Т.Д. № 1-2018

Решение по Търговско дело 1/2018г.

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е        №20

 

гр.Видин, 16.04.2018 година

 

В   И М Е Т О   Н А     Н А Р О Д А

 

            Видинският окръжен съд търговска колегия в открито

заседание на пети април

две хиляди и осемнадесета година в състав:    

                                    

                                                     Председател:   А. П.    

                                                            

при секретаря   В. К. ............................. и в присъствието на        прокурора   като разгледа докладваното от съдия     А. П. търговско дело № 1 по описа за 2018   година и за да се произнесе, взе предвид следното:

            Производството е по реда на чл.625 и сл. във вр чл.632 ал.1 от Търговския закон.

            Молителят „О. Б. Б.“ АД ,гр.С., ЕИК ............... иска обявяване на неплатежоспособност и откриване на производство по несъстоятелност по отношение на длъжника „В. О.“ ЕООД, с ЕИК .............., гр.В., със седалище и адрес на управление -гр.В., ж.к. „В.“ бл...., вх...,ет., ап., представлявано от В. Б. Р..

     Молителят „ОББ" АД твърди, че има вземане към „В. О." ЕООД, изразяващо се в размера на вземането по договорите за кредит, посочени подробно по-долу, обезпечено с имотите, собственост на ответника „В. О." ЕООД , придобити на основание нотариален акт № .., том .., дв.вх.рег. № ......./10.11.20107 г., нотариален акт №..., том ..., дв.вх.рег. № ........../10.11.2017 г., и нотариален акт № ......, том ..., дв.вх.рег. № .........../10.11.2017 г.

„О. Б. Б." АД твърди, че е кредитор на „В. О." ЕООД, с вземания, подробно индивидуализирани в молбата за откриване производство по несъстоятелност, произтичащи от търговски сделки - сключен договор за банков кредит, които са обезпечени с недвижими имоти, собственост на ответника. Поради това, на осн. чл.625 от ТЗ , с молбата си от 29.12.2017 г. „ОББ" АД иска да бъде открито производство по несъстоятелност на длъжника „В. О." ЕООД , като на основание чл.629, ал.З от ТЗ производството по разглеждане на молбата на длъжника според Банката следва да бъде спряно.

По силата и при условията на Договор за кредитна линия от 24.06.2013 г. „О. Б. Б." АД е предоставила на кредитополучателя „O. Т." ЕООД, ползването на кредитна линия за оборотни средства в размер до ................,00 лв. Крайният срок за погасяването на кредита е до 24.06.2014 г. С Анекс № 1, Допълнително споразумение № 2 и Допълнително споразумение № 3 срокът за погасяване на кредита е удължен до 24.06.2017 г. Падежът на договора за кредит е настъпил на 24.06.2017 г., поради което задълженията на кредитополучателя „O. Т." ЕООД и съдлъжниците „С.-" ЕООД, О. Т. И. и С. Т. И. са станали изискуеми в пълен размер.

За обезпечаване на вземанията на „ОББ" АД срещу „O. Т." ЕООД по Договор за кредитна линия от 24.06.2013 г. са учредени следните обезпечения:

 1. Договорна ипотека, учредена с Нотариален акт № ...., том ..., дело № .../2013 г., по описа на нотариус В. Д. с рег.№ 115 Нк, вписан в Службата по вписванията - Варна под акт № ...., том ...., дв.вх.рег.№ ...../24.06.2013 г., дело № ..../2013 г., с който „O. Т." ЕООД е учредило в полза на кредитора „ОББ" АД договорна ипотека върху собствени на дружеството недвижими имоти, находящи се в гр.В..
 2. С цитирания нотариален акт е учредена договорна ипотека и от лицата О. Т. И., С. Т. И., К. Г. К. и Т. К. К., върху притежавани оттях недвижими имоти, подробно описани в същия.

Недвижимите имоти съгласно нотариален акт № 13, том 76, дв.вх.рег. № ....../10.11.20107 г., нотариален акт №.., том ..., дв.вх.рег. № ...../10.11.2017 г„ и нотариален акт № ..., том ...., дв.вх.рег. № ..../10.11.2017 г. са прехвърлени на дружеството - ответник „В.О." ЕООД.

3.Особени залози учредени по реда на Закона за особените залози, по пет броя договори за залог, и всичките вписани в ЦРОЗ.

 1. Договори за залог на вземания по сметки 2 броя, учредени по реда на ЗДФО. Според „ОББ" АД, Кредитополучателят „O. Т." ЕООД и съдлъжниците „С. - " ЕООД, О. Т. И. и С. Т. И., не са изпълнили задълженията си за плащане на дължими погасителни вноски за главница, дължими лихви, неустойки и комисионна за управление по договора за банков кредит от 24.06.2013 г. За изискуемото задължение на длъжниците за неплатените в срок погасителни вноски за главница, дължими лихви, неустойки и комисионна за управление, Банката е предприела действия за принудително събиране на изискуемото си вземане, като на 16.11.2017 г. се е снабдила със заповед за изпълнение № .......... и изпълнителен лист № ......... от 21.11.2017 г., издадени по ч.гр.д. ........./2017 г. по описа на PC - Варна, с който „O. Т." ЕООД и съдлъжниците „С. - " ЕООД, О. Т. И. и С. Т. И. са осъдени да заплатят солидарно на „ОББ" АД сумите:
 • .................. лв. - просрочена главница, ведно със законната лихва върху главницата, считано от 11.2017 г. до окончателното й изплащане.
 • ............... лв. - общо обезщетение за забава, за периода от 06.2017 г. до

12.11.2017 г.;

 • ............... лв. - присъдени разноски за производството по издаване на заповед за изпълнение и изпълнителен лист;
 • ............ лв. - юрисконсултско възнаграждение.

Молителят се позовава на чл.429, ал.З ГПК, според който „Изпълнителният лист срещу длъжника има сила и срещу третото лице, дало своя вещ в залог или ипотека за обезпечаване на дълга, когато взискателят насочва изпълнението върху тази вещ".

За събиране на присъдените суми е образувано изп.дело № 20178830402644 по описа на ЧСИ П. И., рег.№ ........, ОС Варна.

Към 18.12.2017 г. общият размер на задълженията по Договора за кредитна линия с кредитополучател „O. Т." ЕООД и съдлъжниците и съдлъжниците „С. - " ЕООД, О. Т. И. и С. Т. И., произтичащи от Договор за кредитна линия от 24.06.2013 г., изменен и допълнен с допълнителни споразумения, видно от приложеното към исковата молба извлечение от счетоводни книги на „ОББ" АД е ........... лв, както следва:

 • ...................... лв. - просрочена главница, ведно със законната лихва върху главницата, считано от 11.2017 г. до окончателното й изплащане, която към 158.12.2017 г. е в размер на ............. лв..
 • ......................... лв. - общо обезщетение за забава, за периода от 06.2017 г. до 12.11.2017 г.;
 • ........................ лв. - присъдени разноски за производството по издаване на заповед за изпълнение и изпълнителен лист;
 • ................. лв. - юрисконсултско възнаграждение.
 • ................. лв. - такси и разноски по изп.д.2644/2017 г.
 • ................ лв. - държавни такси по изп.дело № 2644/2017 г.
 • ................. лв. - такси и разноски по изп. Дело № 2647/2017 г.
 • ............... лв. - разноски, извършени във връзка с учредените обезпечения по реда на
 • ................... лв. - разноски за застраховки на обезпеченията.

Излага се в молбата, че по силата и при условията на Договор за кредитна линия от 24.06.2013 г. „О. Б. Б." АД е предоставила на кредитополучателя „С.- " ЕООД, ползването на кредитна линия за оборотни средства в размер до .......... лв. Крайният срок за погасяването на кредита е до 24.06.2014 г. С Анекс № 1, Допълнително споразумение № 2 и Допълнително споразумение № 3 срокът за погасяване на кредита е удължен до 24.06.2017 г. Падежът на договора за кредит е настъпил на 24.06.2017 г., поради което задълженията на кредитополучателя „С.-" ЕООД и съдлъжниците „O. Т." ЕООД, О. Т. И. и С. Т. И. са станали изискуеми в пълен размер.

За обезпечаване на вземанията на „ОББ" АД срещу „С.-" ЕООД по Договор за кредитна линия от 24.06.2013 г. са учредени следните обезпечения:

 1. Договорна ипотека, учредена с Нотариален акт № ..., том ..., дело № .../2013 г., по описа на нотариус В. Д. с рег.№ ..... Нк, вписан в Службата по вписванията - Варна под акт № ..., том ..., дв.вх.рег.№ ....../24.06.2013 г., дело № ........../2013 г., с който „O. Т." ЕООД е учредило в полза на кредитора „ОББ" АД договорна ипотека върху собствени на дружеството недвижими имоти, находящи се в гр.Варна.
 2. С цитирания нотариален акт е учредена договорна ипотека и от лицата О. Т. И., С. Т. И., К. Г. К. и Т. К. К., върху притежавани от тях недвижими имоти, подробно описани в същия.

Недвижимите имоти съгласно нотариален акт № .., том ..., дв.вх.рег. № ..../10.11.20107 г., нотариален акт №..., том ..., дв.вх.рег. № .../10.11.2017 г., и нотариален акт № ..., том ..., дв.вх.рег. № ...../10.11.2017 г. са прехвърлени на дружеството - ответник „В. О." ЕООД.

3.Особени залози учредени по реда на Закона за особените залози, по пет броя договори за залог, и всичките вписани в ЦРОЗ.

Според „ОББ" АД, Кредитополучателят „С.-" ЕООД и съдлъжниците „O. Т." ЕООД, О. Т. И. и С. Т. И., не са изпълнили задълженията си за плащане на дължими погасителни вноски за главница, дължими лихви, неустойки и комисионна за управление по договора за банков кредит от 24.06.2013 г. За изискуемото задължение на длъжниците за неплатените в срок погасителни вноски за главница, дължими лихви, неустойки и комисионна за управление, Банката е предприела действия за принудително събиране на изискуемото си вземане, като на 16.11.2017 г. се е снабдила със заповед за изпълнение № ......... и изпълнителен лист № ........... от 21.11.2017 г., издадени по ч.гр.д. ............../2017 г. по описа на PC - Варна, с който„С.-" ЕООД и съдлъжниците „O. Т." ЕООД, О. Т. И. и С. Т. И. са осъдени да заплатят солидарно на „ОББ" АД сумите:

 • .......... лв. - просрочена главница, ведно със законната лихва върху главницата, считано от 11.2017 г. до окончателното й изплащане.
 • ............ лв. - общо обезщетение за забава, за периода от 06.2017 г. до 12.11.2017г.;
 • ............... лв. - присъдени разноски за производството по издаване на заповед за изпълнение и изпълнителен лист;
 • ............... лв. - юрисконсултско възнаграждение.

Посочва, че съгласно чл.429, ал.З ГПК „Изпълнителният лист срещу длъжника има сила и срещу третото лице, дало своя вещ в залог или ипотека за обезпечаване на дълга, когато взискателят насочва изпълнението върху тази вещ".

За събиране на присъдените суми е образувано изп.дело № 20178830402645 по описа на ЧСИ П. И., рег.№ ....., ОС Варна.

Към 18.12.2017 г. общият размер на задълженията по Договора за кредитна линия с кредитополучател „С.-" ЕООД и съдлъжниците „O. Т." ЕООД, О. Т. И. и С. Т. И., произтичащи от Договор за кредитна линия от 24.06.2013 г., изменен и допълнен с допълнителни споразумения, видно от приложеното към исковата молба извлечение от счетоводни книги на „ОББ" АД е ..................... лв, както следва:

 • ...................... лв. - просрочена главница, ведно със законната лихва върху главницата, считано от 11.2017 г. до окончателното й изплащане, която към 18.12.2017 г. е в размер на ............. лв..
 • ......... лв. - общо обезщетение за забава, за периода от 06.2017 г. до 12.11.2017 г.;
 • ................. лв. - присъдени разноски за производството по издаване на заповед за изпълнение и изпълнителен лист;
 • ............ лв. - юрисконсултско възнаграждение.
 • ............ лв. - такси и разноски по изп.д.2645/2017 г.
 • ................. лв. - държавни такси по изп.дело № 2645/2017 г.
 • ................. лв. - такси и разноски по изп. Дело № 2646/2017 г.
 • ............. лв. - разноски, извършени във връзка с учредените обезпечения по реда на

Според молителя ответното дружество „В. О." ЕООД е в състояние на неплатежоспособност по смисъла на чл. 608, ал.1 от ТЗ поради невъзможност да изпълни изискуеми и установени по основание и размер парични задължения към трето дружество - кредитор, видно от молбата по чл.625 ТЗ, въз основа на която е образувано настоящото производство.

Падежът на Договора за кредит е настъпил на 24.06.2017 г., поради което задълженията на кредитополучателя „O. Т." ЕООД и съдлъжниците „С.-" ЕООД , О. Т. И. и С. Т. И. са станали изискуеми в пълен размер.

Падежът на Договора за кредит е настъпил на 24.06.2017 г., поради което задълженията на кредитополучателя „С.-" ЕООД и съдлъжниците, „O. Т. ЕООД, О. Т. И. и С. Т. И. са станали изискуеми в пълен размер.

За тези задължения са ипотекирани недвижимите имоти, посочени в исковата молба, които съгласно нотариален акт № ..., том ..., дв.вх.рег. №......./10.11.2017 г., нотариален акт № ..., том ..., дв.вх. рег.№ .../10.11.2017 г., и нотариален акт № ...., том ...., дв.вх. per. № ..../10.11.2017 г. са прехвърлени на дружеството - ответник „В. О." ЕООД.

Задълженията към ОББ АД, произтичащи от Договорите за кредитна линия от 24.06.2013 г., изменени и допълнени с допълнителните споразумения, са изискуеми изцяло, съгласно описаните в молбата обстоятелства. За тези задължения са издадени заповеди за изпълнение и изпълнителни листове, които, съгласно чл.429, ал.З ГПК имат сила и по отношение на ипотекарния длъжник „В. О." ЕООД . Поради това, Молителят счита, че дружество „В. О." ЕООД е в състояние на неплатежоспособност, считано от 25.06.2017 г., като не е в състояние да изпълни изискуемо парично задължение по търговска сделка - произтичащо от Договорите за кредитна линия от 24.06.2013 г., изменени и допълнени с допълнителните споразумения.

С молбата си по настоящото дело, молителят моли съда, след като се убеди в основателността на твърденията му, да бъде постановено решение по чл.630, ал.1 от ТЗ, с което да бъде открито производстно по несъстоятелност на „В. О." ЕООД гр.Видин, представлявано от В. Б. Р..

           

         С Молба от 22.01.2018 г. по делото се е присъединил като Кредитор на „В. О." ЕООД дружеството „Л. Т." ЕООД с ЕИК ................, със седалище и адрес на управление гр.С., ул."К. П." № .........., представлявано от И. И. П..

„Л. Т." ЕООД твърди, че е кредитор на „В. О." ЕООД, което качество, произтича от ликвидно и изискуемо парично вземане на молителя от ответника в размер на главница ..................лева, представляваща сбор от остатък от дължима главница по Договор за цесия от 27.11.2017 г., рег.№ ......... от 27.11.2017 г. на Ц. С., нотариус в PC София с рег.№ .......... на НК, и ................ лева главница, както и законна лихва върху главницата от .............. лева от 20.12.2017 г. до окончателното плащане на сумата, а върху главницата от .............. лева от 26.11.2017 г. до окончателното плащане на сумата.

Вземането се основава на следните факти и обстоятелства, посочените в текста на молбата :

1.1. По силата на Договор за цесия от 27.11.2017 г., per. № .........от 27.11.2017 г. на Ц. С., нотариус в PC София с рег.№ ..... на НК, дружеството молител е придобило парично вземане в размер на ....................... лева срещу ответника „В. О." ЕООД от „O. Т. ЕООД.

Паричното вземане на „O. Т." ЕООД от „В. О." ЕООД произтича от продажбена сделка, по силата на която „O. Т." ЕООД като продавач, е прехвърлило на „В. О." ЕООД, като купувач, собствеността върху недвижими имоти, представляващи:

1.1. Поземлен имот с идентификатор ....................... по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-...../19.06.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед КД-.....- .........../11.10.2007 г. на Началника на СГКК-Варна, адрес на поземления имот: гр.В., п.к. 9000, ул. „А. Х." № ... с площ 987 кв.м, заедно с построената в поземления имот Сграда - Търговски комплекс с Шоурум с идентификатор ................... със застроена площ 287 кв.м. на .........етаж, предназначение сграда за търговия, който недвижим имот, съгласно доказателствени документи за собственост, представлява Търговски комплекс със застроена площ от 280 кв.м. и обща разгърната застроена площ от 608 кв.м. и се състои от 1 подземен етаж с разгърната застроена площ от 328 кв.м.; 2. Надземен етаж с разгърната застроена площ от 280 кв.м. Имотът е описан подробно в молбата за присъединяване на кредитора. Купувачът - длъжник „В. О." ЕООД се е задължило да заплати на „O. Т." ЕООД договорената между страните продажна цена в размер на ........... лева.

1.2. „В. О." ЕООД е сключило договор за наем на описаните в молбата за присъединяване имоти с „Л. Т." ЕООД с предмет отдаване под наем на посочените в молбата имоти, като наемната цена за целия срок на договора е платена от наемателя на наемодателя чрез прихващане на взаимни задължения и вземания, за което е подписан Протокол за прихващане на вземания и задължения, по силата на който дължимата от „Л. Т." ЕООД сума в размер на ........... лева по Договор за наем от 21.12.2017 г., представляваща и задължение към „В. О." ЕООД, се прихваща от вземането на „Л. Т." ЕООД от „В. О." ЕООД по Договор за цесия от 27.11.2017 г. рег.№ ................ от 27.11.2017 г. на Ц. С., нотариус в PC София с рег.№ ........ на НК, за законна лихва в размер на законна лихва върху главницата ................... лева за периода от 26.11.2017 г. до 20.12.2017 г. в размер на ................... лева и част от дължимата главница .............. лева до размер ................. лева.

След извършеното прихващане „В. О." ЕООД остава да дължи на „Л. Т." ЕООД по Договор за цесия от 27.11.2017 г. рег.№ ....... от 27.11.2017 г. на Ц. С., нотариус в PC София с рег.№ ...... на НК, сума в размер на .............. лева, както и законна лихва върху сумата от 20.12.2017 г. до окончателното изплащане на вземането.

2.1. По силата на Договор за цесия от 27.11.2017 г., per. № ............ от 27.11.2017 г. на Ц. С., нотариус в PC София с рег.№ ......... на НК, дружеството молител „Л. Т." ЕООД е придобило от К. Г. К. и Т. К. К. парично вземане в размер на ........... лева, както и законна лихва от 26.11.2017 г.

Паричното вземане на К. Г. К. и Т. К. К. от „В. О." ЕООД произтича от договорената продажна цена по продажбена сделка, сключена между К. Г. К. и Т. К. К. като продавач с „В. О." ЕООД, за недвижими имоти, представляващи:

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор .................... по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-............/10.11.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР, с адрес на поземления имот: гр.В., п.к. 9000, ул. „А. Г." № ....., ет...., ап...., самостоятелния обект се намира в сграда № 1 разположена в поземлен имот с идентификатор ..................... с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, посочена в документа площ 132 кв.м. Имотът е описан подробно в молбата за присъединяване на кредитора. Купувачът - длъжник „В. О." ЕООД се е задължило да заплати на К. Г. К. и Т. К. К. договорената между страните продажна цена в размер на ............. лева, платима в 15 дневен срок от подписване на договора за покупко-продажба, обективиран в Нотариален акт за покупко-продажба на недвижими имоти № ...., том ....., пег.№ ..............., дело 691/10.11.2017 г. на В. Г., нотариус, вписан в регистъра на НК под рег.№ .........., с район на действие - Районен съд - гр.Варна, вписан в СВ-гр.Варна с вх. рег.№ ........./10.11.2017 г. , дв.вх.рег. № ........../10.11.2017 г., като акт № ...., том ........, дело .........../2017 г.

2.2. По силата на Договор за цесия от 27.11.2017 г., per. № .......... от 27.11.2017 г. на Ц. С., нотариус в PC София с рег.№ ...... на НК, дружеството молител „Л. Т." ЕООД е придобило от С. Т. И. и О. Т. И. парично вземане в размер на ........... лева, както и законна лихва от 26.11.2017 г.

Паричното вземане на С. Т. И. и О. Т. И. от „В. О." ЕООД произтича от договорената продажна цена по продажбена сделка, сключена между С. Т. И. и О. Т. И. като продавач с „В. О." ЕООД като купувач, за недвижими имоти, представляващи:

 • Поземлен имотс идентификатор .......................... по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-........../10.11.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР, адрес на поземления имот: гр.В., п.к. 9000, ул. „А. Г." № .... с площ ........ кв.м, предназначение Дворно място.
 • Самостоятелен обект в сграда с идентификатор ........... по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-........../10.11.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР, с адрес на поземления имот: гр.В., п.к. 9000, ул. „А. Г." № ...., ет...., ап....., самостоятелния обект се намира в сграда № 1 разположена в поземлен имот с идентификатор ...................... с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, посочена в документа площ 132 кв.м.
 • Самостоятелен обект в сграда с идентификатор .................. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-.............../10.11.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР, с адрес на поземления имот: гр.В., п.к. 9000, ул. „А. Г." № ...., ет......, ап........, самостоятелния обект се намира в сграда № 1 разположена в поземлен имот с идентификатор ............. с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, посочена в документа площ 50 кв.м.
 • Самостоятелен обект в сграда с идентификатор .............. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-..-

.........../10.11.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР, с адрес на поземления имот: гр.В., п.к. 9000, ул. „А. Г." № ..., ет....., ап........, самостоятелния обект се намира в сграда № 1 разположена в поземлен имот с идентификатор ................. с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, посочена в документа площ 14.80 кв.м.

 • Самостоятелен обект в сграда с идентификатор ....................... по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-.....-

........./10.11.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР, с адрес на поземления имот: гр.В., п.к. 9000, ул. „А. Г." № ...., ет...., гараж....., самостоятелния обект се намира в сграда № 1 разположена в поземлен имот с идентификатор ........... с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, посочена в документа площ 14.60 кв.м.

1.6. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор .................. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-........./10.11.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР, с адрес на поземления имот: гр.В., п.к. 9000, ул. „А. Г." № ....., ет......., самостоятелния обект се намира в сграда № 1 разположена в поземлен имот с идентификатор ................ с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, посочена в документа площ 132.00 кв.м. Имотът е описан подробно в молбата за присъединяване на кредитора. Купувачът - длъжник „В. О." ЕООД се е задължило да заплати на С. Т. И. и О. Т. И. договорената между страните продажна цена в размер на ............ лева, платима в 15 дневен срок от подписване на договора за покупко-продажба, обективиран в Нотариален акт за покупко-продажба на недвижими имоти № ......., том ..........., пег.№ ........., дело ......../10.11.2017 г. на В. Г., нотариус, вписан в регистъра на НК под рег.№ .........., с район на действие - Районен съд - гр.Варна, вписан в СВ - гр.В. с вх. рег.№ ....../10.11.2017 г. , дв.вх.рег. № ......../10.11.2017 г., като акт № ........, том .........., дело ................../2017 г.

Горните имоти са описани подробно в молбата на присъединения кредитор.

2.3. „В. О." ЕООД е сключило договор за наем на описаните в молбата за присъединяване имоти с „Л. Т." ЕООД с предмет отдаване под наем на посочените в т.2.1. и 2.2. от молбата имоти, като наемната цена за целия срок на договора е е в размер на .............. лева . Страните са подписали протокол за прихващане на взаимни задължения, с което са се договорили дължимата от „Л. Т." ЕООД сума в размер на .............лева по Договор за наем от 21.12.2017 г., представляваща и задължение към „В. О." ЕООД да се прихва от вземането на „Л. Т." ЕООД от „В. О." ЕООД по Договор за цесия от 27.11.2017 г., per. № ......... от 27.11.2017 г. на Ц. С., нотариус в PC София с рег.№ ........ на НК, за сумата ............... лева и по Договор за цесия от 27.11.2017 г., per. № ........ от 27.11.2017 г. на Ц. С., нотариус в PC София с рег.№ ........... на НК, за законна лихва в размер на законна лихва върху главницата от ............ лева за периода от 26.11.2017 г. до 20.12.2017 г. в размер на ......... лева и част от дължимата главница ............... лева до размер ........... лева.

След извършеното прихващане „В. О." ЕООД остава да дължи на „Л. Т." ЕООД по Договор за цесия от 27.11.2017 г„ per. № ....... от 27.11.2017 г. на Ц. С., нотариус в PC София с рег.№ на НК, сума в размер на ............ лева, както и законна лихва върху сумата от 20.12.2017 г. до окончателното плащане на сумата.

Според молителя, дължимо е и цялото вземане по Договор за цесия от 27.11.2017 г., per. № ......... от 27.11.2017 г. на Ц. С., нотариус в PC София с рег.№ ...... на НК, сума в размер на ............... лева, която се дължи считано от 26.11.2017 г., ведно с дължимата законна лихва върху главницата, считано от 26.11.2017 г. С молбата си кредиторът моли, на основание чл.629, ал.4 от ТЗ да бъде присъединен молителя търговско дружество „Л. Т." ЕООД към производството по несъстоятелност срещу „В. О." ЕООД по търговско дело № 1/2018 г. с ищец ОББ АД.

