ВЧГРД № 311-2018

Закрито/разпоредително заседание по Гражданско дело 311/2018г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 207

гр. В** 08.11.2018г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВОС, гражданско отделение, в закрито заседание

на осми ноември две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

Председател:В** В**

Членове:   1.Ан**П**

  1. В** М**

 

с участието на секретаря ......... и в присъствието на прокурора..........................., като разгледа докладваното от съдията В*** въззивно частно гражданско дело №311 от описа за 2018г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 274, ал. 1, т.2 от ГПК.

          Делото е образувано по частна жалба от „Д**“ООД-гр.С** против разпореждане от 04.06.18г. по гр.д.№750/18г. на ВРС ,с което съдът е прекратил производството по отношение на ответниците Д**К**Т** и Ю**Б** И**.Подържа се,че обжалваното определение е незаконосъобразно,поради това,че съобщението с указанията за предявяване на иск от страна на жалбоподателя е получено от лице,което не е работник или служител в дружеството.Поради това,че не е служител в дружеството лицето получило съобщението няма правомощията да получава каквито и да било документи.като доказателство за твърдението се представя извадка от имената на служителите заемащи длъжността охрана.поради това се иска обжалваното определение да бъде отменено,а делото бъде върнато на ВРС за продължаване на съдопроизводствените действия.

От страна на ответника по жалбата   Ю***Б**И**е постъпил отговор ,в който се оспорва жалбата.

Ответницата Д**К**Т** не е взела становище по жалбата.
         По допустимостта на жалбата

          Жалбата е подадена в срок, от легитимирана страна, против обжалваемо определение по смисъла на чл. 274, ал. 1, т.2 от ГПК, поради което е допустима.

        По съществото на спора

За да се произнесе по обжалваното определение съдът взе предвид следните обстоятелства:Гр.д.№750/18г. на ВРС е образувано по искова молба от настоящия жалбоподател против двамата ответници и Д**П**И** и е с провно основание чл.422 от ГПК.С исковата молба се иска да бъде признато за установено по отношение на ответниците,че същите дължат на жалбоподателя сумите,за които е издадена заповед за изпълнение по ч.гр.д.№1044/17г. на ВРС.От документите по ч.гр.д.№1044/17г. на ВРС се установява,че с разпореждане от 19.12.17г. съдът е указал на жалбоподателя в едномесечен срок от съобщението да предяви иск за установяване на вземането против Ю**И** и Д**Т**.Преписа от разпореждането,изпратен на жалбоподателя е връчен на 17.01.18г. на Х**И** Р** –„оператор“.В призовката е посочено,че „обекта се затваря след 20.01.18г. Нов адрес за кореспонденция ул.**-20№* в Индустриална зона „О**“. Искът ,по който е образувано гр.д.№750/18г. е предявен на 28.03.18г.С обжалваното определение ВРС е приел,че ищеца-настоящ жалбоподател не е предявил иска в едномесечния срок,които тече от 17.01.18г. и е прекратил производството по делото по отношение на Ю** И** и Д**Т**. Към частната жалба е приложена справка за трудовите договори при жалбоподателя към дата 17.01.18г. за длъжностите „пазач-портиер“ и „отговорник спомагателни дейности“.На 01.11.18г. по делото е постъпила молба от жалбоподателя,с която същият уведомява съда,че новият адрес,на който следва да му бъдат изпращани съобщенията е гр.С**,ул.3**№** в Индустриална зона „О**“.

При установената по-горе фактическа обстановка съдът счита,че жалбата е неоснователна,поради което обжалваното разпореждане следва да бъде потвърдено.Съгласно чл.422,ал.1 от ГПК искът за съществуване на вземането се смята предявен от момента на подаването на заявлението за издаване на заповед за изпълнение, когато е спазен срокът по чл. 415, ал. 4.Съгласно посочената алинея искът се предявява в едномесечен срок от съобщението, като заявителят довнася дължимата държавна такса.В съответствие с цитираната разпоредба ВРС е постановил разпореждането от 19.12.17г. с което е указал на жалбоподателя в едномесечен срок от съобщението да предяви иск за установяване на вземането против Ю***И** и Д**Т**. Преписа от разпореждането,изпратен на жалбоподателя е връчен на 17.01.18г. на Х**Ив** Р** –„оператор“.Така,както е оформено връчването на съобщението съдът счита,че същото е надлежно връчено.На първо място същото е изпратено на адреса на жалбоподателя посочен в заявлението,по което е образувано ч.гр.д.№1044/17г. на ВРС.Връчването е оформено с подпис на връчителя,който е посочил имената и длъжностното качество на лицето получило съобщението- Х**И** Р** –„оператор“.Изрично е посочено ,че лицето е „оператор“,а не охранител за да се търси съответствие с работещите към тази дата охранители при жалбоподателя. Съдът счита,че длъжностното лице от СГС връчило съобщението добросъвестно е изпълнило задължението си по оформяне на съобщението.Нещо повече- връчителя е посочил че „обекта се затваря след 20.01.18г. Нов адрес за кореспонденциягр.С** ул.3**№8 в Индустриална зона „О**“.Очевидно е,че лице,което не работи при жалбоподателя няма как да знае подобни подробности,които очевидно са се осъществили след като с постъпилата на 01.11.18г. молба от жалбоподателя, същият е уведомил съда,че новият адрес,на който следва да му бъдат изпращани съобщенията е гр.С**,ул.3**№** в Индустриална зона „О**“.Дали лицето има пълномощно за получаване на съобщения или не в случая е без значение,след като същото лице е известен по име и длъжност служител на жалбоподателя.

С оглед на гореизложеното обжалваното определение следва да бъде потвърдено.

       С оглед на горното съдът

ОПРЕДЕЛИ:

 

         Потвърждава разпореждане от 04.06.18г. по гр.д.№750/18г. на ВРС ,с което съдът е прекратил производството по отношение на ответниците Д** К**Т**и Ю** Б** И**.

         Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВКС при условията на чл. 280 от ГПК в едноседмичен срок от съобщението до страните .


                

 

Председател:                                 Членове: