Т.Д. № 1-2018

Решение по Търговско дело 1/2018г.

Р Е Ш Е Н И Е № 166

за поправка на очевидна фактическа грешка

Гр.Видин, 17.12..2018 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Видинският окръжен съд гражданска колегия в разпоредително заседание на 17 декември две хиляди и осемнадесета година в състав:

Председател: А. П.

при секретаря                                      в присъствието на прокурора                                като разгледа докладваното от съдията П. т.дело № 1 по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

   

Софийският апелативен съд с определение от 13.11.2018 г. е прекратил производството по делото при себе си и е изпратил същото за поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в диспозитива на решението. За да постанови този резултат САС в мотивите си е изложил, че е налице несъответствие между мотивите и диспозитива на първоинстанционното решение изразяваща се в това, че в полза на кредитора О. не е налице изискуемо вземане произтичащо от търговска сделка, която да бъде основание да се иска откриване на производство по несъстоятелност срещу длъжника „В. О."ЕООД. В мотивите е изразено становище, че отношенията между страните се свеждат до това, че ответното дружество е придобило недвижими имоти, послужили като обезпечаване задълженията на трети лица и учредената ипотека обуславя права на банката като ипотекарен кредитор по чл.717н ТЗ да получи в последващата фаза по осребряване имуществото на несъстоятелния длъжник сумата на обезпеченото си вземане, но не и да иницира самостоятелно производство по чл.625 ТЗ. Същевременно обаче ВОС не се е произнесъл с изричен отхвърлителен дипозитив за отхвърляне на молбата за откриване на производство подадена от О. и в този смисъл, в решението е допусната очевидна фактическа грешка, която подлежи на поправка по предвидения в чл.247 ГПК ред.

Видинският окръжен съд, като взе предвид определението на САС и решението , чиято поправка се иска, намира следното:

С Решение № 20 от 16.04.2018 г., постановено по т. дело № 1/2018 г., Окръжен съд Видин, Търговска колегия, по молба на „О."АД и „Л. Т."ЕООД е обявена неплатежоспособността и свръхзадължеността и открито производство по несъстоятелност на „В. О."ЕООД с начална дата на неплатежоспособността 26.11.2017г. В мотивите си ВОС е приел , че в полза на кредитора О. не е налице изискуемо вземане произтичащо от търговска сделка, която да бъде основание да се иска откриване на производство по несъстоятелност срещу длъжника „В. О."ЕООД. Изразено е становище, че отношенията между страните се свеждат до това, че ответното дружество е придобило недвижими имоти, послужили като обезпечаване задълженията на трети лица и учредената ипотека обуславя права на банката като ипотекарен кредитор по чл.717н ТЗ да получи в последващата фаза по осребряване имуществото на несъстоятелния длъжник сумата на обезпеченото си вземане, но не и да иницира самостоятелно производство по чл.625 ТЗ.

В диспозитива на решението, обаче ВОС е пропуснал да се произнесе с изричен дипозитив за отхвърляне на молбата за откриване на производство подадена от О. в този смисъл.

Касае се за допусната в решението очевидна фактическа грешка. Очевидна фактическа грешка е всяко несъответствие между формираната истинска воля на съда и нейното външно изразяване в писмения текст на решението, като такава грешка представлява и пропускът да се отразят в решението становища на съда, личащи от мотивите /например произнасянето по отхвърлена част от иска или по иска на една от страните, какъвто случай е именно настоящият/. Предвид цитираното разминаване между отразеното в мотивите и липсата на диспозитив съгласно приетото в мотивите, са налице условията на чл.247 ГПК и следва да се допусне поправка на очевидна фактическа грешка , в диспозитива на решението в следния смисъл: да се отхвърли молбата на „О.“ АД за откриване на производство по несъстоятелност по отношение на „В. О."ЕООД.

            Воден от горното, Съдът : 

 

Р     Е      Ш       И      :

 

ДОПУСКА ПОПРАВКА на очевидна фактическа грешка, допусната в диспозитива на Решение Решение № 20 от 16.04.2018 г., постановено по т. дело № 1/2018 г., Окръжен съд Видин, Търговска колегия В СЛЕДНИЯ СМИСЪЛ:

На стр. 11 от решението, преди думите „ПОСТАНОВЯВА ОБЩА ВЪЗБРАНА И ЗАПОР...“ ДА СЕ ЧЕТЕ :

  ОТХВЪРЛЯ молбата на „О.“ АД ,гр.С., ЕИК ……………. за обявяване на неплатежоспособност и откриване на производство по несъстоятелност по отношение на длъжника „В. О.“ ЕООД, с ЕИК ………………., гр.В., със седалище и адрес на управление -гр.В., ж.к. „В.“ бл…, вх…,ет…, ап…., представлявано от В. Б. Р.

Настоящото решение е неразделна част от Решение №20 от 16.04.2018 г. , постановено по гр.д. № 1 по описа на 2018 г. на ВОС.

            Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му пред САС.  

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: