ВГРД № 358-2018

Решение по Гражданско дело 358/2018г.

О   П   Р   Е Д   Е   Л   Е   Н   И Е-106

 

Гр.В.

 

18.12.2018 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Видинският окръжен съд гражданско отделение в открито заседание на   пети декември две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                             Председател :   Д. М.

                                                    Членове :1. С. С.

                                                                    2.Г. Й.

при секретаря ........................... и с участието на прокурора.....................................................................

изслуша докладваното от съдията Й. гр. дело №358   по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното :

 

 

С решение 01188-РЗ/27.06.2018 г. по гр.д.№521/2017 г. по описа на Районен съд-В. е постановено ,че става собственост на Община В. наследството , останало   от  В. К. С.,   ЕГН   **********, починала на 09.03.2015г., бивш жител на гр. В., включващо :

  1. Недвижими имоти :
  2. ИМОТ № 1 - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.501.289.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. В. находящ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 10971.501.289 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. В., представляващ жилище - апартамент с административен адрес гр. В., ул…, със застроена площ 90.07кв.м., заедно с прилежащо избено помещение № 10 с площ от 8.60кв.м., както и 7.78% идеални части от общите части на сградата и толкова идеални части от отстъпеното право на строеж върху мястото при съседи по схема : на същия етаж -самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.501.289.1.2, под обекта - самостоятелен обект в сграда с идентификатор   10971.501.289.1.11   и над обекта - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.501.289.1.4 с пазарна стойност съгласно заключението на вещото лице С. В. П. 81 000,00лева.
  3. ИМОТ № 2 - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.501.205.4.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. В. находящ се в сграда № 4, разположена в поземлен имот с идентификатор 10971.501.205 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. В., представляващ жилище - апартамент с административен адрес гр. В. ул.., със застроена площ 82.00кв.м., заедно с прилежащо избено помещение № 8, таванско помещение № 6, както и 3.73% идеални части от общите части на сградата и толкова идеални части от отстъпеното право на строеж върху мястото при съседи по схема : на същия етаж -самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.501.205.4.4, под обекта -самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.501.205.4.1 и над обекта -самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.501.205.4.5 с пазарна стойност съгласно заключението на вещото лице С. В. П. е 55 000,00лева
  4. ИМОТ № 3 - Дворно място, съставляващо ПИ № 1117, за който е отреден УПИ XII-1117 в кв. 50 по плана на гр. д., обл. В. утвърден със заповед № ИК-25-510/1985г. с площ от 1130,00 кв.м., а по скица № 272/11.04.2018г. издадена от Община В. с площ от около 1212.00кв.м., с неприложена регулация и пазарна стойност съгласно заключението на вещото лице С. В. П., е 8 000,00лева.
  5. Движими вещи :печка термоакумулираща модел „ТАП-4" с пазарна стойност 70,00лева, холно кресло - 2 броя с пазарна стойност 40,00лева, холна табуретка – 3 броя с пазарна стойност 15,00лева, ъглови легла с ракли-2броя с пазарна стойност 100,00лева, холна секция от два модула с пазарна стойност 60,00лева, кухненски секции-2броя с пазарна стойност 10,00лева, кухненски столове - 3 броя с пазарна стойност 6,00лева, маса кухненска с пазарна стойност 5,00лева, гардероб четирикрилен с надстройка с пазарна стойност 100,00лева радиатор маслен с пазарна стойност 40,00лева с пазарна стойност към 07.06.2018г. в общ размер на 446,00лева, съгласно заключението на вещото лице инж. Р. П. И..

Отхвърлена е молбата на „Б. Д." ЕАД, ЕИК…, със седалище и адрес на управление: гр. С., ул.., за допускане получаване от Държавата по опис на наследството, останало от В. К. С. ЕГН **********, починала на 09.03.2015г., бивш жител на гр. В. като неоснователна.

Отхвърлена е молбата на „Б. Д." ЕАД, ЕИК., със седалище и адрес на управление: гр. С., ул.., за назначаване на управител на наследството, останало от В. К. С., ЕГН **********, бивш жител на гр. В., починала на 09.03.2015г. като неоснователна.

Срещу решението е подадена въззивна жалба от Община В. чрез старши юрисконсулт Т. И. -процесуален представител на Община В. по делото.Иска се да се отмени изцяло Решение от 27.06.2018 г. на Районен съд – В., постановено по гр.д.№521 по описа за 2017 г. като неправилно, немотивирано и поставено в нарушение на материално-правните и процесуално-правни норми и да се върне делото на Районен съд В. за ново произнасяне със задължителни указания, по отношение на: призоваване на всички наследници до 6 степен по съребрена линия, включително, да бъде призована и конституирана Държавата представлявана от Министъра на финансите, да бъде установено цялото имущество на наследодателката, включително земеделски земи и др.Поддържа се ,че в производството по делото държавата, представлявана от Министъра на финансите и Община .В., представлявана от кмета й не били надлежно конституирани, като страни по делото.С атакуваното решение Районният съд се бил произнесъл, без да изследва въпроса дали това е цялото оставено наследство от наследодателя, въпреки че по делото имало данни и за други имоти представляващи „земеделски земи", които вероятно били част от оставеното наследство . Видно от представените по делото писмени доказателства, а именно Справки от агенция по вписванията, посочените имоти били обременени с ипотека в полза на друг кредитор на наследодателката.

На следващо място Районният съд неоснователно бил приел че „наследството" ставало собственост на Общината, каквото искане нямало по делото.Наследството включвало не само имуществени права, но и задължения.Не ставало ясно от така постановеното Решение какво ставало с наследството на наследодателката ,представляващо задължения и защо били коментирани само недвижимите имоти, но не и задълженията на наследодателката, които следвало да са преминали към Държавата, в този смисъл съдът не бил спазил разпоредбата на чл.11 от ЗН. и не се бил произнесъл по отношение на цялото наследство /включващо права и задължения /.

На следващо място, от представените удостоверения за отказ от наследство било видно, че не всички наследници по ЗН са се отказали от наследството , поради което се поддържа ,че не са налице условията на чл.11 от Закона за наследството, т.к. съгласно ЗН право на наследяване по закон имали роднините по съребрена линия до шеста степен включително, а за да се приеме, че се е реализирал фактическият състав на чл. 11 от ЗН било необходимо безспорно да се установи, че наследодателката не е оставила наследници от кръга на посочените в чл. 5 - 10 от ЗН. За да се стигне до приложението на разпоредбата на чл. 11 от ЗН в изпълнение на нормата на чл.8, ал.4 от ЗН следвало да се установят наследниците до шеста степен включително, в този смисъл по делото липсвали доказателства за отказ от наследство на наследниците по съребрена линия до шеста степен включително.Данни за такъв отказ имало само по отношение на родственици по съребрена линия до пета степен.

Подаден е отговор на въззивната жалба от А. Г. - Областен управител на област В. с БУЛСТАТ:..със седалище и адрес на управление гр. В., ул." ,в който се поддържа ,че предвид разпоредбите на чл.11 от ЗН когато няма лица, които могат да наследяват съгласно предходните членове, или когато всички наследници се откажат от наследството или изгубят правото да го приемат, наследството се получава от държавата, с изключение на движимите вещи, жилищата, ателиетата и гаражите, както и на парцелите и имотите, предназначени предимно за жилищно строителство, които стават собственост на общината, на чиято територия се намират.Постоянната съдебната практика приемала, че в хипотезата на чл.11 от ЗН държавата не става наследник по закон и не наследява овакантеното наследство, а само го получава. Това съдебно тълкуване било изведено от мотивите на законопроекта на ЗН, публикуван в Стенографски дневници на ВНС, II сесия, заседание на 19.ХП.1948г., в които била изразени волята на законодателя, че „когато държавата получава наследството, тя не става наследник. Тя получава наследството не като наследник, а поради това, че няма лица, които имат право да наследят починалия."

Съгласно чл. 63 от ЗН, описът се извършвал по реда, предвиден в Гражданския процесуален кодекс. Следвало да се има предвид също, че по искане на „Б. Д." ЕАД, във връзка с чл.11 и чл.61, ал.2 от ЗН, е образувано частно гражданско дело №521/2017г. по описа на Районен съд В., по което Държавата е призована да получи по опис наследството, оставено от В. К. С..По същото като представител на държавата бил призован и министъра на финансите. По делото областният управител на област В. бил изразил същото становище относно липсата на компетентност да приеме по опис наследството, което становище е било прието от съда. В съдебното производство били приложени справки за наследството, видно от които не били налични имоти и вещи, които да бъдат приети от държавата на основание чл.11 от ЗН.

Въз основа на определение от 26.02.2018г. били извършени опис и оценка на имуществото във връзка с образувано изпълнително дело №20188980400243 на ЧСИ С. Н. с рег.№898, район на действие ОС В. и с кредитор „Б. Д.-" ЕАД, като вещите и имуществото били подробно описани и посочени. С оглед на вида вещи ,оставени като наследство, съдът бил приел, че същите стават собственост на Община В. а не на Държавата. Убеждението на съда било направено въз основата на правилно тълкуване и прилагане на материалния закон. Твърди се, че покойната притежавала още имущество, но от приложените справки по делото било установено какво движимо и недвижимо имущества е останало като наследство.

Поддържа се ,че Решението на Районен съд – В. е правилно, мотивирано и законосъобразно, съобразено с материално-правните и процесуално-правните норми, както и с установената съдебна практика и волята на законодателя,поради което се иска да се    остави   без   уважение подадената въззивна жалба срещу решение от 27.06.2018г. по гр.д.№521/2017г.

Депозиран е отговор на въззивната жалба от Държавата ,представлявана

от В. Г.- министър на финансите, чрез юрисконсулт В. И., с Пълномощно №П-151/09.05.2017 г.Поддържа се ,че въззивната жалба е процесуално недопустима, доколкото е насочена срещу неподлежащ на обжалване съдебен акт .

Иска се да се остави без разглеждане предявената от община В. въззивна жалба срещу Решение от 27.06.2018 г. на Районен съд гр. В., постановено по гр. д. № 521/2017 г. като недопустима и да се прекрати производството,а в случай, че се приеме въззивната жалба за допустима, се иска да се постанови решение ,с което да се отхвърли изцяло като неоснователна и недоказана и да се потвърди Решение от 27.06.2018 г. на Районен съд гр. В., постановено по гр. д. № 521/2017 г.

 

След като взе предвид събраните по делото доказателства,Окръжен съд-В. приема за установено от фактическа страна следното :

 

Производството е по чл. 11 от Закона за наследството.

Делото е образувано по молба с правно основание чл. 11 от Закона за наследството /ЗН/ от „Б. Д." ЕАД, ЕИК., със седалище и адрес на управление: гр. С., ул.. представлявано от законните си представители В. С. и Д. Н. в качеството ѝ на кредитор на починалата В. К. С., ЕГН **********, бивш жител на гр. В. за допускане получаване от Държавата по опис на наследството оставено от В. К. С. ЕГН **********, починала на 09.03.2015г., бивш жител нагр. В.

Поддържа се, че с договор за кредит за текущо потребление сключен на 02.10.2008г., молителят е отпуснал на В. К. С. потребителски кредит в размер на 30 000,00лева. С договор за издаване и обслужване на кредитна карта с револвиращ кредит за физически лица от 08.12.2000 г. молителят бил разрешил на В. К. С. кредитна карта с лимит в размер на 1 000,00лева. Поради забавяне на плащанията по задълженията Банката имала интерес да ангажира имуществената отговорност на кредитополучателя. Твърди се още, че кредитополучателят бил починал, което обуславяло правния интерес кредиторът да иска призваните да наследяват лица да заявят дали приемат наследството или се отказват от него.

След проведено производство по чл. 51 от ЗН наследниците от всички редове се били отказали от наследството на В. К. С..

Иска се да бъде призована Държавата да получи по опис наследството оставено от В. К. С..

Държавата, чрез процесуалния си представител, оспорва искането. Твърди, че предвид характера на имуществото, същото следвало да премине в патримониума на Община В..

Община В. изразява становище относно приложимостта на чл. 11 от Закона за наследството едва след като няма наследници или същите са се отказали от наследството.

От фактическа страна се установява ,видно от преписи на договор за кредит за текущо потребление сключен на 02.10.2008г. и от договор за издаване и обслужване на кредитна карта с револвиращ кредит за физически лица сключен на 08.12.2010г.,че на кредитополучателя В. К. С. са отпуснати кредити в размер, съответно на 30 000,00лева и 1 000,00лева.

Видно от удостоверение за наследници изх. № АО - 01 - 18 - 4714/18.09.2017г. на Община В., кредитополучателят В. К. С., ЕГН **********, бивш жител на гр. В., починала на 09.03.2015г., е оставила наследници : С. Г. Г., В. Г. С. Г. Г. С. Ц. Т. К.- четиримата роднини по съребрена линия от трета степен, Й. Д. Т. Р. Д. Т. - двамата роднини по съребрена линия от пета степен. В хода на производството по гр. дело № 686 / 2016г. по описа на Районен съд В. с предмет чл. 51 от ЗН наследниците на В. К. .С са представили по същото дело вписани откази от наследството, останало от В. К. С., вписани в специалната за това книга при Районен съд В.

Въз основа на определение от 26.02.2018г. по настоящето дело описът на наследството, останало от В. К. С. е възложен на Частен съдебен изпълнител С. Н. с район на действие Окръжен съд В..По делото е представено заверено копие от изпълнително дело № 20188980400243 на Частен съдебен изпълнител С. Н.От протокол за опис на наследство от 28.05.2018г. се установява, че наследството останало от В. К. С. включва недвижими имоти :

ИМОТ № 1 - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.501.289.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. В., находящ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 10971.501.289 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. В., представляващ жилище - апартамент с административен адрес гр. В., ул.., със застроена площ 90.07кв.м., заедно с прилежащо избено помещение № 10 с площ от 8.60кв.м., както и 7.78% идеални части от общите части на сградата и толкова идеални части от отстъпеното право на строеж върху мястото при съседи по схема : на същия етаж -самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.501.289.1.2, под обекта -самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.501.289.1.11 и над обекта -самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.501.289.1.4

Пазарната стойност на недвижимия имот, съгласно заключението на вещото лице С. В. П., е 81 000,00лева.

- ИМОТ № 2 - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.501.205.4.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. В., находящ се в сграда № 4, разположена в поземлен имот с идентификатор 10971.501.205 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. В., представляващ жилище - апартамент с административен адрес гр. В. ул.. със застроена площ 82.00кв.м., заедно с прилежащо избено помещение № 8, таванско помещение № 6, както и 3.73% идеални части от общите части на сградата и толкова идеални части от отстъпеното право на строеж върху мястото при съседи по схема : на същия етаж -самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.501.205.4.4, под обекта - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.501.205.4.1 и над обекта- самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.501.205.4.5

Пазарната стойност на недвижимия имот, съгласно заключението на вещото лице С. В. П. е 55 000,00лева.

ИМОТ № 3 - Дворно място, съставляващо ПИ № 1117, за който е отреден УПИ XII-1117 в кв. 50 по плана на гр. Д., обл. В. утвърден със заповед № ИК-25-510/1985г. с площ от 1130.00 кв.м., а по скица № 272/11.04.2018г. издадена от Община В. с площ от около 1212.00кв.м., с неприложена регулация.

Пазарната стойност на недвижимия имот, съгласно заключението на вещото лице С. В. П., е 8 000,00лева.

В Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.501.205.4.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. В., находящ се в сграда № 4, разположена в поземлен имот с идентификатор 10971.501.205 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. В., представляващ жилище - апартамент с административен адрес гр. .В. ул.., са намерени движими вещи : печка термоакумулираща модел „ТАП-4" с пазарна стойност 70,00лева, холно кресло - 2 броя с пазарна стойност 40,00лева, холна табуретка - Зброя с пазарна стойност 15,00лева, ъглови легла с ракли-2 броя с пазарна стойност 100,00лева, холна секция от два модула с пазарна стойност 60,00лева, кухненски секции-2броя с пазарна стойност 10,00лева, кухненски столове - 3 броя с пазарна стойност 6,00лева, маса кухненска с пазарна стойност 5,00лева, гардероб четирикрилен с надстройка с пазарна стойност 100,00лева радиатор маслен с пазарна стойност 40,00лева.

Пазарната стойност на движимите вещи към 07.06.2018г. възлиза в общ размер на 446,00лева, съгласно заключението на вещото лице инж. Р. П. И..

 

Окръжен съд-В. , като взе предвид в съвкупност и поотделно представените по делото писмени доказателства, приема следното от правна страна:

С оглед разпоредбите на чл. 8, ал. 4 от ЗН, чл. 10 от ЗН намира, че са изчерпани редовете законни наследници на наследодателя.Нормата на чл. 11 от ЗН сочи, че когато няма лица, които могат да наследяват съгласно предходните членове, или когато всички наследници се откажат от наследството или изгубят правото да го приемат, наследството се получава от Държавата, с изключение на движимите вещи, жилищата, ателиетата и гаражите, както и на парцелите и имотите, предназначени предимно за жилищно строителство, които стават собственост на общината, на чиято територия се намират. В хипотезата на чл. 11 от ЗН общината става собственик не по волята на наследодателя, а по силата на зачетено от закона нейно териториално предимство, доколкото изброените в тази разпоредба конкретни активи от наследството се намират на нейна територия при откриването му и при условие, че наследодателят не е оставил никакви наследници. В случая на чл. 11 от ЗН общината придобива собствеността по силата на закона - допустимостта на този способ следва и предвид разпоредбата на чл. 77 от ЗС - според която правото на собственост може да се придобива освен чрез правна сделка, по давност, още и по други начини,определени в закон.С оглед на горното районният съд с оглед на обстоятелството ,че наследството, останало от В. К. С. ,включва движими вещи, жилища и парцел ,предназначен за жилищно строителство законосъобразно е приел,че същите стават собственост на Община В..

Въззивната жалба е процесуално недопустима,тъй като е насочена срещу неподлежащ на обжалване съдебен акт. Обжалваното решение е постановено по молба на Б.„Д.' ЕАД в производство по чл. 51, ал. 1 от Закона за наследството /ЗН/ за приемане по опис на наследството на починалата В. С.. Производството, инициирано от заинтересованата банка-молител има охранителен характер и по отношение на него съгласно чл. 530 от ГПК се прилагат правилата на охранителните производства, регламентирани в Глава четиридесет и девет на част шеста на ГПК "Охранителни производства".Съгласно чл. 537, ал. 1 от ГПК решението, с което молбата за издаване на искания охранителен акт се уважава, не подлежи на обжалване. Възможността за обжалване на съдебните актове в охранителното производство е предвидена изрично по отношение на отказите да се издаде съответния охранителен акт, видно от разпоредбата на чл. 538, ал. 1 от ГПК.Въззивникът Община В. няма качеството на молител в охранителното производство,по чиято молба да е постановен отказ и за нея не е налице правен интерес от обжалване на постановения съдебен акт,поради което въззивната жалба се явява недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане, а производството прекратено.

За пълнота на изложението въззивният съд намира ,че въззивната жалба е и неоснователна .Оплакването на жалбоподателя относно непризоваване на всички наследници с право на наследяване е неоснователно,тъй като Районният съд е изследвал кръга на наследниците на починалото лице и отказите от наследство, като след обстойна оценка на доказателствата по делото е констатирал липсата на наследници, които да получат наследството на починалото лице. С оглед на това обстоятелство имуществото на починалото лице преминава към универсалните правоприемници (държавата и/или общината) ех 1еgе при спазване на правилата на разпоредбата на чл. 11 от ЗН. Държавата и общината на основание чл. 61, ал. 2 от ЗН приемат наследството само по опис и същите нямат качеството на наследник. Описът е извършен от частен съдебен изпълнител съгласно правилата на Глава петдесет и втора от ГПК и обхваща имуществото на починалото лице.По делото не са налични доказателства за имущество, което да попада в изключенията, посочени в чл. 11 от ЗН и съответно да преминава към държавата, поради което районният съд правилно е постановил преминаването на оставеното от починалото лице имущество към правоприемника община В..

Водим от горното   Съдът              

 

                                         О   П   Р   Е Д   Е   Л   И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ въззивната жалба на Община В. с ЕИК.. срещу Решение 01188-РЗ/27.06.2018 г. по гр.д.№521/2017 г. по описа на Районен съд-В. и ПРЕКРАТЯВА производството по делото.

Определението  подлежи обжалване пред САС в едноседмичен срок от връчване на препис .

 

               ПРЕДСЕДАТЕЛ :                               ЧЛЕНОВЕ :1/

 

                                                                                             2/