Моли също така да бъде констатирана и обявена неплатежоспособността на „В. О." ЕООД и да се определи за начална дата на неплатежоспособността 26.11.2017 г. Да бъде открито производство по несъстоятелност на търговското дружество „В. О." ЕООД. Да бъде обявена несъстоятелността на търговското дружество „В. О." ЕООД и бъде назначен временен синдик при осигуряване на началните разноски за несъстоятелността от някой от кредиторите.

Ответникът „В. О." ЕООД не е изразил становище по молбата по чл. 625 от ГПК, не е оспорил изложените в нея обстоятелства и искане. Не е оспорено и обстоятелството, че преди образуването на т. дело № 1/2018 година самият ответник „В. О." ЕООД е подал в качеството си на длъжник  молба за откриване на производство по несъстоятелност.

            Подадената от „О. Б. Б.“ АД ,гр.София молба за откриване на производство по несъстоятелност срещу  „В. О." ЕООД, гр.Видин е процесуално допустима по смисъла на чл.625 от ТЗ, доколкото в нея молителят твърди, че е кредитор на ответното дружество с вземане по чл.608,ал.1,т.1 ТЗ и следва да бъде разгледана по същество.

           Следва да се разгледа по същество и молбата на присъединилия се кредитор „Л. Т." ЕООД, тъй като същата е съобразена с процесуалната възможност дадена от законодателя в разпоредбата на чл.629 ал.4 от ТЗ и подадена  в законоустановения срок-до приключване на първото заседание по делото.

          Видинският окръжен съд след преценка на доводите изложени в подадената молба по чл.625 от ТЗ и молбите подадени по реда на чл.629 ал.4 от ТЗ и представените към същите писменни доказателства , констатира следното:

                  Молбата за откриване на производство по несъстоятелност е подадена от Кредитора „О. Б. Б.“ АД,чрез упълномощен процесуален представител на основание чл.628 ал.2 от ТЗ и същата е придружена с документи, изискуеми по този закон. Представени са документи, установяващи неплатежоспособността на длъжника, внесена е необходимата ДТ и са приложени доказателства по чл.78 ал.2 от ДОПК.

                   Молбите на присъединения кредитор „Л. Т." ЕООД, също е придружена с необходимите  документи, установяващи неплатежоспособността на длъжника, внесена е необходимата ДТ и са приложени доказателства по чл.78 ал.2 от ДОПК.

            Тук следва да се отбележи, че производството по несъстоятелност представлява универсално изпълнително производство, поради което споровете относно отделните вземания касаят фазата на приемане на вземанията на кредитора от синдика / чл. 633 ал. 1 т.1 във връзка с чл. 692 ал. 1 от ТЗ/. С решението по чл. 625 от ТЗ не се създава сила на пресъдено нещо относно съществуването на конкретно вземане на определен кредитор към длъжника. С оглед на това по начало съдът не дължи произнасяне по възраженията, направени срещу вземането на „ОББ“ АД от другия присъединен в производството пред Окръжен съд Видин кредитор, а именно „Л. Т.“ ЕООД. В това производство значение биха имали само възраженията срещу вземането, направени от самия длъжник и то такива, свързани с отричане качеството „кредитор по търговска сделка“ на молителя. Такива по настоящото дело не са направени и не се поддържат. С оглед на това и на изложените по-горе мотиви, че събраните доказателства са достатъчни  да обосноват активната легитимация на „ОББ“АД да подаде и поддържа молба по чл. 625 от ТЗ в качеството си на кредитор на длъжника по търговска сделка, съдът счита, че  е налице първата предпоставка на искането за откриване на производство по несъстоятелност на „В. О.“ ЕООД поради свръхзадълженост, което е и предмета на настоящото  въззивно производство.

За изясняване делото от обективна страна е назначена съдебно - икономическа експертиза.

От заключението на вещото лице се установява следното: Вещото лице е изготвило заключението си въз основа на приложените към молбата документи и е извършило проверка в счетоводството на ответното дружество.

  След анализ на тези доказателства, вещото лице е посочило, че по счетоводни данни на „В. О." ЕООД към 31.12.2017 г. дружеството няма задължения по банкови кредити усвоени от същото. Задълженията на „В. О." ЕООД, произтичащи от банкови кредити, възниквали с придобиването на недвижимите имоти върху, които има наложена договорна ипотека са общо ............. лева. По счетоводни данни „В. О." ЕООД към 31.12.2016 г. има задължения в общ размер .... х.лв., от които ......... лева задължения по допълнителни парични вноски, ...... лева задължения по корпоративен данък и ......... лева задължения към бюджета и ведомства. Към 31.12.2017 г. „В. О." ЕООД по балансови данни има задължения в размер на ........ х.лв. Краткотрайни задължения ....... Коефициентът показва, че при реализация на краткотрайните активи на дружеството ще може да покрие 0.33% от краткотрайните си задължения. За норматив на общата ликвидност се приема коефициент 1.00.

          За общ норматив на финансова автономност се приема коефициент 0.33. Коефициента има отрицателна стойност, дължаща се на декапитализацията (отрицателната стойност) на собствения капитал на дружеството към изискуемия пасив на същото към 31.12.2017 г., говори за невъзможност на дружеството да покрие текущите си задължения от реализация на активите си по Баланса. Отрицателната стойност на коефициента говори за огромна задлъжнялост на дружеството. За норматив на коефициента на задпъжналост се приема стойност до 3.00.

            По отношение на началната дата на неплатежоспособността , вещото лице , сочи, че тъй като в нотариалните актове от 10.11.2017 г. за покупка на недвижимите имоти, описани в делото е посочено, че цената е платима в 15 дневен срок от подписване на договора за покупко-продажба, то „В. О." ЕООД е спряло плащанията от 25.11.2017 г. От 25.11.2017 г. невъзможността на ответника да обслужва задълженията си е придобила траен и необратим характер.

            Най рано възникналото неудовлетворено вземане е от 24.06.2017 г. към „ОББ" АД, когато е настъпил падежа на кредитите, обезпечени с придобитото от „В. О." ЕООД недвижимо имущество и кредитите, предоставени на „O. Т." ЕООД, и „С.-" ЕООД са били обявени за изискуеми.

            Имуществото на длъжника „В. О." ЕООД е достатъчно да покрие задълженията на дружеството, които се водят по счетоводни данни към 31.12.2017 г. В случай, че към тях се прибавят обезпечените с придобитото от „В. О." ЕООД недвижимо имущество кредитни задължения от ......................... лева, то недвижимото имущество от ...............лева не може да покрие задълженията на дружеството към кредиторите му и да покрие разноските по несъстоятелността.

В тази връзка стойностите на коефициентите за финансова автономност, задлъжнялост и ликвидност, както и отрицателната величина на собствения капитал показват трайно влошеното финансово състояние на дружеството, както и невъзможността търговецът да посреща и погасява задълженията си. При тези данни, вещото лице е посочило, че финансовите затруднения на търговеца имат траен и необратим характер.

            При така изложената фактическа обстановка, съдът приема следното от правна страна:

            По отношение на „ОББ“ АД , както се установи по делото има качеството на ипотекарен кредитор по отношение на ответника „В. О.“ ЕООД без да има вземане към него. Отношенията между тях са породени от това, че ответното дружество е придобило недвижими имоти, послужили за обезпечаване задължения на трети лица. Учредената ипотека за обезпечаване изпълнението на дълг на трето лице обаче не поражда за кредитора /банката/ вземане срещу несъстоятелния длъжник, а обуславя неговото качество на „ипотекарен кредитор“, който разполага с правата по чл.717н ТЗ - да получи сумата на обезпеченото си вземане при продажбата на имота в производството по несъстоятелност.

            Установено е по делото, че в полза на молителя „Л. Т." ЕООД е налице изискуемо вземане спрямо ответника „В. О." ЕООД е сключило договор за наем на описаните в молбата за присъединяване имоти с „Л. Т." ЕООД с предмет отдаване под наем на посочените в т.2.1. и 2.2. от молбата имоти, като наемната цена за целия срок на договора е в размер на ........... лева. Страните са подписали протокол за прихващане на взаимни задължения, с което са се договорили дължимата от „Л. Т." ЕООД сума в размер на ................... лева по Договор за наем от 21.12.2017 г., представляваща и задължение към „В. О." ЕООД да се прихване от вземането на „Л. Т." ЕООД от „В. О." ЕООД по Договор за цесия от 27.11.2017 г., per. № ......... от 27.11.2017 г. на Ц. С., нотариус в PC София с рег.№ .......... на НК, за сумата ............ лева и по Договор за цесия от 27.11.2017 г., per. № ...........от 27.11.2017 г. на Ц. С., нотариус в PC София с рег.№ ............ на НК, за законна лихва върху главницата от ................. лева за периода от 26.11.2017 г. до 20.12.2017 г. в размер на .................... лева и част от дължимата главница ................. лева до размер ............... лева.

            Присъединения кредитор „Л. Т.“ ЕООД е посочил като основания за откриване на производство по несъстоятелност на ответника свръхзадълженост и неплатежоспособност. От заключението на вещото лице се установява , че стойностите на коефициентите за финансова автономност, задлъжнялост и ликвидност, както и на собствения капитал показват трайно влошеното финансово състояние на дружеството, както и невъзможността търговецът да посреща и погасява задълженията си.

            Свърхзадължеността е специално основание за откриване на производство по несъстоятелност, приложима само за капиталовите търговски дружества. На основание чл.742 ал.1 от ТЗ търговското дружество е свръхзадължено, ако неговото имущество не е достатъчно, за да покрие паричните му задължения. Свръхзадължеността е налице ако задълженията в пасива надхвърлят имуществото в актива, в който случай имуществото на капиталовото дружество ще бъде обективно недостатъчно да удовлетвори всички кредитори, дори и ако дружеството е платежоспособно.

За установяване на съществуването на материално-правната предпоставка – свръхзадълженост като основание за откриване на производство по несъстоятелност следва да бъде извършена съпоставка между имуществото/актива и задълженията/пасива на дружеството. Под имущество следва да се разбират всички парично оценими права на дружеството, а в размера на задълженията следва да бъдат включени всички задължения на дружеството, включително и неизискуемите.

При така установените данни съдът намира, че състоянието на свръхзадълженост е налице към 26.11.2017г. , тъй като в нотариалните актове от 10.11.2017 г. за покупка на недвижимите имоти, описани в делото е посочено, че цената е платима в 15 дневен срок от подписване на договора за покупко-продажба. „В. О." ЕООД е спряло плащанията от 25.11.2017 г. От 25.11.2017 г. невъзможността на ответника да обслужва задълженията си е придобила траен и необратим характер.

