществени права. Това съдействие може да бъде възложено и на друг несъдебен или недържавен орган, така както е постъпил и развил волята си законодателят в Закона за нотариусите и нотариалната дейност. Съгласно разпоредбата на чл. 2, ал. 1 от посочения закон (в сила от 6.01.1997 г.), нотариус е лице, на което държавата възлага извършване на предвидените в законите нотариални действия.Действително, нотариусът не е между изрично посочените в разпоредбата на  чл. 93, т. 2 НК органи, а именно: органите на държавна власт, на държавно управление и органите на съдебна власт, както и на служителите при тях, които са натоварени с упражняването на властнически функции. Същевременно, нотариалното производство е регламентирано в Гражданския процесуален кодекс като вид охранително производство, насочено към издаването на акт на държавно, съдебно съдействие, пораждащ за молителя съответните благоприятни правни последици. Независимо, че нотариалният акт в проведеното производство по изповядване на сделката за покупко-продажба на автомобила няма силата на присъдено нещо и не представлява изпълнителен титул на решение по правен спор, то той ползва лицето, в чийто интерес е извършена сделката.Ето защо, нотариусът, пред който се е развило цитираното производство и е изповядал сделката, като орган на охранителното производство, фактически е осъществил функции, сходни с тези на органите на съдебната власт.В този смисъл е Решение № 128 от 7.04.2009 г. на ВКС по н. д. № 48/2009 г., III н. о., НК, докладчик съдията Красимир Харалампиев.Въпреки положените усилия настоящия състав на съда не можа да намери цитираното в обжалвания съдебен акт от ВРС решение.В случай,че за основателно се приеме становището на ВРС за липса на качеството на орган на власт от страна на нотариуса,то без наказателноправна санкция ще остане декларирането на неверни обстоятелства ,които са от значение за изповядване на сделките именно пред нотариусите.От обективна страна подсъдимата пред нотариуса в качеството му на орган на власт е подала декларация с невярното съдържание,че е неомъжена.Подаването на декларацията при изповядването на сделката е регламентирано в чл.25, ал.8 от ЗННД.От субективна страна деянието е извършено при пряк умисъл-подсъдимата е съзнавала,че подава пред орган на власт декларация с невярно съдържание,предвиждала е общественоопасните последици от деянието и е искала настъпването им.

       Обстоятелствата около евентуалната фиктивност на брака на подсъдимата и дали съпругът й има принос в придобиването на автомобила имат емоционално значение за подсъдимата,но са лишени от наказателноправно такова.

         С оглед гореизложеното обжалваното решение следва да бъде отменено,а подсъдимата следва да бъде призната за виновна за извършването на деянието,за което и е повдигнато обвинение.В настоящия случай са налице предпоставките на чл.78а,ал.1 от НК,поради което подсъдимата следва да бъде освободена от наказателна отговорност като й бъде наложено административно наказание „глоба“.С оглед липсата на вреди от извършеното деяние и самопризнанията на подсъдимата съдът счита,че на същата следва да и бъде наложено наказание „глоба“ в минималния размер на 1 000лв.

        

Водим от горното и на основание чл.378,ал.5 от НПК съдът

 

Р   Е   Ш   И :

 

Отменя решение №248/20.04.17г. по НАХД №304/17г. на ВРС вместо което постановява:

Признава подсъдимата Я.В.К. с ЕГН ********** за виновна в това, че на ***. в гр. Видин с цел да извърши разпоредителна сделка с МПС, а именно с договор за покупко-продажба на МПС от ***. продала на купувача П.И.Н. от гр. Видин, лек автомобил марка „*****", модел „****" с рег. № *****, представляващ семейна имуществена общност със съпруга й Н.П.К. от гр. Видин и затова в писмена декларация за гражданство и гражданско състояние по чл. 25, ал. 8 от ЗНД потвърдила неистина посочвайки, че е неомъжена, която декларация по силата на този закон се дава пред орган на властта за удостоверяване истинността на някой обстоятелства, в случая пред Б.Т. - Нотариус под № ***на Нотариалната камара с район на действие Видински районен съд- престъпление по чл. 313, ал. 1 от НК като на основание  чл. 78а ал. 1 от НК я ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и й НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 (хиляда) лева.

          Решението не подлежи на касационно обжалване и/или протест.

 

 

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                                2.