 Посочената в експертизата дата на най- рано възникналото неудовлетворено вземане е -24.06.2017 г. към „ОББ" АД, когато е настъпил падежа на кредитите, обезпечени с придобитото от „В. О." ЕООД недвижимо имущество и кредитите, предоставени на „O. Т." ЕООД, и „С.-" ЕООД са били обявени за изискуеми, не може да бъде приета за дата на настъпване на обективно и трайно настъпване на състояние на свръхзадълженост. Това състояние е от момента на изтичане на срока по договорите за покупко-продажба на ипотекираните в полза на „ОББ“АД имоти -15 дневен или това е станало на 26.11.2017 г. Това е и момента от който ответникът е станал неплатежоспособен. Поради което и съдът приеме, че към посочената дата състоянието на свръхзадълженост и неплатежоспособност е трайно настъпило.

            Затрудненията на търговеца нямат временен характер. Те са постоянни с оглед приетото по-горе.

   За начална дата на неплатежоспособността съдът приема 26.11.2017 год., към която дата е изтекъл сроът за заплащане на цената на придобитите имоти, служещи за обезпечение на чужд дълг.

            Установява се също така ,че длъжника не разполага с имущество, което е достатъчно за покриване на задълженията без опасност за интересите на кредиторите .  Няма основания за прилагане разпоредбата на чл. 631 от ТЗ .

            С молба от 05.04.2018 г. кредиторът „Л. Т.“ ЕООД е поискал назначаване на временен синдик , за което е посочил Л. И. И., който следва да се назначи.

            Предвид на гореизложеното и на основание чл.  235 от ГПК  във вр. с чл.  621 от ТЗ, чл.630, ал. 1 от ТЗ Видинският   окръжен съд

 

 

 

 

     Р   Е   Ш   И   : 

 

 

            ОБЯВЯВА НЕПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТТА И СВРЪХЗАДЪЛЖЕНОСТТА на „В. О.“ ЕООД, с ЕИК .................., гр.Видин, със седалище и адрес на управление -гр.В., ж.к. „В.“ бл....., вх....,ет....., ап....., представлявано от В. Б. Р..

            ОПРЕДЕЛЯ  НАЧАЛНАТА ДАТА  на неплатежоспособността и свръхзадължеността   26.11.2017.

            ОТКРИВА ПРОИЗВОДСТВО ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ по отношение на „В. О.“ ЕООД, с ЕИК ............., гр.В., със седалище и адрес на управление -гр.В., ж.к. „В.“ бл....., вх.....,ет....., ап......, представлявано от В. Б. Р..

            ПОСТАНОВЯВА ОБЩА ВЪЗБРАНА И ЗАПОР върху имуществото на „В. О.“ ЕООД, с ЕИК ................., гр.В., със седалище и адрес на управление -гр.В., ж.к. „В.“ бл......, вх.....,ет......, ап..........., представлявано от В. Б. Р..

 

            НАЗНАЧАВА ЗА ВРЕМЕНЕН СИНДИК   Л. И. И., ЕГН ********** ***, тел. ....................; ......................

            ОПРЕДЕЛЯ срок  за встъпване на   временния синдик в длъжност в едноседмичен от съобщението.

            Временният  синдик следва  да представи на съда по несъстоятелността  декларация по   чл. 656 от ТЗ  във вр. с чл. 666 от ТЗ.

            Временният синдик   има правомощията по чл. 658 от  ТЗ.

            Временният синдик следва да изпълни задълженията си по чл. 668 от ТЗ.  

            На основание чл. 661  ал. 2 и ал. 3 от ТЗ   ОПРЕДЕЛЯ ТЕКУЩО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ  на временния синдик в размер на  ............. лв.,което се изплаща ежемесечно .

            ОПРЕДЕЛЯ  ДАТА  на първото събрание на кредиторите ,  15.05. 2018г.  10, 30 ч. в сградата на съдебната палата на   Окръжен съд  Видин, пл.“Бдинци“  , при следния дневен ред :

 1. Изслушване доклада на   временния синдик по чл.  668 т. 2от ТЗ .
 2. Избиране на постоянен синдик и предлагане на съда назначаването му .
 3. Избиране на комитет на кредиторите . 

            Поканата за събранието да се обяви в ТР , с което всички кредитори на несъстоятелността се смятат за редовно уведомени .

  

                 На основание  чл. 633 ал. 1 от ТЗ  във вр. с чл. 613а ал. 1 от ТЗ  решението подлежи на обжалване в  7- дневен срок от вписването му в ТР  пред  Апелативен съд гр. София.

               На основание чл.  613а  ал. 2 от   ТЗ решението може да се обжалва и от трети лица, посочени в правната норма .

               На основание чл.  622 от ТЗ  решението подлежи на вписване в ТР.

               На основание чл.  623 от ТЗ  данните за временния синдик подлежат на вписване в ТР.

               На основание чл. 634 от ТЗ решението подлежи на незабавно изпълнение. 

               На основание чл. 634в  ал. 2 от ТЗ  препис от решението да се връчи на молителя  и на длъжника  .

               На основание чл. 712 ал. 1 от ТЗ решението действа по отношение на всички .

                     

                        ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: